නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

udkisl wd;;sh jeäùfuka frda. /ila we;súh yelshs'''


udkisl wd;;sh tfyu;a ke;akï iafg%ia stress wms ldg jqK;a Ôú;fha tla wjia:djl§ fyda we;s fj,d ;sfhkak;a we;sfjkak;a mq¿jka' fï ;;a;ajhg úúO fya;= n,mE yelshs' mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg udkisl wd;;sh we;sùfï fya;= fjkia jk w;r th ord .ekSfï yelshdj fjkia fõ' tla tla isoaëka ksid udkisl wd;;sh úúO mqoa.,hkag n,mdkafka o úúO wdldrhg fõ' iuyr whg udkisl wd;;sh ord .ekSfï yelshdj b;du jeä w;r Tjqka Ydka; m%;spdrlhka (cool responders) f,i y÷kajhs' tu ksid udkisl wd;;sh ksid we;sjk frda. fndfyduhla fõ' bka m%Odk ;ekla .kafka miqld,Skj yDohdndOj,g mjd udkisl wd;;sh uq, msÍuhs'

udkisl wd;;sh hkq'''

udkisl wd;;sh hkq lskï fjkia úulg fyda wjodkï wjia:djlg uqyqK§fï§ wfma uki iy YÍrh olak m%;spdr fyda m%;sls%hdjka fõ' WodyrK f,i n,dfmdfrd;a;= ì| jeàï" tÈfkod uqyqK §ug isÿjk wNsfhda." wmg we;sjk ÿl jeks ´kEu fohla wm ;=< wd;;shla we;s lsÍug fya;= úh yelshs'

udkisl wd;;sh iuyr wjia:dj,§ wmf.a lghq;= id¾:l lr .ekSug b;d jeo.;a fjkjd' fufia Ôú;hg M,odhl f,iska fhdod.; yels udkisl wd;;sh" iqwd;;sh (positive stress) kï fõ' WodyrK f,i úNd.hlg fyda iïuqL mÍCIKhlg uqyqK§fï§ we;sjk pls;h fyda ls%lÜ lS%vdfõ§ mkaÿjlg myr §fï§ we;sjk pls;h jeks ;;a;aj tjeks lghq;= id¾:l lr.ekSug n,mdk w;r th wmg udkisl iqwd;;sh f,i ye¢kaúh yelshs'

ys; f,v lrjk udkisl wd;;sh

iuyr wjia:dj,§ fuu udkisl wd;;sh b;d ;on, f,i we;sùu ksid iuyr whg udkisl .eg¨" fi!LH .eg¨" iudchSh .eg¨ we;sjk w;r Tjqkaf.a jev lghq;= fï ksid wid¾:l úh yelshs' fuh mSvdldÍ udkisl wd;;sh jk w;r th negative stress f,i y÷kajhs' iuyr wh l=vd isoaêhl§ mjd w;sYhka le<öug m;aù úYd, udkisl wd;;shla we;s lr .kakjd' fï wh le<UqKq m%;spdrlhka (hot responders) f,iska y÷kajkjd' ldka;djka" orejka" kj fhdjqka ;reK ;reKshka iy Èlalido jQ whf.a udkisl wd;;sh jeähs' Tjqka fndfyda wjia:dj, le<UqKq m%;spdrlhkaf.a .Khg wh;a fjkjd' msßñka iy id¾:l mjq,a Ôú; .; lrk ueÈúfha whf.a udkisl wd;;sh wvq uÜgul mj;sk w;r Tjqka fndfyda wjia:dj, Yka; m%;spdrlhka fjkjd'

iqwd;;sh fyj;a Eustress

iqwd;;sh wfma Ôú;fha id¾:l;ajhg b;d wjYHhs' ksoiqkla úÈyg úNd.hlg fmkS isák YsIHfhla ms<sn|j ie,l=fjd;a zzfï úNd.fhka ud flfia fyda iu;a fjkjdZZ lshk ;on, Wkkaÿj Tyqg we;s jqKq úg ys;g we;sfjkafk wd;;shla' ta wd;;sh ksid Tyq Wkkaÿfjka mdvï lsÍug fm<efUkjd' fïl ;uhs iqwd;;sh lshkafka' iqwd;;sh ksid Tyq Wkkaÿfjka mdvï lr úNd.h iu;a fjkjd' /lshdfõ Tng l=ula fyda wNsfhda.hla ;snqfKd;a /lshdfõ id¾:l;ajh .ek ys;,d Tn ta wNsfhda.h ch .kak yels iEu W;aidyhlau orkjd' fu;ek§;a Tng we;s jkafk wd;;shla' ta;a th iqwd;;shla ñi krl wd;;shla fkdfõ' ta wkqj Ôú;hg id¾:l;ajh <Õd lr .ekSug wmg wd;;sh hïlsis ÿrlg wjYH nj meyeÈ,s fjkjd'

krl udkisl wd;;sh fyj;a Distress

Tng lrkak neß ;rï jev f.dvla Tfí ld¾hd,fha ;sfí kï thska Tng udkisl wd;;shla we;s fjkjd' ksjfia jqj;a jev wêl ùu .DyKshkag udkisl wd;;sh we;s ùug n,mdkjd' krl udkisl wd;;sh we;s úh yels ;j;a wjia:d lsysmhla f,i"

