නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

W;aij iufha mdßfNda.slhdg jy ljkakg ,eyeia;s ùu


fï W.% úI iys; È,Srh YÍrh .;ùfuka orejkag;a jeäysáhkag;a wlaud ms<sld we;Sùula'''


iud.ï 3 la úiska furgg wdkhkh lrk ,o msßmyÿ fkdlrk ,o fmd,af;,a ;=< we*a,fgdlaiska kue;s ms<sld ldrlh by< m%;sY;hlska wvx.=j mj;sk nj fi!LH wud;HdxYfha wdydr wdrlaIK tallh miq.sh ud¾;= ui 04 jeksod ;yjqre l<d'


kuq;a thg tfrysj tu iud.ï úiska lrk ,o wNshdpkh u; fojeks jrg;a tu idïm,a f;d. mÍlaIdjg lghq;= l<d' fï i|yd idïm,a ,nd f.k ;snqfKa iud.ïj, .nvdj, ;snQ msßmyÿ fkdl< f;,ah'fï iïnkaOfhka woyia olajñka úúO md¾Yaj m< lrk woyia jßka jr mriamr úfrdaëj biau;= jqj;a fuu úi ridhkh wvx.= fmd,af;,a fya;=fjka isÿúh yels ydkslr ;;a;ajh fndfyduh'


fldfydu;a msßmyÿ fkdl< fmd,af;,a j, fï we*a,fgdlaiska ridhkh iq¿ jYfhka wvx.= ùu idudkH ;;a;ajhla jqjo fuu fmd,af;,a nyd¨ïj, wvx.= tu ridhk m%udKh by< uÜgul mj;sk njhs miq.shod fi!LH wud;HdxYfha wdydr wdrlaIK tallh fmkajd fokq ,enqfõ'


tu fmd,af;,aj, wvx.= úi ridhkslh wdydr wdrlaIK tallh y÷kd.ekSu;a iuÕska tu f;,a f;d. m%;s wmkhkh lrk f,i oekqï ÿkako f¾.=j th ksoyia lrkakg lghq;= lr ;snqKd' ta iq¿ m%udKhla fkfjhs' nyd¨ï oy;=kla ;=< wvx.= fmd,af;,a lsf,da tla,laI wiQ ;=ka oyila' W;aij iuh b,lal lrf.k fuu fmd,af;,a f;d. fjf<| fmd<g ksl=;a lsÍfï wruqfKka fïjd furgg f.kajkakg lghq;= lr we;af;a yqfola tu iud.ïj, fm!oa.,sl ,dNh wfmalaId lrf.k ùug mq¿jk' jHdmdßlhd tfia ;u jHdmdrfha ,dNh fmroeßj lghq;= l< o f¾.=j jeks j.lsj hq;= wdh;khla tu nyd¨ï m%;s wmkhkh lrkakg lshoa§;a ksoyia lf<a fldfyduo@ tjka j.lSï úrys; yeisÍula n,dfmdfrd;a;= jkakg mq¿jkao@wm lf<a kshduk wêldßfha ;;a;aj jd¾;djg wkqj f;,a f;d. ksoyia lrk tl'''

f¾.= wOHlaI ckrd,a"
úY%dñl fïc¾ fckrd,a
úð;a rúm%sh


f¾.=j fj; tk nyd¨ï ksoyia lsÍu iïnkaOfhka lghq;= lrkafk kshduk wêldßh úiska' Y%S ,xld f¾.=j lrkafk thd,f. ;;a;aj jd¾;djg wkqj wod< nyd¨ï ksoyia lrk tl' fuys§ isÿjqfK;a ta l%shdj,shu ;uhs'


flfia jqjo fï jkúg ta fmd,af;,a f;d. ish,a, m%;s wmkhkhg wjYH ,sms ilia lrk f,i Wmfoia ,nd § wjika' ta jf.au furgg f.k wd f;,a m%udKh fldf;laoehs f¾.=j okakd neúka ta m%udKhu m%;s wmkhkh úh hq;=j ;sfnkjd' ta f.k wd f;d. Tjqka m%;s wmkhkh fkdlf<d;a f¾.= wd{d mk; hgf;a o~qjï lsÍfï yelshdj wm i;=j mj;skjd'fojeks jrg;a wdkhklrejka wiu;a'''

wOHlaI ckrd,a"

Y%S ,xld m%ñ;s wdh;kh

wdpd¾h isoaêld fiakdr;ak


wdydrj, j.lSu ;sfhkafk fi!LH wud;HdxYfha wdydr wdrlaIK tallhg' ta wkqj yeu wdkhksl wdydr j¾.hlu idïm,a ta wh ,nd.kakjd' Tjqka ks¾foaYh fokafk m<uq idïm,h mÍlaId lsÍfuka' wm ks¾foaYh fokafk fojeks idïm,h mÍlaIdfjka' fldfydu;a fuys§ fuu wdkhklrejka fojeks jrg;a tu mÍlaIKfhka wiu;aj ;sfhkjd'úi fmd,af;,a oekg fjf<|fmd< ;=< fkdue;s nj ;yjqrehs'''

mdßfNda.sl lghq;= ms<sno wêldßfha"
mdßfNda.sl lghq;= yd f;dr;=re wOHCI wfia, nKavdr


furgg wdkhkh lr we;s njg y÷kd.;a ms<sld ldrl ridhksl øjH iys; fmd,af;,a fjf<| fmd<g uqodyer fkdue;s njg oekg ;yjqre lrkak mq¿jkalu ;sfhkjd' wm fjf<|fmdf<ka ,nd.;a fmd,af;,a idïm,a fmd,a ixj¾Ok wêldßhg fhduqlr ;sfnkjd' tys m%;sM, tk i;sfha§ ,efíú' flfia jqjo tys wOHlaIjrhd fmkajd ÿkafka foaYShj ksmojk fmd,af;,a mßfNdackhg ck;dj ìh ùfï wjYH;djla fkdue;s njhs'wdkhkh lrk ,o fmd,af;,aj, wvx.= we*a,fgdlaiska kue;s ms<sld ldrlhla iys; fmd,af;,a Ndú;h b;d wjodkï''''

ldhsl frda. úfYaI{ ffjoH uydpd¾h w¾cqk o is,ajd


fuu wdkhksl fmd,af;,a wdydrhg .;fyd;a wlaudfõ ms<sld we;s ùfï yelshdj mj;skjd' fuh È,Sr úfYaIhla' th wlaudjg wys;lrhs' tlajr úYd, m%udKhla fyda l=vd m%udK jYfhka §¾> ld,hla YÍr.; jqjfyd;a ms<sld ;;a;aj we;s úh yelshs' fuh jeäysáhkag jvd l=vd orejkag n,mdkjd' ta l=vd orejkaf.a wlaudfõ ord.ekSfï Yla;sh wvq ùuhs'
;udrd m;srK