නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

wdidÈ;hkaf.a mek hEu fyj;a fojeks /,a,l uq, msÍu


fldúâ 19 wdidÈ;fhla frda.fhka iqjh ,enQ miq ta frda.shdf.ka kej; frda.h iïfm%aIKh fjkafka keye'

.=jkaf;dgqfmd, fiajfha ksr; iy fi!LH lafI;%fha ksr; lKavdhï fldúâ 19 wdidÈ; jqfkd;a ta Tiafia frda.h iudc.; ùug mq¨jks'

fldúâ 19 wdidÈ;hka frdayf,ka mek f.dia iudc.; ùu fojeks /,a,la fjkqfjka we;s m%n,;u wjodkï idOlhla' th fojeks /,a,la fjkqfjka ienEu uq, msÍula fjkak mq¨jks'´kEu jix.;hl me;sÍu wÈhr y;rla úÈyg fmkaúh yelshs'

  • Lag - phase- jix.;h fyñka j¾Okh jk wÈhr'
  • exponential - phase - jix.;h tlajr ±ä f,iska me;sÍu fyj;a j¾OkSh wjia:dj'
  • Stationary - phase - ld,h iu. jix.;h fjkila fkdù ksh;j ;sîu'
  • Decline - phase - jix.; wjia:dfõ my< neiSu'

jix.; frda. ;;ajhla uq,a wjia:dfõ§ u¾Okh lsÍu fyj;a Supress lsÍu fjkqfjka rgla úiska wkq.ukh l< hq;= hï hï l%ufõohka ;sfnkjd' ta i|yd

  • rg jeiSu fyj;a Lock down.
  • rg wNHka;rfha we¢ß kS;sh ±óu'

fuu l%ufõohka u.ska rgla wNHka;rfha jix.; frda. ;;a;ajh uq,a wÈhf¾§ ^ Lag -phase &md,kh lsÍu isÿ jqk;a fï úÈyg rgla È.ska È.gu jid ;eîug fyda we|sß kS;sh hgf;a mj;ajd f.k hEug wmyiqhs' fï ;;ajh ksid wys;lr m%;sM, lSmhla we;s fjkjd'

  • rgl wd¾Ól ;;a;ajh msßySu
  • ck;djf.a wfmalad Nx.;ajh
  • ldxidj jeks udkisl ;;a;ajhka we;s ùu

rgla újD; ùfuka miqj'''

rgla È.ska È.gu jid f.k isàug fkdyels ksid kej;;a iSudnkaOk iuÕ újD; fjkjd' fï újD; lsÍu;a iuÕ frda.h me;sÍfï wjodku j<lajd .ekSug iSudjka mkjd md,kh we;s lsÍu mitigation ;;a;ajhhs' fuf;la md,khla iys;j u¾OkldÍj iudc ixprkh wyqrd ;snqk;a fyj;a rg újD; (mitigation) lsÍfuka miqj wjodku md,kh lsÍu i|yd idudkH fi!LHdrlaIs; ms<sfj;aj,g wu;rj ixprkhka iSud lsÍu" wdh;khkays ixLHdj iSud lsÍu" ld, fõ,dj iSud lsÍu jeks md,khka mj;ajd .kakjd' th mitigation ;;a;ajhhs' fï wjia:dfõ§ jix.;h u¾Okh lsÍfï l%ufõo ,sys,a ùu ksid fojeks /,a,la we;s fjkak bv ;sfnkjd' fuh we;s fjkafka iudcfhka frda. iïfm%aIKhla isÿ jQ úghs' u¾Okh lsÍu fyj;a Supress lsÍu,sys,a lsÍfuka miqj we;s fjk újD; ùu iuÕ isÿ lrk md,kh fyj;a mitigation ;;a;ajfha§ fojeks /,a,la we;s ùu idudkH ;;a;ajhla

rgla újD; ùfuka miqj'''

rgla È.ska È.gu jid f.k isàug fkdyels ksid kej;;a iSudnkaOk iuÕ újD; fjkjd' fï újD; lsÍu;a iuÕ frda.h me;sÍfï wjodku j<lajd .ekSug iSudjka mkjd md,kh we;s lsÍu mitigation ;;a;ajhhs' fuf;la md,khla iys;j u¾OkldÍj iudc ixprkh wyqrd ;snqk;a fyj;a rg újD; (mitigation) lsÍfuka miqj wjodku md,kh lsÍu i|yd idudkH fi!LHdrlaIs; ms<sfj;aj,g wu;rj ixprkhka iSud lsÍu" wdh;khkays ixLHdj iSud lsÍu" ld, fõ,dj iSud lsÍu jeks md,khka mj;ajd .kakjd' th mitigation ;;a;ajhhs' fï wjia:dfõ§ jix.;h u¾Okh lsÍfï l%ufõo ,sys,a ùu ksid fojeks /,a,la we;s fjkak bv ;sfnkjd' fuh we;s fjkafka iudcfhka frda. iïfm%aIKhla isÿ jQ úghs' u¾Okh lsÍu fyj;a Supress lsÍu,sys,a lsÍfuka miqj we;s fjk újD; ùu iuÕ isÿ lrk md,kh fyj;a mitigation ;;a;ajfha§ fojeks /,a,la we;s ùu idudkH ;;a;ajhla

