නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

orejkag je<f|k ms<sld w;r nyq, jkafka ,shqflañhd
orejkag je<f`ok ms<sld fndfyduhla iqj lrkak mq¿jka


ms<sldjla lshkafk ffi,j, mj;sk widudkH j¾Okhla' idudkHfhka wfma YÍrfha ;sfnk yeu bkaøshhla we;=<; mj;sk ffi, j,g hï Ôú; ld,hla ;sfhkjd' ta lshkafk ksYaÑ; ld,hlg miafi ta ffi, ueß,d hkjd' tal ;uhs idudkHfhka isoaOfjkafk' kuq;a ms<sldjlÈ fjkafk ta ffi, ;sìh hq;= ld,hg jvd jeä ld,hla fkdkeiS mj;sk tl' tajd md,khlska hq;=j YÍrfhka bj;a fkdùu ;=< ;uhs ms<slduh ;;a;ajhka yg .kafka'

idudkHfhka ta úÈhg ffi, widudkH f,i j¾Okh ùug .;a;u iu wdY%s;j we;akï .eá;a;la jf.a oefkkjd' YÍrfha we;=<; bkaøshl kï ialEka mÍlaIK uÕska .eá;a;la ;sfnk nj y÷kd.kak mq¿jka'

orejka w;r yg .kakd ms<slduh ;;a;ajhka ms<sn|j l;d lsÍfï§ idudkHfhka jirlg <ud ms<sld frda.Ska 750- 1000 la w;r m%udKhla y÷kd.kakjd' ta w;r jeäfhkau olakg ,efnkafka ,shqflañhdj' ta lshkafk f,a ms<sld' tys Wm j¾. f.dvla ;sfhkjd' iqÿ reêrdkqj, yg .kakd ,shqflañhd ;;a;ajh ;uhs nyq,j olakg ,efnkafka' wfma orejkaf.ka 60]-70] lg ;sfhkafk fï ;;a;ajh'

ta jf.au fud<h wdY%s; " weia wdY%s; " jl=.vq wdY%s;" wiaÓ wdY%s;" wlaud wdY%s; ms<slduh ;;a;ajhka orejka w;r olakg ,efnkjd'

tla tla jhia ldKavj,È yefok ms<sld j¾. fjkia' idudkHfhka wjqreÿ folg wvq orejka w;r weia wdY%s; ms<sld nyq,j olskak mq¿jka' wjqreÿ 2- 6 ;a w;r orejka w;r ,shqflañhd ;;a;ajh nyq,hs' ta jf.au jl=.vq fukau wlaudj wdY%s; ms<sld ;;a;ajhkao fï ld,fha yg.ekSfï m%jK;djla ;sfhkjd' wjqreÿ 11- 14 jhia ldKavh ;=< wiaÓ wdY%s; ms<sld fukau jid .eá;s wdY%s; ms<sld we;sùu nyq,hs' jhi 21- 24 ;a w;r ld,fha fndfyda úg jeäysá whg olsk mshhqre ms<sld" ;hsfrdhsâ wdY%s; ms<sld ;;a;ajhka we;sùfï wjodkula ;sfhkjd'

orejkag ms<sldjla nj y÷kd .kafk fldfyduo @

,laIK u;=fjkafk je<§ we;s ms<sld j¾.h wkqj' ta wkqj ,shqflañhd ;;a;ajfha§" fyd| fkdjk WKla ^i;s fol ;=kla mj;sk& we;sfjkak mq¿jka' wiaÓj, f,dl= lelal=ula tkak bv ;sfhkjd' ta lelal=u fõokd kdYl ìõju wvq jqK;a wdfhu;a u;=fjkjd' ta;a tlalu wegñÿïj, ,shqflañhd ffi, jeäùu ksid idudkH reêr ffi,j, wvqùula we;sfjkjd' tfyu fjkfldg úÿreufyka f,a tkak bv ;sfhkjd' ks;r ks;r wdidok tkak mq¿jka' weÕ iqÿue,s fjkj;a tlalu ;on, fjfyila oefkkak .kakjd' yenehs b;ska ;o WKla tlal jid .eá;s bÈóula idudkH WKlg tkak;a bv ;sfhk ksid yefudau wksh; ìhla we;slr .kak tmd' ta;a Tng hï ielhla we;akï <ud frda. ms<sn| ffjoHjrhl=g orejd fmkaùfuka ta ielh ÿre lr.kak;a hï fyhlska tjka ;;a;ajhla mj;S kï wjYH m%;sldr i|yd fhduqlr .kak;a mq¿jka'

fud<fha ms<sldjl §'''

