නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ì%;dkHhg n,mE fldúâ kj m%fNaoh B.1.525


2020 jif¾ foieïn¾ udifha mgka y÷kd f.k ;sfnk fldúâ ffjrifha kj m%fNaoh B.1.525 f,i kï lr ;sfnk w;r th ol=Kq wms%ldfjka y÷kd .;a m%fNaohg fnfyúka iudklï olajkq ,efí' fï jkúg ,eî we;s kshe¢j,ska fmkS hkafka ì%;dkHfha mqoa.,hka 38 fofkl= fuu B.1.525 ffjrifhka wdidÈ;j isák njhs' fï jkúg;a kj m%fNaoh fvkaud¾lh" khsÔßhdj iy tlai;a ckmoh jeks rgj,ska o y÷kd f.k we;s w;r tys mj;sk wjodku ms<sn|j ±ka tlai;a rdcOdksfha úoHd{hka úiska wOHhkhka wdrïN lr ;sfí' fuu m%fNaoh bÈßfha§ m%YakldÍ ;;a;ajhla we;s lrk úlD;shla úh yels njg úoHd{hka úiska iel m< lr;s'


;ju ;sfnkafka úu¾Yk uÜgfï'''

flaïì%Ê úYajúoHd,fha uydpd¾h rú .=ma;d i|yka lrk wkaoug fuu ffjrih tlai;a rdcOdksfha zz±ä ie,ls,a,g we;=<;a l< hq;= m%fNaohla f,i ;ju;a ;SrKh lr fkdue;s w;r fï jkúg B.1.525 ffjrih we;=<;a lr ;sfnkafka zzúu¾Ykh lrñka mj;sk m%fNaohla'''ZZ hk ldKavhghs' ffjri ms<sn|j tlai;a rdcOdkshg Wmfoia ,nd fok úoHd{hka lKavdhu w;rg tlaj isák uydpd¾h rú .=ma;d i|yka lrkafka fuu B.1.525  ffjrifhka ffjri m%fNaoh;a wfkl=;a ffjri fukau ie,lsh hq;= úlD;shla fmkakqï lrk njhs' ta ksidu fujeks m%fNaohlska we;s úh yels wjodku .ek;a wkdjels i|yka lsÍu wmyiq ld¾hhla neõ uydpd¾hjrhd i|yka lrhs'


ta w;r tlai;a rdcOdksfha cd;sl fi!LH wdh;kfha uydpd¾h bfjdaka fvdhs,a fmkajd fokafka B.1.525  ffjrifhka ffjrifhka ±ä frda.s ;;a;ajhla fyda frda. jHdma;sfha jeä ùula ;ju;a olakg fkdue;s ksidu fï .ek meyeÈ,sj woyila m%ldY lsÍug yelshdjla fkdue;s njhs'


ffjrifha yevh fjkia lr f.k

fï úÈyg fldúâ 19 uq,a lr f.k úúO wjodkï idOl we;s ùug m%Odk fya;=j ù ;sfnkafka ffjrih úiska ish yevh fjkia lr .ekSu neõ Ñldf.days jhU úYajúoHd,fha m¾fhaIlhka fmkajd fokjd' fï jkúg ffjrifha cdk 50"000 ka 70] lau fï jkúg fjkia ù we;s njhs' fuu wOHhkh fjkqfjka foaYSh frda.Skaf.a cdk jHqyh wOHhkh lrk ,o w;r Tjqka fmkajd fokafka fï ksid ffjrifha md,khg iy ksjdrKh fjkqfjka .kq ,nk l%shdud¾. yeuúgu fjkia ùfï m%jK;djla we;sjk ksid frda.fha iïfm%aIKh md,kh fjkqfjka wkdjels i|yka lsÍu wmyiq njhs'


md,kfhka .s,syS keye''

B.1.525 ffjrifhka kï lr ;sfnk fuu ffjrifha ;sfnkafka E484K kue;s úlD;shhs' n%iS,fhka iy ol=Kq wms%ldfjka y÷kd .;a kj m%fNaofha;a fuu úlD;s;djh meje;s ksidu B.1.525  m%fNaohg tfrysj igka lsÍfï yelshdj ;sfnkjd' ±kgu;a fndfyda mqoa.,hkaf.a isref¾ ta fjkqfjka m%;sfoay ksmo ù ;sfnk nj;a úoHd{hka úiska fmkajd § ;sfí'


tkak;a ie<iqï lsÍu wmyiqhs''

ta w;ru ;j;a kj m%fNaohla f,i ie,flk —flkaܘ m%fNaofha fndaùfï iS>%;djh b;d by<ska ;sfí' úáka úg fuu ffjrih fjkiaùïj,g fhduqjk ksid tkak;a u.ska frda.h md,kh lsÍug ;sfnk wjia:dj;a .s,sfyk njg úoHd{hka ±ä lkiai,a, m< lr ;sfí' ±kg tkak;a ksIamdokh ù ;sfnkafka fldúâ 19 wdrïNl wjia:dfõ meje;s ffjri ;;a;ajh mdol lr f.k neúka fuu tkak; kj ffjrih bÈßfha id¾:l fkdjkq we;' úfgl fï tkak;a kj m%fNaohg;a tfrysj lghq;= lsÍug bv ;snqK;a th uq,a ffjrih ;rugu M,odhS fkdjkq we;s neõ Tjqka úiska fmkajd § ;sfí'


uydpd¾h rú .=ma;d fmkajd fok wkaoug E484K jeks ffjri úlD;s;djka ksid tkak;a jevigyk fj;ska wfmalaIs; m%;sM, fkd,eîug bv ;sfnk njhs' ,kavkfha ksj¾isá fldf,aÊ ys jix.; frda. ms<sn| úfYaaI{ uydpd¾h wekavD fyajd¾â i|yka lrkafka fkdfmkaùu tla;rd wdldrhl jdikdjla njhs' kuq;a wmg ffjrih .ek fkdi,ld isákak fyda ta .ek iq¿fjka i,lkak neye' ksod.;a fhdaOfhl= fuka fï ffjrih yÈisfhaj;a wm fkdys;k wkaoñka m%;spdr olajkak mq¨jks' ta ksidu wms B.1.525  .ek wei .id f.k isákakg wjYH neõ uydpd¾h wekavD ;jÿrg;a i|yka lrhs'î' î' iS mqj;a weiqßks


mqkHd pdkaoks o is,ajd