නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

frday,lska fnfy;a .kak fldúâ tkak; ,nd .;a ldâ m; ´fku o@


—fï ojiaj, jeä wjOdkhla fhduqj mj;sk fldúâ u¾ok tkak; ms<sn|j ;j ÿrg;a úi|d.; hq;=j we;s .eg¨ lsysmhla ms<sn|j miq.sh ojil udOH oekqj;a lrñka úfYaI{ ffjoH fyauka; fyar;a uy;d fufia woyia oelajQjd'˜úfYaI{ ffjoH

fyauka; fyar;a

fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh


frday,lska m%;sldr ,eîfï§ fldúâ u¾ok tkak; ,nd .ekSfï§ ,enqKq ldâm; bÈßm;a lsÍu wjYHhs@


tkak;alrKfha§ ,enqKq ldâm;ska mqoa.,hl= frday,g meñŒu lsisfia;a ;SrKh lrkak neye' ´fku wfhla frday,lg hkafk wikSm ;;a;ajhlg m%;sldr .kak' ta whg m%;sldr ,nd§u frday,aj, j.lSula' tah lsisfia;a m%;slafIam l< fkdyelshs' fldfydu;a ldâ m; w; ;snqKd hehs wuq;= wdrlaIdjla ,efnkafka keye' ;ju tla tkak;a ud;%djla muKhs wrf.k ;sfhkafk' wfkl fojeks ud;%dj wrf.k;a iEfyk ld,hla .;fjkjd wdrlaIdj iy;sl fjkak' fujka u; f.dv ke.Su m%;slafIam lrkjd' ta flfia fj;;a úfYaI fya;=jla fkdue;sj fï tkak; ,nd .ekSu meyer yßkak tmd' ta fldfydu jqK;a tkak; ,nd fkd.ekSu m%;sldr ,nd .ekSug mSvdjla fkdfjhs'


reishdkq iamqÜksla tkak;g furg Ndú;hg wkque;sh ,nd ÿka nj mejfikjd' th fldf;la ÿrg wm rgg .e<fmkjo@


yÈis wjia:dj,§ Ndú;hg wjirh ,nd § ;sfnkjd' ta kS;suh jYfhka l< hq;= l%shdj,shlg miqj' fldfydu;a fï tkak; ,xldj ;=< Ndú;hg kqiqÿiq kï ;djld,slj fyda wjirh ,nd fokafk keye' tys mj;sk M,odhS nj ms<sn|j iEySulg m;aùfuka miqj ;uhs wjirh ,nd ÿkafk' tksid ta .ek ielhla we;slr .; hq;= keye'


uyck fi!LH mÍlaIljreka tkak;alrK lghq;=j,g fhdod .ekSu ;=< PCR mÍlaIK l%shdj,sfha miqneiaula mj;skjd fkao@


tkak;a lsÍu lrkafk f;dard.;a m%foaYj, muKhs' tla fi!LH ffjoH ks,OdÍ fldÜGdihl ld¾h uKav,h f.dvla bkakjd' tA wkqj wjYH;djh wkqj uyck fi!LH mÍlaIljreka PCR mÍlaIK i|yd fhduqlrkak mq¿jka' frda.Ska j¾;djk ´fku ;eklg ta i|yd wjYH mÍlaIK i|yd wm Tjqkaj fhduqlrkjd'


oekg wka;¾cd,h Tiafia fyda fjk hï fm!oa.,sl wxYh yryd tkak;a ,nd .ekSula isÿfjkjo@


fï fudfydf; fudku wdldrhlska fyda fï tkak; tfia ,nd §ula isÿfjkafk keye' ta ksid fjk;a lsisÿ l%ufõohlska fï tkak; ,nd.kak neye' fuu tkak; m%jdykh isÿ l< hq;= l%ufõoh wkqj lsisfia;a th m%dfhda.slj tfia fm!oa.,slj ,nd §ug l%ufõohla keye' hï wfhla tfia tkak; f.kajd .kakg iQodkï fjkjd kï th Tngu lr .kakd úYd, ydkshla'


mqoa.,sl wxYhg fï tkak; bÈßfha§ ,nd §ula isÿfjkafk keoao@


fuf;la ,eî we;s f;dr;=rej,g wkqj tkak;a ksIamdolhka jeä ÈhqKq lrk wdh;k f,dal fi!LH ixúOdkh iuÕ we;slr .;a tlÕ;d u; idudkH ck;djg fkd,eîfï ;¾ckhla mj;sk rgj,g uQ,slj ,nd§fï ;SrKhlg weú;a ;sfhkjd' ta wkqj tu rgj, ck;djg ,nd§fuka wk;=rej ;uhs fjf<|fmd<g ksl=;a lsÍu isÿlsÍug kshñ;j ;sfnkafka' tA ksid ;ju fuu tkak; fjf<|fmd< ;=< keye' kuq;a bÈßfhaoS ,nd foaú' hï wfhla mqoa.,slj ,nd .ekSug wfmaËdfjka miqjkjd kï ta wjia:dj tk f;la fï fudfydf; jf.au wdrlaIdldÍj Ôj;a ùu jeo.;a'


f,dal fi!LH ixúOdkh u.ska Covax myiqlu hgf;a ,nd fok m<uq tkak;a f;d.h furgg ,eîug iQodkï@


Tõ' 07 jeks bßod tA tkak;a f;d.h furgg ,efnkjd' wk;=rej ;dlaI‚l l%shdud¾. yd kS;suh l%shdud¾. lsÍfuka miqj yels blaukska th ck;jg ,nd §ug lghq;= lrkjd';udrd m;srK