නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

jhig jeä jhil fmkqu ksid Tn;a bkafk lkiai,af,ka o@


ÿla fjkak tmd ydksjqKq fldf,dcka ia:rh kej; f.dvkÕkak mq¿jka
rEm,djKH ms<sn|j fndfydu;a fofkla jeä Wkkaÿjla olajk nj wuq;=fjka lshkak ´fk keyefk' ta;a b;ska fndfyda fokd W;aidy lrkafk blaukska iqÿ fjkak' blaukska ,iaik fjkak' ;reK fmkqula ,nd .kak' tal kï ta ;rï fyd| fohla fkfjhs' fudlo Th úÈhg blaukska ,iaik fjkak .syska w;=re wdndO f.dvla tlal Ôúf;a b;sß ld,h .; lrkak jqfKd;a tal wdfhu;a yod .kak neß jrola fjhs' tfyu kï b;ska wo wms jhig jvd blaukska jhil fmkqula tkafk fldfyduo lshk ldrKdj;a tlal ta i|yd l< hq;af;a fudkjo lshk ldrKdj iïnkaOfhka l;d lruq'

jhig jeä jhil fmkqula wehs@'''

wfma jhig jvd jeä jhil fmkqula tk tl .ek Thd,d bkafk i;=fgka fkdjqK;a fndfyda fofkl=g tu ;;a;ajhg uqyqK fokakg fj,d ;sfhkjd' ta i|yd wfma ifï ;sfhk fldf,dcka ia:rh f,dl= n,mEula lrkjd' iuyre ys;kjd ˜wfka fï ;rï blaukg /,s jefgkafk uqyqK ú;rfk'' ˜ lsh,d' tal tfyu fkfjhs' uqyqKg ú;rla fkfjhs wfma uq¿ iugu tys n,mEu isÿfjkjd' iuyr wh tl tl wdf,amk .,aj,d uqyqK iqÿ fj,d iqkaorj fmkqK;a thd,f. w;a /,s jeá,d' ta w;a Èyd oelalu thd,f. jhi ms<sn|j wkqudk lrkak mq¿jka' b;ska rEmldh úoHdfjÈ m%;sl¾u isÿ lsÍfï§ tla tla mqoa.,hdf. fm!oa.,sl fm!reIhg n,mdk wdldrhg ;uhs m%;sldr lrkakg ´fka'

fldfydu;a jhig hk tl iajNdúlhs' tal kj;ajkak wmg neye' ta jhi;a tlal iu fjkia fjkak n,mdk idOl fudkjo lsh,d y÷kd.;af;d;a wmg fï ;;a;ajfhka hï ;dla ÿrlg ñfokak mq¿jka' ta wkqj ndysr mßir idOl jf.au wNHka;r YÍrfha .eg¨ fï i|yd n,mdkjd' tys§ ysre t<sh" iS;," WKqiqu" úh<s nj" f;;a nj" lsrKj, n,mEu jf.au wm Ndú; lrk wdf,amk j¾. f,dl= n,mEula lrkjd' fuu ldrKdfjÈ wfOdarla; lsrK f,dl= n,mEula lrkjd' tu wfOdarla; lsrK A, B, C lsh,d ldKav ;=klg fnfokjd' bka C ldKavfha lsrK fmd<jg tkafk keye' kuq;a A , B lshk lsrK j¾. fmd<j lrd tkjd' tys§ A ldKavfha lsrK uÕska wfma YÍrfha ;sfnk fld,cka ;Ügqj úkdY lrkjd' B ldKavh uÕska yu ÿ¾j¾K fjkjd' ta folu tlg tl;= jqKdu yu /,s jeá,d" ÿ¾j¾K fj,d jhil wfhl=f. iajrEmh .kakjd' ta ksid ;uhs ld¾hd, we;=<; jev lrk whg jvd t<suyfk fjfyi uykais fj,d jev lrk whf. fmkqu f.dvla jhil fjkafk' ta jf.au wm .kakd iuyr wdydr j¾. ksid;a fï jf.a jhil fmkqula tkak mq¿jka' ta wkqj ysre t<sfhka wdrlaId ùu" m%ñ;shlska f;dr rEm,djKH wdf,amk Ndú;h ksid ta lshkafk flá ld,hlska ,iaik fjkak W;aidy .ekSu ksid jhig jvd jeä jhil fmkqula we;sfjkak bv ;sfnkjd' tfyu fjkak n,mdk m%Odk fya;=j jkafk ifï fld,cka ;Ügqjg ydks isÿjk tl'

