නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

udrhdg w; jkk ms<sldldrlhla wvx.= fmd,af;,a oeka ,xldfõ'''


fï wjqreÿ iuh ld oukafka we*a,fgdlaiska o@

we*a,fgdlaiskaj,g wlaudj l%shdúrys; l< yelsh''


miq.sh wjqreÿ lsysmhu Y%S ,dxlSh ck;djf.a W;aij iuhkays i;=g úfkdaoh fjkqjg ìh iy fYdalh f.k ÿka ldrKd lsysmhlau msg msgu isÿúh' tajd tlska tl i|yka lsÍu wjYH fkdfõ' hï;ñka ta jHikhka ue~f.k ysi Tijkakg yok fï fudfydf;a zzfldf¾ msgg uf¾ZZ lshñka isxy, yskaÿ w¨;a wjqreÿ lEu fïih ms<sldldrl úi ridhkslhlska msfrkakg hk wiqn fmr ksñ;a;la we;sj ;sfí'

wdfoaYl f;,a j¾. f.kajk iud.ï 4 la úiska furgg wdkhkh lr we;s fmd,af;,a f;d.hl ms<sldldrl we*a,fgdlaiska (Aflatoxins) wvx.= nj fï jkúg;a ;yjqre ù ;sfnkjd' fi!LH wud;HdxYfha wdydr iqrlaIs;;d wxYfhka lrk ,o mÍlaIKhlska fy<s ù we;af;a lkafÜk¾ 13 lu fuu ms<sldldrlhla wvx.= ù we;s njhs'


fudkjo fï we*a,fgdlaiska@

we*afgdlaiska hkq È,Sr j¾. lsysmhla u.ska ksmojk úi ridhkslhla' th wdydr iuÕ uqiq ù YÍr .; jQ úg b;d oreKq fi!LH ;¾ckhkag uqyqK§ug isÿjk nj ;yjqre ù ;sfnkjd'


YÍr.; ùu jeämqru isÿjkafka weg iy OdkH u.ska'''

m%cd fi!LHhg n,mEï lrk we*af,fgdlaiska ksmojk m%Odk È,Sr úfYaI folla y÷kdf.k ;sfí' tajd weiam¾ð,ia maf,ajia (Aspergillus Flavus) iy weiam¾ð,ia merisália (Aspergillus Parasiticus) fõ' wêl WIaK;ajh iy wêl wd¾ø;dj fuu È,Srj, ukd j¾Okhg ys;lr jk w;r tjeks mßirhla we;s >¾ul,dmSh iy w¾O >¾u l,dmSh rgj, fïjd nyq,j yuqfjhs' idudkHfhka" ñh.sh fyda Èrdm;a jk Ydl u; j¾Okh jk fuu È,Sr u.ska wdydr i|yd lrk j.djka wdl%uKh l< yelsh' fmd,af;,a ksiaidrKh lr .ekSug fhdod.kakd fldmamrd fuu È,Sr j¾Okhg fyd| mßirhla imhkq we;'


weiam¾ð,ia È,Sr wdydr u; j¾Okhg ys;lr idOl

1' ±ä WIaK;ajhla iys; kshÕ ;;a;ajhka

2' wdydrj,g lDñkaf.ka isÿjk ydks

3' m%ñ;shlska f;drj wdydr .nvd lsÍu'


ñksiqkag iy i;=kag ±ä ydkshla l< yels we*a,fgdlaiska j¾.

we*a,fgdlaiska ridhkslfha m%fNao 14 la fyda Bg u|lg jeä m%udKhla iajNdúl mßirfhka fidhd.; yelsh' bka m%fNao 4 la jk" we*a,fgdlaiska B1" we*a,fgdlaiska B2" we*a,fgdlaiska G1 iy we*a,fgdlaiska G2 b;d Nhdkl m%;sM, f.k Èh yels w;r m%Odk fnda. j.djkaj,ska yuqfjhs' flfia kuq;a ñksia isrerg fïjd we;=¿ jkafka weg" OdkH iy tajd u.ska ilia lrk wdydr ksIamdok u.sks' we*a,¾fgdlaiska B1 mßjD;a;Sh ls%hdjkag ,laùfuka iEfok we*a,fgdlaiska M1 uõlsß u.ska msgúh yels w;r w*a,fgdlaiska wêl f,i YÍr.;jk m%foaYj, uõlsßj,;a i;aj lsßj,;a fuu úi ridhkslhka yuqfjhs'


§¾> ld,Skj we*a,fgdlaiska YÍr.; ùfuka'''

1'we*a,fgdlaiska W.% ms<sldldrlhla jkjd fukau ñksia isref¾ wjhj fndfyduhlg n,mEï isÿl< yelsh' úfYAIfhkau wlaudj iy jl=.vq fï w;r m%Odkh' fuu.ska m%Odk jYfhka wlaud ms<sld we;súh yels w;r fjk;a ms<sld /ila we;sùfï wjodku o jeäl< yelsh' ;jo fymghsáia B frda.fhka fmf,k whf.a wlaud ms<sld we;sùfï wjOdku we*a,fgdlaiska u.ska ;j;a fndfyda .=Khlska jeälrkq we;' fï i|yd jeämqru fya;=jkafka we*a,fgdlaiska B1 m%fNaohhs'

2'we*a,fgdlaiska cdk úlD;s;d we;s lsÍug iu;a w;r wx. úl, orejka we;sùug o fya;=jla fjhs'

3'orejkaf.a j¾Okh wvq ùug o we*a,fgdlaiska úI ridhkslh fya;=fjhs'

4'we*a,fgdlaiska u.ska ñksia isref¾ m%;sYla;sh wvqlrk w;r myiqfjka wdidokhkag f.dÿre lrùu isÿ lrhs' ^Wod- HIV wdidokh" CIh frda.h'&


wêl m%udKj,ska we*a,fgdlaiska CIKslj YÍr .; jQ úg'''

fuu.ska CIKsl Ôú; ydkshla isÿúh yelsh' fuh fndfydaúg isÿjkafka wlaudj ls%hd úrys; ùu ksidh' i;s 1 ;a 3 ;a w;r ld,hla ;=< we*a,fgdlaiska B1 ñksia isref¾ nr lsf,da.%Eï 1 lg uhsfl%da .%Eï 20 ;a 120 ;a w;r m%udKhla YÍr.; ùu wêl ud;%djla CIKsl YÍr.; ùula f,i i,lkq ,nk w;r th urKh i|yd w;jekSuls'


Idu .=K;s,l

ms<sld frda. úfYaI{ ffjoH

wxY m%OdkS

wdisß AOI ms<sld uOHia:dkh"

wdisß Y,H frday,


yßka§ ,shkf.a