නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ldka;djka fndfyda mSvd ú¢k iqohEfï frda.h Tng;a ;sìh yelshs'''


iqo hEfï ;;a;ajh je<÷Kq miq we;sjk udkisl mSvkh ksid we;eï ldka;djka" hqj;shka ;ksj isàug;a" n,d.;a w; n,d f.k l,amkd lrkakg;a mgka .kakjd' fï w;r fndfyda wh ta .ek jerÈ u;j, msysgd lghq;= lrkjd'iuyr úg msßñ nyq;rhlg ldka;djkaf.a f,v frda. .ek ;elSula kE' tfyu jkafka ta ms<sn|j Tjqkag ksis wjfndaOhla ke;slu ksihs'


msßñfhl= ysiroh .ek lSj;a ìß|" uj fyda ifydaoßhla jvd;a ie,ls,su;a fjkjd'tfy;a ldka;djka ysiroh lsõ iekska fõokd kdYl fm;a;la ,nd .kakehs msßñ Wmfoia fokjd úkd Bg jeä wjOdkhla olajkafka kE' tfia fkdue;s kï ldka;djla lsishï frda.S ;;a;ajhla .ek i|yka lf<d;a wehg fkdfhl=;a wj,do kÕkjd' ieneúkau th fkdl< hq;a;la nj jgyd .; hq;=hs'

ia;%S mqreI fNaohlska f;drj wmf.a YÍrfha bkaøshka YÍrfha hym;a meje;aug w;sYhska jeo.;a' ta wkqj .;a úg fhdaks ud¾.h ldka;d isref¾ jeo.;a bkaøshla' idudkHfhka ´kEu ldka;djlf.fhdaks ud¾.h ksrka;rfhka f;;ajhs mj;skafka'

th ´kEu jhil ldka;djla ;=<ska oelsh yels ;;a;ajhla' fhdaks ud¾.h tf,i f;;aj mj;skafka thska ksl=;a Y%djh fya;= fldgf.khs' tys ÿ¾.kaOhla ke;sjd fukau tys j¾Kh o ke;' ta kuq;a widudkH f,i fï Y%djh ksl=;a fõ kï th ly meyehg fyda ÿUqre meye iajNdjhla .kafka kï th wiajdNdúl ;;a;ajhls'


fï wiajdNdúl ;;a;ajh Yafõ; m%orh f,i y÷kajkjd'Yafõ; m%orh ke;skï iqohdu f,i ye¢kafjk fuu ;;a;ajh we;s ldka;djkaf.a fhdaks ud¾.h yd ta wjg m%foaYfha leiSula o we;sfjkjd' tjka ;;a;ajhla we;sjkafka fndfydaúg ldka;djka f.a fm!oa.,sl iajia:;dfõ .eg¨ ksihs' ta ksid ldka;djka ;ukaf.a fm!oa.,sl msßisÿ;djh .ek jvd;a ie,ls,su;a úh hq;=hs'


hg we÷ï f,i ;uka Ndú;d lrk ish¨u we÷ï khsf,daka fkdúh hq;=hs' f;;ukh Wrd .kakd we÷ï Ndú;d l< hq;=hs' tfukau lsisÿ wjia:djl f;;a hg we÷ï we£fuka je<lS isáh hq;=hs'hg we÷ï fidaod msßisÿ lr wõfõ fõ,d bia;%slal lr we£ug yels kï th jvd;a iqÿiqhs'tfia lg hq;af;a we÷ï wõfõ ,d fõf,k úg iq<Õg uqiqù we;s È,Sr tu we÷ïj, ;ejÍ b;d myiqfjka YÍr.; úh yels neúks'ldka;djka muKla fkdfjhs msßñka o fï wdldrhg wdidokhg ,laúh yelshs'fujka È,Ssr f;;a m%foaYfha ;ejÍfuka leiSfï ;;a;ajhla we;súh yelshs'


ldka;djka iïnkaOfhka .;a úg iqo hdfï§ leiSfï ;;a;ajhla we;s jqj;a Èhjeähdj we;s wh ;=<ska o úúO ,sx.dY%s; frda. we;s wh ;=<ska o fujeks leiSu ,laIK oelsh yelshs' tfukau jhi wjqreÿ 40 muK blaujQ miq fhdaks ud¾.fha ms<slduh ;;a;ajhka j,§o fhdaks ud¾.fha Y%djh msg ùug mq¿jk'tfyhska tu jhfia fyda wdikak jhiaj, miqjk ldka;djka iqÿiqlï,;a ffjoHjrfhl= yuq ù mema mÍlaIdjla lr.; hq;=hs'


.=o ud¾.h yd fhdaks ud¾.h b;d ,xj msysgd we;s ksid úIîc b;d myiqfjka fhdaks ud¾.hg we;=¿ úh yels neúka .eyekq orejka yd ldka;djka ;ukaf.a mqoa.,sl msßisÿlu .ek jeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs'


iqo hEfï ;;a;ajh je<÷Kq miq we;sjk udkisl mSvkh ksid we;eï ldka;djka" hqj;shka ;ksj isàug;a" n,d.;a w; n,df.k l,amkd lrkakg;a mgka .kakjd' fï ksidu fndfyda wh ta .ek jerÈ u;j, msysgd lghq;= lrkjd'


úfYaIfhka msßñ md¾Yajh" ohdnr ieñhd" fmïj;d f,i ta ms<sn| ukd wjfndaOhlska miqúh hq;=hs' Yafõ; m%orh ke;skï iqo hEfï ;;a;ajh we;s jkafka È,Srhla ksihs' Bg ksis m%;sldr lsÍfuka iqjh ,o yelshs'


fuys§ fudKrl=vqïìh" bruqiq yd;djdßh" fmd,am,d" kSruq,a,sh uql=Kqjekak fld<j,ska idok ,o le| mdkh lsÍfuka yd Èkm;d iakdkh lsÍfuka iykhla ,o yelshs' WIaKdêl wdydr jk wÉpdre" n,ud¿ jeks wdydr .ekSfuka o je<lsh hq;=hs


tfukau fhdaks ud¾.fha leiSu we;s úg ksÈl=ïnd" wuq ly jeks T!IO ;eïnQ j;=frka ryia m%foaYh fidaod oukak' túg È,Sr wdidok j<lajd .; yelshs'tfukau kq. fmd;="fnda fmd;= ;ïnd .;a j;=frka fia§u;a jvd;a iqÿiqhs' Wm;a md,k l%u f,i Æm me<| isák we;eï ldka;djka ;=<ska fukau ;=kaudfi mjq,a ie,iqï tkak;a ,nd .kakd ldka;djka ;=<ska o fhdaks ud¾.fhka Y%djh jeä jYfhka msgùfï ;;a;ajh we;sfjhs'


tfuka u ,sx.dY%s; frda. we;s ldka;djkaf.fhdaks ud¾.fhka Y%djh msg fjhs' ta ksid iqÿiq ffjoHjrhl= yuq th mÍlaIdjla isÿlr m%;sldr .ekSug fhduq jkafka kï jvd;a iqÿiqhs'fcHIaG lÓldpd¾h

ffjoH Ydka;s l=,;=x.

foaYSh ffjoH úoHd wdh;kh"
fld<U úYajúoHd,h


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr