නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ tkak; ,nd .;af;d;a zfndkak neyeZ lsh,d msßñ nhfj,d'''


fldúâ tkak; ,nd.;a miqj wju jYfhka udi 3 ;a 6 ;a w;r ld,hla u;aj;=r" ÿïjeá mdúÉÑfhka je<lSu fyd|hs'''

ÿïfld< yd uOHidr ms<sn| cd;sl wdh;kfha iNdm;s

wdpd¾h ffjoH iudê rdcmlaI


ÿïjeá Wrk iy u;aj;=r fndk whg fldúâ u¾ok tkak; .ekSfuka wfmalaIs; m%;sM, lrd <Õdfjkak wudrehs'''


fldúâ 19 tkak; ,nd§fï§ ÿïjeá Wrk iy u;aj;=r fndk msßig ta whf. m%;sYla;sh wvqùu fya;=fjka fï ,ndfok tkakf;ka n,dfmdfrd;a;= jk m%;sM,h ,nd.ekSu álla wudre nj miq.sh ojil ÿïfld< yd uOHidr ms<sn| cd;sl wêldßfha iNdm;sjrhd jk wdpd¾h" ffjoH iudê rdcmlaI uy;d úiska ksfõokhla ksl=;a lrkakg lghq;= lr ;snqKd' ta f;dr;=r iudc udOH yryd b;du;a hym;a wdldrhg oekqj;a ùu isÿjk w;r;=r iuyr uqøs; udOH m%ldY lr ;snqfKa fjku l;djla' ta tu l;dfõ lsisu i;H;djla fkdue;s nj fmkajd foñka fcHIaG fi!LH ks,Odßfhla lreKq f.kyer oelajQ nj i|yka lrñkqhs' we;a;gu fï lshk l;dj fudllao@ fuys i;H wi;H nj ms<sn|j l;d lrkak ys;df.k wms ÿïfld< yd uOHidr ms<sn| cd;sl wêldßfha iNdm;sjrhd jk wdpd¾h ffjoH iudê rdcmlaIj iïnkaO lr .;a;d'ffjoH;=uks" we;a;gu fï uOHidr ÿïjeá yd fldúâ tkakf;a mg,eú,a, fudllao@

u;aj;=r yd ÿïjeá Ndú; lrk wh fldúâ tkak; ,nd .ekSfuka n,dfmdfrd;a;= jk m%;sM,h ,nd.kak tl wiSrehs' fudlo tajd Ndú; lrk whf.a m%;sYla;sh wvqfjkjd' b;ska tjeks mqreÿj,g weíneys jqKq wh fï tkak; ,nd .;af;d;a wksjd¾fhkau udi 3 ;a 6 ;a w;r ld,hla tajd Ndú; fkdlr ys£u iqÿiqhs lshk m‚jqvh wms iudc.; l<d'


ta;a ta l;dfõ we;a;la fkdue;s nj fcHIaG fi!LH ks,Odßfhla m%ldY l<d hehs lshk mqj;la iuyr uqøs; udOH jd¾;d lr ;snqKd' ux wykak leue;shs kula i|yka fkdlrk ta fcHIaG fi!LH ks,Odßhd ljqrekao lshd' tjka m%ldYhla ksl=;a lrk ;u ku i|yka fkdlrk fcHIaG fi!LH ks,Odßfhla wfma wud;HdxYfha fyda fjk;a ;ekl bkakjd kï Tyq tu.ska lrkafk ck;dj uq,d lsÍula' tfyu m%ldYhla lrkak ;rug u;aj;=r ùÿrejl fyda ÿïjeáhl ;sfnk fi!LH ys;lr nj fudllao lsh,d ux wykak leue;shs' tal fndfydu jerÈ l%shdjla'


