නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

mj;sk wjodkug uq, PCR wvq lrmq tl


.=jka f;dgqmf<ka neye,d tk u.Skaf. PCR ál lr.kak wmg neye'tA yeufoau fjk fjk jHdmdßlfhd fnodf.k'


Wodfj,d ;sfhkafk nrm;< wjodkï ;;a;ajhla'fudlo ridhkd.dr m¾fhaIK fkdlsÍu w;sYh nrm;<hs'wfma rg ;=< mj;sk fldfrdakd jix.;h md,khg fyd|u l%uh jkafka frda.Ska y÷kd .ekSu iy ixprK iSud mekùu'kuq;a fï fj,dfj rg jy,d ;síng m%fhdackhla kE lshk ;SrKh ldf.o@ fïl fi!LH fiajd wOHlaI úiska .; hq;= ;SrKhla'meyeÈ,sju fï jix.;h md,kfhaoS jHjia:dkql+, n,;, ;sfnkafk Tyqg'


fi!LH wud;HdxYfha m%Odk wxY lSmhla ;sfhkjd'tA ridhkd.dr wxYh" jix.; frda. wxYh" ffjoH fiajd wxYh lshk wxY ;=k' yenehs wo fjk fldg jix.; frda. wxYh lshk foa ú;rla lsÍu ;=< wmg fmfkkafka ridhkd.dr wxYh fkdi,ld yer we;s njla'


tlu /,a,l fldgila

wo fjk fldg fldúâ ;=kajk /,a,la .ek l;d lrkjd' we;a;gu fuh /,s úÈhg y÷kajd fokak mq¿jka jqKdg N+;,h tlhs'wms m<fjks /,a, bjr l<d lsõjg tAl ñ;Hdjla'm<fjks /,a, wjidkfha wms tAl w;yer,d oeïud'tys m%;sM,hla úÈhg fojeks /,a,la werUqKd'tAl;a wjidkfha w; yeßhd'tys m%;sM, ;uhs wo wms fï olskafka'b;ska fldfyduo fïl w¨;a /,a,la fjkafk’ tlu /,a,l fldgila'


fmnrjdßfha iy ud¾;= uq, frda.h md,kh fj,d ;snqfK'frda.Ska wvqfj,d lsh,d miq.sh Èkj, fmkakqjg n,kak PCR lSho lr,d ;sfhkafk lsh,d'ckm;sjrhd lsõjg miafi PCR 15,000 la l<d' t;ekska frda.Ska 1,000 la jd¾;d jqKd'


we;a;gu iudcfha frda.Ska fkdisáhdu fkfjhs'mÍlaIK wvqfjkfldg fldfyduo frda.Ska jd¾;d fjkafk'fïl ienE md,khla fkfjhs' lD;%suj lrmq md,khla'


miq.sh ld,h mqrdu PCR jeälrkak lsh,d wms lshoaÈ' jix.; frda. wxYh fudllao lsõfj'lkd uqÜá .ykj jf.a y;r wf;a PCR lrkafk kE'leiai yex.=jg PCR yx.kak nE lsh,’ tA wfma%,a m<uqfjksod'wo wm w;a ú¢kafk ud¾;= w. wfma%,a uq, isoaO jqKq foaj, m%;sM,'fï ;SrK j.lSfuka .;hq;=hs'tA;a ;SrK .kak whf. j.ùu ms<sn|j úNd.hla ke;s tl ;uhs fu;ek ;sfhk m%Yafk'


fjku m%fNaohla o @

fïl;a yßu fndrejla' wfma rfÜ fi!LH wud;HxYh i;=j m%fNao mÍlaIKhg tlu tl ridhkd.drhla j;a kE'chj¾Okmqr lshkafk fi!LH wud;HdxYh fkfjhs'tA wOHdmk wud;HdxYhg wh;a l=vd ridhkd.drhla'fvx.= mÍlaIK lrkak yomq ,eí tlla't;ek bkafk mÍlaIljre fokakhs'MRI tlg wjqreÿ 100 la jhihs'úfYaI{ ffjoHjreka 40 la jf.a bkakjd' cd;sl jYfhka l< hq;= nr fmdä ,eí tlla u; ;sh,d ;sfhkafk fldfyduo@


