නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ldka;djka w;r nyq, *hsfn%dhsâ


iudcfha ldka;djka w;r iq,nj lshfjk frda.S ,laIKhla f,i nfâ f.ähla ;sfnkjd hk m%ldYh wm wid ;sfhkjd' úfYaIfhka ldka;djkaf.nfâ f.ähla f,i y÷kajkafka fibroids kue;s frda.S ;;a;ajhhs' fuh .¾NdIh wdY%s;j we;sjk frda.S ;;a;ajhla jk w;r idudkHfhka ldka;d ck.ykfhka 1$4 la fyj;a 25] la muK Ôú;fha ljr fyda ld,hl fuu frda.S ;;a;ajfhka fm<sh yelshs' úfYaIfhkau fibroids f.ä úfYaIh jeä jYfhka oelsh yels jkafka ldka;djka Fertile period tfia ke;akï orejl= ìys lsÍfï yelshdj iys; jhia mr;rh ;=<hs' fuu f.ä j¾.h idudkHfhka ms<sld njg mßj¾;kh fkdùu jdikdjla'

fibroids fndfyduhla ldka;djka ;=< ;sîfï yelshdj we;;a th frda. ,laIKhla f,i ndysrj úoHdudk jkafka b;du wvq jYfhka' fï ksidu frda. ,laIK we;sùu ;=<ska fibroids f.ä y÷kd .ekSug jvd jeä jYfhka isÿjkafka fjk;a l=uk fyda frda.S ;;a;ajhla i|yd mÍlaIK lghq;a;la i|yd Ultrasound Scan mÍlaIKhka isÿlrk wjia:djl§hs'

idudkHfhka fibroids iys; ldka;djlg tu f.äfhys m%udKh" f.äh msysgk ia:dkh fyda msysgk f.ä ixLHdj u; frda. ,laIK fjkia úh yel' fndfydaúg frda. ,laIK f,i we;sjkafka Worfha hg m%foaYfha yg.kakd fõokdjhs' fibroids f.ähla .¾NdIfha we;=<; mDIaGfha ie§ we;s úgl udisl Tima pl%h §¾> ùu" jeä Èk .Kkla reêr jykh isÿùu yd tu ld, mßÉfþoh ;=< wêl fõokdjla we;sùu isÿfõ'

jeämqr reêr jykh jk wdldrhg fibroids msysgd we;s ldka;djka rla;ySk;djg (Anemia) f.dÿre ùu isÿúh yel' tmuKla fkdj ;rul úYd, f.ähla úfYaIfhkau .¾NdIfha l=yrh jid .ksñka msysgd we;s úgl orejl= ms<sis| .ekSug we;s yelshdj wvq lrk ^decrease fertility& wjia:d iq,nj oelsh yelsh' fndfyda úg fujeks f.ähla .¾NdIfha iy uq;%dYfha wdikak m%foaYhl we;súg uq;%dYhg we;s lrk f;rmqu ksid úáka úg jeä jdr .Kkla uq;% msglsÍfï wjYH;dj we;sùu;a frda. ,laIKhla f,i oelsh yel'

frda. ,laIKj,ska fmf<k ldka;djka iaÓr jYfhka ;ukag fibroids mj;skjdo hkak ;yjqre lr .ekSug USS (Ultra Sound Scan) mÍlaIKhla isÿlr .ekSu yryd yelshdj ,efnk w;r we;eïúg USS Abdomen fyda fhdaks ud¾.h ;=<ska isÿlrk Transvaginal USS mÍlaIKh yryd fuh ;yjqre l< yel' USS uÕska fibroids f.ä lShla .¾NdIh ;=< oeßh yelso@ m%udKh fldmuK o@ iy tajdfha msysàu fjka fjka jYfhka y÷kd.; yel'

úfYaIfhkau .¾NŒ ldka;djla ta i|yd jQ USS mÍlaIK isÿlrk úg wyUqjla f,i fibroids f.ähla we;s nj y÷kd.;fyd;a .¾NŒ ld,h ;=< jeä jdr .Kkla USS mÍlaIK isÿ lrñka tu f.äfhys iajNdjh ksÍlaIKh lrñka isáh hq;= fjkjd' úfYaIfhkau orejl= ms<sis|f.k isák úg .¾NdIhg wod< Y,Hl¾uhlg hdfï wê wjodku ksid l< hq;= jkafka ksÍlaIKh lrñka ld,h .; lsÍuhs' .¾NŒ iufha uq,a udi ;=k ;=<§ fuu fibroids f.ä fya;=fjka l<,h úkdY ùug (Abortion) hï bvlvla mj;skjd' fuhg wu;rj .¾NŒ iuh ;=< wêl fõokdldÍ ;;a;ajhka we;s úh yel' tfukau tys msysàu wkqj fndfyda úg idudkH ore Wm;la isÿ lsÍu wmyiq úh yels w;r isfiaßhka ie;alula uÕska orejd ìyslsÍug isÿ úh yel'

.¾NŒ fkdjk iuhl ldka;djla fibroids f.ähla we;s njg y÷kd .; fyd;a m%;sldrhka f,i fhdod.kafka tu f.äh Y,Hl¾uhla uÕska bj;a lsÍuhs' tu ldka;dj bÈß ld,h ;=< orejl= ,eîug n,dfmdfrd;a;= jk jhil isák wfhla kï tu f.äh muKla bj;a fldg .¾NdIfha ì;a;s wdrlaId lr .; hq;= ksid tjeks wjia:djl isÿlrkafka Myomectomy keue;s Y,Hl¾uhhs' th Worh újD; lr isÿ lrkq ,nk open surgery Y,Hl¾uhla f,i;a tfia fkdue;s kï leurd Ndú;fhka lemqula fkdfhdod lrk Y,Hl¾uhla f,i;a isÿ l< yel' thg;a wu;rj fibroids f.äh .¾NdIfha l=yrh ;=< mj;sk tlla kï Hysteroscopy l%uhg fhdaks ud¾.h ;=<ska WmlrK we;=¿ lr f.äh bj;a l< yel' fufia f.äh bj;a lr .¾NdI ì;a;sh wdrlaId l< miq kej; ál l,lg miqj tu ldka;djg .eí .ekSfï yelshdj mj;sk w;r tjeks úgl wfkla idudkH ldka;djlg jvd .¾NdIfha ì;a;s ;rula ÿ¾j, neúka uq¿ .¾NŒ ld,h mqrdjg jvd;a iqmÍlaIdldÍ úh hq;= w;r ffjoHjreka f.a Wmfoia yd ueÈy;a ùï yryd tu ld,h .; l< hq;=h' jhi wjqreÿ 40 muK blaujd we;s úgl yd úfYaIfhkau fibroids f.ä .Kkdjla we;s úgl Y,Hl¾uhka f,i isÿlrkqfha iïmQ¾K .¾NdIhu bj;a lr oeóuhs' th o by; i|yka l< Y,Hl¾u l%u ;=k Wmfhda.s lr .ksñkau isÿlrhs'

ffjoH kkaok l=udr