නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

isfiaßhka o fkdau,a o meáhd t<shg .kak jeäh fyd| fudllao


ldka;d Tnf.a is; ;=< mj;sk W;a;Í;r n,dfmdfrd;a;= w;ßka tlla f,i i,lkafka uõ moúh ,eîuhs' uõ moúh ,eîu;a iuÕu Tnf.a is;g oefkk m%Odk .eg¨ w;ßka tlla jkqfha Tnf.a .¾NdIh ;=< isák orejd bka msg;g ,nd.kakd wdldrhhs' úfYaIfhkau m%:u jrg uõ moúh ,nk Tn fï ms<sn|j lsisÿ w;aoelSula fkdue;slu ksidu fuu .eg¨jg jvd ;Sj% f,i f.dÿre fjkjd we;'


Tn b;du fyd¢ka okakd mßÈ Tnf.a orejd msg;g meñŒug we;af;a m%Odku l%u folls' tlaflda idudkH ore m%iQ;shlska bm§u" tfia fkdue;s kï isfiaßhka ie;alulska orejd msg;g .ekSfï l%ufõohhs'


ó<Õg we;sjk m%Odk .eg¨j Tng orejd ,efnk wdldrh ;SrKh l< hq;af;a Tno tfia ke;akï Tnf.a ffjoHjrhd o hkakhs' ieneúkau mjikjd kï fuh Tnf.a ffjoHjrhd;a Tn;a tlaj idlÉPd fldg .; hq;= ;SrKhla' Tnf.a w;aoelSu;a ffjoHjrhdf.a w;aoelSu;a folu i,ld n,d jvd;au iqÿiq l%ufõoh ;SrKh l< yel' ldrKdj tfia jqj;a ukqIHhka jk wm ieliS we;af;a idudkH ore Wm;la isÿ l< yels wdldrhghs' tfia idudkH ore Wm;lg hEug fkdyels wdldrfha hï fya;=jla mj;skjd kï" muKla ie;alulg fhduqùu wjYH jkq we;'


we;eï fokd w;r mj;sk ÿ¾u;hla jkqfha uj isfiaßhka ie;alula yryd orejd ìyslsÍu jvd wdrlaIs; l%shdud¾.hlah hkak' kuq;a b;d meyeÈ,sj i|yka l< hq;= ldrKdj jkqfha orejl= idudkH ;;a;aj hgf;a ìysl< yels kï ^Vaginal Delivery& th wfkla ish¨u l%ufõohkag jvd wdrlaIs; njhs'


kuq;a ffjoH úoHd;aul wjia:d f,i i,lk hï fya;+ka ksid WodyrK f,i'''

1' .¾NdIh ;=< widudkH f,i msysàu

2' orejd idudkH m%udKhg jvd úYd, ùu

3' .¾NdIh wdY%s; we;eï .eg¨ mej;Su

4' orejd ,efnk ld,h wdikak jk úg uj wêreêr mSvkh jeks frda.S ;;a;ajhlska miqùu hkdÈh we;súh yel' we;eï úg ujf.a Wi kue;s idOlh o hï;dla ÿrlg orejl=f.a idudkH m%iQ;shg n,mEï l< yels w;r" b;du Wi wvq wjia:djl idudkH ore m%iQ;sh wmyiq úh yel'


fuhg wu;rj orejd ,eîug wdikak úgl§ orejdf.yDo iamkaokh wvq ùu" jeoEuy .e,ù reêr .e,Sula isÿùu" orejdf.a Yajikh wdY%s;j we;sjk .eg¨ wdÈh ksid blauka isfiaßhka ie;alulg Ndckh lsÍug isÿjk wjia:d we;s w;r" fuhg wu;rj fndfyda úg mQ¾j m%ij wjia:d foll§ fmr isfiaßhka ie;alï isÿlr ;sfí kï" tjeks úfgl;a isfiaßhka ie;alï isÿlsÍug isÿfõ'


idudkH ore m%iQ;sfha jdis wjdis fukau isfiaßhka ie;alula u.ska orejl= ,nd .ekSfï§ o jdis yd wjdis we;'


idudkH l%uhg orejd ,eîu ujf.a lghq;= ore m%iQ;sfhka miqj b;d myiq lrhs' orejd n,d .ekSu" orejdf.a jev lghq;= lsÍu b;d blaukska myiqjk w;r úfYaIfhkau we;eï uõjrekag ore m%iQ;sfhka miq we;sjk Postpartum Psychosis jeks udkisl jHdl+,;d we;s ùu o wju uÜgul mj;S' Bg;a wu;rj m<uq orejd idudkH l%uhg ìys jQ miq fojk ;=kajk orejka o b;d myiqfjka ìyslr .ekSu isÿlr .; yelsfõ' úYd, jYfhka wjdis iy.; ;;a;ajhka idudkH ore m%iQ;shlska fkdue;s w;r" fndfyda úg we;sjk wêl fõokdjla we;s w;r thg o fï jkúg fõokdkdYl Ndú; lsÍu isÿlrkq ,nhs'


isfiaßhka ie;alula isÿl<fyd;a tu ;=jd,h iqj ùug hï ld,hla .; jk ksid orejdf.a jev lghq;= o isÿlr .ekSfï wmyiqj ld,hlg mj;sk w;r ,eìh yels orejka .Kk o iSud fõ' thg wu;rj .¾NdI ì;a;sh ;=< we;slrk lemqu ksid kej; jrla thg fmr mej;s Yla;su;a iajNdjh lsisfia;au fkd,efí' Bg;a wu;rj fuu lemqu wdY%s; m%foaYh ;=<g B<Õ ore m%iQ;shg wod< orejdf.a jeoEuy j¾Okh ùfuka fojk ore m%iQ;sfha§ wêl reêr jykhla isÿúh yel' tu.ska ujf.a Ôú; wjodkï ;;a;ajhla we;súh yel'

we;eï úg Tnf.a m<uq orejd fkdje<elaúh yels f,i isfiaßhka ie;alulska t<shg .ekSug isÿ jqj;a Tnf.a fojeks orejd wksjd¾hfhkau isfiaßhka ie;alula isÿl< hq;= ;;a;ajhla fkdue;s w;r ffjoHjrhl= iuÕ idlÉPd fldg ta ms<sn|j iqÿiq ;SrKhlg t<ôh yel'


වෛද්‍ය නන්දන කුමාර

කඹුරුපිටිය

මූලික රෝහල