නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම
Cover Image

m~qjiakqjr wfma .fï kEoEfhda" wi,ajeisfhd;a tlal wjqreÿ ieuÍuhs uf.a i;=g'''- ohdisß chfialr


fudk wd.ulg" fudk cd;shlg wh;a jqj;a Y%S ,dxlslhka jYfhka isxy, iy yskaÿ w¨;a wjqreoao ms<snoj we;af;a Wkkaÿjla' fujr th ;j;a iqúfYaI jQfha jir follska miqj jix.; ;;a;ajhla ;sìh§;a fndfyda Y%S ,dxlslhka wjqreÿ iurkakg iQodkï ùuhs'

ADVERTISEMENT

kjHlrKh fjñka bÈßhg hk kj,shg iqndYsxik'''

Ôú;hg ;sìh hq;= ir, nj\" ksfrda.su;alu jvd;a ;Èka oefkk ld,hl Y%S ,dxlsl ldka;djkaf.a ukig iy yoj;g l;d lrk ldka;d mqj;am;la jk —kj,sh˜ 38 jeks ixj;airh iurñka 39 jeks úhg md ;eîu ms<sn|j iqndYsxik tla lrkafka yomsß i;=áks' 1982 jif¾ wf.daia;= ui 02 jeksod Wmd,s iuQy jHdmdrfha ks¾ud;D Wmd,s úfÊj¾Okhkaf.a woyilg wkqj udf.a uQ,sl;ajfhka wdrïN l< —kj,sh˜f,dalhu fj<d.;a fldfrdakd jix.;h yuqfõ o ;u j.lSu oefha ldka;djkag fukau mjqf,a idudðlhka fjkqfjka tl;= lrñka úfYaIfhka ffjoH oekqu iy Ôú;djfndaOh ,ndÿka wdldrh m%YxikSh fõ'

,lauKs wd¾' fj,a.u ue;sKsh
iNdm;sksh Wmd,s mqj;am;a iud.u