නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

u,a lel=¿j,g l;d lrkak wjia:dj ,ndfok l¾KYxL noaOh


YS% chj¾Okmqr uy frdayf,a m<uq oaú;aj l¾KYxL noaOh id¾:lhs'''


—fvdlag¾ uf.a mqxÑ mq;dg udi 09 la' orejd wms l;d lrk foaj,aj,g m%;spdr olajkafk ke;s .;shla ug;a uf.a jhs*ag;a fmakjd'''˜

—f.or thdf. fldÜ tl Wv t,a,, ;sfhk l=re¨ fldÜfÜ ioafo Èydj;a n,kafk ke;s .dKhs' ysf;a ;sfhk nh jeä ksiduhs wms fokakd fvdlag¾ n,kak tkak ;SrKh lf<a'''˜

mqxÑ iór wrf.k W.=r" lk" kdih ms<sn| úfYaI{ ffjoH idhkhg wdmq fï ;reK wïuf.hs" ;d;a;f.hs wdorKSh is;a ta fjkfldg;a fyd|gu lvd jeá,hs ;snqfKa' orejd fyd¢ka mÍCId l< úfYaI{ ffjoHjßh mÍCIK lsysmhlg orejd fhduq lsÍfuka wk;=rej ,enqKq m¾fhaIK jd¾;d .ek ie,ls,su;a fjñka mqxÑ iór Y%djKd wdndOhlska fmf<k nj;a orejdg l,a.;ùug u;af;ka Y,Hl¾uhla u.ska weiSfï ;;a;ajh we;s lrñka jpk l;d lrùu wdrïN l< yels nj;a foudmshkag úia;rd;aulj myod ÿkakd'

fuys§ ffjoHjßh orejd l;d lsÍug m%udoùu" ks;r wefik Yíoj,g m%;spdr fkd±laùu fyd¢ka y÷kd.; yelafla wïudg;a" ;d;a;dg;a nj;a tfia y÷kd .ekSu u. yefrk wjia:dj,§ fmr mdi,a .=rejßhg tjeks orejka y÷kd .; yels nj;a l,a ;shd y÷kd .ekSu ;=< ffjoHjrekag orejdf.a weiSu;a ta yd noaOj mj;sk jpk l;d lsÍu;a blauka l< yels nj fmkajd ÿkakd' ;u orejdf.a fï fjki udi 09 la .; jkakg;a u;af;ka y÷kdf.k ksjerÈ ffjoH Wmfoia fj; fhduqùu ms<sn|j fuu ;reK foudmshkag ffjoHjßhf.ka m%Yxidjla o ysñ jqKd'

fujeksu Wm;skau l;d lsÍug fkdyels jQ Y%djK wdndOhlska fm¿Kq jhi wjqreÿ 02 hs udi 04 l ÈhKshla i|yd YS% chj¾Okmqr uy frdayf,a W.=r lk kdih ms<sn| úfYaI{ Y,H ffjoH ixÔjkS rEmisxy uy;añh we;=¿ wg fofkl=f.ka hq;= ffjoH lKavdhu mshjr .;a;d' miq.sh fmnrjdß 07 jeksod meh 08 lg jvd jeä ld,hla fhdod .ksñka Y%S chj¾Okmqr uy frdayf,a m%:u j;djg isÿ l< oaú;aj l¾KYxL noaOh b;d id¾:l nj fmkajñka Y,Hl¾ufhka i;s 02 lg miqj tkï fmnrjdß 24 jeksod Y,Hl¾uh i|yd w;s kùk ;dCIKsl iyh iemhQ ñysr úl%udrÉÑ uy;d we;=¿ úl%udrÉÑ Y%djH" oDYH úfYaI{fhda kqf.af.dv YdLdfõ§ l¾KYxL noaOh i|yd fh¥ WmlrK il%Sh lsÍula isÿ l<d'

tu fudfyd; tu orejdg;a" orejdf. mjqf,a whg;a b;du ixfõ§ fudfyd;la ù ;snqKd'l¾KYxL noaOh fyj;a Cochlear Implant Surgery ms<sn|j iy fujeks Y,Hl¾uhla lsÍfï wjYH;dj we;s jkafka l=uk wjia:dj,§o hkak jeäÿrg;a W.=r" lk kdih ms<sn| úfYaI{ Y,H ffjoH ixÔjkS rEmisxy fuf,i woyia olajd isáhd'


l¾KYxL noaOhla lsÍug isÿjkafka ldgo@

Wm;skau lka wefykafka ke;s orejkag kuq;a l¾KYxL noaOhla l< yelafla l¾K YxLfha ÿ¾j,;d we;súgl§ muKs'


