නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

úIdofhka ñfokak jHdhdu lrkak'''


fujr wms Tn;a iuÕ l;d lrkak n,fmdfrd;a;= fjkafka b;du jeo.;a ud;Dldjla ms<sn|jhs' tkï ,xldj muKla fkdj f,dalfhau nyq,j olskg ,efnk udkisl frda.hla ms<sn|j iy jHdhdu lsÍu u.ska fuh we;s ùu je<elaùu iy frda.h md,kh lsÍug we;s yelshdj ms<snojhs' fuu frda. ;;ajh Depression fyj;a úIdoh f,i yÿkajkjd' fndfyda úg lka;djka fuu úIdoh frda.hg ,laùfï wjodku msßñ whg jvd jeä nj ioyka fjkjd'

idudkHfhka wmf.a Ôú;fha ÿl iy udkisl mSvk we;sjk wjia:d ´k ;rï ;sfnkjd' b;ska tjeks wjia:dj,g wmf.a m%;spdrh fndfyda úg wi;=gqodhl yeÕSula fõ' kuq;a fuu ye.Sï ld,h;a iuÕ ke;s ù hk w;r tu ÿlg olajk m%;spdrfha m%udKh o idudkH tlla fõ' kuq;a úIdoh we;s mqoa.,hkaf.a fuu ld,h iy m%;spdrfha m%udKh idudkH mqoa.,fhl=g jvd jeä fõ' wju jYfhka i;s follj;a fuu ,laIK mj;S' fuu ;;a;ajh mqoa.,fhl=f.a iudÔh jYfhka o tÈfkod lghq;= lrf.k hEfï§ o /lSrlaId lgqh;= lrf.k hEfï§ o wksis wdldrhg n,mdhs'

fujeks frda.Ska fndfyda úg l<lsreKq iajNdjhla fmkakqï lrkjd" tfiau idudkH Ôú;fha§ ri ú£u yd leue;a;" m%fndaOu;a nj wvq ùula o" YÍrfha m%dKj;a nj wvq ù blaukska úvdjg m;ajk .;shla o uQ,slj fmkakqï lrkjd' tfiau fudjqkaf.a wjOdkh o" w;audNsukh iy wd;au úYajdih wvq ùula o" Ôú;h .ek miq;eùula iy ksIaM, .;shlao" wkd.;h ms<sn|j wiqnjd§ yeÕSïo" ;udg ydkshla isÿ lr .ekSug fyda Ôú;h ke;s lr .ekSug fm<öula o oelsh yelshs' tfiau wdydr wreÑh yd kskao fkdhEu jeks frda. ,laIK o fudjqka ;=< oelsh yels' Tng fujeks frda. ,laIK ;sfí kï uq,skau Tn l< hq;af;a udkisl frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoHjrfhl= fj; fhduq ùuhs' tys§ ta i|yd wod< m%;sldr tu ffjoHjrhd úiska ks¾foaY lrkq we;

úIdoh we;súg l< yels jHdhdu

idudkH mqo.,hl=g jHdhdu lsÍu ;=<ska udkisl m%fndaoh" wd;au úYajdih" fydÈka l%shdldÍ ùfï yelshdj" udkisl wjmSvk ;;a;ajhkaf.ka ñ§ug yelsùu wd§ jis /ila ,efnk nj fkdryils' oYl lSmhla mqrdjg lrk ,o wOHhk ;=<ska fmkakqï lr we;af;a úIdoh we;s ùu wvq lsÍug meyeÈ,sju jHdhduj,g yels njhs' fuh Èkm;d lrk jHdhdu fuys§ b;d jeo.;a fõ' fuh jHdhdu lrk yd fkdlrk jeäysáhka fhdod f.k lrk ,o wOHhkj,ska meyeÈ,s ù we;s lreKls' tys§ jHdhdu lrk mqoa.,hka yg fuh je<£fï wjodku 15-25] w;r m%udKhlska wju jk nj fidhdf.k ;sfnkjd' jHdhdu ;=<ska úIdoh we;sùfï m%jK;dj wvq lsfrula isÿjk w;r tfia úIdoh je<÷Kq frda.Ska yg o jHdhdu lsÍfuka tu frda.fha m%;sldr i|yd WmldÍ ùula isÿjk nj o fidhd f.k we;' fuys§ ie,lsh hq;= ldrKhla jkafka tjeks frda.Ska ;udf.a ks¾foaYs; m%;sldr ,nd .ekSu b;d jeo.;a njhs'

tfiau ;j;a jeo.;a fidhd.ekSula jkafka jHdhdu u.ska úIdofha frda. ,laIK .Kk wvq lsÍula isÿ jk nj;a tu frda. ,laIKj, ;Sj%;djh wvq lsÍug o WmldÍ jk nj;ah' ta jf.au wfkl=;a frda.dndO ksid WodyrK jYfhka iqIqïkdfõ wdndO iys; udkislj weo jegqKq mqoa.,hkaf.a úIdoh frda. ,laIK wvq lsÍug o jHdhdu fnfyúka WmldÍ jk nj fidhdf.k we;' jHdhdu lsÍu ;=<ska úIdoh i|yd ks¾foaYs; T!IOj,ska we;s úh yels reêr .; iSks uÜgu by, hEu wvq lr .; yels w;r we;eï T!IO ksid we;s úh yels ;rndre ùu o wvq lr.; yel'

úIdoh frda.Ska i|yd i;shlg úkdä 150 muK iajdhq jHdhduj, ksr; ùu b;d jeo.;a fõ' tkï weú§u" Èùu" nhsisl,a me§u" msyskSu" k¾;kh wd§ jHdhdu' fuh wju jYfhka i;s 9 la j;a l< hq;= w;r úkdä 30-60 w;r i;shlg Èk 3-5 olajd jHdhdu lsÍu jeo.;a fõ' fmaYs Yla;su;a lsÍfï jHdhdu wju jYfhka i;s 9 la j;a È.g l< hq;= w;r i;shlg Èk 2-3 j;djlaj;a lsÍu fhda.H fõ' tys§ nr fhdodf.k lrk jHdhdu úkdä 30-60 olajd lsÍu iefya' fuu fmaYs Yla;su;a lsÍfï úúO jHdhdu j¾. 8-10 muK" 8-12 j;djla 2-3 olajd jdr .Kkla lsÍu ks¾foaYs;hs' fuys§ úIdoh ioyd ks¾foaYs; we;eï T!IO u.ska jHdhdu i|yd wksis wkaoñka n,mE yels neúka tfia lsÍug fmr ffjoH Wmfoia ,nd.ekSu jeo.;a fõ'

ffjoH ldúkao úfÊisxy
wxY Ndr" l%Svd ffjoH tallh
Èia;%sla uy frday," .ïmy