නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ f;jeks /,a, w¨;a nnd,g;a" mqxÑ nnd,g;a n,mdkafk fldfyduo @


wjqreÿ 12 g wvq orejkag;a fldúâ tkak; f,dalh ,ndfokak rgj,a iQodkï''


wïfï" ;d;af;a fmdä orejf. wdrlaIdj Thd, wf;a


fldúâ 19 jix.; ;;a;ajh iudf,dapkh lsÍfï§ wms u;=msáka olsk ;;ajhka lSmhla ;sfnkjd'

fldúâ 19 ffjri ;;ajhg jeäysáhka f.dÿre ùfï jeä wjodkula wehs@

fldúâ 19 ffjri ;;a;ajfhka orejka wdrlaIs;o@

orejkag tkak;alrKh mgka .ekSu

wdidÈ; ujla ;ukaf.a <orejdg uõlsß fokafka fldfyduo@

orejka ksid .=rejreka wkdrlaIss;o @

orejka .ek l:d lrk úg Wmf;a isg jhi wjqreÿ 18 olajd jhia ldkavh orejka f,iska w¾l:kh lrkjd' ,xldfõ orefjl=f.a jhi Wmf;a isg wjqreÿ 14 olajd jqk;a ngysr rgj, jhi wjqreÿ 18 olajdu i,lkafka orejka úÈyghs'

Wmf;a mgka jhi wjqreÿ y; wgla la muK jhila fjk f;la orefjl=g ldf.a fyda Woõjla wjYHhs' wdydrmdk wkqNjh mjd ;j;a wfhl=f.a Woõfjka isÿ fjkjd'

miq.sh ixLHdf,aLk i,ld ne,Sfï§ mjd fï ;;ajh .ek o< woyila we;s lr .kak mq¨jks'2020 jif¾§ isÿ jqk fldúâ urK mS<Sn|j i,ld n,k úg orejka lSm fofkl=f.a urK ms,sn|j jd¾;d ù ;sfnkjd'fï urK fndfyda úg isÿ jqfka m%;sldr fjkqfjka meñKSug isÿ jqK m%udoh ksihs'


ieneúkau fldúâ 19 ffjri ;;ajfhka orejka iqrlaIss;hso @

wfma m%;sYla;s moaO;sh m%Odkj fldgia follg fnfokjd'

Innate Immunity - iyc m%;sYla;sh fyj;a Wm;skau ,efnk m%;sYla;sh

Active Immunity w;alr.;a m%;sYla;sh


orejkaf.a iyc m%;sYla;slrKh Innate Immunity (Herd Immunity)..

orefjl=f.a Wm; iu. we;s fjk m%;sYla;sh iyc m%;sYla;sh úÈyg ye¢kafjkjd' tA ksid orejkag fldúâ 19 ffjrifhka mQ¾j wdrlaIdjla ,eî ;sfnkjd' ujla orefjla ,efnkak isák fyj;a .eí ld,fha§ m%;sYla;sfhka wvqhs'kuq;a .eìKs ujla orejd ,nk ld,fha§ fldúâ wdidÈ; jqk;a orejdg iïfm%aIKh ùula ke;s nj y÷kd f.k ;sfnkjd'

Ökfha jQydka k.rfha fldúâ 19 ffjri jHdma;sfha wdrïNl wjêfha§ .eìKs uõjreka wdidÈ; jqK;a orejka wdidÈ; jqfKa keye'orejd ,eî meh 12" 24 la jeks ld,j, isÿ l< mÍlaIK j,§ fmkS .sfha fuu <orejka ;=< ffjrihg tfrysj m%;sfoay f.dv ke.S ;snqk njhs' fï jdikdjg n,mdkafka orejka ;=< iajNdjfhkau msysá iyc m%;sYla;shhs'


Active Immunity - f.dv k.d .;a m%;sYla;sh

jeäysáhkaf.a iyc m%;sYla;slrKh orejkag idfmalaIj wvq ugÜul mj;skjd' wfma wdydr" ndysr mßirhg ksrdjkrh ùu jeks ;;ajhka ksid jeäysáhkaf.a iyc m%;sYla;slrKh l%ufhka wvq fjkak mq¿jks' tA jf.au jeäysá wjêfha§ isrerg we;=¿jk úIîcj,g tfrysj isrer ls%hd;aul ùu fjkqfjka  Active Immunity – w;alr.;a m%;sYla;sh f.dvk.d .;akjd'fldúâ 19 ffjrifha§ fuu ls%hdldÍ;ajh ksid isref¾ bkaøshkag ydks ùug mq¨jka'


