නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fmkS fkdfmkS hk j,a.d;rejla fyj;a t<suyka wOHdmkh


fldfrdakd ksid f,dalh Wvq hál=re ù we;ehs wms ;¾l l<;a fldfrdakd iuÕ Ôj;ajk wms wkq.ukh lrk we;eï úl,am ieneúkau w¨;a foaj,a fkdfõ' fuu úl,am wjia:djka jir ish.Kkl w;S;fhka wm ,;a w;a±lSï kej; wdfoaY lsÍula lsjfyd;a jrola ke;'


19 jk ishji wdrïNl wjêfha§ CIh frda.h wefußld tlai;a ckmoh iy hqfrdamfha iS>%fhka me;sÍ .sh w;r ck.ykfhka iEu y;afofkl=f.ka tla wfhl= urKhg m;a úh' fï fjkqfjka tkak;la y÷kd .ekSu 1921 jif¾§ isÿ jqK;a tf;la orejkaf.a wOHdmkh kj;d ±óug;a fkdyels neõ wOHdmk n,OdÍkaf.woyi úh' ta ksid orejkaf.a wdrlaIdj iy wOHdmkh hk ;SrKd;aul idOl fjkqfjka úl,am fiùug isÿ úh'


fldúâ iy CIh frda.h w;r fjki

fldúâ 19 jix.; ;;a;ajh iy CIh frda.h w;r we;s fjki kï CIh frda.h jd;h u.ska fndajk frda.hla ùuhs' wdidÈ;hd m%Yajdi lsÍfï§ CIh frda.ldrl nelaàßhdj meh lSmhla jd;fha /£ ;sìh yels' th ;j;a wfhl= úiska wdYajdi lsÍu ksid CIh frda.h fnda jk neõ weußld tlai;a ckmofha frda. md,kh iy je<elaùu ms<sn| wdh;kh u.ska fmkajd fokq ,efí'


f,dal fi!LH ixúOdkh fmkajd fok wkaoug ksfrda.S mqoa.,hl= fldúâ 19 wdidÈ; ;;a;ajhg m;a jkafka wdidÈ; frda.sfhl=f.a fl< ì¢;s u.skah' th l;d lsÍu" leiai fyda lsúiqu u.ska isÿ úh yel' wdidÈ;hd úiska iam¾Y lrk ,o NdKavhla fyda ia:dkhla Rcq f,iska iam¾Y ùfuka ljla ;eke;a;l=g fldúâ 19 wdidÈ; úh yel' tfiau rla; ySk;dj iy ukao fmdaIKh iuÕ CIh frda.h orejka w;r m%Odk .eg¨j ù we;ehs id´ mjqf,da f*vr,a iriúfha iyh uydpd¾h wkaføa v,aì i|yka lrhs'


iudc ÿria:nj we;s jqfKa fufyuhs'

wo fukau to;a frda. fndaùfï wjodku ksid ÿria:nj jvd;a wjYH úh' tfy;a ì;a;s iys; mka;s ldurhl we;s iSñ; bv jmißh ksid orejka w;r ÿria:nj mj;ajd .ekSu wmyiq úh' 1922 jif¾§ meßia k.rfha mj;ajk ,o cd;Hka;r (League for Open Air Education) iïfï,kfha§ 1904 jif¾§ c¾uksh iy fn,aðhu úiska bÈßm;a lrk ,o woyia ls%hd;aul lsÍug ;SrKh úh' kj;u wOHhkhka u.ska fmkajd fokafka t<suyfka ÿria:j /£ isàu fldúâ 19 wdidok ;;a;ajfhka wdrlaIdjg fya;=jk njhs'


t,suyka mx;s'''

ta wkqj mka;s ldurh fjkqjg fvia iy nxl=" mqgq .ia hg jeks t<suyka ia:dkhlg f.k hkq ,efí' 1907 jif¾§ weußld tlai;a ckmofha t,suyka mx;s ldur wdrïN jQ w;r fuys§ frdaâys ffjoHjrfhl= úiska bÈßm;a lrk ,o woyia ls%hd;aul úh' ;j;a jir folla f.ù .sh úg ;j;a mdi,a 65 la wdrïN lrk ,§' ta fjkqfjka f;dard .;af;a md¿ f.dvkeÕs,s" Wia f.dvkeÕs,sj, uqÿka iy w;ayer ouk ,o fndaÜgq wdÈhhs'


