නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

wê reêr mSvkh ir,j .kak tmd'''
YÍrfha wjhj fndfyduhlgu n,mdkak mq¿jka'''


ug fm%I¾ fm;a; fndkak ;sfhkjd˜ —fm%I¾ ;sì,;a uq,È fm;s îmq ke;s tfla úmdfla" uf.a ydÜ tl tka,dÊ fj,d˜ fm%I¾ ms<sn| fï jf.a fkdfhl=;a l;d Thd,g;a weys,d we;s' we;a;gu f.dvla whg jo fok fï fm%I¾ tfyu;a ke;akï wê reêr mSvkh ms<sn|j ljqre;a okakjd' ta;a yßhdldrj okafk keye' tys m%;s úmdl fudk;rï wys;lr o lsh,d jgydf.k keye' ta ksidufk we;efula ug fm%I¾ hehs Wcdrefjka lshkafk' ta fkdoekqj;alu fldfydu jqK;a ojiska oji jd¾;d jk wê reêr mSvkfhka fmf<kakka kï m%udKd;aulj by<hs' f.dvla wh fkdokakj jqKdg wo f,dalfha Ôj;a jk fndfyduhlf.a Ôú; úkdY lrk yDohdndOj,g fya;= jkafka;a" wxYNd. ;;a;ajhg mdr lmkafka;a" fuu wêreêr mSvk ;;a;ajhhs' fldfydu;a b;ska fkdokakd foa;a okakd nj wÕjkakg mqreÿj bkak wfma iudcfha nyq;rhla fï .ek fkdoekqj;a jqK;a tal ms<s.kak leue;s keye' f.dvla whf. Ôú; w;sYh ld¾hnyq,hs' th;a fï ;;a;ajhg tla fya;=jla úÈhg olajkak mq¿jka' tfyu kï wms oeka ta ms<sn|j l;d lruq' wê reêr mSvkh tfyu;a ke;akï yhs í,â fm%I¾ ^High Blood pressure& wo f,dalfha nyq,j yuqjk frda.S ;;a;ajhla' f,dal fi!LH ixúOdkh lr we;s .Kkh lsÍïj,g wkqj f,dal ck.ykfhka 1$4 lau wê reêr mSvk ;;a;ajfhka fmf<kjd' ta jf.au tu ;;a;ajh 2025 jk úg 29] olajd by< hkq we;ehso úYajdi flfrkjd' fuu frda.S ;;a;ajh ldka;djkag jvd msßñkag je<£ug we;s bvlv jeähs' idudkHfhka fï frda.h ;snqK;a f.dvla wh tjka ;;a;ajhla we;s nj y÷kd.kafk keye' tal f,dl= wjodkula'

fudllao fï wê reêr mSvkh'''

reêr mSvkh lrkafka yDoh jia;=j ixfldapkh ùfï§ yd bys,a ùfï§ m%Odk Ouks ì;a;s u; reêr Odrdj u.ska fma%rKh lrkq ,nk mSvkhhs' reêr mSvkh uekSfï§ w.hka folla fhdod.kakjd' kùk úoHd u;h wkqj ta w.hka fol jkafka yDoh ixfldapkh jk úg reêr Ouks u; reêr Odrdj fma%rKh lrk mSvkh yd yDoh ixfldapk folla w;rueo úfõl wjia:dfõ§ Ouks ì;a;s u; reêr Odrdj u.ska we;s lrk mSvkhhs' fuys idudkH w.h 120$80 ^mmHg& jk w;r fuu w.hka fï uÜgñka fyda Bg my< uÜgñka mj;ajd .ekSu ksfrda.Sj isàug Wmldr fõ' fuu w.h 140$90 ^mm Hg& g jvd jeä jqjfyd;a th wêl reêr mSvk ;;a;ajhla úÈhg ;uhs ie,flkafka'

ks¾foaYs; T!IO .kafk kE'''

