නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ujla fjkak n,ka bkak Tn fldúâ tkak; ,nd .kak nho@


fï ojiaj, ljqre;a l;d lrkafk fldfrdakd u¾ok tkak; ms<sn|j wo jkúg rg ;=< wjodkï m%foaY wdjrKh jk mßÈ fldfrdakd tkak; ck;djg ,nd §fï jev ms<sfj, wdrïN lr,hs ;sfnkafka'


yenehs fï tkak;alrKh mgka .;a fudfydf;a mgka ta iïnkaOfhka f.dvkeÕ=Kq fndfyda u;jdo ysi Tijkakg wrf.k' tu u;jdo w;r jeäfhkau lshefjkafka .eìKs uõjrekag yd .¾NkS nj wfmalaId lrk ldka;djka yg tkak;alrKh iïnkaOjhs'


ta iïnkaOfhka l;d lsÍfï§ oekg ,xldfõ tkak;alrKhg fhdod.kakd Astrazeneca tkak; ms<sn|j u;=j we;s úúO u; M, lsÍï ms<sn|j miq.shod f,dal fi!LH ixúOdkh mjd ksfõokhla ksl=;a lrñka lshd isáfha tu tkak; ,nd .ekSu u.ska lsisfia;a .¾NkS nj wfmalaIs; ldka;djkag whym;la fkdjkd njhs' tksid .eí .ekSug n,dfmdfrd;a;= jk ldka;djka tu tkak; ,nd .ekSug ìhla pls;hla we;s lr fkd.; hq;= njhs'


flfia jqjo fï jkúg fldfrdakd tkak; iy .¾NkS nj ms<sn|j jerÈ f;dr;=rla iudc.; fjñka mj;sk nj wmg fmkS hkjd' ta wkqj fujr kj,sh wm ta iïnkaOfhka wfma l;sldj fjka lrkakg ys;=jd' ta m%ij yd kdßfõo úfYaI{ ffjoH pdñkao udf;dg iuÕska'fldfrdakd u¾okh Wfoid Astrazeneca tkak; furg ck;djg ,nd §ug lghq;= lrk fudfyd;l ta ms<sn|j jerÈ f;dr;=re iudc.;j we;s nj fmakjd' tys i;H;djla ;sfhkak mq¿jka o@


fldúâ u¾ok tkak; iïnkaOfhka muKla fkdfjhs ´kEu w¨;a fohla iudc.; ùfï§ ta iïnkaOfhka jerÈ f;dr;=re iudc.; ùu idudkH ixisoaêhla' ta yeu fohlau i;H f,i ndr .ekSug fmr i;H l=ulaoehs úoHd;aul f;dr;=re mokïj oekqj;a ùuhs jeo.;a'


.eí .ekSug n,dfmdfrd;a;= jk ldka;djkag fï tkak; ,nd .ekSfï wk;=reodhl njla ;sfhkjo@


Astrazeneca tkak; ,nd .ekSu u.ska .¾NkS nj wfmalaId lrk ldka;djkag m%Yakhla u;= fjkakg bvla keye' ta ksid ta wh tkak; ,nd .ekSug lsisu ìhla pls;hla we;s lr .ekSfï wjYH;djla keye'


orejl= wfmalaIdfjka m%;sldr i|yd fhduqj we;s ldka;djkag fï tkak; .ekSfuka hï wk;=reodhl ;;a;ajhla Woa.; fjkak mq¿jkao@


lsisfia;au keye' nnd,d wfmalaIdfjka à%ÜukaÜ lrk wh fï tkak; .ekSfuka tjeks whg m%Yakhla fjkafk keye' tksid ta .ek wksis ìhla we;s lr .; hq;= keye'


hï fyhlska tkak; ,nd.;a miqj ta wh .eí f.k we;s nj oek.;af;d;a th orejdg m%Yakhla fjhso@


tkak; ,nd.;a miqj uj .¾NkS nj oek .kak mq¿jka' tjka ;;a;ajhla ;=< jqj;a oekg m%Yakhla we;sjqKq nj f,dafl fld;eklj;a jd¾;d fj,d keye'


tfyu kï wehs .¾NkS uõjrekag fï tkak; ,nd fkdfokafk@


oekg wms fï tkak; .eìKs whg ,nd fkdfokak ;SrKh lr,d ;sfhkafk fldúâ tkak;a mÍlaIK lghq;=j,§ .eìKs uõjreka fhdodf.k mÍlaIK fkdl< ksihs' fudlo fï mÍlaIK i|yd .eìks uõjreka fhdod .ekSug lghq;= lf<a keye'


ta jqK;a iuyr rgj, .eìKs uõjrekag;a fï tkak; ,nd§ug ;SrKh lr ;sfnkjd' ta jf.au fi!LH lafIa;%fha lghq;= lrk .¾NkS whg fï tkak; ,nd fokakg fndfyda rgj,a l%shd lr ;sfnkjd' .¾NkS nj fkdoek tkak; ,nd.;a wh bkakjd' kuq;a ta whg kï ;ju .eg¨jla we;sjqKq nj y÷kd f.k keye'


