නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

weiag%dfiksld m%Yakhg W;a;rhla keoao


rdcH weu;sjrhd mjikjd kï tkak;a ud;%d wjYH fj,djg ,efnk j. tA j.lSu Tyq .kak ´fk'

fojeks ud;%dj fokak ´fk m<uq ud;%dj ,ndÿkakq fldúIS,aâ tkakf;kauhs'

fï fj,dfj tkak;a ,nd .ekSfï .eg¨jla ;sfhk nj fmakjd'tA bkaÈhdfõ mj;sk wê jix.; ;;a;ajh mokï lrf.k'

bkaÈhdfj ú;rla fkfjhs ;j;a rgj, fldúIS,aâ tkak; ksmojkjd'


f,djla .s,.;a fldúâ NS;sldj yuqfõ wo wmg uqyqK §ug isÿj we;s ;;a;ajh w;sYh nrm;<h'tA wkqj ;j fkdfnda Èklska bkaÈhdfõ ;;a;ajh furg ;=<§ oelsh yels njg furg úoaj;=ka fndfyda fofkla wk;=re wÕjd ;sfnkjd' tjka miqìul b|f.k ;uhs wmg wo Ôúf;a fidhkakg isÿj ;sfnkafka'

fldúâ 19 lshkafk fndfydu;a blaukska me;sr hk f.da,Sh jix.;hla'tA ms<sn|j wuq;=fjka jgyd §fï wjYH;djla keye'fldfydu;a fï Nhdkl ;;a;ajfhka ñ§ug iu;a T!IOhla ksmojkakg ;ju;a f,dj lsisu rgla iu;aj keye'hka;ñka fyda n,dfmdfrd;a;= ;eìh yels tlu ms<sirK jkafka tkak; muKhs'tA;a tkak; ,ndf.k m%;sYla;sh we;sùug udi lSmhla n,dfmdfrd;a;= fjkakg isÿfjkjd fiau tA ,o m%;sYla;sh ksishdldrj mj;ajd .ekSug tkak;a ud;%d fojdrhu ,nd .; hq;=jo ;sfnkjd' kuq;a wo jk úg wm uqyqK § we;s m%n,u m%Yakh njg m;aj ;sfnkafka tA i|yd wjYH lrk tkak;a ,nd.ekSuhs'

wmg muKla fkdj f,dalfha rgj,a fndfyduhlg tu ;;a;ajhg uqyqK §ug isÿj ;sfnkjd' tA ms<sn|j fyd|u WodyrKh jkafka fldúâIS,aâ tkak;a ksmoùfï l%shdj,shg wkq.;j ys¢kd bkaÈhdjg ;u rfÜ ck;djg wjYH tkak;a m%udKh imhd .; fkdyels ;;a;ajhla Woa.;j ;sîuh’ f,dj mqrd rgj, mj;sk b,a¨ug wkqj rgj,a .Kkdjl tkak;a ksmoùfï l%shdj,sh lrf.k .sho tA wjYH;dj imqrd,sh fkdyels ;;a;ajhla u; wo rfÜ ck;dj fnfyúka wirKj we;s njla ;uhs fmfkkakg ;sfnkafk'

kj ffjria m%fNaoh yeu wiailu uq,a,lu ßx.df.k hk njla fmkakqï lrk ksidu th wê jix.; ;;a;ajhg m;aùu md,kh l< fkdyels ;;a;ajhla Woa.;fjñkqhs mj;skafka' we;a;gu fï jk úg tkakf;a m<uq ud;%dj ,nd § ;sfnkafka iSñ; msßilg muKhs'Tjqka i|yd fojeks ud;%dj ,nd§fï wjYH;dj mj;skjd' tfiau tkak;a ,nd Èh hq;=j we;s msßi tkak;a ,nd ÿka msßig jvd fnfyúka jeäh’' b;ska fï yeufoagu W;a;rhla wjYHhs' fo.sähdfjka hq;=j fudlo fjkafk lsh lshd u. n,df.k bkak Thd,f. m%Yakj,g W;a;r ,nd Èh yels wh;a tlal wms wo tA .ek l;d lrkakhs fï iQodku'

