නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

y;r ßhklg muKla Wreulï lshñka ñysoka jk YÍrfhka ;j;a 58 lg Ôú;h Èh yels kï wehs fï mudjka'''


ysig isÿjk nrm;, ydkshla ksid fud<h ñh hd yel'''


ljqre fldfydu uereK;a y;r ßhklg muKla Wreulï lshñka ñysokajk fï YÍr l+vqj jvd;a m%fhdackj;a mqKHjka; l%shdjla i|yd fhdojkak Tng wjia:dj ,enqfKd;a fudlo ys;kafka@ ixidr id.rfhka tf;r ùug uÕ fidhk Tng fï l%shdj,sh lÈu Trejla jkq ksh;hs'


Ôj;aj isáh§u ;u YÍrfha wjhj ;ud ñh.sh miq oka §ug leue;a; m%ldY lrkak fï jevigyk yryd Y%S ,dxlsl Tng wjia:dj Wodfjkjd' ta i|yd Wmßu iqÿiaika jkafka fud<h ñh hEfuka urKh isÿjk frda.Ska muKhs'


Y%S ,xldfõ uq,ajrg wkd.;fha hï ojil fudkhïu fyda fya;=jlska fud<h ñh .syska YÍrh wfkla wjhjj, Ôjh /÷fKd;a tjeks wfhl= l,skau ;u wjhj oka §u i|yd m%ldY lrñka wjhj oka§fï ldâm; ^Organ Donor Card & m;l ysñldß;ajh ,nd ;snqfKd;a Tjqkaf.a mjq,aj, whg úÑlsÉpdjlska f;drj tjeks ne?reï wjia:djl§ mjd fï mqKHl¾uhg odhl úh yelshs'


fuu Organ Donor Card m; ks, jYfhka ksl=;a lsÍu fi!LH wud;HxYfha f,alï fïc¾ fckrd,a ixÔj uqKisxy uy;df.a iy ;j;a iïNdjkSh wuq;a;ka /ilf.a iyNd.S;ajfhka fi!LH wud;HdxYh yd Y%S chj¾Okmqr uy frdayf,a wjhj noaOlsÍfï tallfha tl;=fjka miq.shod isÿ úh' tys§ m%:u ldâm; fïc¾ fckrd,a ixðj uy;dg o fojk ldâm; cd;Hka;r uÜgfï ch.%yK /il ysñldÍ;ajh we;s fudag¾ r: Odjk Y+r ä,ka; ud,.uqj uy;dg o ks, jYfhka m%odkh lrk ,§'


wjhj oka§fï cd;sl Èkh

óg jir 04 lg fmr fud<h ñh .sh frda.Skaf.a wjhj oka§fï wjYH;dj ck;djg jgyd §u fjkqfjka Y%S chj¾Okmqr uy frdayf,ka md .ukla ixúOdkh l< w;r tys wjika m%;sM,h jQfha rch úiska iEu jirlu fmnrjdß 18 jeksod Y%S ,xldfõ wjhj oka§fï cd;sl Èkh f,i kï lsÍuhs'


wjhj noaO lsÍula wjYH jkafka'''

hïlsis flfkl=f.a wjhjj, l%shdldÍ;ajh wl¾uKHh jQ úg Tjqkag wjhj noaO lsÍula wjYH fõ' úfYaIfhka wefia iqo we;sùu ksid wkaONdjhg m;ajk frda.Skag" jl=.vqj, l%shdldÍ;ajh wl¾uKHh jk frda.Skag" isfrdaiSia jeks frda. ;;a;ajhla ksid wlaudj wl¾uKHh jk frda.Skag" §¾>ld,Sk Èhjeähdfjka fm<Su ksid w.akHdih wl¾uKHh jQ frda.Skag" yDoh jia;=j wl¾uKHh jQ frda.Skag" fmky¨j, we;s jk frda. ;;a;aj ksid fmky¨ wl¾uKHh jk frda.Skag;a wjhj noaO lsÍu u.ska Tjqkaf.a jákd Ôú; iqrCIs; l< yels fõ' tu ksid f,dalh ;=<;a Y%S ,xldfõ;a wl¾uKHh jQ wjhjj,g wjhj id¾:lj noaO lsÍu isÿ lrhs'