;on, ysi lelal=ula tkak mq¿jka' fõokd kdYl ìõj;a ta ysi lelal=u wvq fjkafk keye' Woh ld,fha jukh tkak bv ;sfhkjd' ta jukh;a tlal lelal=u hï ;dla ÿrlg wvq fjkjd' j,smamqj tkak;a mq¿jka' wxYhla mK ke;s fjkak;a bv ;sfhkjd' tfyu fjkafk ms<sldj ld,hla j¾Okh jqKdg miafihs'

y÷kd.ekSu blauka'''

orejd kdjoaÈ nfâ f.ähla jeks fohla wyqfjkak mq¿jka' yenehs jeäysá whf. jf.a orejkaf. ms<slduh ;;a;ajhka l,a hkafk ke;=j y÷kd.ekSfï wjia:d ;sfhkjd' ta fmdä wikSm ;;a;ajhl§ mjd ie,ls,su;aj ffjoH Wmfoia ,nd .ekSug fhduq jk ksid' idudkHfhka ms<slduh ;;a;ajhla ;=< orejka fjkod jf.a l%shdldÍ keye' tl ;eklg fj,d n,df.k bkakjd' yqÕla whf. nr wvq fjkjd' we;a;gu l=vd orejl=g ;ukaf. wudre l;d lr,d lshkak neye' ta jhfi whg f.dvla tkafk weiaj, ms<sld' tfyu jqKdu weiaj, l¿ bx.sßhdj iqog fmakak mq¿jka' udi yhg wvq orejkaf. weiaj, jmrh idudkH jqj;a udi yfhka miqj;a ta jmrh tkak tkaku jeä fjkak mq¿jka' ta jf.a orejka ffjoHjrhl=g fmkajk tl jeo.;a'

<ud iy jeäysá ms<sld w;r fjki''''

jeäysá whg yg.kafk wefÕa ;sfnk msgia;rfhka yg.kakd ms<sld' kuq;a orejkag yg.kakd ms<sld iajNdjhka ;sfhkjd' fndfyda fj,djg <ud ms<sld ;;a;ajhka yg.kafk l<, wjia:dfõ§' idudkHfhka isoaOfjkafk l<, wjia:dfõ§ yg.kakd iff, orejd bmÿKdg miafi fudark tl' ta lshkafk jeäysá ffi, njg m;afjk tl' ta;a l,d;=rlska ta ffi, fïÍula fkdù ;sfhkak mq¿jka' miq ld,hl ta ffi, ms<sldjla njg m;afjkak bv ;sfhkjd' wfkla ldrKh fjkafk jeäysá whg we;sjk ms<slduh ;;a;aj fndfyduhla we;sjkafk hï hï fya;= ldrl ksid' ^ÿïîu" nq,;aúg lEu wd§& ta;a orejkag we;sjk ms<sld i|yd fya;=jla lshkak neye' bfíu isÿfjk fohla' we;a;gu tal tl w;lska wjdikdjla' fudlo jeäysá whg ta mqreÿj,ska ñÈ,d ta ms<slduh ;;a;ajhka j<lajd.kak wjia:dj ;sfhkjd' ta;a orejkag tfyu wjia:djla keye'

cdkuh fya;='''

idudkHfhka wïug ms<sldjla ;snqKhs lsh,d orejkag tkak mq¿jkalula keye' yenehs b;ska wïuf. cdkuh fya;+ka u; orejkag tkak bv ;sfhkjd' ta lshkafk ms<sldjla we;sjqKq wïuf. mjqf, ifydaor ifydaoßhkag ke;akï <Õu {d;Skag ms<slduh ;;a;ajhka we;sjqKd kï tjka wïu,f. orejkag ms<sld tkak mq¿jka' ta jf.a wjia:djl ta iïnkaOfhka ffjoHjreka oekqj;a lsÍfuka orejdg ms<slduh ;;a;ajhla we;aoehs mÍlaIK i|yd fhduqlrjkak mq¿jka' tjka oekqj;a lsÍula fndfydu jeo.;a' úfYaIfhka wïug ms<sldjla we;s jQjd kï orejka ffjoH mÍlaIKhlg fhduq lsÍfuka bÈßfha§ we;súh yels wjodkfuka ñfokak mq¿jka'

nyq;rhla iqj lrkak mq¿jka '''

jeäysá whg jf.a fkfjhs' <ud ms<sld nyq;rhla iqj lrkak mq¿jka' wjYH m%;sldr ksis úÈhg ,nd §fuka iqj lr .ekSfï wjia:dj jeähs' me;sÍ .sfhd;a fyd| lrkak wudrehs' ta fldfydu jqK;a Y,Hl¾u uÕska ta fldgia whska lr,d ta ffi, kej; me;sÍu kj;ajkakg lSfgda f;rms wdÈh Ndú; lrkjd' tfyu neß jqfKd;a úlsrK m%;sldr j,g hkjd' t;fldg ms<sld ffi, úkdY lrkak mq¿jka' tys§ w;=re wdndO tkak mq¿jka' ta;a ta w;=re wdndOj,g jvd ms<sldj lrk úkdYh m%n,hs lshk tl wu;l lrkak tmd'

<ud ms<sld frda. úfYaI ffjoH ixÔj .=Kfialr
wfmalaId frday, uyr.u