නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම
Cover Image

oeka uu ls%lÜ ksid ìiS keye''' *eñ,s ,hs*a tlg ;uhs uq,a;ek - Ôjka fukaäia


uy;ajrekaf.a lS%vdfõ kshe¿k ;u mshdf.a lS%vd ú,dYhg fmïne¢ Tyq tA ms;slrKh mkaÿheùu wkqlrKhg fm<fUkafka ksrdhdifhka' ;uka ;=< jQ iyc yelshdjkag l< idOdrKh ksidu jhi wjqreÿ wfܧ fnd/,a, iqiquhj¾Ok úÿyf,a ls%lÜ lKavdhfï idudðl;ajh ,nñka werUQ .ukauf.a weúo .sh Tyq ld,hla cd;sl lKavdhug ke;=j neß lS%vlfhla f,i ;=ka bßhõfjkau oialï olajkakg iu;a jqKd' 

ADVERTISEMENT—kj,sh˜ 39 jeks ixj;airh fjkqfjka Y=NdYsxikh

Èh‚hka ms<sn|j;a" wïudjreka ms<sn|j;a jvd;a wjOdkh fhduq ù we;s ld,hl Tjqkaf.a ukig;a" yoj;g;a jir 39 la mqrd wLKavj l;d l< —kj,sh˜ 39 jeks ixj;airh fjkqfjka Y=NdYsxikh tla lrk w;r fujka jljdkqjl lrf.k hk iudc fufyjr ;j ;j;a fyd¢ka lr f.k hEug wjYH ish¨ Yla;sh ,efíjd hkak udf.a m%d¾:khhs'

rfÜ oeka oeka wikakg ,efnk iy olskakg ,efnk isoaëkaf.ka yqfolau fmkS hkafka .ïno jqj;a" k.rno jqj;a" uqo,a ;snqK;a" fkd;snqK;a" iudc uÜgu l=ula jqj;a Èh‚hlg wdorŒh ujlf.a fifkyi" /ljrKh iy wdorh wm ye§ jevqKq ld,hg;a jvd wjeis njhs'

úfYaIfhkau uq¿ f,dalhgu n,md ;sfnk fldúâ jix.; ;;a;ajh yuqfõ úúO udkisl" wd¾Ól iy iudÔh wmyiq;dj,g ,lajk mjq,l idudðlhkag ujlf.a" ìß|lf.a" ifydaoßhlf.a iy Èh‚hlf.a Èß.ekaùu fjkodg;a jvd wjYH jk fudfyd;l th ,nd§fuka /flkafka weh jgd ne÷Kq mjq, muKla fkdj iuia; iudch iy cd;shhs'

tmuKla fkdj mj;sk fldúâ jix.;h iuÕ cx.u ÿrl;khg" mß.Klhg iSud fjñka fidndoyñka wE;a ù f.jkakg isÿ ù ;sfnk <ud ld,h ksid orejka w; fmúh hq;= fkdjk ldu f,dalhg myiqfjka we§ hd yels neúka mjqf,a .Dy‚hg" ujg ;u orejd ;ud fj;u r|jd ;nd .ksñka weila fuka /l .ekSfï w¨;a j.lSula oeka mejÍ we;' fï ish¨ j.lSï weh lr u; mejreK;a tajd ksrjq,a ukiska lr.ekSfï yelshdj —kj,sh˜ weiqre lrk nqoaêu;a ldka;djkag ;sfnk nj udf.a úYajdihhs'


l¾udka;hla jYfhka mqj;am;a uqøKh lr fnod yeÍu wiSre wjêhl ;snqK;a  ;u iudÔh j.lSu úúO udOH Tiafia fyda bgq lrk —kj,sh˜ l¾;D uKav,hg th wLKavj lr f.k hEug ffO¾hh iy Yla;sh ,efíjd'''æ

,lauKs wd¾' fj,a.u ue;sKsh
iNdm;sksh Wmd,s mqj;am;a iud.u