නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

weiag%d fifkld tkak; ,nd .ekSfuka miqj reêrh leá .efikjdo'''@


weiag%d fifkld (AstraZeneca) tkak; ,nd §fuka miqj tkak; ,nd .;a mqoa.,hkaf.a reêrh leá .eiSï .ek jd¾;d lSmhla ,eî ;sfí' fï ksid hqfrdaamd rgj,a lSmhla úiska fuu tkak; ,nd§u kj;d we;s kuq;a kuq;a ì%;dkH T!IO iy fi!LH ixrlaIK wdh;kh (MHRA) iy hqfrdamd T!IO wêldßh i|yka lrkafka th ie,lsh hq;= ;;ajhla fkdjk njhs' ta ksid weiag%d fifkld tkakf;a jdish ,nd .; hq;= neõ Wla; wdh;k úiska uyck;dj ±kqj;a lr ;sfí'


tkak; ,nd .ekSfuka miqj reêrh leá .eiSug bv ;sfnkjdo'''@

weiag%d fifkld tkak; ,nd .ekSfuka miqj fud<fha reêrh leá .eiSï .ek jd¾;d we;e;a tajd t;rï ie,lsh hq;= ;rï ixLHdjl fkdfõ' hqfrdamd rgj,a lSmhl fuu tkak; ,nd§ we;e;a reêrh leá .eiSu .ek jd¾;d we;af;a b;du iaj,amhls' tlai;a rdcOdksfha ñ,shk 11 la fj; tkak;a ,nd § we;e;a fud<fha kyr iïnkaOj reêrh leá .eiSï (CSVT) .ek jd¾;d we;af;a mqoa.,hka myla iïnkaOj muks' fuu mqoa.,hka jhi wjqreÿ 15 isg 59 w;r úh' ta w;r jd¾;djkafka tla urKhla muKs' hqfrdamd T!IO wêldßhg tjeks isÿùï 13 la .ek jd¾;d ,eî ;sfí'


weiag%d fifkld iy reêrh leá .eiSu w;r iïnkaO;djhla lsfnkjdo'''@

fldúâ 19 jix.; ;;a;ajh u¾okh fjkqfjka ,ndfok ,o weiag%d fifkld tkak; ,nd§fuka miqj reêrh leá .eiSula fkdjk nj tlai;a rdcOdksfha iy hqfrdamd yjqf,a kshdulhka úiska m%ldY lr ;sfí'zzm%fõiïldÍ h<s wêlaIkhlska ZZ wk;=rej fuu wdh;k úiska wod, ks.uh f.k ;sfí' f,dal fi!LH ixúOdkh fmkajd fok wkaoug wkqj tkak; iy reêrh leá .eiSu w;r Rcq iïnkaO;djla ke;'


fud<fha kyrj, reêrh leá .eiSu iajNdúlj isÿ úh yels w;r tu ;;ajh iy tkak; Ndú;h w;r iïnkaO;dj .ek m%udKj;a idlaIss ke;' fuu frda.Ska reêrh leá .eiSu flfrys fya;= fjk reêr mÜáld ixLHdj my< uÜgul meje;Su;a jl% wdldrhlska fï ;;a;ajhg fya;= ù ;sfí'


tkak; ,nd .ekSug jdrh tk ;=re isákak'''

tlai;a rdcOdksfha T!IO iy fi!LH ixrlaIK wdh;kfha m%Odk úOdhl ffjoH cQka rhsls fmkajd fokafka uyck;dj tkak; ,nd .ekSug jdrh tk f;la bjikak' ta jf.au fi!LH n,OdÍka úiska isÿ lrk ±ä wëlaIKh .ek mQ¾K úYajdih ;nkak'


tkak; ,nd .ekSfï jdis

udkùh T!IO fldñIka iNdfõ iNdm;s uydpd¾h Y%su;a uqks¾ mS¾fudfyduâ fmkajd fok wkaoug ±kg ,eî ;sfnk ixLHd f,aLkj,g wkqj tkak; ,nd .ekSfuka miqj w;ajk m%;s,dN .ek i,ld n,k úg fldfrdakd jix.;hg f.dÿrej frday,a.; ùu jf.au urKhg m;a ùu 80] lska wvq lr .ekSfï yelshdj ;sfnkjd' mj;sk ;;a;ajh ie,ls,a,g .ksñka reêrh leá .eiSï iy wod< f;dr;=re .ek wjOdkh fhduq lrñka tkakf;a kj ksIamdok hdj;ald,Sk flfrkq we;'


hqfrdamd T!IO wêldßfha úOdhl wOHlaI tu¾ l=la i|yka lrkafka we;s úh yels ÿr,N ;;a;ajhka ms<sn|j wjOdkh fhduq lrñka fi!LH wxYfha jD;a;slhka fukau tkak; ,nd .;a mqoa.,hkag f;dr;=re iemhSu" uqyqK §ug isÿ úh yels w;=re wdndO wju lr .ekSug Woõjla jk njhs'


tkak; ,nd .ekSu ksid w;ajk m%;s,dN iuÕ n,k úg tu.ska we;s úh yels w;=re wdndOj,g idmalaIj ;ju;a uyd mßudKfhka me;sfrk fldúâ 19 ffjrih ksid isÿjk reêrh leá .eiSu jvd;a nrm;,hs'


tkak; ,nd .;a mqoa.,hkaf.a reêrh leá .eiSu iuÕ iuia; wk;=frys jeäùu iy tkak; w;r iïnkaO;djla ke;' fud<fha iy reêr kd,sldjkays w;sYhska ÿ¾,N f,a leá .eiSï iuÕ we;eï úg tkakf;ys iïnkaO;djla ;sfnkakg bv we;'


tkak; ,nd .ekSfuka miqj fujeks wdid;añl;djka we;s jqfKd;a'''


) yqiau .ekSfï wyiq;djka

) mmqj fyda Worfha fõokdjka

) w;l fyda mdohl iS;, ùu

) tkak; .ekSfuka miqj we;sjk ;on, ysiroh fyda fmkSfï wmeyeÈ,s nj'

) fkdlvjd reêrh jykh ùu


ifï ia:dkhkays ;e,Sï jeks i,lqKq fyda oï" r;= meye;s ,m fyda iu wNHka;rfhka olsk reêr ìì,s hqfrdamSh T!IO tackaish ( European Medicines Agency - EMA) fï .ek ;jÿrg;a wOHhkhka meje;aùug woyia lrk w;r tf;la m%xYh" b;d,sh" iamd[a[h iy c¾uksh jeks hqfrdamfha m%uqL rgj,a úiska fuu tkak; .ekSu ;djld,slj kj;d ;sfí' TiafÜ%,shdj jeks we;eï rgj,a úiska wdrlaIs; mshjrla f,i fuu tkakf;a we;eï ldKav muKla w;aysgqùug ;SrKh l< w;r fn,aðhu" fpla ckrch" hqlaf¾kh iy fmda,ka;h weiag%d fifkld tkak; ,nd §u bÈßhg;a lr f.k ia:djrfha isà'î' î' iS mqj;a weiqßks


mqkHd pdkaokS o is,ajd