නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ tkak; yokak yrl=kaf.ka fyda W!rkaf.ka ,nd .kakd lsisu øjHhla Ndú; lrkafka keye - WHO lshhs'''


fï m%Yakhg Y%S ,xldfõ n,OdÍka ms<s;=re fkdfokafka wehs


fldúâ -19 tkak;a i|yd W!re idrh Ndú; lsÍu ms<sn|j bia,dóh wdh;khla jk rdid welvñh f,dal fi!LH ixúOdkhg ,smshla hjñka ta ms<sn|j m%Yak lr ;sfnkjd' ta fldúâ -19 ffjrih i|yd tkak; ksmoùfï§ W!rkaf.ka ,nd.;a idrh Ndú;h ms<sn|j Tjqkaf.a wjOdkhg ,laj we;s nj lkiai,a, m< lrñks' tys§ biau;= lr ;sfnkafka bia,dufha W!rka ;ykï lr we;s nj;a W!rkaf.ka ,nd.;a ´kEu ksIamdokhla mßfNdackh lsÍu weoys,a, ;=< fnfyúka fy<d olsk nj;a h'


úksúoNdjh'''

ta wkqj Tjqka fmkajd fokafka tkak;aj, wka;¾.;fha úksúoNdjh ms<sn|j iuyr lKavdhï È.ska È.gu m%ldY lr ;sfnkd wkaouhs' tys§ *hsi¾ jeks T!IO iud.ï Tjqkaf.a tkak;a ,nd§fï§ lsisÿ wdldrhl i;a;aj wka;¾.;hla wvx.= fkdlr we;s nj m%ldY lr ;sfnk nj Tjqka jeäÿrg;a i|yka lr ;sfnkjd'


kuq;a Tjqka mjid isákafka f,dj mqrd jHdma; fjñka mj;sk fldúâ -19 tkakf;ys wka;¾.;h ms<sn|j ;u NS;sh m< lrkd njhs'


tkak; ksmoùfï§ W!rkaf.ka ,nd.;a idrh Ndú;h ms<sn|j ;u wjOdkhg ,laj we;s nj welvñh lkiai,a, m< lr we;s w;r iuyr iud.ï" úfYaIfhka Ökh jeks rgj,ska" tk tkak;aj, W!rka yd t<fokqkaf.ka ,nd.;a wuqøjH wjidk jYfhka Ndú; lrk nj;a th l,a mj;ajd .ekSug Ndú; lrk njg;a udOH lsysmhla jd¾;d ù ;sfnk nj Tjqka jeäÿrg;a fmkajd fokq ,nkjd'


wd.ñl Nla;sh ksid'''

fldúâ -19 tkak; tys ixhq;sfha ;ykï øjH ksid uqia,sïjreka muKla fkdj yskaÿ iy hqfoõjka mjd m%Yak u;= lrkakg fï jkúg lghq;= lrñka ;sfnk njhs f,dal jd¾;d wkqj meyeÈ,s jkafka'


*hsi¾" fudav¾kd" weiag%dfifkld iy Ndr;a nfhdafgla ys fldjelaiska úiska ilia lrk ,o fhdað; tkak;aj, ixhq;sh .ek uqia,sïjre" hqfoõjka iy yskaÿ Nla;slhka mjd fï jk úg m%Yak lsÍug mgka wrf.k'


.nvd lsÍug W!re uia fc,áka@

tkak;a ksIamdolhka jk *hsi¾" weiag%dfifkld iy fudav¾kd - W!re uia fc,áka Ndú; l< njg jQ fpdaokd ksIaM, f,i m%;slafIam lr ;sfnkjd' ta wkqj W!re uia ksIamdok tkak;a j, fldgila fkdjk nj ksIamdolhska meyeÈ,s lr ;sfnkjd' tkuq;a W!re uiaj,ska ,nd.;a fc,áka wdrlaIs;j .nvd lsÍu iy tkak;a m%jdykh i|yd ia:dhSldrlhla f,i Ndú; lrk nj tu ksIamdol wdh;k mjik njhs úfoia jd¾;d wkqj ikd; jkafka'


flfia jqjo tlai;a rdcOdksfha §" uyck;djg ,nd fok *hsi¾" nfhdafgla tkak; ì%;dkH bia,dóh ffjoH ix.uh ^îud& iy wfkl=;a bia,dóh úoaj;=ka úiska wkqu; lr ;sfnkjd'


lsisu i;a;aj iïNjhla ke;s ì%;dkH tkak;'''

