නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම
Cover Image

úNd. ;%s;ajfhkau f.!rj iïudk ,o 95 úhe;s wdÉÑ wïud'''


,S,d O¾ur;ak fkd;dßia ydñfka'''


Ôúf;a ieoE iufha§;a wOHdmkh w;a fkdy< weh ;%smsgl O¾uh yd md,s NdId Wmdêh iïnkaOfhka jk m%dÖk" uOHu iy wjika mÍlaIK ;%s;ajhgu tljr uqyqK § f.!rj iïudk iys;j iu;a ùug yelshdj ,nd .;a;dh' fï jk úg weh miqjQfha 95 jk úfha'

ADVERTISEMENT

kjHlrKh fjñka bÈßhg hk kj,shg iqndYsxik'''

Ôú;hg ;sìh hq;= ir, nj\" ksfrda.su;alu jvd;a ;Èka oefkk ld,hl Y%S ,dxlsl ldka;djkaf.a ukig iy yoj;g l;d lrk ldka;d mqj;am;la jk —kj,sh˜ 38 jeks ixj;airh iurñka 39 jeks úhg md ;eîu ms<sn|j iqndYsxik tla lrkafka yomsß i;=áks' 1982 jif¾ wf.daia;= ui 02 jeksod Wmd,s iuQy jHdmdrfha ks¾ud;D Wmd,s úfÊj¾Okhkaf.a woyilg wkqj udf.a uQ,sl;ajfhka wdrïN l< —kj,sh˜f,dalhu fj<d.;a fldfrdakd jix.;h yuqfõ o ;u j.lSu oefha ldka;djkag fukau mjqf,a idudðlhka fjkqfjka tl;= lrñka úfYaIfhka ffjoH oekqu iy Ôú;djfndaOh ,ndÿka wdldrh m%YxikSh fõ'

,lauKs wd¾' fj,a.u ue;sKsh
iNdm;sksh Wmd,s mqj;am;a iud.u