නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

Tfí orejd yskdfjkafk ke;akï" l;d lrkak m%udohs kï Táiï frda.fha fmrksñ;a;la fjkak mq¿jka
ys; ys;d bkafk ke;sj orejd blaukska ffjoHjrhl= fj; fhduqlrkak


wo jk úg f,dj mqrd orejka uqyqK § we;s f,dl= m%Yakhla úÈhg Táiï frda.h y÷kajkak mq¿jka' fï jk úg f,dalfha lr we;s m¾fhaIKhkag wkqj iEu orejka 67 fofkl=f.ka tla wfhla Táiï ,laIK fmkaùug yelshdj ;sfhk nj ikd; fj,d ;sfhkjd' fuhg jir lsysmhlg fmr wm rg ;=< lrk ,o iólaIKhlg wkqj ikd; jQ iEu orejka 100 fofkl=f.ka tla wfhl= Táiï ,laIK fmkaùug yelshdjla mj;sk njhs' kuq;a wo jk úg idhksl jYfhka lrkq ,nk lghq;= tlal fmkS hkafka f,dal ;;a;ajh jk 67 ka tla wfhl= Táiï ,laIK fmkakqï lsÍfï ;;a;ajhg wm rg;a m;afjñka ys¢kd wkaouhs' ta wkqj orejkag mj;sk udkisl frda. w;r iq,nj yuqjk udkisl frda.hla f,i Táiï ;;a;ajh olajkakg mq¿jka' idudkHfhka Táiï frda. ,laIK u;= jkafk orejka ;=<' yenehs kshñ; úÈhg m%;sldr fkdlf<d;a Tjqka jeäysá jhi olajdu fuu frda.h .uka lrkak mq¿jka'

fudllao fï Táiï @

orejkaf.a iakdhq j¾Okfha ;sfnk .eg¨jla' ta lshkafk orejkaf. fud<fha j¾Okfha § wxY lsysmhl muKla we;sjk j¾Okfha m%udo ùula' tys§ l:kh yd NdIdj w;sYh jeo.;a ldrKhla' idudkHfhka ksfrda.S iakdhq moaO;shla iys; orejl=f.a l:kh iy NdIdj iajNdúlju isÿjkjd' kuq;a Táiï iys; orejka ;=< tjka j¾Okhla iajNdúlj isÿfjkafk keye' tjka ;;a;ajhg m;ajQ orejkaf.a l;d lsÍfï yelshdj" woyia yqjudre lr .ekSfï yelshdj" NdIdj f;areï .ekSfï yelshdj" NdId jdÑl fkdjk wNskh ^uqyqfKka yeÕSï m, lsÍu" w;ska hula fmkaùu wd§& ikaksfõokfha .eg¨ we;sfjkjd'

l;d lsÍu m%udo yeu orefjlau Táiï frda.sfhla o@

l;d lsÍu m%udo fjk yeu orefjl=gu Táiï keye' fudlo Táiï lshkafk l;dfj .eg¨ muKla fkfjhs' bka tyd .sh .eg¨ .Kkdjl tl;=jla ;uhs Táiï lshkafka'

iudc iïnkaO;d .eg¨ we;akï''

Táiï iys; orejka w;r iudc iïnkaO;d .eg¨ u;=fjkjd' idudkHfhka orejka ;uka wjg bkak whf. uqyqK Èyd n,kjd' yskd fjkjd' yeÕSï m%ldY lrkjd' fi,a,ï lrkjd' idudkH orejka w;r fï wdldrfha iudc iïnkaO;d f.dv kef.kjd' ta yeÕSï uqyqfKka fmkajkjd' ta;a Táiï ,laIK iys; orejka ;=< tjka iudc iïnkaO;dj, .eg¨ we;sfjkak mq¿jka'

tlu foa kej; kej; lrkjd'''

tlu foa kej; kej; lrk tl fujka orejka ;=< olskakg mq¿jka iq,n oiqkla' tfyu fjkafk thd,f. ixfõok moaO;sfha we;s jk hïlsis wvqmdvqjla ksid' ta jf.a orejka oÕhs' b;ska thd,d ta ixfõok W;af;ackh lr.kak ks;ru tfyg fufyg ÿjkjd' Wv mkskjd' lerflkjd' Wäka mkskjd' Yío ;sfhk ;ekaj,g .shdu lka jy .kakjd' hï hï foaj, iqj| n,kak leue;shs' lEu ljkak wudrehs' ta lEu f;dar f;dar lk ksid' Th jf.a ,laIK fndfyduhla Táiï orejka ;=< u;=fjkjd'