we;a;gu wê reêr mSvkh ;sfhk whg T!IO ks¾foaY lr ;snqK;a ta wh tajd ksis ud;%dfjka Ndú; lrkafk keye' ta ksid thd,d ffjoHjreka fj; tkafk jHdl+,;d wrf.k' tfyu fjkafk thd,d ks¾foaY lrk T!IO ksis wdldrhg Ndú; fkdlrk ksid' ys;kakfld yoj; reêrh fmdïm lrk w.h 140 hs' yoj; ß,elaia lrk w.h 90 hs' tal ;SrKd;aul wjia:djla' kuq;a reêr mSvkh uekSfuÈ 120$80 g tkjd kï tu ;;a;ajhg wê reêr mSvkh lshkafk keye' fï iïnkaOfhka yßhgu lsõfjd;a È.= ld,hla 140$90 g fyda Bg jvd jeä w.hla ;snqfKd;a ;uhs fm%I¾ lshkafk'

Nhdkl wehs@

wê reêr mSvkh tfyu;a ke;akï fm%I¾ i|yd fnfy;a .kakd whf. tu ;;a;ajh fnfy;a ksid md,kh fjkjd' ta whg jHdl+,;d tkafk keye' idudkHfhka wê reêr mSvkh ;snqK;a we;efula ta .ek okafk keye' we;a;gu fuys§ we;sjk jHdl+,;d .ek lshk fldg tajd uq¿ YÍrhgu tkak mq¿jka' fudlo wfma uq¿ YÍrhu yeÈ,d ;sfhkafk reêr kd,sldj,ska' wê reêr mSvk ;;a;ajhl § ta yeu reêr kd,sldjlu mSvkh wêl fjkjd' ta lshkafk T¿jg" yoj;g" w;g" ll=,g wd§ jYfhka fï yeu wjhjhlgu wod< reêr kd,sldj, mSvkh wêl fjkjd' ta kd,sld fudlo lrkafk' wfma wjhjj,g wjYH reêrh f.keú;a fok tl' ta jf.au ta wjhjhka úiska whska lrk nysiai%dù øjH f.kshkafk;a ta reêr kd,sld úiskauhs' b;ska fï wjhj yßhg jev lrkak kï" reêr kd,sldj,ska fï ld¾hh yßhg lrkak ´fk' yenehs b;ska reêr kd,sldjka ijq;a;= jqfKd;a fï ld¾hhka yßhg flfrkafk keye' ta ksidu fuu ;;a;ajh Nhdklhs' idudkHfhka wêl fldf,iagfrda,a ;sfnk tl wê reêr mSvkhg fya;=jla' fudlo reêr kd,sldjl ì;a;sh jfÜg wkjYH úÈhg fldf,iagfrda,a ;ekam;a jqKdu ta reêr kd,sld isyska fjkjd' ta LDL fldf,iagfrda,a" g%hs.a,sirhsâ wdÈh ;ekam;a fjkfldg' tfyu jqKdu reêrh fmdïm lrkak yoj;g f,dl= mSvkhla orkak fjkjd' tfyu jqKdu l=vd isÿre wiafika ;uhs reêrh hjkak fjkafka' fldf,iagfrda,a jeä jqKdu;a wê reêr mSvkh tkak mq¿jka' wlaudfj ;uhs fldf,iagfrda,a yefokafk' ta nj ye¢k.;a;u fldf,iagfrda,a yefok tl kj;ajkak T!IO kshu lrkq ,nkjd'

ord.kak neß mSvkhla'''

