නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම
Cover Image

ldka;dj i;= Yla;shg wehs fï ;rug msßñ nh@


ìïYdksj wNsfhda.hla fkfjhs kï msßñ ks,OdÍka wehs fï ;rï l<n, fj,d'''


weh ìïYdks chisxywdrÉÑ' Y%S ,xldfõ ksfhdacH fmd,siam;s Oqrhg Wiiaùï ,nmq m<uq ldka;dj' b;ska ldka;djka úÈhg wmg weh .ek wdvïnrhs' ta;a ta wdvïnrldr is;=ú,sj,g ksoyfia .,d f.k hkak fï mqreI uQ,sl iudch bv fokafk ke;=jdu is;g oefkk l,lsÍu jpkj,g fmr<kak fndfydu wudrehs'

ADVERTISEMENT

kjHlrKh fjñka bÈßhg hk kj,shg iqndYsxik'''

Ôú;hg ;sìh hq;= ir, nj\" ksfrda.su;alu jvd;a ;Èka oefkk ld,hl Y%S ,dxlsl ldka;djkaf.a ukig iy yoj;g l;d lrk ldka;d mqj;am;la jk —kj,sh˜ 38 jeks ixj;airh iurñka 39 jeks úhg md ;eîu ms<sn|j iqndYsxik tla lrkafka yomsß i;=áks' 1982 jif¾ wf.daia;= ui 02 jeksod Wmd,s iuQy jHdmdrfha ks¾ud;D Wmd,s úfÊj¾Okhkaf.a woyilg wkqj udf.a uQ,sl;ajfhka wdrïN l< —kj,sh˜f,dalhu fj<d.;a fldfrdakd jix.;h yuqfõ o ;u j.lSu oefha ldka;djkag fukau mjqf,a idudðlhka fjkqfjka tl;= lrñka úfYaIfhka ffjoH oekqu iy Ôú;djfndaOh ,ndÿka wdldrh m%YxikSh fõ'

,lauKs wd¾' fj,a.u ue;sKsh
iNdm;sksh Wmd,s mqj;am;a iud.u