1' mjqf,a idudðlhka w;r wdrjq,a" m%Yak we;sùu
2' mjqf,a flkl= ±ä f,i frda.d;=r ùu
3' orejka wlSlre ùu" bf.kSug fhduq fkdùu
4' wd¾Ól wmyiq;d" Kh f.jd .ekSug fkdyels ùu
5' fndfyda fokl=g hq;=lï lsÍug isÿùu
6' orejkaf.a wOHdmkfha ;r.ldÍ iajNdjh
7' mjqf,a whl= ñh hEu
8' fmï in|;djla ì£ hEu fyda Èlalidoh'
9' mjq,g w¨;ska orejl= tla ùu
10' fndfyda jev lr mqreÿ whl=g jevla fkdlr kslrefKa ld,h f.ùug isÿùu'

Tn /lshdj lrk ia:dkfha Tfí fïihg hdno fïifha isákafka Tn wleue;s flfkla kï" Tng yÈis .ukla hEug isÿjQ úg w;ruÕ§ jdyk ;onohlg uqyqK fokak isÿ jqfKd;a' udkisl wd;;shla we;s fjkjd' È. fmda<sïj, /£ ;u jdrh tkf;la n,d isákakg isÿjk wjia:dj,§;a wm ;=< udkisl wd;;shla we;s fjkak mq¿jka' Tfí cx.u ÿrl;khg ks;r ks;r biamdiqjla ke;s ;rug weu;=ï ,efnk úg Tng th fmdf<dfõ .ikakg isf;kafka;a fï fya;=j ksiduhs' wi,ajdiSkaf.a f>daIdldÍ yeisÍu" ;udf.a ls%hdjkag kEoEhkaf.a" wi,ajeishkaf.a wkjYH w; fmùï wdÈh;a flkl=g udkisl wd;;sh we;s lrkjd'

fï yeu fohlau udkisl wd;;sh we;s lrjk ndysr fya;+ka' fïjd wm y÷kajkafka iag%fi¾ia (Stressors) hkqfjkqhs' ;ukaf.a fm!reI ,CIK ksid;a fï udkisl wd;;sh" ta lshkafka distress we;s fjkjd' idudkHfhka A j¾.fha fm!reIh yd B j¾.fha fm!reIh kñka fm!reI folla ;sfnkjd' fuhska A j¾.fha fm!reIh lshkafka blaukska jev lrk" jev f.dvla lrkakg leue;s" jvd fyd¢ka jev lrk fm!reIhhs' ;jo Tjqka b;d ;r.ldÍ" b,lalhka yUd hk" ;ukaf.a ;;a;ajh ms<sn| wNsudkhlska miqjk" fkdbjis,su;a lKavdhula wd;;sh we;sùu jeähs' kuq;a B j¾.fha fm!reIh ysñ wh l,n,hla fkdue;sj iSrefjka ;ukaf.a b,lalj,g <Õd jk whhs' Tjqkag tu b,lalhg <Õd úh fkdyels jqj;a thska t;rï ief,k wh fkdfjhs' jvd kuHYS,S" ;udf.a rdcldßh úfkdaofhka lsÍug leue;s" jvd bjiSulska hq;= lKavdhula f,i B j¾.fha fm!reIh ysñ wh ye¢kaúh yelshs' ta fya;+ka ksidu B fm!reIh ysñ wh t;rï udkisl wd;;shlg f.dÿre jkafka keye'

krl wd;;shg n,mdk fjk;a fya;=

fm!reIh jf.au fï krl wd;;sh we;s jkakg u;ameka o n,mdkjd' u;ameka ksid yg.kakd mjq,a iïnkaO;d ÿria ùu" fj,djg jev lsÍu wmyiq ùu" uqo,a kdia;sh jeks lreKq krl udkisl ;;a;ajhka we;sùug fya;=jla' fï yereKq úg ÿïmdkh" ;rndre nj" ;uka .ek wd;au úYajdihla ke;slu jeks fya;+kao fï i|yd n,mdkjd' iuyr whg ´kEu jevla ;ukau lr .kakjd ñila fjk wh tal lf<d;a ys;g yß uÈ' yeufj,dfju ys;kafka tal ;uka lrk ;rï fyd|g fjk ljqrej;a lrkafka kE lsh,d' ta ksid yeu jefâu ;uka nod .kakjd' túg ta ish,a, bgq lsÍug meh 24 ;a uÈ fjkjd' fujeks fm!reI ,CIK ;sfnk whg;a udkisl wd;;sh jeähs'

kdu,a úchisxy
yDo frda. úfYaI{ ffjoH
fld;,dj, wdrCIl úYajúoHd, frday," fõryer