Wm;skau orejkag lka fkdwefik nj ±k .kafka fldfyduo@

orejd tu jhfia wfkla orejkag idfmaCIj l;d lrkak m%udo kï" wfkla whf.a foaj,aj,g m%;spdr olajkafka ke;s kï orejdg Yíoh fkdwefikjd úh yelshs'tjeks orejka mÍCId lsÍfï§ W.=r" lk" kdih" ms<sn| ffjoHjreka jeäÿr orejd mÍCId lrñka tu ;;a;ajhka yßhgu y÷kd .kS'


Wm;skau flfkl=f.Y%jKh ke;s fjkafka wehs@

Wm;skau iy Bg miqj;a orejl=f.fyda jeäysáhl=f.a Y%jKh fyj;a lk weiSu ke;s ùug n,mdk fya;= .Kkdjla ;sfhkjd'

³ msg; lfka wdndOj,§"

³ lkd÷re fyj;a bh¾jelaia ^Earwax& msreKq wjia:dj,§"

³ lka fnrfha isÿre ;sfnk wjia:dj,§"

³ ueo lfka Y%jK wiaÓld .,a ù fiu msreKq wjia:dj,§


l¾KYxL noaO lsÍfï Y,Hl¾ufha§ isÿ lrkafka'''

l¾KYxL noaO Y,Hl¾ufha§ isÿ lrkafka we;=¿ lfka ;sfnk l¾KYxLh kue;s f.d¿fn,af,l=f.a yeve;s jHqyhg bf,lafg%dksl WmlrKhla we;=¿ lsÍuhs'

tfia lsÍfuka isÿ jkafka we;=¿ lfka ;r,h ;=, ;sfnk flaY ffi,j, ÿ¾j,;d u. yßñka Yío ;rx. úoHq;a ;rx.j,g mßj¾;kh lrjñka iDcqju Y%jK iakdhqj W;af;ackh lr fud<h fj; wdfõ. .uka lrùug ie,eiaùuhs' tfia lsÍu ;=< Wm;skau Yíoh kEiqk orejl=g jqj;a Yíoh wefikakg mgka .kS' ta wkqj l¾KYxL noaOh Y,Hl¾uhg fhduq jQ orejka l%u l%ufhka l;d lrkakg mgka .kS'

Y,Hl¾ufha§ fhdod .kakd Cochlear Implant j, kùk;ajh iy úfYaIdx. u; orejd ,nk m%;sM, ;Sj% fjkjd'


jeäysá whg;a l¾KYxL noaO Y,Hl¾uh l< yelso@

Tõ l< yelshs' hï wfhla l;d lrñka isg hï wk;=rla fyda wdidOk ;;a;ajhla ksid l¾KYxLfha ÿ¾j,;d we;s ù lk weiSu ke;s jQ wjia:dj,§ tjeks flfkl=g fuu Y,Hl¾uh u.ska kej; l;d lsÍu ,nd fokak mq¿jka'


l=vd orejkag wehs fuu Y,Hl¾uh mq¿jka blauKg lrkak hehs lshkafka''

l=vd orejkaf.a úlikh jk fud<fha tla tla ld¾hka i|yd ksmqK jk fldgia ;sfnkjd'

WodyrKhla úÈyg weiSug iïnkaO fldgila" p,khg iïnkaO fldgila" l:khg iïnkaO fldgila fjk fjku ;sfnkjd' weiSu iïnkaO fldgig W;af;ackh ,enqfKd;a l;dj iïnkaO fldgi w;r wka;¾ iïnkaO;d f.dvkeÕS l;djg iïnkaO fud<fha fldgi W;af;ackh jkq ,nkjd'

Wmf;a isgu hï orejl=g l;d lrkak fkdyels jqjfyd;a jir .Kkla fud<fha tu fldgiaj,g W;af;ackh fkd,nk ksid l;dj iïnkaO fldgi l%u l%ufhka CIhfj,d hkjd' jir .Kkdjla fuf,i W;af;ack fkd,eî CIhùu kshqr,a ma,diaá isá f,i y÷kajkjd' fuu ySkùu wdrïN jkafka orejl=g jhi wjqreÿ 03 la muK jkúghs tu ksid ;uhs ffjoHjreka f,i wms lshkafka hï orejl=g Yío fkdwefik nj y÷kd .;aúg tu ;;a;ajh blauKska h:d ;;a;ajhg m;a lr .ekSu i|yd lghq;= l< hq;= nj'

wo jkúg Y%S ,xldfõ l¾KYxL noaO Y,Hl¾uh udi 08 l orejkag;a lrkjd' jhi wjqreÿ 05" 06 l orejkag;a lrkjd' kuq;a orejd jhiska jefv;au ,efnk m%;sM, .ek ;sfhk úYajdih wvq fjkjd'

blauKska Y,Hl¾uhg fhduq jk orejka blauKska l;d lrkak mgka .kakjd' b;d blauKska idudkH orejka f,i jev lrkak" idudkH mdi,aj, wOHdmkh ,nkak;a mgka .kakjd' fjk;a úÈylska lshkjd kï mjq,g;a" rgg;a nrla ke;s orejka f,i Ôj;a fjkak mq¿jka fjkjd'


orejd l;d lsÍug m%udo kï" ñ;Hd u;j, .s,S bkak tmd'' jydu ffjoH Wmfoiaj,g fhduqjkak'''