t<suyka mka;s ldurfha jdis

t<suyka mdi,a wOHdmkh u.ska orejkaf.a YdÍßl iy udkisl ixj¾Okh b;d hym;a wkaoñka isÿjk w;r orejka fidndoyug iïnkaO ùug wu;rj Tjqka w;r iyfhda.S;djh" YdÍßl p¾hdfõ j¾Okh fukau ixfõ§nj f.dvkefÕk neõ uydpd¾h úv,a i|yka lrhs'


f,dal ix.%du folla w;rjdrfha o t<suyka mka;s ldur ms<sn| ixl,amh ksid orejka <ud fi!LHhg ys;lr fkdjk ia:dkj,ska ÿria lsÍu iuÕ Tjqka fidnd oyu iuÕ iïnkaO lrk ,§' ta ksid Tjqkaf.a wOHdmk wjYH;dj fukau f,v frda.j,g Tfrd;a;= §fï Yla;sh;a j¾Okh úh' 1916 jif¾ isg 1920 iy 1930 w;r ld,fha§ n%is,fha meje;s t<suyka mdi,a lSmhl jd¾;djka uydpd¾h v.aì úiska fidhd f.k ;sfí' ta wkqj idta mjqf,da k.rfha t<suyka (Escola de Aplicação ao Ar Livre/ EAAL) mdi, 'Agua Branca' yß; WoHdkfha mj;ajd we;' Escola de Aplicação ao Ar Livre/ EAAL mdi, t<suyka mdi,a wdlD;sfha wdo¾Yhla úh'


wo jkúg tod t<suyka mdif,a orejka jhi wjqreÿ wiqjlaa muK fj,d' Tjqka lshd we;af;a tod .=rejrka ;ukag b;d fyd¢ska b.eka jQ njhs' uydpd¾h v,aì i|yka lrkafka t<suyka mdi,a ms<sn| w;a±lSu zzfmkS fkdfmkS hk j,a.d;rejlaZZ iuÕ iudk lr ;sfí' t<suyka mdi,a ms<sn| ixl,amh 1960 ka miqj wfydais ù ;sfí'


t<suyka mdi,a l%shd;aul rgj,a

wOHdmkh ms<sn| jvd;a id¾:l ;;a;ajhla fmkakqï lrk mska,ka;h trg jkdka;r we;=<; t,suyka mx;s ldur mj;ajdf.k hkq ,efí' th Tjqkaf.a ixialD;sfhau wkkH;djla f,iska mj;ajd f.k hkq ,efí' fvkaud¾lh Tjqkaf.a t<suyka mx;s ldurh y÷kajd we;af;a zzWfoa biafldaf,a ZZ(udeskole) hkqfjkah' isx.mamqrej fukau ysud,h l÷jeáh miqìï lr f.k ldYaaórh o ±kg t,suyka wOHdmkh l%shd;aul rgj,a w;rg tlaj we;'


fuh mdi,a ijdßhla muKla fkdfõ'''

t,suyka wOHdmkh hkq mdi,a ijdßhla muKla fkdfõ' fuys§ wdjrK jQ wjldYhkag jvd újD; wjldYh b;du hym;a wkaoñka mdúÉÑ lsÍu wjYH fjkjd' WoHdk iy m%isoaO ia:dk fï fjkqfjka fhdod .kafka fldfyduo hkak .eg¨jla' ta ksid w;S;fha§ meje;s t<suyka mdi,a wdlD;sh ta wdldrfhkau wo fhdod .kak neye' ta ksid wog .e<fmk wkaoñka wms fï mdi,a wOHdmkh ilia lr .ekSu;a wjYH neõ uydpd¾h wkaføa v,aì i|yka lrhs'


î' î' iS mqj;a weiqßks


mqkHd pdkaokS o is,ajd