නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

mdi,a úfha§ fmï in|;djla we;s lr .ekSug fmr''''


mdi,a ld,fha we;sjk wdor in|;d yßhg ;j wjqreÿ mylska yhlska w¢kak ´fk we÷ula wo .syska i,a,sj,g .kakjd jf.a jevla' we;a;gu ;j wjqreÿ mylska oyhlska w¢kak iqÿiq we÷ula wo f;dard.kakd tl fndfydu wiSrehs' fudlo t;fldg wfma nr fjkiafjkjd' wefÕa yevh fjkiafjkjd' ta fjkfldg tk ú,dis;d fjkia' wo wm ;=< ;sfhk leu;a; yeuodu;a tl jf.a ;sfhkafk keye' fjkia fjkjd' b;ska wms fldfyduo ta jf.a f;aÍula wo lrkafk'
mdi,a úfha we;s jk fmï in|;d fnfyúka iq,n oiqkla' tjka ;;a;ajhla orejl=f.a bÈß wkd.;hg ljr wdldrfhka n,mEï lrdúo lshk ldrKdj iïnkaOfhka l;d lsÍu jeo.;a' ta iïnkaOfhka l;d lsÍfï§ uq,skau wfma wjOdkh fhduqúh hq;=j ;sfhkafk tfyu fjkafk wehs lshk ldrKdj iïnkaOjhs'

mdi,a úfha fmï in|;djkag fya;= '''

mdi,a úfha miqjk orejka w;r fmï in|;d we;sùug ldrKd folla n,mdkjd' ta Ôj úoHd;aul ldrKd iy iudc úoHd;aul ldrKd' Ôj úoHd;aul ldrKd ie,lSfï§ kj fhdjqka úfha we;s jk fydafudak fjkiaùï olajkakg mq¿jka' tys§ msßñ <uqka ;=< fgiafgdiafgfrdaka fydafudakh ksmoùu;a .eyekq oeßhka ;=< Biag%cka fydafudakh ksmoùu;a isÿfjkjd' fukak fï fydafudak j¾. fol ksid ;ukaf. jhfia miqjk úreoaO ,sx.slhka flfrys fjkod fkdue;s wdl¾IKhla we;sfjkak mgka .kakjd' Bg wu;rj wfma fud<fha ;sfnk iakdhq W;af;ackh ùu uÕska iïnkaO;djla f.dv kÕd .eksu iïnkaOfhka yeÕSï we;sfjkak .kakjd' wkak t;fldg tlsfkld flfrys ne£ula we;sfjkak mq¿jka' ta jf.au fï ;;a;ajh i|yd iudc úoHd;aul ldrKd;a n,mEï lrkjd' ta iu jhfia miqjk hy¿jkaf.ka we;sjk mSvkh' ta wh iDcqju weú;a tjka in|;djla we;slr .ekSu iïnkaOfhka fhdackdjla lrkak mq¿jka' úfYaIfhka Tfí ñ;=rka tjka in|;dj,g meg,S we;akï Tng;a tjka in|;djla we;slr .ekSu ms<sn|j n,lsÍula lrkakg ;sfhk bvlv jeähs' we;a;gu ta mSvkh iDcqju jf.au jl%dldrj;a we;sfjk wjia:d ;sfhkjd' f.dvla fj,djg fï kj fhdjqka úfha§ ;uka .ek ;sfnk wd;au úYajdih wvqhs kï" wfkla whg tjka wdor in|;d ;sfhkjd" ta;a ug keye lsh,d ysia njla we;sfjkak mq¿jka' tjka ;;a;ajhka ;=<;a fï jf.a wdor in|;d i|yd miqìu ilia fjkak bv ;sfhkjd' fukak fï lshk uQ,sl ldrKd ksid mdi,a úfha§ wdor in|;d we;s fjkjd'

f,dl= wmrdOhla kï fkfjhs '''

fldfydu;a mdi,a úfha§ fmï in|;d we;sjk tl idudkH fohla' b;ska tal uy f,dl= wmrdOhla lsh,d ys;,d o~qjï l< hq;= ;;a;ajhla fkfjhs' ta;a jeäysá wh fujka wjia:djl f.dvla l<n, fjkjd'

we;a;gu kj fhdjqka úfha orejkaf.a fud<fha l%shdldß;ajh .ek ys;kfldg b;du jeo.;ajk fldgia folla ;sfhkjd' bka m<uq fldgi fjkafk is;=ú,s fud<hhs' fud<fha bÈßmi we;s mQ¾j uia;sIalh lshk m%foaYfha ;uhs fï fldgi msysgd ;sfnkafka' bf.kSfï lghq;=j, wjOdkhg" u;l ;nd .ekSug" .eUqre úIh lreKq wjfndaO lr .ekSug" ie,iqï lsÍu isoaOlrkafk is;=ú,s fud<fhka'