.¾NkS ujlg fldfrdakd frda.h je<÷fkd;a ta whg jeä ixl+,;d u;=fjkak" fkdfïrE ore Wm;a iy u< ore Wm;a isÿùfï wjodku jeäfjkak bv ;sfnkj fkao@


fldfrdakdj,ska .¾NkS ujlg we;súh yels ixl+,;d fudkjo lsh, yßhgu ;SrKh lrkak neye' fudlo ;ju;a wms fï frda.h;a tlal .;lrmq ld,h fndfydu fláhs' fkdfïrE ore Wm;a we;sùug" u< ore Wm;a we;sùug iuyr fj,djg fldfrdakd wdidokh fya;=jla fjkak mq¿jka' ta;a ta fya;+ka fudkjo lsh,d iDcqju hula lshkak neye' fudlo ta iïnkaOfhka wmg ;sfnk w;aoelSï wvq ksid' yenehs fldfydu jqK;a fldfrdakd ú;rla fkfjhs" ´fku ffjria wdidokhl§ hï hï ixl=,;d tkak bv ;sfhkjd'


.eí .ekSug wfmalaIs; whf. ysf;a nh ;=rka fjkak ta whg fokak ;sfnk fyd|u Wmfoi fudllao@


.eí .ekSug wfmalaIs; whg lsisu .eg¨jla fï tkak; ksid we;sfjkafk keye' ta ksid mÈxÑ m%foaYfha tkak;alrKh isÿjk wjia:djg iyNd.s ù tkak; ,nd.kak' wkjYH ìhla we;slr .kak tmd'


lshkak .eg¨jla keye''' nh fjkak tmd'''

f,dalfha rgj,a fndfyduhl .¾NkS uõjrekag;a tkak; fokak ;SrKh lr,d'''

.¾NkS nj fkdoek tkak;a .;a;= whg;a ;ju .eg¨jla we;sfj,d keye'''


fï ojiaj, ljqre;a l;d lrkafk fldfrdakd u¾ok tkak; ms<sn|j wo jkúg rg ;=< wjodkï m%foaY wdjrKh jk mßÈ fldfrdakd tkak; ck;djg ,nd §fï jev ms<sfj, wdrïN lr,hs ;sfnkafka'


yenehs fï tkak;alrKh mgka .;a fudfydf;a mgka ta iïnkaOfhka f.dvkeÕ=Kq fndfyda u;jdo ysi Tijkakg wrf.k' tu u;jdo w;r jeäfhkau lshefjkafka .eìKs uõjrekag yd .¾NkS nj wfmalaId lrk ldka;djka yg tkak;alrKh iïnkaOjhs'


ta iïnkaOfhka l;d lsÍfï§ oekg ,xldfõ tkak;alrKhg fhdod.kakd Astrazeneca tkak; ms<sn|j u;=j we;s úúO u; M, lsÍï ms<sn|j miq.shod f,dal fi!LH ixúOdkh mjd ksfõokhla ksl=;a lrñka lshd isáfha tu tkak; ,nd .ekSu u.ska lsisfia;a .¾NkS nj wfmalaIs; ldka;djkag whym;la fkdjkd njhs' tksid .eí .ekSug n,dfmdfrd;a;= jk ldka;djka tu tkak; ,nd .ekSug ìhla pls;hla we;s lr fkd.; hq;= njhs'


flfia jqjo fï jkúg fldfrdakd tkak; iy .¾NkS nj ms<sn|j jerÈ f;dr;=rla iudc.; fjñka mj;sk nj wmg fmkS hkjd' ta wkqj fujr kj,sh wm ta iïnkaOfhka wfma l;sldj fjka lrkakg ys;=jd' ta m%ij yd kdßfõo úfYaI{ ffjoH pdñkao udf;dg iuÕska'


fldfrdakd u¾okh Wfoid Astrazeneca tkak; furg ck;djg ,nd §ug lghq;= lrk fudfyd;l ta ms<sn|j jerÈ f;dr;=re iudc.;j we;s nj fmakjd' tys i;H;djla ;sfhkak mq¿jka o@


fldúâ u¾ok tkak; iïnkaOfhka muKla fkdfjhs ´kEu w¨;a fohla iudc.; ùfï§ ta iïnkaOfhka jerÈ f;dr;=re iudc.; ùu idudkH ixisoaêhla' ta yeu fohlau i;H f,i ndr .ekSug fmr i;H l=ulaoehs úoHd;aul f;dr;=re mokïj oekqj;a ùuhs jeo.;a'


