නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ jix.;h ksid ishÈú kid .kakd cmka ldka;djka'''


f,dalfha ishÈú kid .ekSï ms<sn|j jeäu jd¾;dj ,eî ;sfnkafka cmdkfhkah' jir tfld<yl o;a; iuÕ ixikaokh lrk úg fï ;;a;ajh b;du lk.dgqodhl f,iska by< f.dia ;sfí' ta w;r ;j;a tla úfYaI;ajhla ;sfnkjd' tkï cmdkfha msßñkaf.a ishÈú kid .ekSfï m%jK;dj ldka;djkag idfmalaIj hï ;rul my< uÜgul meje;Suh' ta wkqj ldka;djkaf.ishÈú kid .ekSfï fõ.h 15] lska by< f.dia we;s neõ iólaIlhka úiska fmkajd § ;sfí'


cmdkh Yla;su;a cd;shla' ysfrdaisud kd.idls m%ydrfhka miq kej; keÕS isákakg Tjqkag t;rï ld,hla f.jqfKa ke;' 2008 jif¾§ uqyqK ÿka nexl= w¾nqoh iy 1990 oYlfha we;s jqKq foam< fjf<|du iy fldgia fjf<|fmd< lvd jeàu u.ska jvd;a mSvdjg m;a jqfKa ixj¾ê; rgj,a w;ßka jeäu ishÈú kid .ekSï jd¾;d jqfKa cmdkfhks' tfy;a f.jqKq oYlfha§ tu m%udKh ;=fkka tllska muK wvq lr .ekSu u.ska b;d fyd| id¾:l;ajhla ,nd .ekSug cmdkhg yelshdj ,eî ;sfnkjd'


fldúâ jix.;h;a tla fya;=jla''


cmdkfha isÿjk ishÈú kid .ekSu 2020 jif¾§ by< keÕSug fldúâ jix.; ;;a;ajh;a tla fya;=jla ù we;s nj uydpd¾h ñÑflda Wfõvd i|yka lrhs' weh fufia i|yka lrkjd' fldúâ ksid jeäu n,mEula t,a, ù ;sfnkafka ;reK ck;djg jk w;r thskq;a ;reK ldka;djka úfYaIs; lKavdhula njg m;aj isákjd'


jD;a;shla yeáhg uu ishÈú kid .ekSu ms<sn|j wOHhkfha fhfokjd' cmdkfha ldka;djka oYl lSmhla mqrd ,nd f.k ;snqKq ch.%yK fndfyduhlau fldúâ jix.; ;;a;ajh ksid ±ka wdmiaig yeÍ ;sfnkjd'


fldfrdakd jix.; ;;a;ajh ksid l¾udka; fndfyduhlg myr jeÿkd' cmdkfha ixpdrl l¾udka;h" wdydr ksIamdok l¾udka;h jeks fndfyda l¾udka;j, fiajfha fhfokafka ldka;djka' ta jf.au cmka ldka;djka ±ka újdyh .ek Wkkaÿj wvqhs' újdyfhka miqj iïm%odhsl .Dykshla fuka ksjfia jevlghq;=j, iSudjk ksid Tjqka wújdylj Ôj;aùfï ;SrKh f.k isákjd'


fldfrdakd jix.; ;;a;ajh ksid l¾udka;Yd,djka jeiS .shd ldka;djkaf.a /lshdjka wysñ jqKd' f.jqKq udi wgl ld,fha§ ldka;djka úYd, msßilg /lshdjka wysñ jqKd' 2020 Tlaf;dan¾ udih we;=<; muKla ldka;djka 879 la ishÈú kid f.k ;sfnkjd' 2019 g iudkj ne¨fjd;a th 70] l by< w.hla' Tlaf;dan¾ udifha muKla 2199 la fokd ishÈú kid f.k ;sfnkjd' fldfrdakd jix.;fhka urKhg m;aa ldka;djkaf.a ixLHdj 2087 la'