hym;g jvd whym; '''

wfkla jeo.;a fldgi fjkafk yeÕSï ms<sn| fud<h' wdfõ.YS,S nj" wfkla wh flf¾ we;sjk wdl¾IKh" ;ry hEu" ÿl jeks yeÕSï we;sfjkafk yeÕSï ms<sn| fud<fhka' wdor in|;djla" iudc in|;djla we;slr .kakfldg wfma yeÕSï fud<h Woa§mkh fj,d W;af;ackh fjkjd' b;ska fï jhfi wh wdor in|;dj;a tlal wOHdmk lghq;= id¾:lj lrf.k hkak mq¿jka lsh,d ys;kjd' kuq;a kj fhdjqka úfhaÈ yeÕSï fud<h iy is;=ú,s fud<h w;r we;s jk iu;=,s;;dj blaukska fjkiajk ksid we;sjk hym;g jvd whym; jeähs' tfyu jqKdu ks;ru fujeks in|;djka ms<sn|j ysf;a woyia we;sfjkjd' yeÕSï we;sfjkjd' ks;ru ta .ek u;la fj,d ta .ek l,amkd lsÍu ksid yeÕSï fud<h ks;ru m%n, fj,d" is;=ú,s fud<h álla ukao.dó fj,d mdvï jev lghq;=j,g wjOdkh wvqfjkak .kakjd' t;fldg u;l ;nd .ekSu wvqfjkak" ie,iqï iy.;nj wvqfjkak mq¿jka' ta;a idudkHfhka ,xldfj wOHdmk rgdj ;=< ch.%yK ,nd.kak kï f.dvla uykais fjkak ´fk'

is;=ú,s fud<h ukao.dó jqfKd;a'''

ta ksid tjeks iïnkaO;djla f.dv kÕd .ekSfuka is;=ú,s fud<h ukao.dó ùfuka wfma wOHdmk ch.%yK uÕ yefrkak mq¿jka' tfyu jqKdu bÈß ld,fha wms leue;s /lshdjla fkdlr wfkla wh leue;s /lshdjla lrkak fjkjd' t;fldg wms leue;s /lshdj ,nd.kak wkjYH wh miqmi hkak fjkjd' tfyu jqfKd;a wmg wfma Ôúf;a iajhx md,kh wvqfjk ksid È.= ld,Skj YdÍßl iy udkisl fi!LH jf.au i;=g wfmka f.dvla ÿr hkak mq¿jka'

mdi,a ld,fha we;sjk wdor in|;d yßhg ;j wjqreÿ mylska yhlska w¢kak ´fk we÷ula wo .syska i,a,sj,g .kakjd jf.a jevla' we;a;gu ;j wjqreÿ mylska oyhlska w¢kak iqÿiq we÷ula wo f;dard.kakd tl fndfydu wiSrehs' fudlo t;fldg wfma nr fjkiafjkjd' wefÕa yevh fjkiafjkjd' ta fjkfldg tk ú,dis;d fjkia' wo wm ;=< ;sfhk leu;a; yeuodu;a tl jf.a ;sfhkafk keye' fjkia fjkjd' b;ska wms fldfyduo ta jf.a f;aÍula wo lrkafk' mdi,a ld,fha wdor in|;d ta jf.a ;uhs'

fkd.e<mSï u; Èfjk bÈß Ôúf;a'''

fldfydu;a jhi wjqreÿ 18-20 fjkfldg wfma YÍrh jevqKg wfma fm!reI;ajh iy udkisl;ajh ixj¾Okh fjkak jhi wjqreÿ 20-25 la fyda Bg jeä ld,hla .;fjkjd' idudkHfhka mdi,a ld,fha wdor in|;d ksid wfma fm!reI;ajh fjkia fjkjd' fï fjkiaùu fõ.j;aj ;uhs isoaOfjkafk' b;ska ta jf.a fokafkla w;r fï úÈhg fõ.j;aj fm!reI;aj fjkia ùula isÿjk ksid bÈß Ôúf;a È fkd.e<mSï we;sfjkjd' tal f,dl= .eg¨ we;sfjkak fya;=jla' ta ksid ;u fm!reI;ajh fyd| uÜgulg f.dvkeÕSfuka miqj thg wod< .e<fmk iyldrfhla fyda iyldßhla fydhd.ekSuhs jeo.;a' ta ksid mdi,a ld,fha fmï in|;d bÈß wkd.;hgu hïlsis mdvqjla lshk tl wu;l lrkak tmd'

ñhqre pkaøodi
<ud iy fhdjqka uki ms<sn| úfYaI{ ffjoH
ffjoH mSGh" rd.u'

;udrd m;srK