tu.ska isÿjqfKa jerÈ m‚jqvhla iudc .; ùula fkao@

i;a;lskau" ta udOH ksfõokh u.ska nrm;< jrola lr,d ;sfhkjd' t;=<ska ÿïjeá Wrkakka u;aj;=r fndkakka ;j Wkkaÿ lsÍula isÿfj,d' weíneys jQjkag tu mqreÿ È.gu mj;ajd f.k hEug Wkkaÿ lsÍula' ta ú;rla fkfjhs ta foaj,g fhduqfjkak n,df.k bkak whg W;af;ackhla ,nd§ul=;a isÿfj,d ;sfhkjd' tal b;du jerÈhs' th jydu ksjerÈ l< hq;=j ;sfhkjd'


fï wys;lr ;;a;ajh ms<sn|j ;j ÿrg;a meyeÈ,s lsÍula lf<d;a@

f,dal fi!LH ixúOdkh mjd ksrka;rju i|yka lrkjd" ÿïjeáh" ÿïfld< lshk tl fi!LHhg b;du;a wys;lr nj' úfYaIfhkau fldúâ 19 .ek l;d lrk úg ÿïfndk whg f,dl= n,mEula we;s lrkak mq¿jka' fudlo fldúâ 19 lshkafk Yajik moaO;sh iïnkaO frda.hla' ÿïfndk whf. fmky¨ fol we;=¿j Yajik moaO;sh wjysr fjkjd' b;ska wl%sh jqKq fmky¨;a tlal Ôj;a jk whg ÿï fkdfndk whg jvd fldúâ we;sùfï iïNdú;dj jeähs' ta jf.au fldúâ yefok ÿïfndk whg we;sjk ixl+,;d jeähs' ta whf.ka jeä fofkla oeä i;aldr tallj, m%;sldr ,nkakg jf.au urKhg m;aùug;a ;sfnk bvlv jeähs'


tkak;alrKfha§ fï whg n,mEï fjkafk fldfyduo@

ÿïîu iy u;aj;=r îu ksid YÍrfha m%;sYla;slrKh fnfyúka wvqfjkjd' wms tkak;alrKfhka n,dfmdfrd;a;= fjkafk wvmK lrk ,o ffjri YÍrhg ,nd§fuka miqj u;l ;nd.ekSfï ffi, ^Memory cells& u.ska fï ffjri ms<sn|j kshu u;lhla ;ndf.k kej; ta ffjri YÍr.; jqfKd;a Bg m%;súreoaOj lghq;= lsÍu' tal ;uhs tkak;alrKfha uQ,slu wruqK' ta;a ÿïjeá iy u;aj;=r .kakd whf. u;l ;nd .ekSfï ffi, ksIamdokh iy m%;sYla;slrKh olajk úÈh fndfydu ÿ¾j,hs' ta ksihs lshkafk" tkak;a ,ndf.k udi .Kkla hk ;=re fï mqreÿj,ska w;añfokak lsh,d'


ld,dka;rhla mqreÿj ysgmq wh ÿïjeá" u;aj;=r k;r l< ie‚ka idudkH ;;a;ajhg m;aúh yelshs o@

fï fldúâ jix.;h ksid ,eì,d ;sfhkafk r;a;rx wjia:djla' Th jf. wys;lr mqreÿj,ska ñfokak' ffjoH úoHdjg wkqj Tmamq lr,d ;sfhkjd" is./Ügqj Wrk tl kj;a;,d m<uq úkdä 20 § tu ;eke;a;df. yDo iamkaok fõ.h idudkH ;;a;ajhg m;ajk j.' ta ú;rla fkfjhs wêreêr mSvkh idudkH uÜgug m;ajk nj' ta wkqj meh .dKla .;jk úg YÍr.; ldnka fudfkdlaihsâ m%udKh idudkHlrKhg tkjd' i;shla folla hk úg yqiau .ekSfï myiqj we;sfjkjd' reêr ixirK moaO;sh idudkHlrKhg m;afjkjd' ta ksid fujka weíneysùïj,g ,lajQ whg fuh wjia:djla lrf.k tu whym;a mqreÿj,ska ñfokak mq¿jka'wdpd¾h ffjoH iudê rdcmlaI

iNdm;s

ÿïfld< yd uOHidr ms<sn| cd;sl wêldßh


;udrd m;srK