නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

AstraZeneca tkak;a ud;%dj .ekSug fmrd;=j tlai;a rdcOdksfhka ,efnk Wmfoia


fldúâ 19 je<elaùu fjkqfjka ksmojk ,o AstraZeneca iemhqu i|yd tlai;a rdcOdksfha fi!LH yd iudc i;aldr fomd¾;fïka;=j iy fi!LH ksIamdok kshduk tackaish úiska ;djld,sl wjirhla ,nd§ ;sfí' tfy;a fuu tkak; wf,úh fjkqfjka Tjqka ;ju;a wjir § fkdue;' fuu ;djld,sl wjirh u; jhi wjqreÿ 18 g jeä mqoa.,hkag fldúâ 19 (COVID-19) ffjrifhka wdrlaIdj ,nd .ekSu i|yd jQ l%shdldÍ m%;sYla;slrKhla ,nd .ekSug yels ù ;sfí' COVID-19 yg .ekSug fya;= jkafka  SARS CoV 2 ffjrih jk w;r th ffjrihg tfrysj isrefrkau m%;sfoay úmoùuhs' ta ksid wkd.;fha§ fldúâ 19 ffjri ;;ajfhka mqoa., wdrlaIdj i,id .ekSug weiag%dfiksld tkak; .ek úYajdih ;nd ;sfí' kuq;a tkak; ,nd .ekSuka miqj w;=re wdndO jd¾;d lsÍug iy kj wdrlaIs; f;dr;=re blaukska y÷kd .ekSu fjkqfjka trg fi!LH wxY iQodkñka isá'


tkak; .ekSu iy wjodku

óg fmrd;=j ´kEu l%shdldÍ øjHhlg fyda fjk;a wuqøjHla fjkqfjka Tn hï wdid;añl;djhla ^ifï leiSu" yqiau .ekSfï wmyiq;djh" uqyqK bÈóu& th fkdi,ld isáh hq;= ke;' tkak; .ekSug fmrd;=j ta nj wod< ffjoHjrhdg fyda fi!LH fiajd jD;a;slhkag okajd isákak'


fjk;a tkak;a .ekSfuka miqj oreKq wdid;añl;djla (anaphylaxis) we;s ù ;sfnkjdo'''@

±kg Tn lik fyda wdi;añl;djla ksid isref¾ WIaK;ajh fikaáf.%aâ wxYl 38 blaujd ;sfnkjdo''@ idudkH fiïm%;sYHdj tkak; .ekSug ndOdjla fkdfõ'


Tn reêrh leá .eiSu je<elaùu (anticoagulant) ;fjkqfjka T!IO ,nd .ekSu iy reêrh iïnkaOj l=uk fyda .eg¨jla fjkqfjka m%;sldr ,eîu'


m%;sYla;s W!k;djlska fm<Su" (immunodeficiency) fyda tjeks frda. ;;a;ajhla fjkqfjka T!Iëh m%;sldr ,eîu' ^wê ud;%djlska corticosteroids iy ms<sld frda.h fjkqfjk T!Iêh m%;sldr &


w;=re wdndO

fuu tkakf;ys fidaähï iy uoHidr wka;¾.;j ;sfí' kuq;a fidaähï m%;sY;h 1 mmol jeks iq¿ m%udKhls' uoHidr m%;sY;h muK fõ' fuu tkak; wf;a by< m%foaYfha fmaYshg tkak;a lrkq ,efí' m<uq tkakf;ka i;s 4 isg 12 la w;r ld,fha§ fojk tkak; ,nd .; hq;=h' hï f,ilska wod< ld,fha§ ,nd .ekSfï wmyiq;djla ;sfí kï ta .ek ffjoHjrdf.ka úuid isáu jeo.;a' idhksl wOHhkhka u.ska fmkS .sh mßÈ fuu tkakf;a w;=re wdndO fnfyúkau uDÿ yd uOHia: jQ w;r Èk lSmhlska tajd u. yeÍ hhs' WK ;;a;ajh hï wjysr;djla fia ±fka kï merisgfuda,a ud;%djla ,nd .; yelsh'


oyfofkl=f.ka tla wfhl=g n,mdk w;=re wmyiq;djka

² tkak; ,nd ÿka ia:dkfha fõokdj     ² leiSu

² iS;,                                                 ² ysiroh" jukh" mdpkh

² W.=f¾ yd kdifha fõokdj                 ² leiai" m%;sYHdj


mqoa.,hska 100 la w;ßka tla wfhl=g fujeks wmyiq;djhka'''