wjhj ,nd Èh yelafla ldgo@

hïlsis frda.sfhl=f.a fud<fha l%shdldÍ;ajh wvd, ùug úúO fya;+ka n,mdk w;r bka m%Odk jkafka ßh wk;=re iy wd>d;h jeks frda. ;;a;ajhkah' tys§ fud<h ñhhk frda.Skag Tjqkaf.a wfkla wjhj mß;Hd. l< yelsh'


fud<fha l%shdldÍ;ajh wvd, jkafka flfiao@


ysig isÿjk ydksh ksid fud<h bÈóug mgka .kS' ysia lnf,a ;sfnk ;oNdjh ksid bÈfuk fud<hg iß,k bvla tys fkdue;slñka fud<hg ksismßÈ reêr iemhSu isÿ fkdfõ' fuu ;;a;ajh u; fud<fha ffi, ñhhEug mgka .kS'fujeks frda.sfhl=f.a fud<fha l%shdldÍ;ajh l%u l%ufhka wvmK jkúg frda.shd mßCId lrk ffjoH lKavdhu frda.shd ±ä i;aldr tallhg we;=¿ lrkq ,efí' tfia lsßfuka frda.shdf.a Ôú;h iqrCIs; lr .ekSu wfmaCIdjhs' hïlsis fya;=jla ksid fujeks wjia:djl§ fud<fha ffi, ñh .shfyd;a yDo jia;=j" fmky¨ iy wfkla wjhjj, l%shdldÍ;ajh fyd¢ka mj;ajd .; yelafla meh 24 l isg meh 48 l ld,hla muKls' tfia l< yelafla o frda.shd fjkaáf,agrhlg iúlsÍfuka muKs' fujeks wjia:djl§ fuu frda.shdf.a wjhj ,nd .ekSug iqÿiq ;;a;ajhla ;sfí kï ,nd .; yelsh'hïlsis frda.sfhl=f.a fud<h ñh.sh úg ffjoH úoHd;aulj iy kS;suh jYfhka frda.shd ñh .sh mqoa.,fhl= f,i ms<s.efka'


wjhj oka§ug l,skau leue;a; m< lr ;sfnk úg'''


fujeks ixfõ§ wjia:djl§ jvd;a ye`.Sï nrjk mjqf,a wdorKShkag ;SrK .ekSfï wjfndaOh fkdue;s fõ' l,skau leue;a; m%ldY lr we;s úg ffjoH wxYj,g wjhj ,nd .ekSfï l%shdj,sh i|yd myiqfjka fhduqúh yelshs' fuh b;d ixlS¾K l%shdj,shla jk neúka meh 24 la fyda 48 la jeks ld,hla ;=< ffjoH lKavdhï /ilf.a tlaùfuka wjhj ,nd.ekSfï l%shdj,sh wdrïN l< yels fõ'


fud<h ñh.sh frda.sfhl=f.ka ,nd .; yels wjhj

² jl=.vq  ² w.akHdIh ² yDo jia;=j

² wlaudj ² fmky¨    ² nvje,a


fud<h ñh .sh tl frda.sfhl=f.ka ,nd.;a wjhj,ska ;j;a frda.Ska 08 fofkl=f.a Ôú; Ôj;a l< yelsh' Bg wu;rj fud<h ñh hk frda.shl=f.ka wiaÓ" reêrjdyskS" ;ka;=" iu" ikaê jeks mgl j¾. 50 la ,nd .; yels fõ' fï u.ska frda.Ska 58 fofkl=g Ôj;aùfï whs;sh ,ndÈh yelshs'

urKfhka miq ^fud<fha urKh& wjhj mß;Hd. lsÍug ,shdmÈxÑ jkafka flfiao@


bkaøsh mß;Hd.YS,sfhl= f,i ,shdmÈxÑ ùug we;s fyd|u l%uh kï my; i|yka wdlD;s m;% nd.; lr" uqøKh lr" iïmQ¾K lr" my; i|yka ,smskhg ;emEf,ka tùuhs'


fi!LH wOHdmk tallh"

Y%S chj¾Okmqr uy frday,"

;,m;amsáh" kqf.af.dv'


