නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

;rndrej uÜgq lrkak neß keye'''


wms lrkafk f,dl= n;a tlla fnodf.k t<j¿ fmdâvla fnod.kak tl' wfma ;rndrej jeäfjkak n,mdk m%Odk fya;=j talhs' we;a;gu kshñ; wdldrhg wdydr .ekSug mqreÿ fjkjd kï f.dvla myiqfjka ;rndrej wvq lrkak mq¿jka'

wo jk úg iudch fj<d.;a;= .eg¨ldÍ ;;a;ajhla úÈhg ;rndrej y÷kajd fokak mq¿jka' ;rndrej lshkafk fndfyda frda.hkag fya;=jla' we;a;gu fï úÈhg ;rndrejg fya;= fjkafk YÍrfha wkjYH wdldrhg f;,a ;ekam;a ùu' ta fya;=fjka ñksidf.a fi!LH ;;a;ajhg hï hï wys;lr ;;a;ajhka we;sfjkak bv ;sfhkjd' wo jk úg jeäysá mrmqr jf.au ;reK iy <ud mrmqr;a fï wkjYH ;rndrefjka mSvd ú¢kakg wrf.k' th f,v frda. fndfyduhlgu fya;=jla' ta wkqj Èhjeähdj" wê reêr mSvkh" fldf,iagfrda,a" ykaÈ frda." ms<slduh ;;a;ajhka wdÈhg f.dÿre ùfï jeä bvla fmkakqï lrkjd' fldfydu;a wo jk úg fï ;rndrej b;du;a nhdkl ;;a;ajhla úÈhg ;uhs f,dal fi!LH ixúOdkh mjd y÷kdf.k ;sfhkafka'

;rndrej y÷kd.kafk fldfyduo @

wfma YÍrfha Wig .e<fmk nrla mj;ajd .ekSu jeo.;a' ta lshkafk YÍr ialkaO o¾Ylh ksje/Èj mj;ajd .kakg ´fka' wfma Wi óg¾j,ska wrf.k nr lsf,da.%Eï j,ska wrf.k ta nr Wfia j¾.fhka fnÿju YÍr ialkaO o¾Ylh ,efnkjd' fuh idudkH kï 18'5- 25 ;a w;r ;sìh hq;= jk w;r Bg jeä kï nr jeähs' fuu w.h 30 g jeä kï i,lkafk ;rndre mqoa.,hka úÈhg'

ta jf.au ;rndre whf.a nf|a jg m%udKh jeähs' ta f;,a ;ekam;a ùu ksid' wm .kakd wdydrfha wvx.= f;,a wfma n| jgd ;ekam;a fjkjd' tal f.dvla wys;lrhs' idudkHfhka ,xldfõ msßñ wfhl=f.a n| jg m%udKh fikaáóg¾ 90 lg wvq úh hq;=hs' ldka;djlf. tu uÜgu fikaáóg¾ 80 lg wvqúh hq;=hs' ke;akï ta wh ie,flkafk ;rndre mqoa.,hka úÈhg' tal wys;lrhs'

md,kh lrkak neß o@

iuyr fj,djg cdkj,ska tkak mq¿jka' fkdfhl=;a f,v frda. ksid tkak;a mq¿jka' yenehs tfyu fjkafk b;du;a iq¿ msßilg' ta;a wo /,a,la jf.a ;rndrej me;sfrkak wrf.k' tfyu fjkafk kï wfma je/È Ôjk mqreÿ iy wdydr rgdj ksihs'

wfma YÍrhg wjYH Yla;sh ,nd.kafk wm .kakd wdydr uÕska' ´fku wfhl=g ojfia lghq;=j,g wjYH Yla;s m%udKhla ;sfhkjd' ta m%udKhg jvd wdydr .;af;d;a tajd f;,a úÈhg YÍrfha ;ekam;a fjkjd' tal ;rndrejg tl fya;=jla' fldfydu;a YÍrfha l%shdldß;ajh i|yd Yla;sh wjYHhs' yqiau .kak" yoj; jev lrkak" tfyg fufyg hkak wd§ jYfhka tÈfkod lrkq ,nk l%shdldrlï yeu tllÈu Yla;sh jeh fjkjd' b;ska wfma ffoksl lghq;= j,È jeh flfrk Yla;s m%udKh jeähs kï fï úÈhg wkjYH f;,a ;Ügqjla YÍrfha ;ekam;a fjkak l%uhla keye' ta ksid l%shdYS,s Èú meje;aula tlal jHdhdu wdÈfha fh§fuka jeh flfrk Yla;s m%udKh jeälr .kak wmg mq¿jka' ta wkqj wkjYH ;rndrej uÜgq lrkak mq¿jka'

lEu lkak ´fk fldfyduo @

wfma lEu msÕdfkka nd.hla msá wdydr fnod .kakfldg wfkla nd.h mqrjd .kak ´fk t<j¿" m,d" i,do iy fm%daàka wvx.= wdydrj,ska' kuq;a wms lrkafk f,dl= n;a tlla fnodf.k t<j¿ fmdâvla fnod.kak tl' wfma ;rndrej jeäfjkak n,mdk m%Odk fya;=j talhs' we;a;gu kshñ; wdldrhg wdydr .ekSug mqreÿ fjkjd kï f.dvla myiqfjka ;rndrej wvq lrkak mq¿jka'

jHdhdufha jeo.;alu '''

tÈfkod Ôjk rgdjg wod< l%shdldß;ajh w;r ;=r lh fjfyid jev lghq;= lrkjd kï fï ;;a;ajh myiqfjkau j<lajd .kak yelshdj ;sfhkjd' tal fldfyduo lrkafk' Tng ysf;kak mq¿jka' yßu myiqhs' fudlo Wfoa /lshdjg hk w;r ;=r óg¾ 200 la 300 la mhska hkak mq¿jka' ,s*aÜ tl Ndú; fkdlr mä fm< kÕskak nyskak mq¿jka' tfyu fjkfldg weÕg oefkk myiqj fudk;rï o n,kak' fi!LH wud;HdxYfha ks¾foaYhkag wkqj ojig meh nd.hla neÕska i;shg Èk myla l%shdYS,S fjkak ´fk' ta i|yd weú§u" nhsisl,a me§u" msyskSu" k¾;kh" lKavdhï l%Svdjl fh§u lrkak mq¿jka' ta ú;rla fkfjhs i;shlg ojia folla jHdhdufha fhfokak;a ´fk' l%shdYS,S ùuhs jHdhduhhs lshkafk folla' ta fol mg,jd .kak tmd' b;ska wmg wfma Ôjk rgdj fï úÈhg fjkia lr .;af;d;a myiqfjkau ;rndrej uÜgq lrkak mq¿jka'

fi!LH m%;s,dN'''

oekg Èhjeähd frda.fhka fmf<k whg ta whf. frda. ;;a;ajh md,kh lr .kak mq¿jka' idudkHfhka ;rndre wfhl=g Èhjeähdj we;sùfï wjodku 50] lau ;sfhkjd' b;ska ta wjodku wvq lr.kak mq¿jka' ta jf.au wê reêr mSvkh" fldf,iagfrda,a" ms<sld wdÈhg f.dÿre ùfï wjodku;a wvq fjkjd' we;a;gu fj,d ;sfhkafk fï ;;a;ajh f;areï fkd.kak tl' yßhg f;areï wrf.k lghq;= lrkjd kï ;rndrej uÜgq lrk tl ys;k ;rï wudre keye'

idhksl fmdaIK ffjoH
k§Yd úfÊkdhl
cd;sl frday," fld<U