ux wykafk tA iïnkaOfhka mÍlaIK fkdlr fïl w¨;a m%fNaohla lshkafk fldfyduo@ wer;a chj¾Okmqr ,eí tflka lshkafk;a tA mÍlaIKh lrkafk ,nk i;sfh lsh,d' fï wh fufyu foaj,a lshkafk ud¾;= w. iy wfma%,a uq, jqKq je/oao jy.kak'fï ;;a;ajh yÈisfh we;=jqKq fohla fkfjhs'wfma PCR wvq l<d'm%fNao y÷kd.ekSu wvq l<d’ frda.h md,kh l<d lsh,d ys;df.k ysáhd'tys m%;sM, yeáhg hg ;sfhk ;jdk me< jqKd'fï me< fjÉp ;jdk wo me<jqKq tlla fkfjhs' fïl mig oeïfu ud¾;= udfi w.'tAlg fya;=jla úÈhg w¨;a m%fNaohla wdjd lshkjd'tAl thd¾ fndaka lshkjd' tAl nrm;< jerÈ m%ldYhla'


wms Th jd;h yryd fndaùula .ek ckm;sg lshkafk miq.sh iema;eïnrfha'tjeks ;;a;ajhla ;=< l< hq;= jkafka thg wod< ;dlaI‚l myiqlï §,d iQodkï jk tl’ f,dalh mqrdu tA l;dj we;sjqfKa miq.sh wjqreoafo w.’ b;ska ysá yeáfhu fï wdj thd¾fndaka l;dj fudllao@


urK jeä fjhs o @

frda.Ska jeäùfï m%jK;dj jeähs' urK by< hdu .ek lshkak neß fldfrdakd j, mj;sk iqúfYaIS ,laIKh ksid'tA frda.Ska 80] muK fokdg iq¿ frda. ,laIK fmkajk tl’ b;sß 20] ka jqK;a urKdikak frda. ,laIK tkafk lsysm fofkl=g ú;rhs'fï frda.hg wkqj ug yeÿk;a urKdikak jk ;=re tA ,laIK t<shg fmkajkafk keye'


fldfydu;a jix.;hla iudc.; jqKdu iudcfha yeu ;eku frda.Ska bkakjd'b;ska iudcfh bkak tA frda.Ska fydhkafk ke;=j wms fldfyduo lshkafk nyq;rhlg frda. ,laIK ;sfhkjd'urK wjodku fuÉprla ;sfhkjd lsh,d'


fï fjk fldg ksjerÈ o;a; fydhk úoHd;aul wdfõIK l%shdj,shla keye'wms wyUq mÍlaIK lrkak ´fk' ,xldfj yeu ;eku il%Sh mÍlaIK lrkak ´fk’ yeu frda.sfhl=f.u m<uq yd fojk fm< wdY%s; mÍlaIK flfrkak ´fk'fï ish,a,u Èyd n,,d ;uhs wmg ,xldfj frda.Ska .Kk lshkak mq¿jka fjkafk'


fndrefjka f.dv hkak nE

wms fndre lsh,d'w¨;a m%fNao lsh,d' thd¾fndaka lsh,d' fndre jd¾;d §,d fïflka f.dv hkak nE' wms tA i|yd úoHd;aul wdfõlaIK l%shdj,shlg hd hq;=hs' tA i|yd PCR l< hq;=hs'wmg nia r: 10 la ÿkafkd;a ,xldj mqrdu .syska wyUq mÍlaIK lr,d tA fj,dfju m%;sM, lshkak mq¿jka'


tA;a fu;ek tA lsisjla flfrkafk kE'tA lsisu l%shdj,shla yßhg fkdlr Wv b|ka ;SrK wrf.k my<g f.kdfjd;a fi!LH fiajdfõ wkkH;dj Èhfjkjd'wo wmg úYajdi l< yels tlu foa ;uhs fi!LH ld¾h uKav,h fïl yßhg lrf.k hkjd lshk tl'kuq;a kej; fydao fydao ufå odkjd jf.a fï frda.h md,kh lrf.k hk w.a.siafiÈ tl tl wh tla tla jHdmdr lrkak hkjd'fyd|u WodyrKh wo jk úg .=jka f;dgqfmd< ;;a;ajh’ .=jka f;dgqmf<ka neye,d tk u.Skaf. PCR ál lr.kak wmg neye' tA yeufoau fjk fjk jHdmdßlfhd fnodf.k'rù l=uqfoaYa

fi!LH jD;a;slhkaf.a úoaj;a ix.ufha iNdm;s;udrd m;srK