නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

Tima ùu;a iuÕska isÿjk wêl reêr jykhg m%;sl¾u keoao@


ldka;djla jYfhka Tima ùu lshkafk idudkH fohla' th w¨;a w;aoelSula fkdfjhs' ta jqK;a Timaùu;a tlal mSvdjg m;a fjk ldka;djka fndfyduhla wmg yuqfjkjd' ta wkqj jhi wjqreÿ 30 - 50 w;r iEu ldka;djka 20 fokl=g tla wfhla Tima ùu iu. wêl reêr jykh ksid m%;sldr ,nd .ekSug fhduqfjkjd' Tima pl%fha wjidkfha§ isref¾ fm%dfciagfrdaka fydafudak idkaøKh wvqùu;a iu. .¾NdIfha we;=<; ì;a;sh ta lshkafk tkafvdfug%shï lshk ffi, ia;rh ì| jeàug ,laj Tima ùu wdrïN fjkjd' b;ska fï l%shdj,sh Èk lsysmhlska wjika fjk ksid isrerg ydkslr m%udKhlska reêr jykh ùula fjkafk keye' ta jqK;a iuyr widudkH ;;a;ajhka ksid reêr jykh iajNdúlj k;r fkdùug fyda reêr jykh fjk m%udKh wêl fjkak mq¿jka'

tfyu fjkafk wehs@

Tima pl%fha fydafudak l%shdj,sfha wiu;=,s; nj ksid tfyu fjkak mq¿jka' idudkHfhka u,ajr ùu wdikakfha iy wd¾:jyrKhg fmr ld, iSudfõ§ iajNdúlj Tima pl%fha fydafudak wiu;=,s;j ;uhs mj;skafka' ta ksid wêl reêr jykh u,ajrjQ oeßhka w;r iy wd¾:jyrKhg wdikak ldka;djka w;r iq,nhs' thg wu;rj fmd,sisiaála ´jß iskafv%daï ^PCOS& ;;a;ajh wd§ frda. ;;a;ajhka ksid;a fuf,i fydafudak wiu;=,s; njla we;s fjkak bv ;sfhkjd'

.¾NdIh ;=< *hsn%hsâ f.ä mej;Su;a ^Fibroids& fuu ;;a;ajhg fya;=jla' .¾NdIfha udxY fmaYS ì;a;sfha we;sfjk *hsn%hsâ f.ä wêl reêr jykhg fya;=jla úh yelsh'

.¾NdIh bÈóug ,lajk weäfkdufhdaisia frda. ;;a;ajh ^Adenomyosis& ksid;a fuu ;;a;ajh we;s fjkak mq¿jka'

ta jf.au .¾NdIfha we;=<; ì;a;sfha we;sfjk fmd,sma ^Endometrial Polyp& f,i y÷kajk uiao¨ ksid Timaùu iuÕska wêlj reêr jykhla we;s fjkak bv ;sfhkjd'

ta ú;rla fkfjhs" .¾NdIh wdY%s; úIîc wdidok ;;a;ajhka we;slrk ^Pelvic Inflammatory Disease& ksid Tima ùu iuÕ widudkH reêrjykhla we;s fjkak mj;sk bvlv fndfyduhs'

fuhg wu;rj l,d;=rlska by; fya;=kag wu;rj" reêr leá .eiSu widudkH fjk frda. ;;a;ajhka" reêr leá .eiSu j<lajk T!IO .ekSu" Wm;a md,k Æmh" fydafudak wvx.= Wm;a md,k l%u jeks fya;= ksid;a Timaùu;a tlal reêr jykh wêl ùug bv ;sfnk ldrKd' b;du;a l,d;=rlska .¾NdIh wdY%s; ms<sld ;;a;ajhka fya;= fldg f.k;a wêl reêr jykh we;sfjkak mq¿jka'

m%;sl¾u fudkjo@

Tng Tima úu;a tlal wêl reêr jykhla we;s nj yefÕa kï" uq,skau Bg fya;= fjk frda. ;;a;ajhla we;s oehs fidhd ne,sh hq;=hs' ta i|yd ffjoH jrfhl= iu. Tfí .eg¨j idlÉPd lr ta ms<sn| jeäÿr mÍlaIK wjYHoehs ;SrKh lsÍu wjYHhs' .¾NdIfha we;s fndfyda frda. ialEka mÍlaIKhla u.ska y÷kd .kak mq¿jka' w,ag%d ijqkaâ ialEka mÍlaIdjla u.ska .¾NdIfha ì;a;sfha >klu iy tys we;sfjk *hsn%hsâ jeks f.ä" weäfkdufhdaisia ;;a;ajh" .¾NdIfha we;=<; ì;a;sfha >klu jeäùu iy tys we;sfjk uiao¿ ;;a;ajhka myiqfjka y÷kd.kak m<mqreÿ ffjoH jrfhl=g yelshdj ;sfnkj'

