නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

wk;=re .ek fkdis;d wjqreÿ iurkak tmd


yosis wk;=rla hkq yosisfha jk wk;=rla jqj;a tjeks wk;=rla isÿjk wdldrhg mdr lmd.kakjd kï tl w;lg th yosis wk;=rla f,i ye|skaùfï jrola ke;'

isxy, yd yska÷ w¨;a wjqreÿ iuh wk;=re nyq, ld,hla ùug fya;= ù we;s ldrKd fndafydauhla we;' .sKs fl<s yd ßh wk;=re bka m%Odk .kakd nj Tn okakjd we;' fndfyda úg W;aij iuh jeä fokd iurkafka uOqmdk W;aijj,g tlalr .ksñkah' thg;a wu;rj ys; oskQ fndfyda fokd tl;=jk iuhla ksid tjeks uOqmdk W;aijj, ksula fkdue;s ;rïh' wjidkfha isÿjk wk;=rej,ska cSú; ld,hgu jkaos f.ùug o isÿúh yel' w¨;a wjqreoaog fndfyda fokd w¨;a jdykhla ñ,g .ekSug fia ;sfnk jdykh udrelr kj tllg w; ;eîu wdosh isÿ lrk w;r fndfydaúg uOqmdk W;aijhla wjidkfha mojd f.k hkafka fjkodg ;udg yqre jdykh fkdúh yel' th flfia fj;;a ud¾. kS;s fkd;ld W;aij iuh ;=< isÿjk ßh wk;=re ksid wysñjk cSú;j, jákdlu ñ, l< fkdyel'

tfukau w¨;a wjqreoaog f.a fodr ms<silr lsÍu wdosh ksid;a yosis wk;=re fndfyda isÿjkq oelsh yel' úÿ,s ier jeoSu u.ska is¥jk ydks" Wilska jeàu" weiaj,g we;eï øjH ksid ydks meñKùu yd weo jeàï ksid Wl=,a wdosh ì£hEu jeks wk;=re rdYshla fï ld,h ;=< oelsh yel' fïjd fndfydauhlg fya;=jkafka tlaflda fkdie<ls,a,h' ke;skï l,n,h iys;j jev lsßuh' ;j;a w;lg ksjdvq iuh ksid we;eï fokd ;ukag kqmqreÿ ld¾hhka isÿlsßug hEfukah' fndfyda wk;=re isÿjk wdldrh ksÍlaIKh l< yel' úfYaIfhkau .%hskav¾ jeks WmlrK ;uka ñka fmr Ndú;d lr fkdue;s wh;a tAjdfhka lghq;=isÿlsÍug hEfïoS we;sjk wkjfndaOh ksid wk;=re isÿjk njg meyeos,s ù we;'

úfkdaohg mdúÉÑ lrk .sKsfl<s øjH u.ska úfYaIfhka l=vd orejd ;=jd, ,nk wjia:d we;' weia" lka uqyqK jeks ixfõoS;dj jeks isoqjk j,g ms<siaiqï ;=jd, iys;j kj jir wdrïN lsÍug isÿùu ksrka;rfhkau ÿlla Wreu lsrSug fya;=jkq we;'

we;eïúg m%ñ;sfhka fjkia nd, .sKsfl,s j¾. fjf<|fmd< ;=< ;sîu ksid;a w;eï úg tajdfha i|yka lr we;s Wmfoiaj,g wkql+,j Ndú; fkdlsÍu ksid;a we;eï úg úfkdaohg fkdie<ls,af,ka .sKsfl,s u.ska wkjYH lS%vd lsrSug hEfukq;a yosis wk;=re fndfyduhla isÿ ù ;sfnkq olakg ,eî we;'

óg;a wu;rj wjqreÿ le,h ;=< cklS%vd ksid o we;eï wdndO ;;a;ajhka we;sjkq oel we;' fldÜgd fmdr" lU weoSu wdosh ksid muKla fkdj we;eï úg ix.S; mqgq ;r.hloS fld÷ weg fma<sh ì£ .sh wjia:d we;'

fuu fndfydauhla foaj,a wju lr.ekSug isÿl< hq;af;a ksis m%ñ;shla iys; foaj,a Ndú;h yd ;ukag wdrlaIdj Wmßu ie<fik wdldrhg muKla wod, lghq;=j, ksr; ùuhs'

yosis wk;=rej,g wu;rj wjqreÿ iuh ;=< fnda fkdjk frda.j, by< hEula o oelsh yel' wêl iSks iys; wdydr" wêl f;,a iys; wdydr wêl m%udKhlska wkqNjh fuhg m%Odk fya;=jhs'

fndfydaúg ixialD;sl fya;=jla ksid wkqNjfhka je<lS isàug wmyiqjk wjia:d we;s kuq;a Tn ish¨ fokdg wod< wdydr ms<sfh, lsÍfïoS iSks" f;,a yd msá j¾. yels;dla wju lr ms<sfh, lrkjd kï iy thg wu;rj yels;dla fi!LH wdrlaIs; lEu j¾. muKla ms<sfh, lrkjd kï fï ;;a;ajhka wju lr.; yel'

isxy, ck ixialD;sl wx.hka wu;l fkdlr mj;ajdf.k hdug bv ,enk fuu ld,h ;=< ;ry ury wu;l lr ish¨ fokd tluq;=ù fmr ;snQ wukdmlï bj; oud ×d;s ñ;% in|lï mj;ajd.ksñka lrk b;d W;al¾Ij;a isxy, yskaÿ w¨;a wjqreÿ ixialD;sh ;=< fi!LH iïmkak b;d fyd| ldrKd o olakg ,efí' wls%hj isák isrer fkdj ils%h fldg ls%hd lsÍu oelsh yel' úfYaIfhkau ish¨fokd i;=áka fl<s fof<ka .;lrk ksid udkisl fi!LH by< ;,hlg meñKSu isÿfõ'

we;eï úg we;eï fokd yuqjkafka jirlg ierhla úh yels ksid iduh" i;=g" mS%;sh fnod y÷kd.ekSu ;=<ska is;sú,sj,ska we;sjk ksfrda.S;djh Tfí wNHka;r YÍrfha ksfrda.S;djh o fya;= úh yel'


ffjoH

kkaok l=udr

yosis wk;=re wxYh

l¨fndaú, YslaIK frday,