^fuys§ idlaIslrejkaf.a úia;r iy w;aika iïmQ¾K lr ;sîu ,shdmÈxÑ m;%sldfõ kS;suh j,x.= Ndjh i|yd wksjd¾h fõ&

isxy, - https://organ-donor-day.web.app/sinhala.pdf

bx.%Sis - https://organ-donor-day.web.app/english.pdf


;jo Y%S chj¾Okmqr uy frdayf,a úuiSï ljqkagrhg fj; meñŒfuka o Tng ,shdmÈxÑ lsÍfï wdlD;s m;% ,ndf.k mqrjd kej; Ndr Èh yel'


Tn oekg úfoaY.;j isà kï fyda by; l%u u.ska Tjqkag whÿïm; tùug fkdyels kï" äðg,a f,i mqrjk ,o wdlD;s m;%h fyda mqrjk ,o msgm;l PdhdrEmhla my; i|yka ,smskhg tjkak'


Email - otusjgh@gmail.com

WhatsApp - +94 770 344 344ksjfia§ ñh .sh flfkl=g;a wjhj mß;Hd. l< yelso@


fkdyelshs' Tfí wjhj mß;Hd. l< yelafla Tn oeä i;aldr tallhl §" m<mqreÿ ffjoH uKav,hla u.ska fud<fha urKh y÷kd.;a úg mu‚'


fud<fha urKh hkq fud<hg isÿjk oeä ydkshla fya;=fjka mqoa.,fhl=f.a fud<h ;jÿrg;a l%shdldÍ fkdùuhs' yqiau .ekSu we;=¿ wfkl=;a Ôj l%shd mj;ajd .ekSfï yelshdj Tjqkag iaÓrju wysñ ù we;s ksid ta ish,a,lau isÿ flfrkq ,nkafka oeä i;aldr tallfha we;s hka;% u.sks' ieuúgu úfYaI ffjoH uKav,hla úiska oeä i;aldr tallhl§ muKla fud<fha urKh y÷kd .kq ,efí'


hï frda.S ;;a;ajhka we;s wfhl=g wjhj mß;Hd. lrkafkl= ùug mq¿jkao@


Tõ" tfia ,shdmÈxÑ úh yels kuq;a fud<fha urKhl§ ffjoHjreka wjhj ,ndf.k noaO lsÍug iqÿiqo hehs kej; i,ld n,kq we;' Tfí wjhj noaO lsÍu i|yd kqiqÿiq jqj;a" wjYH;d we;s wfkla whg Wmldr lsÍu i|yd we;eï mgl noaO l< yels nj u;l ;nd .kak'


urKfhka miq wjhj mß;Hd. lrkafkl= ùug jhia iSudjla ;sfío@


Y%S ,xldfõ oekg mj;sk kS;shg wkqj" urKfhka miq Tfí wjhj mß;Hd. lsÍug Tng wju jYfhka jhi wjqreÿ 21 la iïmQ¾K úh hq;=h' flfia fj;;a iqÿiq kS;s iïu; jqjfyd;a ;j;a mß;Hd.YS,Ska we;=<;a lsÍu i|yd fuu jhi wkd.;fha§ fjkia úh yelsh'


by< jhia iSudjla ke;' jhig hk úg wfma wNHka;r wjhj ish,a,u ÿ¾j, fõ' tu ksid" ÿ¾j, wjhj noaO l<fyd;a" wjhj ,nd.kakd mqoa.,hdg tu.ska ,efnk iqjh wju fõ' idudkHfhka wjhj mß;Hd. lsÍu i|yd jhi wjqreÿ 75 g jeä wh t;rï iqÿiq ke;'


wjhj ,nd .ekSug fmr ñh f.dia we;s njg ffjoHjreka iy;sl lrkafka flfiao@


Tng bkaøsh mß;Hd.YS,sfhl= úh yelafla úfYaI ffjoHjreka uKav,hla u.ska frda.shd ñh.sh nj ikd: lsÍfuka miqj mu‚' fud<fha urKh ikd: lsÍu i|yd wkq.ukh l< hq;= f,dj ms<s.;a kS;Hkql=, ud¾f.damfoaY ,xldfõo Ndú; flf¾'


