නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

yDohdndOhl§ we;sjk fõokdj
.eiag%hsàia lshd mg,jd .kak tmd'''


wfma YÍrfha ;sfnk jeo.;au bkaøsh jYfhka yDohjia;=j y÷kajkak mq¿jka' Wmka od mgka uefrk ;=rdjgu yeu ksfïIhlau l%shdldÍj mj;sk tlu bkaøsh úÈhg oejeka; ld¾hNdrhla bgq lrkq ,nkjd' b;ska wfma yoj; /l .kak tl fndfydu jeo.;a' ta;a wm fkdis;k fj,djl yoj; f,v fjkak mq¿jka' ta lshkafk yÈis yDohdndOhla we;sfjkak mq¿jka' tfyu kï ta jf.a yÈisfha tk yDohdndO ;;a;ajhla y÷kd.kafk fldfyduo lshk tl ms<sn|j uq,skau l;d lruq'

iEu mmqfõ fõokdjlau yDohdndOhla fkfjhs'

iEu mmqfõ fõokdjlau yDohdndOhla fkfjhs' idudkHfhka yDohdndOhlÈ lelal=u tkafk mmqfõ ueo yßfhka' tal yßhg mmqj ysr lrkjd jf.a lelal=ula' ta lelal=u ñks;a;= 5- 10 la fyda Bg jeä ld,hla ;sfhkakg mq¿jka' ta lelal=u;a tlal oyäh oukjd' ySka odäh oeóula' l,kaf; .;shla jf.au yqiau .kak wudre .;shla tkak mq¿jka' iuyr fj,djg fï wudrej weúoafod;a jeä fjk .;shla tkak mq¿jka' b;ska ta jf.a mmqfj lelal=ula wdfjd;a ta .ek fkdi,ld bkak kï tmd' jydu frday,la fj; hkak' jeä fõ,djla fkdf.k <Õu ;sfhk frday,g .syska jeäÿr mÍlaId lr n,kak'

yDohdndOhla fkdfjkak;a mq¿jka'''

fï ,laIK yDohdndOhl ,laIK fkdfjkak mq¿jka' iuyr fj,djg .eiag%hsáia ksid wdj lelal=ula fjkak mq¿jka' idudkHfhka yDohdndOhl§ mmqj ueo ysrùula" fõokdj iuÕska oyäh oeóula" la,dka;hla" yqiau .ekSfï wmyiqjla wdj;a .eiag%hsáia ksid we;sjk ,laIK fjkia' .eiag%hsáia ;;a;ajhl§ lelal=u wdrïN fjkafk Worfhka' túg jukh .;shla Tlaldrhla tlal mmqj ueo oeú,a,la yg .kakjd' kuq;a yDohdndOhlÈ mmqj ueo ysrùula ;uhs we;sjkafka' idudkHfhka fjk;a fya;= ksid;a mmqfj fõokdj tkak mq¿jka' f.dvla wjia:dj, uia ms~qj, fõokdj ta úÈhg u;=fjkak mq¿jka' ta fldfydu jqK;a mmqfõ fõokdj fkdi,ld yßkak tmd' th yDohdndOhla kï m%;sldr .ekSu mud ùu oreKq ixl=,;d lrd f.k hdug fya;=jla fjk ksid'

y÷kd .ekSu

lelal=u l=ula ksid we;s jQjla o hkak y÷kd.ekSu jeo.;a' tfyu jqKdu blaukska wjYH m%;sldr ,nd fokakg mq¿jka' yenehs ta i|yd mshjßka mshjr ;uhs mÍlaIK lrkq ,nkafka' ta wkqj uq,skau ffjoHjrhd isÿùu iïnkaOfhka frda.shd iuÕ l;d lrkjd' uQ,sl ,laIK ms<sn|j wjfndaOhla ,nd .kak ta l;d nfyka mq¿jka'

ir,u mÍlaIKfhka'''

uq,skau fhduq jkafka ir,u mÍlaIKhg' ECG mÍlaIKh tfyu;a ke;akï mmqfj máhla .ekSfuka yDohdndOhla kï fjkialï fmakjd' b;ska ta wkqj yDoh iïnkaOfhka hïlsis m%Yakhla we;s nj jgyd.kak mq¿jka' f,dl= wegEla tlla kï ECG tlg wkqj jgydf.k wjYH m%;sldr i|yd fhduq lrkakg yelshdj ;sfhkjd' ECG mÍlaIKfhka fmkakqï lrkafk ir, fjkialï kï B<Õg tflda ldäfhda.%eï tllg ta lshkafk yDofha ialEka mÍlaIKhlg hkakg fjkjd' tuÕska yDoh jia;=fõ mj;sk isÿre" lmdg isyska ùï wdÈh y÷kd.kak mq¿jka' fï úÈhg mmqfõõ lelal=ula tlal ECG máfha iq¿ fjkialï u;= fjkfldg ta lsÍgl Ouks isyska ùula fyda íf,dla lsÍula ksid we;s jQjla hehs iel lrkakg mq¿jka' ta wkqj tlai¾ihsia ECG tllg fhduq lrkakg lghq;= lrkjd'

tlai¾ihsia ECG

tys§ flfrkafka weúÈk .uka ECG máhla ,nd .kak tl' tuÕska yDofha l%shdldÍ nj" jf.au lsÍgl Ouks ySks ù fyda íf,dla ù we;aoehs hkak ms<sn|j woyila .kak yelshdj ;sfhkjd' yenehs iuyre tlai¾ihsia ECG lrkak nhhs' thd,f. oKysiaj, wdndO tfyu ;sfhk ksid oelal .uka neye lshkjd' ta jf.a whj CT ialEka tllg fhduq lrkq ,nkjd'

wekaðfhda.%Eï

yDohdndOhla y÷kd.; yels fyd|u mÍlaIKh jkafk wekaðfhda.%eï mÍlaIKh' tys§ vhs m%udKhla Ndú; lrkakg fjkjd' iuyr frda.Skag tuÕka ixl+,;djhka we;sfjkakg bv ;sfhkjd' ta ksid f.dvla wh tu mÍlaIKh i|yd fhduqùfï leue;a;la keye' th Nhdklhs' fudlo vhs ksid we;sjk ixl=,;djhkag jvd yDohdndOhlska we;sjk ixl=,;d jeä ksid' ta wkqj wekaðfhda.%eï mÍlaIKhlg fhduqùu Ôú; wjodku wvqlr .kakg fya;=jla nj wu;l lrkak fyd| keye'

yDo frda. úfYaI{ ffjoH
pdur r;akdhl
wdisß fikag%,a frday,

;udrd m;srK