නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

,iaik fjkak ljqo wlue;s'''


mqoa.,hl= jYfhka iudcfha yeisfrk úúO wjia:dj, ;ukaf.a lghq;= b;d id¾:lj ksulr .ekSug fukau fndfyda úg tu rdcldß Ôú;h mjd id¾:l iy myiq lr .ekSu b;du;au jeo.;a' mqoa., fm!reI;ajh ks¾udKh ùug oekqu nqoaêh yd W.;alu hkdÈhg wu;rj ;ukaf.a rEmh tfia;a ke;akï foayfha yevh b;d jeo.;a ld¾hNdrhla bgq lrk nj wújdod;aulhs' úfYaIfhkau ldka;d Tn ;ukaf.aa rEmh yd yevh ms<sn|j b;d Wkkaÿjla olajk ksidu ksfrda.S iula ksfrda.S foayhla mj;ajd .ekSug jeo.;a lreKq lsysmhla fjok,dj ;=<ska idlÉPd lrkjd'' úfYaIfhkau iu meyem;a ùu yd ksfrda.S ùu flfrys b;d m%n, n,mEula we;s lrkqfha c,h yd úgñka hk lreKq folhs' m%udKj;a ;rï c,h mdkh lrkjd kï úfYaIfhkau jevqKq mqoa.,hl= Èklg msßisÿ c,h ,Sg¾ 2-5 ;a w;r m%udKhla mßfNdackhg .kakjd kï ifï kSfrda.SNdjhg" l%uj;a wdydr Ô¾K l%shdj,shla mj;ajd .ekSug" jl=.vq wdÈfha ksfrda.S Ndjh wd§ YÍrfha ish¨u bkaøshhkaj, ukd l%shdldß;ajhg w;HjYH c, m%udKh YÍr.; jkjd' ñksid c,h ;=< Ôj;a fkdjQj;a WmÈk fudfyd; f;la c,h wvx.= Amiofn fluid keue;s .¾NdIh ;=< we;s ;r,fha Ôj;a jk ksid c,h yd ñksid w;r we;af;a b;d <Õ iïnkaOhla'

Tn wid we;s yd okakd mßÈ úgñka D ksIamdokh jkqfha ñksia iu wdY%s;j ksid;a" ta i|yd ysre t<sh wjYH ksid;a Èklg mehl muK ld,hlaj;a ysre t<shg ksrdjrKh ùu b;d jeo.;a' w;S;fha iug ksrdjrKh ùug iqÿiq WoEik ysre t<sh f,i úYajdih l<;a fï jk úg Èjd ld,hg wdikak ;o ysre t<sh úgñka D ksIamdokhg jvd jeo.;a nj y÷kdf.k ;sfhkjd' ifï meyeh l=ulao hkak jeo.;a ldrKdjla fkdjk w;r wjYH jkafka msßisÿ ksfrda.S iula mj;ajd f.k hEu muKhs' Èkm;d fyd¢ka iakdkh lsÍu" ifï frda. ;sfhkjd kï iqÿiqlï ,;a ffjoHjrhl= lrd fhduqù m%;sldr ,nd .ekSu jeo.;a fjkjd'

iqkaor YÍrhlg msßisÿ o;a iy ksfrda.S o;a ;sîu b;d jeo.;a' Èklg wju jYfhka fomdrla fyd¢ka yd l%uj;aj o;a ue§u uÕska fndfyda úg ksfrda.S oka; fom<la Tng Wreu lr .; yel' o;aj, ÿ¾j¾K ùu ;sfí kï krla jQ fyda wiajNdúl f,i yevh fjkia ù we;s o;a mj;S kï" tajd iqÿiq oka; ffjoHjrhl= lrd fhduqùu uÕska blaukska ksje/È lr.; hq;=hs' lsß o;aj,g miqj tk iaÓr o;a kej; jdrhla fkdtk ksid ydks fkdù mj;ajd .ekSu §¾> ld,Skj isÿl< hq;a;la'

fndfyda fokd fldKavh hkjd fyda fldKavh j¾Okh ùug T!IO j¾." úgñka j¾. Ndú; lsÍu wo jk úg iq,nj oelsh yelalla' kuq;a fï jk ;=re;a tfia fldKavh ydks wjia:djl fldKavh kej; j¾Okh lr .ekSug iy;sl l< ksYaÑ; T!IOhla f,dalfha Ndú;hg meñK ke;s w;r fndfyda fokd ñ;Hd u; yd je/È T!IO Ndú;fhka fkdfhla ydks we;slr.;a wjia:d iq,nj oelsh yel' j¾;udkfha fldKavh kej; bka§u lD;%suj isÿ l<;a th;a b;d ñ, wêl l%ufõohla' kshñ; fmdaIKhla iys; wdydr wkqNjh uÕska fndfyda úg ksfrda.S flia l<Ula mj;ajd .; yelsh'

fndfyda .Dykshka úYajdi lrkqfha f.or fodf¾ jev lghq;= lsÍu" frÈ fia§u" /lshdj isÿ lsÍu" <uhska n,d .ekSu wdÈh isÿ lrk ksid úfYaI jHdhdu wjYH fkdfõ lshdhs' kuq;a tjeks l%shd jHdhdu f,i fkdi<lk w;r fõ.fhka weúo hEu fyda Èùu" nhsisl,a me§u" msyskSu jeks foa jHdhdu jYfhka i<lkq ,nkjd' mqoa.,hl= Èklg ;udf.a yDo iamkaok fõ.h 100 bpm ^ñks;a;=jlg jdr 100& lg wdikak by< w.hl mj;ajd .ksñka ñks;a;= 30 la j;a Èklg jHdhdu l< hq;=hs' tuÕska fyd| reêr ixirKhlg Wreulï lshk w;r jeämqr YÍr.; jk iSks yd fldf,iagfrda,a wdÈh oykhlg ,lafjkjd'

yevh mj;ajd .ekSug b;d jeo.;a jk lreKla jkqfha ;ukaf.BMI w.h jhig yd Wig wod< jHdma;sh ;=< r|jd .ekSug l%shd lsÍuhs' fuhg jHdhdu WmldÍ jk w;r kuq;a jvd jeo.;a jkqfha wdydr mßfNdackh lrk ms<sfj,hs' úfYaIfhkau msIaGh iys; wdydr Ndú;h yels;dla wju l< hq;=hs' n;a wkqNjh b;d wvq l< hq;= w;r m%udKj;a m%udKhg muKla mßfNdackh l< hq;=hs' Èhjeähdj iy fldf,iagfrda,a keue;s ;;a;ajhkag m%Odk fya;=j msIagh jk w;r mdka" fílß lEu" flala wdÈh fukau me‚ îu" ìialÜ Ndú;h kj;d oeóu fyda b;du;a wju lsÍu uÕska fndfyda frda.j,ska w;añ£u isÿjk w;r YÍrfha yevh b;d iqkaor jk f,ig wkjYH fïo oykh ùu uÕska m;ajkq we;' t<j¿ yd m,;=re jeämqr wkqNjh b;du;a fyd| lreKla' idudkHfhka ffjoHjre f,i wkqu; lrkqfha n;a m%udKh fuka mia .=Khla j;a t<j¿j, mßudj mj;ajd .kakd f,ihs' tuÕska úfYaIfhka fl¢ iys; t<j¿ uÕska wdydr ud¾.h msßisÿ ù ms<sld wdÈh we;sùfï m%jK;djh b;d wvq fjkjd'

ffjoH kkaok l=udr
lUQremsásh uQ,sl frday,