නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ wdidÈ;hkag bkafya,rhla'''


fldúâ jix.; frda.h ksid f,dj mqrd ñksia Ôú; ñ,shk .Kkska ì<s jk w;rjdrfha úoHd{hka iy m¾fhaIlhkaf. wjOdkh fhduq jqfKa frda.fhka wdrlaId ùu fjkqfjka m%;sYla;slrK tkak;a fidhd .ekSuhs' tkak;lska isÿ fjkafka ffjrihlg" wdidokhlg fyda frda.hlg tfrysj igka lsÍu fjkqfjka wfma isrer iQodkï lsÍuhs' frda.ldrl Ôúhd wl%Sh fyda ÿ¾j, lrk ,o ke;fyd;a tu Ôúhd YÍr.; jQ úg we;s lrk n,mEug iudk n,mEula we;s lrk tlS Ôúhdf.a wkq msgm;la ñksia isrerg we;=<;a lrkjd' túg tu Ôúhd isrerg we;=¨ ù we;s nj y÷kd.;a m%;sYla;s moaO;sh úiska Bg tfrysj igka lsÍu i|yd m%;sfoay ksmojkjd' wefußld tlai;a ckmofha frda. je<elaùu iy md,kh lsÍfï uOHia:dkh mjik wkaoug tkak; hkq frda. iqj lsÍug we;s Tiqjla fuka fkdj tu frda.h je<£ug ;sfnk wjia:dj j<lajk yelshdj we;s Yla;su;a fohls'


ixl+,;djkaf.ka wdrlaIdjg''

fldúâ 19 fjkqfjka m%;sYla;sh f.dvkÕd .ekSu wkd.;h uq,a lr f.k wdrlaIs; mshjrla jqK;a fldfrdakd ffjri wdidokh ùu ksid frda.Skag oreKq ixl+,;djkag uqyqK fokjd' ta w;ßka b;du oreKq frda. ;;a;ajhla jkafka W.% Yajik wmyiq;d iskafv%dau (Acute respiratory distress syndrome) (ARDS)  ;;a;ajhhs'


fldõâ ffjrih mqoa.,hkaf.a uqLh" weiaj,ska mqoa.,hdf.a isrerg we;=¿ ù W.=r" fmky¿ jeks ia:dkhkays ne£ ffjrih .=Kkh ùu iuÕ me;sÍu isÿ fjkjd' fndfydafofkl= ffjrihg wdidokh ùu ksid WK" leiai jeks frda. ,laIK fmkaKqï lrkjd' ta jf.au fuu frda.Skag yqiau .ekSfï wmyiq;djka ±fkk w;r ffjrih fmky¿ iuÕ ne£ ;sfnk reêr kd, wjysr lsÍu jf.au reêrh leá .efik ;;a;ajhg;a m;a fjkjd'

fmky¿j,g n,mEu'''

fmky¿j, ;sfnk l=vd u¿ jeks .¾; wdidokh  ùu ksid ksõfudakshd ;;a;ajh we;s fjkjd' ksõfudakshd ;;a;ajh nrm;, jQ úg tjeks frda.Skag Tlaiscka ,nd fokak fjkjd'


CYTOKIN

ihsfgdlska hk ^cytokin& moh iE§ we;af;a .%Sl jpk foll tl;=fjka' zzihsfgda ZZ hkafkys w¾:h ffi,hhs' zzlsfkdaia ZZ hkafkys w¾:h p,khhs' ta wkqj ihsfgdlska hkq ffi, ix{d wKq úfYaIhls' m%;sYla;lrK m%;spdrj,§ ffi, ikaksfõokhg WmldÍ jk w;r ±ú,a," wdidokh yd lïmkh we;s ia:dk fj; ffi, .uka lsÍu W;af;ackh fõ'


fldúâ 19 ffjri ;;a;ajfhka wdidÈ; jQjkaf.a fuu moaO;sh wê ls%hdldÍj isÿ fõ' ta ksid ksfrda.s ffi,j,g ydks isÿ fõ' fldúâ ffjrifhka nrm;, f,i wdidÈ; jQ frda.Ska fuu ;;a;ajhg uqyqK fok w;r ta ;;a;ajh "cytokin storm” hkqfjka ye¢kafõ'


