නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

¨Kq wvqfjka ri jeäfhka lkafk fukak fufyuhs'''


ud¾;= 08 - 14 g fhÿKq ¨Kq mßfNdackh wvq lsÍu ms<sn|j m%cdj oekqj;a lsÍfï i;sh fjkqfjks'''fndafkdjk frda. ksid furg Èkl§ urKhg m;ajk m%udKh 250 lg wdikakhs' fï urKj,ska 100 lg wdikak m%udKhlg fya;=j jkafka wê reêr mSvk ;;a;ajhhs' we;a;gu fï wdldrhg fnda fkdjk frda. je<£ug fya;=j jkafk wys;lr wdydr rgdj nj wuq;=fjka lshkak ´fklula keyefk' ld,hla ;siafi fndafkdjk frda.;a tlal Ôj;a jk Tng ksrka;rju Tfí ffjoHjrhd ta ms<sn|j mjikakg we;' kuq;a ;ju;a th ms<s.kakg Tn ;=< iQodkula ke;s nj ;uhs Èfkka Èk by< hk fndafkdjk frda.S m%;sY;h foi ne,Sfï§ fmkS hkafka'


fnda fkdjk frda. ms<sn|j l;d lrk úg wêl ¨Kq Ndú;h thg n,mdk uQ,slu fya;=jla nj oekgu;a Tnf.ka nyq;rhla okakd lreKla' idudkHfhka tla mqoa.,hl=f.a ffoksl mßfNdackhg iß,k ¨Kq .%Eï 5 l ta lshkafk f;a yekaol m%udKh blaujd ¨Kq mßfNdackhg fhduq ùu fufia fndajk frda. je<£fï m%jK;dj by< hkakg tla fya;=jla'


,xldfj Ôj;a jk wm Èklg .; hq;= ¨Kq m%udKhg jvd fo;=ka .=Khla ú;r Ndú;hg fhduqj bkakjd' th wê reêr mSvkh" yDohdndO" wd>d;h jeks frda. /ilg fya;=jla'Tnf.a ¨Kq Ndú;h wvq lsÍu fï i;shg muKla iSud lrkak tmd'''

úfYaI{ ffjoH úkaoHd l=udrfma,s

wOHlaI" fnda fkdjk frda. wxYh

fi!LH wud;HdxYh


fuu ui 8-14 olajd i;shl ld,hla ¨Kq Ndú;h wvq lsÍu i|yd uyck;dj oekqj;a lsÍfï i;sh f,i kï lr ;sfnkjd' ta fjkqfjka oekqj;a lsÍfï jevigyka .Kkdjla ie,iqï lr ;sfnkjd'


jir lsysmhl mgka tu l¾;jH wm isÿlrkq ,nk w;r fujr tys f;audj jkafka —¨Kq wvqfjka jeä rifhka˜ hkakhs' we;a;gu rgla úÈhg wms f,dal fi!LH ixúOdkh ks¾foaY lr we;s m%udKhg jvd fo;=ka .=Khla ¨Kq mdúÉÑhg fhduqj bkak nj iólaIK u.ska wkdjrK fj,d ;sfhkjd' ta wdldrhg wêl ¨Kq Ndú;h wmf.a reêr mSvkh jeä lrkakg fya;=jla' ta ksid fi!LH wud;HdxYh oi wjqreÿ ie,iqula l%shdjg kxj,d ;sfhkjd' tys b,lalh jkafk uyck;dj Ndú; lrk ¨Kq 30] lska wvq lsÍug'


ta wkqj 2019 jif¾ isg weiqreï lrk ,o wdydr  i|yd j¾K ix{d fhdod.;a f,an,a y÷kajd§u kS;s.; lr ;sfnkjd' tjka l%shdoduhkaf.ka n,dfmdfrd;a;= jkafka ta weiqreï lrk ,o wdydrj, wvx.= ¨Kq" iSks yd fïo m%udK .ek ck;dj oekqj;a lrkak' tuÕska wvq ¨Kq iys; wdydr ñ,§ .ekSug ck;dj fm<Uùu wfmalaId lrkjd' yenehs b;ska Tnf.a ¨Kq Ndú;h wvq lsÍu fï i;shg muKla iSud lrkak tmd' th Tnf.a mqreoaola njg m;alr f.k Tnf.a mjqf,a whf.a fi!LH m%j¾Okhg th fhdod .ekSu jeo.;a'n; ri fjkak ¨Kq tl;= lrk tl fyd| fohla fkfjhs''''

