නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

,xldfõ oekg me;sfrkafk tx.,ka;fha me;sr .sh m%fNaoh


me;sÍfï fõ.h 55] hS''

urKhg m;aùfï fõ.h 55] la''


fldúâ kj ffjria m%fNaohla furg me;sfrkak mgka wrf.k' tys mj;sk fõ.j;a me;sÍu;a iuÕska rg mqrd fldúâ fmdl=re ìysfjkakg mgka wrf.k' we;a;gu fï ffjria m%fNaoh fudllao@ bka úh yels ydksh fl;rï o@ fï ish,a, ms<sn|j wm wdpd¾h ffjoH pkaÈu Ôjkaorf.ka wyuq'

,xldj mqrd me;sr hk fï kj ffjria m%fNaoh l=ulao @

tA ms<sn|j ;ju yß wjfndaOhla fkdue;s jqK;a tA weú;a ;sfhkafk tx.,ka;fha me;sr hk m%fNaoh B 117 nj lshkak mq¿jk’' wms th y÷kd.;a fudfydf;a mgka b;du;a flá ld,hla ;=< uy úkdYhla lrñka hk njla fmfkkjd'

fuu ffjria m%fNao y÷kd.;af; ,xldfj ljr m%foaYj,skao@

l=reKE.," fld<U iy fndr,eia.uqj m%foaYj, frda.Ska wdY%s;j wm tA neõ ;yjqre l<d'tA cdk úYaf,aIK mÍlaIKj,ska' wfma úoHd.drfha lrk ,o wfkl=;a m¾fhaIKj,ska mjd .d,a," l¿;r hk m%foaYj, fujeks fjkia jqKq úlD;s jqKq tx.,ka; m%fNaofha frda.Ska yuqjqKq wdldrhla fmakjd'úfYaIfhka PCR mÍlaIKj,ska bÕshla ,ndfokjd' tjeks bÕshla iys; m%;sM, /ila weú;a ;sfhkjd'fï iïnkaOfhka ;yjqre lsÍfï mÍlaIK fï jk úg wrU, ;sfhkjd' oeka l%u l%ufhka wfkl=;a m%foaYj,g;a me;sfrk wdldrhla fmakjd' tA fï m%fNaofha ;sfnk m%pKav;ajhhs'

fuys ;sfnk m%pKav;ajh fudk jf.ao @

fï m%fNaoh álla lrorldÍ .eg¨ldÍ m%fNaohla' fuuÕska urK we;sùu idudkH m%fNaoj,g jvd 55] lska jeähs'me;sÍu 50] lg jeähs'yenehs fï m%fNaoh wm Ndú; lrk fldúIS,aâ tkak;g f.dvla ixfõ§hs'tA ksid bÈß udi fol ;=k we;=<; tkak;a lrKh;a tlal hym;a ;;a;ajhla n,dfmdfrd;a;= fjkak mq¿jka'

fuh bkaÈhdfõ ffjrih fjkak neßo@

fï m%fNaohu ;uhs bkaÈhdjg;a weú;a lror lf<a' bkaÈhdfj;a tx.,ka;fh;a úYd, urK ixLHdjla we;s lf<;a fï m%fNaohu ;uhs'wjdikdjg oeka wfma rgg;a weú;a'

l,ska furg meje;s m%fNaohg jvd fuu m%fNaofha mj;sk iqúfYaIS;ajh fudllao @

fï m%fNaoh wfma rfÜ biair ;snqKq m%fNaoh jf.a fkfjhs'l,ska ,xldfj ;snqKq m%fNaoh álla wysxilhs jf.a'bka frda. ,laIK jeäfhka fmkakqï lf<;a kE'yenehs oeka weú;a ;sfhk m%fNaoh ish¨u rgj,g lror lr,d ;sfhkjd'oekg;a bkaÈhdfj urK iy lrorj,g fya;= fj,d ;sfhkafk fï tx.,ka; m%fNaohhs'wfma rgg kï wdjd ú;rhs' wfma j.lSu fïl ;j ÿrg;a ck;dj w;rg hk tl j<lajk tl'          

fuu m%fNaoh jd;fhka me;sfrkjo @ keoao @

fuu m%fNaoh tx.,ka;fha me;sr .sh B117 g iudkh' w¨f;ka wdj tlla fkfjhs'tA;a fïl jd;fhka me;sfrkjo keoao lshk wjika ks.ukh fokafk f,dal fi!LH ixúOdkh' tA wh hï ;SrKhla fokafk È.= ld,hla wOHhkh lr,d'tA wh fldúâ jix.;hla úÈhg y÷kd.kak udi ;=kla jf.a ld,hla .;a;d' yenehs fï fj,dfj wm lrkak ´fk m%fNaohla úÈhg f,an,hla .ykl,a bkafk ke;=j fi!LH wdrlaIs;j lghq;= lrk tl'fïl jd;h yryd hk nj f,dj mqrd úoaj;=ka ;yjqre lr,d ;sfhkjd'tA nj wOHhkfhka miqj bÈßfhÈ m%ldY lrdú'yenehs fïl Yajik moaO;sh wdY%s; frda.hla ksid wms wdrlaId úh hq;=hs' b;ska jd;fhka fndafjk nj i,ld wdrlaId ùuhs jvd;a jeo.;a'fï fj,dfj m%cdjla úÈhg l< hq;= fyd|u foa fjkafk mßiaiï fj,d frda.h me;sr hk tl j<lajd .ekSuhs'


wdpd¾h ffjoH pkaÈu Ôjkaor

wOHlaI m%;sm;a;s úoHd yd

ffi, ffcj wdh;kh


;udrd m;srK