wê reêr mSvkh ;sfhk flfkl=f. reêr kd,sldj ;=< mSvkh b;du by<hs' ta úÈhg mSvkh wêl fjkfldg f,ah¾ia ;=klska ú;r yeÈ,d ;sfnk reêr kd,sld we;=<; b|,u ydks fjkak .kakjd' mqmqrkak .kakjd' lUhla fome;a;g wÈkfldg leä leä hkj jf.a reêr kd,sld we;=<; ;sfnk ish¨u mgl bß bÍ leä leã hkjd' ta jf.a fj,d yßu ÿ¾j, ;;a;ajhlg m;afjk reêr kd,sldfj ì;a;sh tl ;ekl ú;rla fkfjhs uq¿ wefÕau ta úÈhg isoaOfjkjd' wkak t;ekÈ ydks jqKq reêr kd,sldjg yßu blaukska weú;a fldf,iagfrda,a ;ekam;a fjkjd' r;= reêrdkq " mÜáld ish,a, ;ekam;a fjkjd' fldf,iagfrda,a ;uhs jeäfhkau ;ekam;a fjkafk' fï jf.a ydkslr ;;a;ajhka isoaOfjkafk wfma YÍrfha ;sfnk m%Odku wjhjj,g' ta lshkafk fud<hg" yoj;g" jl=.vqj,g" weig ta ydksh oreKq úÈhg n,mdkak mq¿jka' yoj;g reêr iemhqu lrkafk lsÍgl Ouks uÕska' ta tl ;ekl reêr kd,sldjla ld,hla ;siafia wê reêr mSvkhg yiqfj,d úkdY jqfKd;a t;ekg reêr iemhqu iïmQ¾Kfhkau ke;sfjkjd' wod< me;a;g reêr iemhqu ke;=jdu Èhjeähd ;;a;ajh fkdue;s whg wêl fõokdjla oefkkjd' ta fõokdj tkafk yd¾Ü wegEla tlla ksid' Èhjeähdj we;s wfhl=g ta jf.a fõokdj oefkkafk keye' b;ska thd,g fkdoekqj;aju yd¾Ü wegEla tlla tkjd' ta fõokdj fkdoefkk ksid ta whf. Ôú; wjodkï'

yoj; tka,dÊ fj,d'''

;j;a iuyr whf. yojf;a jï me;af; ì;a;sfha f,dl= ùula olakg mq¿jka' tfyu fjkafk;a wê reêr mSvkh ksid' ld,hla ;siafia f,dl= fjfyila or,d yojf;a jï me;af; ì;a;sh ;uhs uq¿ YÍrhgu wjYH reêrh fokafka' b;ska ld,hla ;siafi f.dvla fjfyi fj,d ixfldapkh fjk fldg uykaish ksid jï me;af; ì;a;sfha >klu jeälr .kakjd' fudlo uq¿ wefÕau reêr mSvkh wêlhs' tfyu fjkfldg reêr kd,sld isyska fjkjd' ta jf.a isyska jqKdu YÍrhgu reêrh hjkak f.dvla fõ.fhka reêrh fmdïm lrkak fjkjd' tfyu fjkfldg jï mi ì;a;sh f,dl= fjkjd' ta f,dl= ùu;a tlalu tk Nhdkllu fjkafk lsÍgl Ouksh úiska reêrh f.k wdj reêr kd,sldjg fuf;la l,la f.k wdj fmdä ì;a;sh fjkqjg f,dl= ì;a;shlg reêrh f.k taug isÿfjk tl' fudlo oeka ta ì;a;sfha >klu jeähs' b;ska lsÍgl Ouksh wrf.k tk reêr m%udKh ta ì;a;shg uÈ' m%udKj;a keye' wkak t;ekÈ ydÜ wegEla tkjd' ta jf.au wegEla tlla tkak ;sfnk wjodku jeähs' ta ;;a;ajhg wod< m%;sldr fkd.;af;d;a Nhdkl fjkak mq¿jka' yenehs ffjoH ks¾foaYh u; wod< T!IO Ndú; lf<d;a idudkH ;;a;ajhg tkak mq¿jka' ta jqK;a yd¾Ü wegEla tlla we;s ùfï wjodku ;sfhkjd'

jl=.vqj,g ydks fjkak;a mq¿jka'''