Bg wu;rj reêrfha ysfuda.af,dìka uÜgu wvqoehs mÍlaId lr ne,Su;a fndfydu jeo.;a' reêrfha fydafudak uÜgï mÍlaIdj u.ska fydafudak wiu;=,s; njla we;soehs y÷kd .kak mq¿jka' bka miq iqÿiq T!IO m%;sldr u.ska fï ;;a;ajh md,kh lrkak mq¿jka'

wêl reêr jykh ksid isref¾ ysfuda.af,dìka uÜgu úYd, f,i wvqù we;s wjia:djl Bg m%;sldr f,i reêr mdrú,hkh wjYHhs' reêr mdrú,khla fkdlrkafka kï hlv iy úgñka j¾. m%;sldr f,i Ndú;d lrkak;a mq¿jka'

Tima ùfï§ msgfjk reêr m%udKh wvq lrkak ffjoH Wmfoia u; Mefenamic acid jeks T!IO Ndú;d lrkak mq¿jka' Tfí Tima pl%fha fydafudak l%shdldß;ajh widudkH kï Bg m%;sldr f,i ffjoH jrfhl= Tng Wm;a md,k fm;s fyda fjk;a fydfudak T!IOhla kshu lrkak bv ;sfnkj' fujeks fydafudak T!IO ,nd .kakd úg ffjoH jrhdf.a Wmfoia wkqj kshñ; fõ,djgu T!IO ,nd .ekSu jeo.;a fjkj' fydafudak T!IO ksis mßÈ fkd.ekSu ksid;a Tfí reêr jykh wl%uj;a fjkak bv ;sfhkjd' §¾> ld,hla fydafudak T!IO wjYH fjk wjia:dj, È.ska È.gu T!IO .ekSu fjkqjg .¾NdIfha ;ekam;a lrk fydafudak wvx.= Æmhla óg m%;sldr f,i fhdod .kak tl jvd;a fyd|hs'

T!IO m%;sldr u.ska reêr jykh k;r lsÍug fkdyels wjia:dj," Y,Hl¾uhla u.ska fï i|yd m%;sldr isÿlrkj'

fudkjo ta ie;alï'''

.¾NdIh we;=<; mÍlaId lr n,k ysiagfrdiafldms ie;alu bka tlla' fuys§ fhdaks ud¾.h yryd we;=¿ lrk b;d ishqï leurdjla u.ska .¾NdIh we;=<; l=yrh ksÍlaIKh lrkjd' ta wjia:dfõ§u .¾NdIh ;=< ;sfnk l=vd uiao¨ iy *hsn%hsâ f.ä bj;a lsÍug yelshdj ;sfnkjd' Bg wu;rj .¾NdIfha we;=<; ì;a;sfha ms<sld ;;a;ajhka we;soehs mÍlaId lsÍug ffcj idïm,hla ,nd .kak;a fï wjia:dfõ§u mq¿jka'

.¾NdIfha *hsn%hsâ f.ä bj;a lrk ufhdafulafgdñ ie;alu u.skq;a .¾NdIh bj;a fkdlr *hsn%hsâ f.ä muKla bj;a lrkak yelshdj ;sfhkjd' ta ksid kej; ore ms<sis| .ekSulg;a wjia:dj ;sfhkjd' fuh újD; ie;alula f,i fyda isrerg ydksh wju fjk f,i ,emfrdiafldms ie;alula f,i isÿ lrkak mq¿jka' .¾NdIfha weäfkdufhdaisia ;;a;ajh úisÍ fkdue;s kï weäfkdufhdafulafgdñ ie;alu u.ska .¾NdIh bj;a fkdlr tu fldgi muKla bj;a lrkak yelshdj ;sfnkj' fuu ie;alu;a ,emfrdiafldms l%uhg isÿl< yelshs'

wfkl=;a ie;alï l%u iqÿiq fkdjk ldka;djkaf.a reêr jykh iaÓrj k;r lsÍug .¾NdIh bj;a lsÍfï ie;alu fhdod .kakjd' fuys§ .¾NdIh bj;a lsÍfï§ we;sjk fõokdj iy w;=re wdndO wju fjk f,i kùk ,emfrdiafldms ie;alï l%uhg fuh oeka isÿ lrkak yelshdj ;sfnkjd'

.¾NdIfha we;=<; ì;a;shg ydkslr" ta u.ska reêr jykh wvq lrk Endometrial ablation ie;alï l%uh o fï i|yd Ndú; lrkak mq¿jka' tu.ska reêr jykh ;rula ÿrg md,kh lrkak yelshdj ,efnkjd'

Tnf. Tima ùu;a iuÕ reêr jykh wêl f,i isÿfõ kï ta ksid kSrla;sh jeks w;=re wdndO we;s jkf;la n,d bkak tmd' blaukska ffjoHjrfhl= yuqù iqÿiq mÍlaIK j,g fhduq fjkak' Tng iqÿiq mßÈ fï ;;a;ajh ukdj md,kh lr idudkH Ôú;hla .; lsÍug m%;sldr iuÕska yelshdj ,efnkjd'

m%ij yd kdßfõo úfYaI{ ffjoH pdñkao udf;dg
W;=re fld<U YslaIK frday," rd.u

;udrd m;srK