නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

l=re÷ is./Ü yeÿfõ ldka;djka b,lal lrf.k''' - NATA iNdm;s lshk l;dj


foaYSh l¾udka; m%j¾Ok lghq;a;la úÈyg l=reÿ ÿï mdkhla  úÈhg y÷kajd fok wdldrh miq.sh ojil wm ÿgqjd' ta ld¾hfha§ rcfha wud;Hjrfhla fmkS isàu;a Tyq udOH bÈßfha m%isoaêfha ÿï mdkh lsÍu;a lshk ldrKd fldf;la ÿrg iodpdr iïmkak o lshk ldrKdj ms<sn|j l;d lrkjg jvd tu.ska isÿúh yels wd§kj ms<sn|j l;d lsÍu ldf,daÑ; l%shdjla neúka wms ÿïfld< yd uOHidr ms<sn| cd;sl wêldßfha iNdm;s wdpd¾h ffjoH iudê rdcmlaIg l;d l<d'l=re÷ Ndú;fhka ksmojk ,o ÿïjeáhla miq.shod iudc.; lrkakg lghq;= l<d' ÿï fld< yd uOHidr wd{d mk;g wkqj fujeks m%j¾Ok l%shdldrlï lrkak wjirhla ;sfnkjo@


wfma rfÜ ÿï fld< yd uOHidr wd{d mk; uÕska tajd ms<sn| m%j¾Ok iy m%pdrl lghq;= uq¿ukska ;ykï lr,hs ;sfhkafk' 2006 wxl 27 ork ÿï fld< yd uOHidr ms<sn| cd;sl wêldß mkf;a 38 - 2 j.ka;shg wkqj tal iyuq,skau jerÈ kS;s úfrdaë jevla' ta mk;g wkqj ÿïjeáhla fjk fudkj fhdod yeÿj;a tajd úl=Kkak" wdkhkh lrkak fyda m%j¾Okh lrkak wjir keye'


fï kj ;;a;ajh ;=< kej;;a ÿïîfï m%jK;dj by< hkak mq¿jka lsh, o Tn ys;kafk@


wo jkúg fï rfÜ ÿïjeá Ndú; lrk m%;sY;h 16] la muKhs' b;sß 84] ÿï jeá Ndú; lrkafk keye' 2000 jifr b|,d fï jk úg ÿï fld< iys; foa Ndú;h tkak tkaku wvqfj,d' we;a;gu ug ysf;kjd" fï miqmi ;sfhkafk ÿï fld< l¾udka;fha wv mK ùu' fudlo ÿï jeáh we;=<g ljqre;a ßx.,d n,kafk kE" tys wvx.=j ;sfhkafk l=re÷ o ÿï fld< o lsh,d'


ta lshkafk ÿï mdkhg w¨f;ka msßila tla lr .ekSfï jEhula@


fu;ek ;sfhk f,dl=u wruqK fjkafk ÿï fkdfndk whj talg fhduqlrùu' ÿï jeáfha wka;¾ .;h fudkjd jqK;a fu;ek§ ÿïîu lshk foa m%j¾Okh ùu j<lajkak neye' ta tlalu fï jefvka ÿï îu krl mqreoaola lshk iudc.; u;h;a meyeÈ,s f,i fjkia ùulg ,la fjkjd' ta ú;rla fkfjhs ÿïjeá ñ,g .kak ksoyfia mdúÉÑ lrkak bv ,eîu;a tlal iudch ;=< kej; ÿï îu jHdma; fjkak mq¿jka' ljodj;au ÿï fkdîmq whj b,lal lr f.k úfYaIfhkau ldka;djkaj fuhg fmd<Ujd .ekSfï wfmalaIdfjka ;uhs fï T!Iëh l=re÷ mdkh hk kñka fï ÿï jeá ksIamdokhg fhduqj isákafka' ta iïnkaOfhka iDcqju m%ldY lrñka Tjqka fmkajd fokakg W;aidy lrkafka wfma rfÜ ldka;djkag ,nd fkdÿkak;a úfoia rgj, ldka;djka wrUhd ksmo jQ njlau fkao@


wdhq¾fõ§h ksIamdokhla f,i t<solajkak W;aidy ork fujka fohla wjirhla ke;sj ksIamdokh lrkak mq¿jka o@


ÿïfld< yd uOHidr ms<sn| cd;sl wêldßfha iNdm;sjrhd úÈhg ug jeämqr fohla lrkak wmyiq jqK;a rfÜ ck;djg ta iïnkaOfhka f,dl= y~la k.kak mq¿jka'


wdhq¾fõo OQu mdkh lsh,d odf.k fï lrkafk;a jrola' fudlo wdhq¾fõofha lsisu ;ekl l=re÷ OQuhla úÈhg i|ykaj keye' th wdydruh øjHla' lsisu ;ekl lsh,d keye l=re÷ ÿula f,i fmkye,a,g oukak lsh,d' ta jf.au wdhq¾fõofhka lsisu wkque;shla wrf.k keye' yenehs ,xldfj cd;sl nqoaêuh foam< ld¾hd,fhka 2018 § ysñlï iy;slhla ,eì,d ;sfhkjd" kj ksIamdokhla f,ig' ta fu;â tlg ú;rhs" ta mqxÑfyajd m%§ma iuka; hk whg' iqrdnÿ tfla ysgmq iNdm;sjrhf.ka wjir .;a;d lsõj;a Tyq m%isoaêfha lshkjd" lsisu wjirhla wrf.k ke;s j.' ta jf.au iqrdnÿ fomd¾;fïka;=fjka wmg ,sÅ;j oekqï §,d ;sfhkjd" ta wh fï ksIamdokhg lsisu wjirhla ,nd fkdÿka njg'


fï fjkqfjka Tn fudkjo lrkak n,dfmdfrd;a;= fjkafk@


lrkak f.dvla foaj,a ;sfhkjd' ta;a yeufoagu jvd rcfha wud;Hjrfhla m%isoaêfha udOH bÈßhg weú;a ÿï mdkh lrkjd' fldfrdakd jf.a jix.; ;;a;ajhla yuqfõ tal f,dl= wjodkula' fudlo uqj wdjrK oudf.k fldfyduo ÿï Wrkafk'


fï iïnkaOfhka wms úfYaI{ ffjoH lñgqjla yuqfõ l=re÷ ÿï mdkfha .=K w.=K úuid isáhd' ta wh yefudau talu;slj lshd isákafk fudk j¾.fha ÿï brej;a úihs lsh,d' ta jd¾;dj wms leìkÜ uKav,hg bÈßm;a lrkjd' fudlo wK mk;a fjkia lr,d yß fï foa lrkjhs lsh,fk fuhg iïnkaO md¾Yaj lshkafk'


fldfrdakd jf.a jix.; ;;a;ajhla me;sr hk fudfyd;l fuu l=re÷ ÿïjeá Ndú;h by< .shfyd;a we;sjk ;;a;ajh jvd;a whym;a úh yelshs' fldfydu;a ;reK msßia yd ldka;djka fuhg fmd<Ujd .ekSug we;s bvlv jeähs' il%sh ÿï mdkhg fhduqjk whg jvd wl%sh ÿï mdkhg f.dÿre jk whg tys wka;¾.;h l=reÿ o tkid,a o lsh,d fjkila keye' ÿï bÍu iy ÿï wd>%dKh lsis fia;a fmky¨j,g fyd| keye'ÿïfld< yd uOHidr ms<sn|
cd;sl wêldßfha iNdm;s
wdpd¾h ffjoH iudê rdcmlaI


;udrd m;srK