urKfhka miq bkaøsh mß;Hd. ksid uD; YÍrh úlD;sùula isÿúh yelso@ wjux.,H lghq;=j, hï fjkila fyda m%udohla isÿúh yelso@


bkaøsh ,nd .ekSu isÿjkafka úfYaI mqyqKqjla,;a Y,H ffjoH lKavdhula u.ska Y,Hd.drhla ;=< isÿlrk ie;alï u.ska ksid YÍrh úlD;s fkdfõ'


urKh isÿjQ fõ,dj f,i i,lkafka —fud<fha urKh˜ ;yjqre lsÍfï fõ,dj neúka" bkaøsh mß;Hd.fhka miqj uD; YÍrh kej; Ndr §ug m%udo fkdjkq we;'


wjux.,H lghq;= fjkia lsÍfï wjYH;djhla fkdue;s w;r Tfí wd.u $ úYajdihkag wkqj th meje;aúh yelsh'


wjhj bj;a lsÍu ksid fõokdjla we;s úh yels o@


ke;' hful=f.a fud<h l%shd úrys; jQ miq ^fud<h ñh f.dia&" Tjqkag fõokdj we;=¿j lsisÿ ixfõokhla fkdoefka'


wjhj noaO flreKq frda.Skaf.a úia;r mjqf,a idudðlhkag oek.; yelso@


fkdyel' th b;d ixfõ§ ldrKhla neúka tu kï fy<sorõ lsÍu iodpdr úfrdaë h' wjhj ,nk frda.shd o" bkaøsh mß;Hd. lrk ,o ;eke;a;d o w;r lsisÿ f;dr;=re yqjudrejla isÿ fkdfõ'


urKfhka miq ^fud<fha urKh& wjhj mß;Hd. lsÍug .;a ;SrKh ,shdmÈxÑ lsÍfuka miq isÿjkafka l=ulao@


,shdmÈxÑ lsÍfï wdlD;s m;%h wm fj; tjQ miq" Tnf.a ,shdmÈxÑh ;yjqre lsÍu i|yd cd;sl bkaøsh oka§fï ldâm;la ,efnkq we;'


Bg wu;rj" Tn ,nd§ we;s f;dr;=re" Tfí cd;sl ye÷kqïm;a wxlh ^cd;sl ye÷kqïm;& hgf;a fi!LH wud;HdxYfha uOHu o;a; .nvdjl iqrlaIs;j .nvd lrkq we;'


wjdikdjka; isÿùulska miq Tn lsishï rcfha frday,lg we;=<;a lr fud<fha urKhla we;s nj y÷kd.; fyd;a" frday,a ld¾h uKav,h Tfí cd;sl ye÷kqïm;a wxlh u.ska Tfí ,shdmÈxÑh mßlaId lrkq we;'


tys§ ,shdmÈxÑh ikd: jqjfyd;a" Tjqka Tfí ióm;u {d;shd iïnkaO lrf.k Tyqf.a$wehf.a o leue;a; we;sj bkaøsh mß;Hd.h i|yd wjYH l%shdj,sh wdrïN lrkq we;'


cd;sl wjhj oka§fï ldâm;la ysñ flfkl= hï fyhlska fud<h ñh hEulg ,la jqjfyd;a ffjoHjrekag Tyqf.a$ wehf. wjhj ,nd .ekSfï l%shdj,sh wdrïN l< yelso@


iEuúgu Tjqka Tfí ióm;u {d;shd iïnkaO lrf.k Tyqf.a$wehf.a leue;a; we;sj muKla bkaøsh mß;Hd.h i|yd wjYH l%shdj,sh wdrïN lrkq we;' fuu ldâm;" tu leue;a; ,nd .ekSfï l%shdj,sh myiq lrkq we;'


úfYaI ia;=;sh

Y%S chj¾Okmqr uy frdayf,a wOHCI

úfYaI{ ffjoH

r;akisß ta' fyajf.a

Y%S chj¾Okmqr uy frdayf,a
wjhj noaOlsÍfï tallfha fu!;%,sx.sl yd
wjhj noaO lsÍu ms<sn|
úfYaI{ Y,H ffjoH
ksfrdaIka fifkúr;ak


yßka§ ,shkf.