yoj; jf.au jl=.vq lshkafk;a wfma YÍrfha m%Odk wjhjhla' jl=.vq ;=< fmÍu isÿfjkafk;a reêr kd,sld uÕska' ta jf.a reêr kd<sldjla oreKq úÈhg ydks jqfKd;a jl=.vqj úkdY fjkjd' jl=.vqfjka reêr mSvkh md,kh lrk tl fï jf.a jl=.vq úkdY jqKdu k;rfjkjd' tfyu jqKdu reêr mSvkh ;j;a jeä fjkak mq¿jka'

weig n,mdkafka fldfyduo @

wei yeÈ,d ;sfhkafk;a reêr kd,sldj,ska' fm%I¾ wdju ta kd,sld wE;afj,d úkdY ùulg ,la fjkjd' t;fldg weia fmkSu ke;sfjkjd' wê reêr mSvkh ksid we;sjk frákm;s lshk ;;a;ajhg m;afjkjd' ta ksid Tng wê reêr mSvkh ;sfhkjd kï mud fkdù weia mÍlaId lrjd.kak' fudlo tfyu whg tlajru fmkSu ke;sfjkak mq¿jka' ta jf.au wlaIs f.da,h we;=<; f,a .e,Sï we;sfjkak bv ;sfhkjd'

kyrhla mqmqrkak;a mq¿jka '''

idudkH jHjydrfhÈ wms wy,d ;sfhkjd fm%I¾ wdju T¿fj kyr mqmqr,d urKhg m;afjkjd lsh,d' wxYNd.h yefokjd lsh,d' ta lshkafk reêr kd,sldjla ld,hla ;siafia wê reêr mSvkhg yiq jqKdu ta reêr kd,sldj ál ál ydks fjkjd' t;ekÈ msmsÍula tkak mq¿jka' ta wkqj tu mqoa.,hf. reêr kd,sld mqmqr,d t;ek f,a .e,Sula fjkjd' tfyu jqKdu thdf. m%;s úreoaO me;a; mK ke;sfjkak mq¿jka' fudlo ld,hla ;siafi reêr kd,sldjla ydks fjkfldg t;ek f,a leáhla yefokjd' tfyu jqKdu t;ekska tydg wod< m%foaYhg f,a .uka lrkafk keye' fud<fha iuyr ;eka fndfydu jeo.;a' ta jf.a ;ekl f,a jykhla jqfKd;a wxYNd. ;;a;ajhg m;afj,d bkak ld,hla ke;s fjkjd' ta jf.a wh lrd urKh <Õdfjkak ;sfhk bvlv jeähs'

fkdi,ld bkak tmd'''

b;ska wê reêr mSvkh .ek ie,ls,su;a ùu w;sYh jeo.;a' 140$90 g jeä kï mSvkh jeähs' f.dvla whg wê reêr mSvkh ;snqK;a ,laIK u;=jkafk keye' ta ksid Nhdklhs' iuyr whg la,dka;hla" jukh .;shla tkak mq¿jka' mmqfõ lelal=ula tkak mq¿jka' wêlj uq;% msgùula tkak mq¿jka' ta jqK;a f.dvla whg wê reêr mSvk ;;a;ajh y÷kd .kak ,laIK u;=fjkafk keye' ta fya;=fjka frda.h y÷kd fkdf.k È.= ld,hla ;sfhkak mq¿jka' ta ksid ixl+,;d tkak mq¿jka' úfYaIfhka yDohdndOhla" jl=.vq wl¾uKH Ndjhla" wd>d;hla tkak mq¿jka' fmkSu wvq fjkak mq¿jka' ta ksid fujka frda. ,laIK ms<sn|j iq¿ fldg ;lkak tmd' blaukska ffjoHjrhl= fj; hkak' fudlo wê reêr mSvkh lshkafk fi,a,ï l< hq;= frda.hla fkfjhs' uq¿ Ôú; ld,hu fnfy;a uÕska md,kh l< hq;= ;;a;ajhla'

Èhjeähd frda.h ms<sn|j mYapd;a WmdêOdßkS iy fi!LH WmfoaYsld
úfYaI{ ffjoH fl!Y,Hd fmf¾rd