.eí .ekSug n,dfmdfrd;a;= jk ldka;djkag fï tkak; ,nd .ekSfï wk;=reodhl njla ;sfhkjo@


Astrazeneca tkak; ,nd .ekSu u.ska .¾NkS nj wfmalaId lrk ldka;djkag m%Yakhla u;= fjkakg bvla keye' ta ksid ta wh tkak; ,nd .ekSug lsisu ìhla pls;hla we;s lr .ekSfï wjYH;djla keye'


orejl= wfmalaIdfjka m%;sldr i|yd fhduqj we;s ldka;djkag fï tkak; .ekSfuka hï wk;=reodhl ;;a;ajhla Woa.; fjkak mq¿jkao@


lsisfia;au keye' nnd,d wfmalaIdfjka à%ÜukaÜ lrk wh fï tkak; .ekSfuka tjeks whg m%Yakhla fjkafk keye' tksid ta .ek wksis ìhla we;s lr .; hq;= keye'


hï fyhlska tkak; ,nd.;a miqj ta wh .eí f.k we;s nj oek.;af;d;a th orejdg m%Yakhla fjhso@


tkak; ,nd.;a miqj uj .¾NkS nj oek .kak mq¿jka' tjka ;;a;ajhla ;=< jqj;a oekg m%Yakhla we;sjqKq nj f,dafl fld;eklj;a jd¾;d fj,d keye'


tfyu kï wehs .¾NkS uõjrekag fï tkak; ,nd fkdfokafk@


oekg wms fï tkak; .eìKs whg ,nd fkdfokak ;SrKh lr,d ;sfhkafk fldúâ tkak;a mÍlaIK lghq;=j,§ .eìKs uõjreka fhdodf .k mÍlaIK fkdl< ksihs' fudlo fï mÍlaIK i|yd .eìks uõjreka fhdod .ekSug lghq;= lf<a keye'


ta jqK;a iuyr rgj, .eìKs uõjrekag;a fï tkak; ,nd§ug ;SrKh lr ;sfnkjd' ta jf.au fi!LH lafIa;%fha lghq;= lrk .¾NkS whg fï tkak; ,nd fokakg fndfyda rgj,a l%shd lr ;sfnkjd' .¾NkS nj fkdoek tkak; ,nd.;a wh bkakjd' kuq;a ta whg kï ;ju .eg¨jla we;sjqKq nj y÷kd f.k keye'


.¾NkS ujlg fldfrdakd frda.h je<÷fkd;a ta whg jeä ixl+,;d u;=fjkak" fkdfïrE ore Wm;a iy u< ore Wm;a isÿùfï wjodku jeäfjkak bv ;sfnkj fkao@


fldfrdakdj,ska .¾NkS ujlg we;súh yels ixl+,;d fudkjo lsh, yßhgu ;SrKh lrkak neye' fudlo ;ju;a wms fï frda.h;a tlal .;lrmq ld,h fndfydu fláhs' fkdfïrE ore Wm;a we;sùug" u< ore Wm;a we;sùug iuyr fj,djg fldfrdakd wdidokh fya;=jla fjkak mq¿jka' ta;a ta fya;+ka fudkjo lsh,d iDcqju hula lshkak neye' fudlo ta iïnkaOfhka wmg ;sfnk w;aoelSï wvq ksid' yenehs fldfydu jqK;a fldfrdakd ú;rla fkfjhs" ´fku ffjria wdidokhl§ hï hï ixl=,;d tkak bv ;sfhkjd'


.eí .ekSug wfmalaIs; whf. ysf;a nh ;=rka fjkak ta whg fokak ;sfnk fyd|u Wmfoi fudllao@


.eí .ekSug wfmalaIs; whg lsisu .eg¨jla fï tkak; ksid we;sfjkafk keye' ta ksid mÈxÑ m%foaYfha tkak;alrKh isÿjk wjia:djg iyNd.s ù tkak; ,nd.kak' wkjYH ìhla we;slr .kak tmd'm%ij yd kdßfõo úfYaI{ ffjoH

pdñkao udf;dg

fi!LH wud;HdxYh


;udrd m;srK