fï jk úg ì%;dkH m%fNaoh furg ;=< me;sr hkakg mgka wrf.k'wms th md,khg wjYH Wmßu l%shdud¾. .ksñka bkakjd’ we;a;gu fïl f.da,Sh jix.;hla ksid ´fku wdldrhlska ´fku fj,djl fjkia fjkak mq¿jka'fï fj,dfj wms lrkafk krlu ;;a;ajhla wdfjd;a fudllao lrkafk lshk foa wkqj lghq;= lrk tl'

frda.Skag we|ka fldÉpr wjYH o@ mÍlaIK fldmuK l< hq;=o@ Tjqkag ,nd Èh hq;= m%;sldr ,nd fokafk fldfyduo@ wd§ jYfhka ish,a, weia;fïka;= lr,d tA ;;a;ajhg uqyqK §fï iQodkula we;sj .;hq;= mshjr .ksñka bkakjd'

tkak;a ,nd .ekSu .eg¨jla

fï fj,dfj tkak;a ,nd .ekSfï .eg¨jla ;sfhk nj fmakjd'tA bkaÈhdfõ mj;sk wê jix.; ;;a;ajh mokï lrf.k'b;ska wm fldúIS,aâ tkak; m<uq ud;%dj ,nd ÿkakq whg fojeks ud;%dj ,nd §fï .eg¨jla fmfkkjd'bkaÈhdfjka tA fojeks ud;%dj uE;lÈ ,efíú lshk n,dfmdfrd;a;=j ;shd.kak wudrehs'tA wkqj fldúIS,aâ tkak; uE;loS n,dfmdfrd;a;= fjkak neye'

W;a;rhla fydhkjd'' Mix and Match Vaccine...

tA ksid fï fj,dfj m¾fhaIK isÿfjñka ;sfhkjd tkak;a ñY% lr §ug (Mix and Match Vaccine)  yelshdj ;sfnkjo hk ldrKdj iïnkaOfhks' tys§ ,efnk m%;sM, idOkSh kï m<uq ud;%dj fldúIS,aâ ,nd ÿka whg fojeks ud;%dj fjk;a tkak;la ,nd fokak wmg mq¿jka'

bÈß fm< whg tkak;a m%udKj;aa

wmg fldúIS,aâ tkak;a fodf<dia ,laI yegy;r odyla ,enqK’' kj ,laI úismka oyilg wêl m%udKhlg tkak;a m<uq ud;%dj bka ,nd §ug lghq;= l<d'b;sßj ;sfnkjd ;=ka,laI mkiaoyil m%udKhla'tA m%udKh fi!LH wxY" wdrlaIl wxY we;=¿ rfÜ bÈß fm< l%shdldÍkag fojeks ud;%dj ,nd §ug iEfykjd' fï Èkj, tufojeks ud;%dj ,nd §fï lghq;= flÍf.k hkjd'

uÈjk whg fudlo lrkafk@

wms ,ndÿkakq fldúIS,aâ tkak;a ud;%d fol w;r mr;rh i;s y;rhs lsh,d ;uhs ksIamdol ks¾foaYh jqfKa'miqj wdj idOl;a tlal i;s 12 lska fokúg m%;sYla;sh jvd;a idOkSh nj ;yjqre jqKd'tA wkqj wms fojeks ud;%dj i;s 10 - 12 ;a w;r fokak ;SrKh l<d'uq,a i;s lSmfha ,nd ÿkakq whg tkak;a m%udKj;a jqK;a miqj ,nd ÿkakq whg wjYH tkak;a ,nd.; hq;=j ;sfhkjd'

m<uq tkak;a ,laI my wmg bkaÈhdfjka ;E.a.la úÈhg ,efnkafk fï jix.; ;;a;ajh;a tlal’ bkaÈhdj fï fj,dfj bkafk úYd, w¾nqohl'tkak;a jdr folla fokjo ke;akï tla ud;%djla ú;rla ,nd § jeä msßilg tkak;a lrkjo lshk ldrKdj ;SrKh lsÍu i|yd rgj,g f,dal fi!LH ixúOdkh úiska wjir ,nd § ;sfnkjd'

