නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

jeämqr úIîckdYl Ndú; lf<d;a ys;lr laIqø Ôùka mjd úkdY fõú'''


ys;lr laIqø Ôùka úkdY ùu Nhdklhs
wfma yfï yeu;eklu ys;lr laIqø Ôùka úYd, m%udKhla Ôj;afjkjd' ta ys;lr laIqø Ôùka wfma meje;aug wjYHhs'

fldfrdakd ffjrih;a tlal wms úIîc ms<sn|j f.dvla l;d l<d' fjkodg jvd úIîc uÕska wdrlaId ùu ms<sn|j ys;kjd' úfYaIfhka wïu,d ;ukaf. orejka .ek jeä ie,ls,a,la olajkjd' ta wkqj orejkaj kEùfï§ fia§fï§ ú;rla fkfjhs Tjqkaf. we÷ï me<÷ï mjd úIîc kdYl Èhr Ndú;fhka fidaod msßisÿ lrkakg fhduqj bkakjd'

úIîc lshk jpkh;a je/Èhs'''

we;a;gu wms úIîc lsh,d Ndú; l<;a bx.%Sis NdIdjg wkqj lshefjkafk laIqø Ôùka ms<sn|j' fldfydu;a b;ska wmg ydkslrk laIqø Ôùka bkakjd' ta jqK;a jeä yßhla bkafka wmg ys;lr laIqø Ôùka' ta wh wm;a tlal iyfhda.fhka Ôj;a fjk msßila' Thd,d fï .ek fkdokakj jqKdg laIqø Ôùka fkdue;sj wmg fï f,dafl Ôj;a fjkak mq¿jkalula keye'

ys;lr laIqø Ôùka úkdY ùfuka'''

wo wm uqyqK § ;sfnk fldfrdakd ffjrih jeks ydkslr ffjrihka me;sr hEug n,mdk m%Odku fya;=jla njg m;afj,d ;sfhkafka wmg ys;j;a laIqø Ôùka wfmka wE;a lr .ekSu' we;a;gu tfyu jqfKa wm wkjYH úÈhg úIîc kdYl Ndú;h ksid' m%;sÔjl T!IO Ndú;h ksid' f.dvla wh ta .ek ys;kafk keye' fudlo ta iïnkaOfhka ksje/È wjfndaOhla keye' b;ska ta fya;=fjka wmg ys;lr laIqø Ôùka fndfyduhla wfmka wE;alr .kakjd'

úIîc yrKh lrkafka fldfyduo @

okakjo wfma nvje,aj," kdifha" yfï" lfKa fï yeu;eklu ys;lr laIqø Ôùka úYd, m%udKhla Ôj;afjkjd' ta ys;lr laIqø Ôùka wfma meje;aug wjYHhs' kuq;a wo jk úg ta ys;lr laIqø Ôù .yKh wfma YÍrfha wvqfj,d' ta fya;=fjka ;uhs fï fldfrdakd jf.a wys;lr úIîc uÕska b;du;a oreKq úÈhg ydks me;sfrkak mgka .kafka'

uu fufyu lshoaÈ orejkaj úIîcj,ska wdrlaId lrkafk fldfyduo lshk m%Yakh Tng u;=fjkak mq¿jka' we;a;gu orejka i|yd wkjYH wdldrhg inka j¾. fh§u iqÿiq keye' biair wïu,d fï úIîc yrKfha§ b;du;a fyd| l%ufõo wkq.ukh l<d'

iajNdúl úIîc Èhr'''

ta wh ys;lr laIqø Ôùka úkdY fkdjk" yß ixhq;sh mj;ajd f.k hd yels fldfydU" ly" fjksje,a jeks fidndúl Èhrj,ska orejd fia§ug lghq;= l<d' ta iïnkaOfhka wo jk úg mÍlaIK uÕska mjd ikd;j ;sfhkjd tajdfha ;sfnk úIîc yrK .=Kfhka ish¨u úIîc úkdY lr fkdouk nj' idudkHfhka inka j¾. Ndú;fhka ojialg y;r mia j;djla w;a fia§fuka wm iuÕska ys¢kd ys;lr úIîc j¾.;a úkdY fjkjd' idudkHfhka orejkag fï úIîc kdYl Ndú;fha§ f;dard.; hq;af;a b;du;a uDÿ fohla' ta jf.au ojig tla j;djla l=vd orejkag inka fyda fndä fjdIa Ndú;h m%udKj;a' oyäh oukjd kï idudkH u| WKqiqï c,fhka orejd fia§u m%udKj;a' ta yeu wjia:djlu inka Ndú;h wjYH jkafka keye' yels iEu úgu fidndúl Èhr j¾. Ndú;hg fhduqùu jeo.;a nj wu;l lrkak tmd'

ms<sld ms<sn| úfYaI{ ffjoH ^m%ij yd kdßfõo ms<sld&
idro lkakka.r
wfmalaId frday, "uyr.u