j<lajd.kak neßo@''''

we;a;gu wfma ifï p¾uh ;sfhkjfk' tal ;ks i, ;Ügqjla' thd ;uhs iu u;=msgg i, yo, oukafk' tys iÔù i, ;Ügq 6-8 la jf.a ;sfhkjd' idudkHfhka ta úÈhg Wvu ;sfhk i, ;Ügqj ñh .shdu tajd .e,ú,d hkjd' fldfydu;a wfma iu Èÿ,kak kï fyd| iyfhda.hla ´fk' ta iyfhda.h fokafk fld,cka ia;rh' fldf,dcka ia;rh lshkafk f,dl= fm%daàkhla' b;ska Thd,g ysf;aú wdydr ud¾.fhka fldf,dcka .kak mq¿jka fk lsh,d' tfyu fjkafk keye' wdydrfha fldf,dcka ;snqKg iug wjYH fldf,dcka yefokak ´fk ifïuhs' b;ska fldf,dcka ;Ügqj fyd| kï p¾uh iÔùhs' ta;a hï wfhl=f.a iu ysre t<shg ksrdjrKh fj,d" m%ñ;shla ke;s wdf,amk .,aj,d" fl¢ .;sh wvqfj,d kï" thdf. ifï mj;sk fldf,dcka ia;rh Yla;su;a keye' t;fldg u;=msg iu ÿ¾j, fj,d ;=kS fjkjd' /,s jefgkjd' f;,a .;sh wvq fjkjd' t;fldg p¾uhg háka ;sfnk uia f.dnh;a ;=kS fjkak .kakjd' uia f.dnhg háka ;sfhk f,dl= wiaÓ;a fmdä fjkak .kakjd' ta úÈhg ifï fldf,dcka ke;sfjk fldg ifï mDIaáu;a nj wvqfj,d iu ;=kS fjkjd' t;fldg ifï háka f;fhk fïo ia:rfha iyfhda.h ,efnkafk;a ke;sj .syska iu weÈ,d .syska jhil fmkqula .kakjd'

m%;sl¾u fudkjo@''''

fldf,dcka ;Ügqj jeälr .kak tl yßu f,fyishs' ta i|yd fldf,dcka ;Ügqj W;af;ackh lsÍu wjYHhs' b;ska ta i|yd m%;sl¾u fndfydu;a ;sfhkjd' ta i|yd fhdod.kakd m%;sl¾u w;r 3D HIFU ;dlaIKh furg nyq,j Ndú; lrkq ,nkjd' ta iïnkaOfhka wka;¾cd,h Tiafia Tng wjYH o;a;hka ,nd.kak mq¿jka' we;a;gu ta úÈhg 3D HIFU m%;sl¾u udihlg tla j;djla neÕska udi ;=kla lf<d;a n,df.k bkakfldg ,iaik Èÿ,k iula yefokjd' ta ú;rla fkfjhs ;j;a m%;sl¾u fndfyduhla ;sfhkjd' b;ska rEm,djKH ms<sn|j iqÿiqlï ,;a ffjoHjrhl= fj; fhduqùfuka Tng ta i|yd wjYH m%udKj;a m%;sl¾uhkag fhduqfjkak mq¿jka'

chrejka nKavdr
rEm,djKH ms<sn|j úfYaI{ ffjoH
wOHlaI"
ffjoH m¾fhaIK wdh;kh'

;udrd m;srK