fojeks /,a,l wjodkï idOl''

wdh;k.;j isák frda.Ska È.ska È.gu fldúâ 19 wdidÈ;hka njg jd¾;d jqfKd;a fï frda.Skag hï tmd ùula we;s fjkjd' ta ksid Tjqka frdayf,ka mek hkak mq¨jks' frda.shd hkafka iudchg' ta frda.shdf.ka fjk;a whg frda. ;;a;ajh iïfm%aIKh fjkak fyd¢kau bv ;sfnkjd' úfoaY.;j isá furgg meñfKk mqoa.,hka i|yd .=jka f;dgqfmdf,a§ wkq.ukh lrk l%ufõoh fudkhï wkaoulska fyda ì|jeàu' .=jkaf;dgqfmd, fiajfha ksr; iy fi!LH lafI;%fha ksr; lKavdhï fldúâ 19 wdidÈ; jqfKd;a ta Tiafia frda.h iudc.; ùug mq¨jks'

fldúâ 19 wdidÈ;fhla iqjh ,nd iudc.; jQ miq Tjqkaf.ka frda.h fnda jqfKd;a''

PCR (polymerase chain reaction) u.ska Ribonucleic acid (RNA) mÍlaId l<;a thska 100] la ffjrih ;sfnk ;yjqre lrkak neye' PCR u.ska lrkafka ffjrihg wod, RNA ;sfnkjd±hs mÍlaId lsÍuhs' fldúâ 19 ffjri ;;ajh .ek ;yjqre ùug kï Subgenomic m -RNA mÍlaId lsÍfuka mq¨jks' kuq;a fï ;dlaIKh wfma rfÜ keye' fldúâ wdidÈ; nj ;yjqre ùu iu. frda.shd yqfol,d lrkjd' fldúâ 19 wdidÈ;fhla frda.fhka iqjh ,enQ miq ta frda.shdf.ka kej; frda.h iïfm%aIKh fjkafka keye' fï fjkqfjka frda.shdf.ka Èk 10" Èk 14 f,iska PCR mÍlaIk isÿ lrkjd' kuq;a PCR mÍlaIKhg jvd m%;sfoay mÍlaIdjlska fldúâ 19 wdidÈ;fhla±hs ;yjqre lr .kak mq¨jks' Èk 10 lska muK miqj m%;sfoay ( antibody) mÍlaIdjla lsÍfuka wdidÈ; ;;a;ajh ;yjqre lr .kak mq¨jks' iqjh ,enQ frda.sfhl=f.a isref¾ ta fjkqfjka m%;sfoay f.dvkeÕS ;sfnk ksid jYfhka udi yhlaj;a hk ;=re fï mqoa.,hdf.ka frda.h fnda ùula keye'

wqfma rfÜ fldúâ 19 frda. ;;a;ajh m<uq wjia:dfõ§ jqK;a /,a,la njg m;a jqfKa keye''

Y%s ,xldfõ fldúâ 19 jix.; ;;ajh we;a;gu /,a,la jqfka keye' fldúâ 19 we;a;gu ,xldjg /,a,la fkdjqfkaa Y%s ,xldfõ fldúâ 19 frda. ;;a;ajh uq,a wjia:dfõ§ fyj;a uq,a wÈhr ld,fha§ l<ukdlrKh lsÍu .ek i;=gqodhl m%;spdr ,enqk ksihs' ld¾h idOl n,ldh úiska frda.Skaf.a iam¾Ylhka y÷kd f.k ksfrdaOdhkh lsÍu" fldúâ 19 jix.; frda. ;;a;ajh fjkqfjka frday,a iQodkï lsÍu iy fi!LH ld¾h uKav, úiska ta fjkqfjka olajk ,o lemúu" uyck;djf.ka ,enqk iyfhda.h ksid wms f,dalfha fldúâ 19 jix.; ;;a;ajh id¾:lj md,kh l< wxl 1 rgj,a w;rg tla fjkak mq¨jkA'

uykqjr uy frdayf,a laIqø Ôjfõoh iy wdidok ms<sn| úfYaI{ ffjoH
ufyaka fld;,dj,

mqkHd pdkaokS o is,ajd