y÷kd.kafk fldfyduo @

jhia uÜgu wkqj Táiï orefjla o keoao lsh,d y÷kd.kak mq¿jka' WodyrKhla úÈhg .;af;d;a udi yhla jk orefjla ;uka wjg bkak whf. uQK Èydfj n,kafk ke;akï" wïud yskdjqKdu yskdfjkafk ke;akï" ta Táiï frda.fha uQ,sl ,laIK fjkak mq¿jka' udi kjh fjkfldg yqjudre lrkafk ke;akï ta lshkafk yskdjqKdg yskd kE' wjOdkh .kak yeÿjg wjOdkh fokafk kE jf.a ,laIK we;akï ta orejka fndfyda ÿrg Táiï orejka' wjqreoao fjkfldg ny f;darkafk ke;s kï" jdÑl fkdjk úÈhg w;ska fyda wNskhla olajkafk ke;s kï" jvd.kak w;a fol Tijkafk ke;s kï" l;d l<du weyqfk kE jf.a bkakjd kï ta Táiï u;=fjkak wrf.k' udi oy wgla hkfldg wjYH hï fohla weÕs,a, È.= lr fmkajkafk ke;akï" Tn fmkajk fohla Èydfj n,kafk ke;akï" wfkla whj wkqlrKh lrkafk ke;akï ta orejd Táiï ,laIK iys; orefjla njg wmg iel lrkak mq¿jka'

ffjoH Wmfoia wjYHhs '''

fï fj,dfj jeo.;a fjkafk Táiï o keoao lshk tl fkfjhs' idudkHfhka orejdf.a j¾Ok igyka fmd;g wkqj orejf. ixj¾Ok uÜgu fmkakqï lrkafk ke;s kï ffjoH Wmfoia ,nd .ekSu wjYHhs' fudlo orejd Táiï frda.shl= fkdjqK;a jhig wkqj j¾Okh fkdfjk orefjl=f.a bÈß j¾Okhg th n,mdkak mq¿jka ksid'

jákdu ld,h '''

jhi wjqreoao;a wjqreÿ my;a w;r ld,h f.dvla jev lrkak mq¿jka jhila' ta ld,fhÈ iakdhq moaO;sfh ´fk ;rï Ndú; lrkak mq¿jka iakdhq mßm: ;sfhkjd' wjqreÿ my jk úg nyq;rhla tajd úkdY fj,d hkjd' ta úÈhg ñ,shk .dkla iakdhq mßm: úkdY fj,d .shdu b;sß fjk áflka ;uhs uq¿ Ôú; ld,hu Ôj;a fjkafk' ta yskaod ;uhs jhi wjqreÿ myg l,ska jk mQ¾j <ud úh ixj¾Okh .ek fï ;rugu l;d lrkafka' yenehs wjdikdjka; ldrKh fjkafk Táiï ;;a;ajh jqK;a wïu,d ffjoHjreka fj; /f.k tkafk orejka mdi,a hkak mgka .;a;g;a miafi' ta oeka yß hhs lsh lshd n,df.k b|,d' tfyu bkak tmd' orejdf.a ixj¾Ok igyka fmdf;a iSudjka mkakkjd kï ;j;a n,df.k bkak tmd'

m%;sldr ;sfhkjo@

Táiï ioyd ksYaÑ; T!IO m%;sldrhla keye' kuq;a úi÷ï ;sfhkjd' ta lshkafk m%;sl¾u fndfyduhla ;sfhkjd' ta wkqj l;dj wvqhs kï l:k mqyqKqj ,nd fokjd' iudc in|;d wvqhs kï ta i|yd jD;a;Sh Ñls;ail l%u ;sfhkjd' ta l%u wkq.ukh lrñka orejd ksje/È lr.kakg W;aidy lrk tl ;uhs fyd|u foa'

u;su;dka;r tmd'''

wfma jeäysáhka Ôj;a fjkafk Tjqka úiska t,an.;a u;su;dka;r msreKq jgmsgdjl' ta wkqj msßñ <uhs l;d lrkak m%udohs lsh,d n,df.k bkakjd' fldKafv lemSu iy orejkaf.a l;d lsÍu w;r ñ;Hd u; ;sfhkjd' tajd u; t,anf.k bkak tmd' fudlo ta úÈhg ñ;Hd u; ;=< t,anf.k bkak .sfhd;a Tng wysñ fjkafk Tfí orejdf.a fyg oji' ta ksid orefjl= ;=<ska iajNdúl j¾Okh fmkakqï lrkafk ke;akï Tn ;=< ;sfhk ñ;Hd u; flfia fj;;a blaukska ffjoHjrfhla yuqfj,d orejdf.a j¾Okh wvd, ùug fya;=j l=ulaoehs fidhd ne,Suhs jeo.;a' fudlo ksis ld,fha § frda.h y÷kd fkd.;af;d;a orejd idudkH ;;a;ajhg .kak wmyiq fjkak mq¿jka ksid'

<ud yd kj fhdjqka úh ms<sn| úfYaI{ ufkda ffjoH ris; fmf¾rd
isßudfjda nKavdrkdhl úfYaIs; <ud frday," fmardfo‚h

;udrd m;srK

^iïnkaëlrKh lrÿka SL DOC youtube Chanel ys ffjoH brx. uÿIdkag wfma ia;=;sh&