úfYaI{ ffjoH f¾Kqld ch;siai

wxY m%OdkS" fmdaIK wxYh

ffjoH m¾fhaIK wdh;kh


¨Kq mßfNdackh úYaf,aIKh i|yd 2019 § rg ;=< cd;sl mÍlaIKhla l<d' tys§ ;yjqre jqKd tla wfhla ojilg ¨Kq .%Eï 11'3 l m%udKhla mßfNdackh lrk j.' th f,dal fi!LH ixúOdkfha ks¾foaYs; m%udKhg wkqj n,k úg fo.=Khlg;a jvd jeähs' fï ;;a;ajh b;du ;¾ckd;aulhs'


fuys§ wm jgyd.kak ´fk ¨Kq tk m%fNao fudkjo lshk tl' ta wkqj ;=ka wdldrhlg ¨Kq wfma YÍrhg tl;= fjkjd' m<uq wdldrh f.or§ ilik ,o wdydr u.ska ,efnk ¨Kq m%udKh' 80] la fokd Ndú; lrkafk f.or yok wdydr'


fojeks ldrKdj fjkafk ojfia tla wdydr fõ,la fyda ,nd .ekSfï mqreoaola wm i;=j ;sîu' túg;a iEfyk m%udKhla ¨Kq tl;=fjkjd'


;=kajeks ldrKdj fjkafk meflaÊ lrmq wdydr ldKav mßfNdackh' wo fndfyda fofkla mqreÿj isákafka ilid melÜ lr fjf<|fmdf<a mj;sk wdydr Ndú;hg'


uq,skau wms ys;kak ´fk ksjfia ilik wdydrhg ¨Kq wvqlr .kafk fldfyduo lsh,d' ,xldfj wmg ¨Kq wêlj ,efnk tla ldrKdjla úÈhg lrj, Ndú;h olajkak mq¿jka' b;ska fï lrj,j, ¨Kq wvqlrkak fmd,a j;=f¾ meh nd.hla ú;r fmfÕkak oumqju 50] la jf.a wvq fjkjd'


ieliQ wdydr .ekSfï§ meflacfha mdg n,kak' r;= mdg kï Èkm;d wdydrhg iqÿiq kE' ;eô,s mdg kï Èkm;d Ndú;hg iqÿiqhs' kuq;a jvd;a iqÿiq jkafka fld< mdg j¾Kl wdydr'


wêlj ¨Kq tl;=jk ;j;a wdldrhla ;uhs n;aj,g ¨Kq ouk tl' wms n;a jeä m%udKhla lEug .kakd ksid wfma isrerg jeä ¨Kq m%udKhla tl;= fjkjd' ta ksid ¨Kq wdydrj,g tl;= lsÍfï§ ta .ek wjOdkh fhduqlsÍu jeo.;a'¨Kq wvqfjka ri jeäfhka lEu yok tl wïful=f. j.lSula'''

úfYaI{ ffjoH ldka;s .=Kj¾Ok

fnda fkdjk frda. tallh" fi!LH wud;HdxYh


¨Kq Ndú;h ms<sn|j f.da,Sh jYfhka m%cdj oekqj;a lsÍug yeu jirlu i;shla fjkalrkjd' wm rg ;=< isÿjk urKj,ska 34] lgu fya;=j wê reêr mSvkh yd ta wdY%s; frda.' fuhg m%Odku fya;=j ¨Kq' ta ms<sn|j úfYaI wjOdkhla fhduq lrkak ´fk'