bkafya,rhla lshkafka''

mqoa.,fhl=f.a fmky¿ ;=<gu iDcqj T!IO f.k hk WmlrKh zz bkafya,rhZZ hkqfjka ye¢kafjkjd' uqLfhka ,nd .kakd T!IOhkag jvd bkafya,rfhka ,nd .kakd T!IO b,lal.; ia:dkh fj;  .uka lrhs' ta ksid w;=re wdndO wju lrkjd' T!IO fmky¿ fj; hEu ksid Yajik ud¾.h wjg udxYfmaYS ,sys,a lr Yajik ud¾.fha bÈóï"m%odyl ;;ajhka wvq lsÍfuka miq frda. ,laIK iukh lr yqiau .ekSu myiq lrkjd'


bkafya,rh Ndú; lrk wjia:d''

weÿu" leiai" yqiau ysrùu iy yqiau .ekSfï wmyiq;djka

Chronic Obstructive Pulmonary Disease(COPD)


fï oreKq frda. ;;a;ajfhka fldúâ wdidÈ;hka fírd .ekSu fjkqfjka BY%dh,fha fg,awjõ fi!rials ffjoH uOHia:dkfha ^bõf,dõ frday,& uydpd¾h k§¾ wdn¾ Yajik m%;sldrhlska fuu frda.Ska uqyqK fok "cytokine storm” ;;a;ajfhka wdrlaId lr .ekSu fjkqfjka úiska EXO-CD24 wdYaajdi m%;sldrh fhdod .ekSug we;s yelshdj .ek wOHhkhla isÿ lrk ,§'


fuu wdYajdi m%;sldrh i|yd frda.Ska 30 fofkl= iïnkaO lr .;a w;r Tjqka fjkqfjka EXO-CD24 m%;sldr ,nd fok ,§' Èklg tla j;djla ñks;a;= lSmhla ;=< fuu wdYaajdi m%;sldjvd;a hym;a m%;sM, ,nd .;a neõ k§¾ wdn¾ Jewish News Syndicate mqj;a fiajhg i|yka lr ;sfí'


fï .ek jeäorg;a woyia olajñka Tyq lshd isákafka wka;¾ ffi, ikaksfõokh exosomes u; isÿjk w;r m%;sYla;s moaO;sh kshdukh lsÍfï§ CD24 fm%daàkh jeo.;a fufyhla bgq lrhs' fï .ek jir .Kkdjla mqrd wOHhkhka isÿ lr isák fldúâ frda.Skag;a fï m%;sldrh fhdod .ekSug we;s wjia:djka .ek wm i,ld nE,Sug Wkkaÿ jQ neõ ffjoH wdn¾ iu. ridhkd.dr mÍlaIK iuÕ iïnkaOj isák ffjoH ysrdka idmsrd yka lrhs' ta wkqj ±ka wms t;ekska mgka .ekSug iQodkï neõ jeäÿrg;a woyia olajñka Tyq i|yka lrhs'

fldúâ wdidÈ;hkag hym;a m%;sM,

BY%dh,fha fldúâ wdoidÈ; frda.Ska fjkqfjka fhdod f.k we;s fuu EXO-CD24 wdYajdi m%;sldrh ydialula neõ BY%dh, w.ue;s fnkacñka fk;kahdyq i|yka lr ;sfí' fï .ek ;jÿrg;a m¾fhaIK fjkqfjka .%Sish iïnkaaO lrf.k isÿ lsÍug BY%dh, ffjoH lKavdhfï woyihs'


uq,a wÈhf¾§u fldúâ wdidÈ;hka fjkqfjka id¾:l;ajh m;a ksidu wmg wkd.;fha§ fldúâ frda.Ska fjkqfjka fuu EXO-CD24 Yajik m%;sldr fhdod .ekSug fndfyda bv lv ms<sn| jeäÿr wOHhkhka isÿ lsÍug .%Sl w.ue;s lsßhdfkdia ïÜfidaglsia i|yka lrhs'https://www.israel21c.org weiqßks

mqkHd pdkaokS o is,ajd