Bond Project wdh;kh


Bond Project wdh;kh u.ska ishÈú kid .ekSu j<lajd,Su wruqKq lr f.k mj;ajd f.k hk ixúOdkhla' fuys YdLdjla fhdfldydud k.rfha zzfrâ ,hsÜ ZZ Èia;%slalfha mj;ajd f.k hkq ,efí' cqka g¾ndkd úiska wdrïN lrk ,o fuu ixúOdkh i¾j iqnjd§ f,iska Ôú;h olskakg ldka;djka n,.kajk wdh;khls'


ishÈú kid .ekSug ldka;djkaf.a jeä keUqre;djla we;s ùu .ek woyia olajk cqka g¾ndkd lshd isákafka zz.eyekq <uhskag m%Yakhla we;s jqKdu Tjqka fudkjdo lrkafka lsh, Tjqkag ys;d.kak;a neye' kuq;a wms weyqïlka fokak iQodkñka isákjd' ks;ru wms lshkafka wms Tn iuÕ njhs'


flfia jqK;a fldúâ jix.;h ksid fï ;;ajh b;du wjdikdjka; f,iska fjkia ù ;sfnkjd' wmg ,efnk ÿrl:k weu;=ïj,ska lshefjkafka zz ug uefrkak ´kZZ ug hkak ;ekela keye''' uu bkafka fõokdfjka'' ug f,dl= ;kslula ±fkkjd''' cqka fmkajd fok ug ojila l;d lrmq .eyekq <ufhla fï jf.a fYdapkSh isÿùula lshd isáhd' wef.a jhi wjqreÿ 19 hs' fldúâ ksid cmdkh f,dlavjqka lsÍu ksid mjq,aj, yeu okdu ksjig iSud jqKd' fï ld,fha§ wef.a mshd;a ksjfia isá ksid mshdf.ka wehg ,sx.sl ysßyer isÿjQ njhs' Bond Project u.ska ,nd ÿka WmfoaYk fiajdj ksid Yla;su;a weh Ôj;aùu fjkqfjka ffO¾h Wmojd .;a neõ cQka i|yka lrhs'


ishÈú kid .ekSug m%isoaêh ,nd §u iqÿiq keye'


2020 jif¾ iema;eïn¾ 27 jeks od cmdkfha iqm%isoaO ks<shl jk zzhqflda gfla WÑ ZZ wef.a ldurfha ñhf.dia isá w;r th ishÈú kid .ekSula neõ miqj ikd: jqKd' thska Èk oyhla muK hk úg ldka;djka 207 fofkl= ishÈú kid .;a w;r fï ldka;djka o Wla; ks<shf.au jhia ldKavhg wh;a úh' ta wkqj úfYaI{hka fmkajd fokafka m%isoaO pß;hla ishÈú kid .ekSfuka miqj t<efUk Èk lSmfha§ rg wNHka;rfha isÿjk ishÈú kid .ekSfï ixLHd;aul by< hEu idudkH ;;a;ajhla njhs' fuu woaN=; isÿùu cmdkhg muKla iSud ù keye' lS¾;su;a fyda m%isoaO pß;hla ishÈú kid .;a úg ta .ek m%Odk udOH fyda iudc udOH Tiafia jeä m%isoaêhla ,nd §u iy ta .ek l;dny jeäjk ;rugu fï isÿùu mq¾jdo¾Yhla njg m;a lr .ekSu ksid iudchg thska we;sjk n,mEu jeäjk nj;a m¾fhaIlhka úiska fmkajd § ;sfí'


cmdkh fï jkúg miqlrñka isákafka ;=kajeks fldfrdakd /,a,hs' cmka rch úiska ±ka fojeks j;djg;a yois wjia:djla m%ldYhg m;a lr ;sfí' iuyr úg bÈßfha§ th ;j;a È.= ùug bv ;sfnkjd' fydag,a" wdmkYd,d" îuy,a jefik ;ekg m;aj ;sfí' úYd, m%udKhlg /lshd wysñ fjñka mj;S'


fï .ek l;d lrk úg ieneúkau Y%S ,dxlSh ldka;djka .ek wdvïnr úh hq;= fkdjkafkao''@ fldúâ jix.;h tla mfilska o wd¾Ól .eg¨ ;j;a w;lska o iunr lr .ksñka iskdfjka Ôú;hg uqyqKfok wkaou .ek ieneúkau wdvïnr úh hq;hs fkao''@î' î' iS mqj;a weiqßks

mqkHd pdkaokS o is,ajd