නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

.¾NkS iuh ;=< jHdhdu l< hq;af;a fufyuhs


fujr wm Tn iuÕ l;d lrkak n,dfmdfrd;a;= jkafka ldka;d Tng b;d jeo.;a jk ud;Dldjla' tkï .¾NkS iufha§ Tn jHdhdu l< hq;af;a flfiao hkak .ekhs'

.¾NkS iuh ldka;djlg b;d jeo.;a ld, mßÉfþohls' ldka;djlf.a YdÍßl fukau udkisl fjkia ùï fndfyduhla úh yels ld,jljdkqjls' .¾NkS iufha§ jHdhdu lsÍfuka uq,slju n,dfmdfrd;a;= jkafka hym;a fi!LH ;;ajhla ^ wellbeing fitness & .¾NkS iuh mqrdjg mj;ajd .ekSuhs' kuq;a ;r.ldÍ l%Svd fyda jHdhdu wdrïN lsÍula isÿ fkdjk nj u;l ;nd.; hq;=h' tfiau .¾NkS iuhg fmr ;;a;ajhg jvd YÍr iqj;djh ^ phyisical fitness & jeä lr.kSula fï iufha§ wfmalaId fkdl< hq;=hs'

.¾NkS ùu hkq jHdhdu fkdlr isàug fya;=jla fkdfjhs' fndfydaúg Y%S ,xlsl ldka;djka fndfyduhla .¾NkS iufha§ jHdhdu lsÍug ìhla yd ue,s .;shla olajk w;r úYd, wydr m%udKhla .ekSug o fm<fUk ksid .¾NkS iufhka miq wêlj uy;a ùula isÿ fõ' .¾NkS iufha§ Tn jHdhdu lsÍug fmr wksjd¾fhkau ta ioyd iqÿiqlï ,;a ffjoHjrhl= yuq ù Tng jHdhdu lsÍug wys;lr ;;a;ajhla ^ contraindication & ;sfío hkak fidhd .; hq;=hs' PARmed-X fmdaruh fï i|yd Ndú; lrhs' tjeks ;;a;ajhla fkdue;skï Tng jHdhdu lsÍu wdrïN lsÍug ms<sjk' fufia jHdhdu lsÍfuka .¾NkS iufha ujg fukau orejdg o m%;s,dn .Kkdjla ,efnkq we;'

.¾NkS iuh ;=< we;s úh yels Èhjeähd ;;a;ajh 50]muK wvq lsÍug jHdhduj,g yels nj fidhd f.k we;' tfiau .¾NkS iuh ;=< yd m%iQ;sfhka miqj we;s úh yels udkisl wjmSvk ;;a;ajhka wvq lsÍug o jHdhduj,g yelshdjla we;' .¾NkS iuh ;=< jHdhdu lsÍfï§ úfYaIfhka YÍr WIaK;ajh wêl ùfuka .eg¿ we;s úh yelsh' tneúka uq,a i;s lSmh ;=< YÍr WIaK;ajh jeäjk wkaoug WIaK;ajh wêl ia:dkhl jHdhdu lsÍfuka je<lS isàu iqÿiqh' È.= fõ,djla isg f.k isàu ksid reêr mSvkh wvqùfï yelshdjla we;s neúka ta ms<snoj ie,ls,su;a úh hq;=h' tfiau ksod f.k isák wdldrhg jHdhdu lsÍu .¾NkS iufha uq,a i;sj,ska miqj lsÍu t;rï iqÿiq fkdfõ' fyd¢ka fmdaIKh ,nd .ekSu;a fyd¢ka c,h mdkh lsÍu;a jHdhdu lsÍfï§ b;d jeo.;a jkakls' tfiau jHdhdu lsÍug m%:u YÍrh WKqiqï lsÍfï jHdhdu isÿ lsÍu;a jHdhduj,ska miq YÍrh isis,a lsÍfï jHdhdu;a l< hq;=hs' m%fõ.ldÍ p,k isÿ lsÍu .¾NkS iuh ;=< fkdl< hq;a;ls' tfiau jHdhduj,g myiq jk mßÈ mshhqre mj;ajd .ekSug supportive bra tlla me<§u jeo.;a fõ' jHdhdu lsÍfï§ Wor l=yrfha mSvkh jeäjk wkaofï jHdhdu fkdl< hq;=hs' fuys§ ksjerÈ wdldrhg yqiau .ekSu;a msg lsÍu;a l< hq;= wdldrh l%Svd ffjoHjrfhl=f.ka wid oek.kak' tfiau YÍrh f;rmSug ,la jk l%Svd fyda jeàï ;e,Sï isÿjk l%Svd lsÍu iqÿiq fkdfõ'

oeka wm n,uq Tng lsÍug iqÿiq jHdhdu fudkjo lsh,' Tn l,ska isgu ye,afu Èùu lrkjd kï th lrf.k hEfï jrola fkdue;" kuq;a w¨;ska th wdrïN fkdl< hq;=hs' fuys§ iqug j, f.dv,s rys; ia:dkhl ye,afï Èùu l< yels kï jvd iqÿiq jk w;r mSvkh wjfYdaIKh l< yels mdjyka me<£u u.ska YÍrhg we;s úh yels mSvkh wju lr .; yel' Aerobics classes hkjd kï low impact aerobics lrf.k hd yels w;r ìu je;sÍ lrk jHdhdu ^ supine & iy fldkao m%foaYh wêlj msgqmig kjñka^ hyperextension & lrk jHhdu fkdl< hq;=hs' fhda.d jHdhdu b;d iqÿiq jk w;r kuq;a tys§ ykaÈ m%foaY wêlj keófuka je<lS isáh hq;=h' nhsisl,a me§u iqÿiq jHdhduhls' msyskSu" c,fha weú§u c,fha Èùu b;d iqÿiqhs' fY%da‚ m%foaYfha udxY fmaYs Yla;su;a lsÍu iqÿiqhs' tfiau l| m%foaYh" Wor m%foaYh Yla;su;a lsÍfï jHdhdu l%Svd ffjoHjrfhl=f.ka wid .ekSu u.ska .¾NkS iuh ;=< we;s úh yels fldkafoa wudre wvq lr .; yel' by, Wkak;dkaYhl jHdhdu lsÍu iqÿiq fkdfõ' nr fhdod f.k isÿ lrk jHdhdu m<mqreÿ lka;djla kï muKla l< yel' kuq;a wêl nrla fhdod fkd.; hq;= w;r wvq nrla fhdod jeä jdr .Kkla lsÍu iqÿiqh' tfiau Wor l=yrfha mSvkh jeä jk wdldrhg yqiau ;o lrf.k nr bis,Sfï jHdhdu isÿ fkdl< hq;=hs'

tfiau Tn jHdhdu lrk w;r;=r Tng we;súh yels wjodkï ,laIK ffjoHjrfhl=f.ka wid oek.ekSfuka Tng .¾NkS iuh ;=< wrlaIs;j Tnf.a jHdhdu isÿ lr .; yels fõ'

ffjoH ldúkao úfcaisxy