50] la ú;ru n;g ¨Kq oukjd' ta l%uh wvq lf<d;a wê reêr mSvk ;;a;ajh we;sùfï m%jK;dj wvqlrkak mq¿jka' ta jf.au rhsia" fld;a;=" yeï fílka" fidfiacia" óÜ fnda,aia fkdoekqj;aju wfma Èj mskjkjd' wo ;reK orejka fuu wdydrj,g jeä keUqrejla ;sfhk ksid Tjqka wê reêr mSvkhg f.dÿre fjkak ;sfhk bvlv jeähs'


wo ¨Kq wvqfjka lkafk fm%I¾ wdfjd;a ú;rhs' ta;a mqxÑ ldf, b|,d ¨Kq wvqfjka lEfjd;a fm%I¾ yefok tl iEfyk ÿrg l,a odkak mq¿jka'


úfYaIfhkau orejkaj l=vd ld,fha b|,u ¨Kq wvqfjka f.or yok lEug yqre lrkak' fujr f;audj —¨Kq wvqfjka ri jeäfhka˜ b;ska ¨Kq wvqfjka ri jeä lr.kafk fldfyduo@ iajNdúl wdydr rildrl jk foys" f.drld" ishU,d" l=¿nvq j¾." ;=kmy" rïfm" lrmsxpd uÕska ¨Kq wvq jqKdg ri jeälrkak mq¿jka'


fldfydu;a ´fku Èj mskjk mqreÿ i;s fol ;=klska whska fjkak mq¿jka' b;ska fï i;sfhÈ tal m%fhdackhg wrf.k ¨Kq wvqfjka ri jeäfhka lEu yo,d fokak Tng mq¿jka' tal wïud flfkl=f. j.lSula'¨Kq Ndú;h wvq lsÍu fi!LHu;a Ôú;hlg uÕla'''

úfYaI{ ffjoH wks÷ m;srK

iNdm;s" yDo frda. úfYaI{
ffjoHjrekaf.a ix.uh


ñksia YsIagdpdrfha ÈhqKqj;a tlal wfma wdydr rgdj fjkia jqKd' iajNdúl wdydr fidndúl ;;a;ajfhka ke;=j rih jeälr .kak úúO rildrl Ndú;hg mqreÿ jqKd' ta wkqj iSks" ¨Kq" f;,a" rildrl Ndú;h jeäfj,d'


ta jf.a tl;= lrk iuyr foa ksid rih jeä jqK;a .=Kh jeä jqKdo lsh,d m%Yakhla ;sfhkjd' wo fndfyda fofkl=f. fldf,iagfrda,a uÜgu jeähs' th yDohdndO" Èhjeähdj" wd>d;h wdÈhg u. újr ùula' ta;a tlal ¨Kq Ndú;h jeä ùfuka wê reêr mSvkh jeäfjkjd' th wd>d;hg" yDohdndO we;sùug fya;=jla' lD;%su rildrl ksid ms<sld jeks ;;a;aj j¾Okh jk njg oeka lreKq ikd; fjñka mj;skjd'


¨Kq lshkafk fidaähï laf,darhsâ' fidaähï isref¾ reêr mSvkh iunrj mj;ajd .ekSug wjYHhs' tksid ¨Kq hï lsis uÜgulska isrerg wjYH jqK;a wm ,nd.kakd m%udKh jeä jqfKd;a wê reêr mSvkh jeäfjkjd' idudkHfhka Èkl wjYH;dj ¨Kq f;a ye¢ tlhs' wê reêr mSvkh we;akï ¨Kq f;a yekaol m%udKh jqjo Èklg .ekSu iqÿiq keye' b;ska wdydr rij;a lrkak l=¿nvq j¾. jeäfhka fhdod f.k ¨Kq Ndú;h wvq lrkak' th fi!LHu;a Ôú;hlg uÕla';udrd m;srK