² lerleú,a,              ² wdydr reÑh wvq ùu

² Wor fõokdj           ² jid .eá;s úYd, ùu

² wêl oyäh ±óu    ² ifï leiSu


fuf;la meyeÈ,s o;a; fkdue;s jqK;a oreKq wdid;añl m%;sl%shdjka (anaphylaxis) we;s ùfï wjodkula o ;sfí' idhksl w;ayod ne,Sïj,§ fmkS .sh wkaoug b;d l,d;=rlska iakdhq moaO;sfha ±ú,s ;;a;ajhka .ek frda.skaf.ka meñKs,s ,eî ;sfí' fï mqoa.,hka úiska lshd isákafka bÈlgq ;=vlska wksk fia fõokdjla" ysßjeàula ±fkk njhs' tfy;a fuh tkakf;ys w;=re m%;sM,hla ±hs ;ju;a ;yjqre ù fkdue;' ;j;a wh yÈisfha ±fkk iS;," fõú,Su" ysiroh" Tlaldrh" udxYfmaYss fõokdj" oyäh ±óu" isref¾ WIaK;ajh by< hEu jeks frda. ,laIK .ek meñKs,s lr ;sfí' fuu frda. ;;a;ajhka Èk fol ;=klska myj fkdhkafka kï tg tkak; ksid we;s jQjla fkdfõ' ta ksid ffjoH m%;sldr fj; fhduq ùu jeo.;a'


meñKs,s fhduq lrkafka ldgo'''@

AstraZeneca tkak; .ekSfuka miqj we;s fjk w;=re ixl=,;djka .ek jd¾;d lsÍug tlai;a rdcOdksh úiska myiqlï i,id ;sfí' ta fjkqfjka Coronavirus Yellow Card reporting site msgqj MHRA Yellow Card , Google Play iy Apple App Store u.ska myiqlï i,id we;' tkak; ksid we;s jqKq w;=re ixl=,;djla meñKs,s lrk úg my; ±lafjk úia;r iys;j bÈßm;a l< hq;= fõ' tkakf;a ikakduh" ldKav wxlh iy f,dÜ wxlh tu úia;r w;rg tla úh hq;=h'


l,a bl=;aùu

´kEu ksIamdokhl"NdKavhl fuka AstraZeneca tkak; i|ydo l,a bl=;a ùfï Èkhla ;sfí' th wiqrk ,o fmÜáfha igykaj we;' YS;lrKhl 2C0 isg 8C0 .nvd l< hq;= w;r tkak;a lsÍfï§ meh yhl ld,hl§ Ndú; l< hq;=h' túg 2 C0 isg 25 C0 olajd .nvd l< yelsh'


neyer lsÍu

tkak;a lsÍu iuÕ tys w;=re .eg¨;a ta iu.u l;d lsÍug isÿ fõ' AstraZeneca tkakf;ys cdkuh fjkialï (GMOs) l< Ôúka isák ksid neyer lsÍfï§ l< hq;af;a l=ulao'''@ ´kEu tkak;la fyda wmøjH foaYSh wjYH;djhkag wkql+,j neyer l< hq;=h' fuys ldkaÿùï j<lajd .ekSug Bg iqÿiq m%;sffjri úIîckdYl iuÕ úIìcyrKh l< hq;=h'Information for UK recipients on COVID 19 Vaccine AstraZeneca - GOV.UK


mqkHd pdkaokS o is,ajd