නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

wvqjqK;a m%Yak jeä jqK;a m%Yak
we;a;gu fldfyduo fï fydafudak .eg¨ y÷kd .kafka'''


wfma YÍrfha fydafudak .%kaÓ lsysmhla ;sfhkjd' fud<hg wod< msáhqgß .%kaÓh" fn,a, m%foaYfha ;hsfrdhsâ .%kaÓh" jf.au .eyekq <uhskaf. äïn fldaI lshkafk wfma isref¾ ;sfnk fydafudak .%kaÓ' b;ska fï .%kaÓ wdY%s;j hï hï .eg¨ mek kÕskjd' tajd w;ßka jeäfhkau wm olskafk ;hsfrdhsâ .eg¨ iy äïn fldaI .eg¨'

fudllao fï ;hsfrdhsâ

;hsfrdhsâ .%kaÓh uÕska ;hsfrdlaiska fydafudakh ksmojkjd' fï fydafudakh wvqfjka i%djh jqK;a .eg¨jla' jeäfhka i%djh jqK;a .eg¨jla' ta jf.a fjkfldg b;du;a .eg¨ iy.; ;;a;ajhkag m;a fjkak mq¿jka' ta;a b;ska Tng ;hsfrdhsâ iïnkaO .eg¨jla ;sfhkjd lsh,d Tn fldfyduo yßhgu oek.kafk' tal f,dl= m%Yakhla fka'

m%Yakhla lr .kak tmd

;hsfrdlaiska wvqfjka i%djh fjkj kï Tfí YÍrfha nr jeäfjkjd' ks;ru ksÈu; .;shla oefkkjd' lïue,slula jf.au wêl f;fyÜgqjla tkak mq¿jka' udisl wd¾;j wjia:dfõ§ wêlj reêr jykhla fjkak;a bv ;sfhkjd' fï jf.a fjkafk ;hsfrdlaiska wvqfjka i%djh fjkfldg' ta ms<sn|j ir,j ys;kak tmd' Tfí ffjoHjrhd yuqfj,d TSH mÍlaIKh lr .ekSu b;du fyd|h

fldÉpr lEj;a nv.sks wehs@

okakjo ;hsfrdhsâ .%kaÓfha l%shdldß;ajh wêl f,i jeä jqfKd;a fldÉpr lEj;a nv.skshs' ta;a YÍrfha nr f.dvla wvq fjkjd' idudkH nrla ;snqKq flfkla flá ld,hla ;=< f.dvla nr wvqjk tl ;uhs fuys m%Odku ,laIKh fjkafka' thg wu;rj ks;ru wêl f,i oyäh oukjd' weÕ fjõ,kjd' yDo iamkaok fõ.h jeäfjkjd' fï jf.a ;;a;ajhkaf.ka Tn mSvd ú¢kjd kï blaukska ffjoH m%;sldrhlg hEu wjYHhs' tys§ ;hsfrdhsâ .%kaÓhg wjYH mÍlaIK lsÍu jeo.;a'

;hsfrdlaiska wvqfj,;a nE jeäfj,;a nE

b;ska ;hsfrdlaiska wvqfjka i%djh jqK;a jeäfhka i%djh jqK;a ta folu YÍrhg wys;lrhs' Nhdklhs' yenehs m%;sl¾u b;du ir,hs' ta ksid nh fjkak tmd' blauka m%;sl¾uhg fhduqùuhs jeo.;a' fudlo ksis m%;sldr l<du iqj fjkak mq¿jka'

äïn fldaI wdY%s; .eg¨

b;du;a ;reK jhfia bkak hqj;shka w;r nyq,hs' jeäfhkau olskafk udisl wd¾;jfha wl%uj;a nj' fndfyda whg wd¾;jh isÿjkafka jirlg fo;=ka j;djla muKhs' thg wu;rj fï ;reK orejkaf. fn,a, m%foaYh lsys,s m%foaYh wêl f,i l¿ meyehg yefrkjd' uQK ll=,a wdY%s;j jeäfhka frdau we;sfjkak mq¿jka'

oreM, ke;sfjkak;a mq¿jka

ta jf.a ;;a;ajhka n,df.k bkak fyd| keye' fufyu fjkafk äïn fldaI ;=< fydafudak i%djhka wl%uj;a fjkfldg' túg wd¾;jh ksis f,i isÿfjkafk keye' fï jf.a ;;a;ajhl§ orejka wfmalaIdfjka bkakd ;reK ldka;djkag oreM, ke;sfjkak mq¿jka' b;ska ys; ys;d bkafk ke;sj mÍlaIK i|yd fhduqùu jeo.;a' ffjoH mÍlaIKj,ska miqj kej; fydafudak ;;a;ajh fyd¢ka md,kh lr.kak mq¿jka'

ys; ys;d bkak tmd

msáhqgß .%kaÓh wdY%s; frda. olskafk kï fndfydu l,d;=rlska' tys§ fydafudak lsysmhlau ksl=;a fjkjd' tajdfha .eg¨jla we;s úg la,dka;h" lrleú,a, jf.au reêrfha iSks wvqùula úh yelshs' ta ú;rla fkfjhs lsisu fya;=jla ke;=j ldka;djka f.a mshhqrej,ska lsß jykh fjkak mq¿jka' ta fydafudak iïnkaO .eg¨jla ksid blaukska fydafudak iïnkaO ffjoHjrfhla fyda Tfí mjqf,a ffjoHjrhd yuqfj,d wjYH mÍlaIK i|yd fhduqj m%;sldr ,nd .ekSu b;du;a jeo.;a'

Èhjeähd iy fydafudak ms<sn|
úfYaI{ ffjoH ÿ,dks fldÜgyÉÑ
fcHIaG lÓldpd¾h" ffjoH mSGh
le,‚h úYajúoHd,h

;udrd m;srK