WHO wkqu; tkak;a

fï jk úg *hsi¾ nfhda tka fgla (Pfizer Bio N Tech), tlai;a ckmofha fudv¾kd (Moderna), Tlaia*¾â weiag%dfiksld (Oxfired Astrazenica), Ökfha ihsfkdmdï iy isfkdjela (Sinopharm & Sinovac), fukau reishdfõ iamqÜksla 5 (Sputnic 5) hk tkak;a bÈßfhkau ;sfhkjd'fï fj,dfj ihsfkdmdï tkak; yÈis ;;a;ajhka hgf;a Ndú;hg WHO wkque;sh ,nd§ ;sfnkjd';j;a tkak;a folla jk Janssen iy  Novavax idhksl w;a yod ne,Sï jd¾;d w;r bÈßfhkau ;sfhkjd'

úl,amhlg hkak neßo@

reishdfj iamqÜksla 5 ,xldjg f.kdfjd;a .nvd lsÍfï myiqlï ke;sfjkak mq¿jka'fudlo th -70 YS;lrKhl ;eìh hq;= tkak;la ksid'kuq;a fï tkak; ;j ÿrg;a j¾Okh lr,d tu wdh;kh th ksIamdokhg ie,iqï lrkjd'tfyu jqfKd;a tA tkak; idudkH iS; oduhl ;nkak wmg mq¿jka'

fï fldhs tkak; f.kajkak;a cd;sl T!IO kshduk wêldßfha wjirh ´fk’ fndafjk frda. ms<sn| WmfoaYl lñgqj u.ska wkqu; lrkak ´fk'ihsfkdmdï tkak;g lñgqj we.hSula l<;a ;j ÿrg;a tA iïnkaO o;a; wjYHhs'

tkak;a i|yd bkaÈhdj u;u n,df.k bkak wmg neye rdcH weu;sjrhd mjikjd kï tkak;a ud;%d wjYH fj,djg ,efnk j. tA j.lSu Tyq .kak ´fk'fudlo fojeks ud;%dj fokak ´fk m<uq ud;%dj ,ndÿkakq fldúIS,aâ tkakf;kauhs'tA i|yd bkaÈhdj u;u n,dfmdfrd;a;= ;nd isáh hq;= keye'bkaÈhdfj ú;rla fkfjhs ;j;a rgj, fldúIS,aâ tkak; ksmojkjd'

wms fyd| yeá okakjd fi!LH fiajlhka we;=¿ bÈß fm< l%shdldÍkag wjYH fojeks ud;%dj wm i;=j ;sfnk nj'yenehs wod< Èkhg l,ska wmg fï tkak;a f.kajd .ekSug ;snqKd'oeka rdcH ;dka;%slj ueÈy;a fj,d fyda fï tkak;a ,nd.; hq;=j ;sfhkjd' fldjelaia m%odkh hgf;a tkak;a ks¾foaY jqK;a tAjd fldÉpr ldf,lska ,efíúo lshkak neye'j.lSfuka .e<fjkak nE' fudlo fojeks ud;%dj kshu fj,djg ,nd fokaku fjk ksid'rgj,a .Kkdjl tkak;a ksmoùfï l%shdj,sh lrf.k .sho tA wjYH;dj imqrd,sh fkdyels njla ;uhs fmfkkakg ;sfnkafka'fï jk úg ì%;dkH m%fNaoh furg ;=< me;sr hkakg mgka wrf.k'kj ffjria m%fNaoh yeu wiailu uq,a,lu ßx.df.k hk njla fmkakqï lrk ksidu th wê jix.; ;;a;ajhg m;aùu md,kh l< fkdyels ;;a;ajhla Woa.;fjñkqhs mj;skafka'


ffjoH kùka o fidhsid

iyldr f,alï" rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh


;udrd m;srK