ñ;Hd u;j,ska neyer fjkak

iudcfha nyq;r foudmshka ;ukaf.a orejd l;d lrkak m%udo kï ys;kafka orejf.a ;d;a;d l;d lr,d ;sfhkafk m%udofj,d" orejf.whshd" wlald l;d lf<;a m%udo fj,d" m%udo fj,d l;d lrk tl mrïmrdfõ ,laIKhla jf.a mokï úrys; ñ;Hdj .ek' tfia lsÍu u; orejdg Y%djKdndOhla ;sfí ±hs ksis mßÈ y÷kd .ekSug l,a hkjd' túg Y,Hl¾uh m%udoùu iy ,efnk m%;sM, .ek úYajdih wvqùu isÿúh yelshs'


w;skùk fldlaf,hd¾ bïma,dkaÜ kue;s WmlrKh

l¾KYxL noaOh i|yd fhdod .kakd fuu bf,lafg%dksl WmlrK ñ, wêlhs' kuq;a fuh orejdf.a wkd.;h i|yd lrk wdfhdackhla f,ihs is;sh hq;af;a' fuu WmrlKj,g jeä uqo,la hkjd hehs is;ñka orejd Y,Hl¾uhg fhduq fkdlsÍfuka orejdf.a uq¿ wkd.;hu w÷rg weo oukak tmd'

fuys§ rcfha frday,aj, lrk Y,Hl¾uj,§ rcfhka tl fldlaf,hd¾ bïma,dkaÜ tlla muKla fkdñf,a orejdg ,ndfokjd' kuq;a Y,Hl¾uh lsÍu i|yd úYd, fmdfrd;a;= f,aLkhla ;sfnkjd' W.=r" lk" kdih ms<sn| úfYaI{ Y,H ffjoHjrhl=g tla i;shlg l< yelafla tl Y,Hl¾uhla muKhs' kuq;a Bg jvd jeä ixLHdjl fõ.fhka Y%jKndê; orejka l¾KYxL noaOh Y,Hl¾u i|yd fmdfrd;a;= f,aLkhg tl;= fjkjd'

;j;afndfyda foudmshka okafk keye' l¾KYxL noaO Y,Hl¾uh Y%S chj¾Okmqr uy frdayf,a lrk nj" wfkla frday,aj,g idfmaCIj Y%S chj¾Okmqr uyfrdayf,a l¾KYxL noaOh i|yd ;sfnk fmdfrd;a;= f,aLkh fláhs'

rcfha frday,j, lrk l¾KYxL noaOhka i|yd wjYH jk fldlaf,hd¾ bïma,dkaÜ ´iafÜ%,shd rcfhka úfYaIs; uqo,lg Y%S ,xld rchg ,efnk ksid fkdñf,a ,nd§u isÿ l<;a fm!oa.,sl frday,a ;=< lrk Y,Hl¾uj,g ckdêm;s wruqo,ska ,CI 5 l uqo,la ,nd .ekSfï myiqlu i,id ;sfnkjd'


l¾KYxL noaO Y,Hl¾uhg miq

orejd fyd¢ka mqkre;a:dmkh lsÍu u.ska Y,Hl¾uh lsÍfuka udihla muK .; jkúg orejd jpk fol ;=kla fyda l;d lsÍug mgka .kakjd' ta i|yd Tägß j¾n,a f;rms Auditory Verbal Therapy i|yd orejd fhduq l< yelsh'


Y‍%S chj¾Okmqr uy frdayf,a ENT idhkhka

Y‍%S chj¾Okmqr uy frdayf,a W.=r" lk" kdih ms<sn| idhkhka i;sfha Èk mfyau Wfoa 8'00 g oyj,a 12'00 olajd meje;afjkjd'

W.=r" lk" kdih ms<sn| úfYaI{ Y,H idhkh n‍%yiam;skaod iy i÷od Wfoa 8'00 - 12'00 olajd ldur wxl 24 § meje;afjkjd'

´kEu frda.shl=g ta i|yd fhduq fj,d ;ukaf.a frda. ;;a;ajhla mÍla‍Id lr .kak mq¿jka'

jeämqr f;dr;=re oek .ekSug wjYH kï iDcq ÿrl:k wxl 0764133051 g l;d lr ,nd .kak;a mq¿jka'


yßka§ ,shkf.a