ì%;dkH rch mjik wkaoug ta tkakf;ys i;aj iïNjhla we;s lsisÿ ixrplhla wvx.= jkafka keye' ta jqK;a bia,dóh rgj,a i|yd jk m%ñ;s yd ñkqï úoHd wdh;kh ^SMIIC&" bia,dóh rgj,a ixúOdkfha ^OIC& tallhla jk w;r" tkak; y,d,a fyda y,d,a fkdjk nj fuf;la ks, jYfhka m%ldY lsÍula lr keye' SMIIC ys uyf,alï byaidka ´jqÜ bia,dóh fjí wvúhlg Bfï,a m‚jqvhla ksl=;a lrñka lshd isáfha COVID-19 tkak;aj, y,d,a iy;slh ms<sn| ksYaÑ; m%ñ;shla j¾Okh ù fkdue;s˜ njhs' y,d,a iy;sl fkdlf<a kï tkak; y,d,a hehs m%ldY l< fkdyels nj y,d,a T!IO úfYaI{hka fmkajd fokjd '


uqia,sï rgj,a ms<s.ekSu

flfia fj;;a" fuu ÿ¾j, fyda ;dCI‚l úfrdaO;d uOHfha jqjo" nyf¾ka" ijqÈ wrdìh" nx.a,dfoaYh" uef,aishdj" bkaÿkSishdj" tlai;a wrdì tó¾ rdcHh iy mdlsia;dkh bia,dóh hehs lshd .kakd fyda uqia,sï nyq;rhla isák rgj,a iSfkda*dï tkak; wkqu; lr ;sfnkjd' isx.mamQre rch *hsi¾-nfhdafgla tkak; rg ;=< Ndú; lsÍu i|yd wjir § ;sfnkjd'


rgj,a fndfyduhla le<fUhs'''

ie,lsh hq;= uqia,sï ck.ykhla isák" isx.mamQrefõ bia,dóh wd.ñl ljqkais,fha ^MUIS& uq*aá ld¾hd,h ish fjí wvúfha i|yka lf<a" fldúâ -19 tkak; —uQ,sl wjYH;djla ˜ njhs'


flfia jqjo tkak;aj, ixhq;sh .ek ie,ls,su;a jQfha bkaÈhdfõ uqia,sïjreka muKla fkdfõ' yskaÿ uyd iNdfõ iNdm;s iajdñ pl%mdks" ckdêm;s rdï kd;a fldaúkaoa fj; ,smshla hjñka b,a,d isáfha" fldúâ -19 tkakf;ys .jhdf.a reêrh ;sfío keoao hkak ms<sn|j rch iy T!IO iud.ï meyeÈ,s lrk f,ihs' kuq;a bka§h udOH fuu ,smsh fkdi,ld yeÍug lghq;= lr ;sfnk njhs mejfikafka'


BY%dh,h fmkajd fokafka hqfoõ kS;shg wkqj W!reuia wdydrhg .ekSu wlem jqjo fuh uqLh u.ska ,nd fkd.kakd neúka o th T!IOhla ksid o wlem fkdjkd njhs'


hqfoõ kS;shg wkqj'''

tfia jqjo" fndfyda rgj, me;sÍ we;s tkak;a úfrdaë ixisoaêj,g wu;rj tkak; y,d,a o keoao hkak ms<sn|j bkaÈhdkq uqia,sïjreka ie,ls,su;a fõ'


fï w;r" y,d,a iy;sl l< tkak;la meñ‚h yels njg o jd¾;d ù ;sfí' uef,aishdfõ ;=kajk wÈhr idhksl w;ayod ne,Sï isÿ lsÍug iy fldúâ tkak;la i|yd uef,aishdfõ ãtiatï m%ñ;Ska u; mokïj y,d,a iy;slh ,nd .ekSu i|yd uef,aishdfõ MYEG Ökfha wkayqhs Ihs*hs f,dakafldï ffcj ;dlaIKfõoh iuÕ .súiqula w;aika lr ;sfnkjd' Ökfha isfkdjdla nfhdafgla ,sñgâ iuÕ jev lrk bkaÿkSishdfõ rch i;= mSà nfhda *dud" COVID-19 tkak; i|yd y,d,a iy;slh ,nd .ekSug wfmalaId lrk nj o ;yjqre lr ;sfnkjd'


n,OdÍka ksy~ kï'''wikafka ldf.kao@''

mj;sk ;;a;ajh flfia jqjo f,dal fi!LH ixúOdkfha Y%S ,xld ld¾hd,h u.ska mjid isákafka fï jk úg Ndú;hg .kakd lsisu T!IOhla ksIamdokhg yrla uia fyda W!re uia fldgia lsisu wdldrhlska Ndú;hg fkd.kakd njhs' tkuq;a ta iïnkaOfhka udOH fj; ksje/È woyila iDcqj m%ldY lsÍug ;rï j.lSfuka hq;=j lghq;= lrk ks,Odßfhla wfma fi!LH lafIa;%h ;=< fkdue;s ùu lk.dgqjg lreKla' udOHlrejka jk wm i;= j.lSu ck;dj oekqj;a lsÍu jkjd fiau tu ksjerÈ f;dr;=re udOH fj; ,nd §u n,OdÍkaf.a j.lSu jk nj u;la lsÍug leue;af;uq';udrd m;srK