iyc m%;sYla;sh ksid orejka iqrlaIs; ùu

l=vd orejka w;r iyc m%;sYla;sh jeäysáhkag idfmalaIj by<hs' kuq;a f.dv k.d .;a m%;sYla;sh wvqhs' tA jf.au l=vd orejkaf.a isrer ffjrij,g tfrysj ls%hdldß úula keye'ffjri we;=¿ jqK;a tA fjkqfjka myr §ula ke;s ksid isrer ;=< ffjri fjkqfjka iyÔjkhla f.dv kef.kjd'tA ksid ffjrihg tfrysj isrer ±ä ls%hd;aul úula fkdue;s ksid l=vd orejka fldúâ 19 ffjrihg wdidokh ùfï ;;a;ajh jeäsáhkag idfmalaIj wvq uÜgul mj;skjd'


orejkaf.a fu,fgdkska uÜgu;a n,mdkjd

mqxÑ orefjl=f.a ojfia yeisÍu Èyd n,k úg wms okakjd Tjqka ojfia jeä meh .Kkla ksod .kakjd'orejkaf.a fu,fgdkska uÜgu by,ska ;sîu;a Tjqka fldúâ 19 ffjri ;;a;ajfhka wdrlaIdjg ;j;a fya;=jla f,i ie,flkjd'


fnda fkdjk frda. ixl=,;djhka Co - Morbidity orejka w;r keye

wo ojfia jeäysáhka w;r fndfyda fofkla fnda fkdjk frda. ;;ajhkaf.ka mSvd ú¢kjd' fldúâ 19 ;;ajhg m;a frda.Ska w;r fndfyda fofklau fï fnda fkdjk frda. ;;ajfha w;=re ixl=,;djhka ksid fldúâ frda. ;;a;ajh oreKq w;g yeÍu ksid urKhg m;a j ;sfnkjd'

orejka w;r fnda fkdjk frda. ;;ajhka iy w;=re ixl+,;djhka jeäysáhkag idfmalaIj n,k úg wvq uÜgul mej;Su ksid;a orejka fldúâ 19 jix.; ;;ajh bÈßfha hï wdldrhl iqrlaIs; ;;a;ajhl isákjd lshkak mq¿jka'


l=vd orejka iudchg ksrdjrKh ùu wvqhs

l=vd orejka iudchg ksrdjrkh ùu fndfydu iSñ;hs' Wmf;a isg udi yh y;la fjk f;la Tjqka ksjfika msgg hkafka fnfy;la .ekSu fyda mjq,a fi!LH idhkhg hd hq;= wjia:dj,oS muKhs'±kg y÷kdf.k we;s wkaoug fldúâ 19 ffjri ;;ajh me;sfrk wjia:d folla ;sfnkjd'fï ;;a;ajh orejkag;a fmdÿhs'

wdidÈ;fhl=f.a ì¢;s u.ska

wdidÈ;fhl=f.a ì¢;s jd;fha ;sî Yajik ud¾.fhka we;=¿ ùu

ì<s÷ orejka fï wjia:d folgu ksrdjrKh ùu b;du iSñ;hs' tA ksidu;a Tjqkag hï wdldrhl iqrlaIs;;djhla fï ffjrih bÈßfha§ ,eî ;sfnkjd'


fkdfïrE orejka iïnkaOj

fkdfïrE orejka jqK;a iajNdjfhkau ,eî ;sfnk Innate Immunity m%;sYla;sh ksid Tjqkag;a fldúâ fjkqfjka mQ¾j wdrlaIdjla ,eî ;sfnkjd'fï wkaoñka Ôj úoHd;aul /ljrKhla ;snqK mukska orejkag fldúä 19 wdidÈ; fkdfõh hehs wmg Wml,amkh lsÍug wmyiqhs'kuq;a orejka jqK;a m%fõiï lr .ekSu jeo.;a'


fldúâ 19 ffjrih fjkqfjka wjodkï ldKavfha orejka ljqo @

fldúâ 19 ffjri frda. ;;a;ajhg orejka f.dÿre ùfï wjodku jeäysáhkag idfmalaIj wvq jqK;a hï f,ilska fuu lKavdhfï orejkag ffjri wdidokh ùfï hï wjodkula we;s fjkjd'

Wm;skau oreKq Yajik wdndO iys; orejka

oreKq y;sh

fmky¨ wdndO

ixcdkkSh yDo frda.

Wm;skau m%;sYla;sh ÿ¾j, orejka


fldúâ 19 ffjri wdidokfha§ olakg ,efnk frda. ,laIK

fldúâ 19 ffjri wdidokh iu. WK we;s ùu frda. ,laIKhla f,iska ie,l=j;a 50] la muK orejka w;r WK frda. ;;ajh fkdue;s jqk;a Tjqka wdidÈ;hka f,iska ;yjqre ù ;sfnkjd'

W.=f¾ fõokdj

leiai

uykaish$ y;sh

frda. ;;a;ajh ;j;a oreKq fjk úg weÕ m; ߧu

weúÈk úg y;sh ^ idudkHfhka y;s frda. orejkag we;s fjk ;;a;ajhla fkdfõ &

wdydr wreÑh jeks frda. ,laIK we;s fõ


orejkag;a tkak;alrKh ks¾foaY ùu

fldúâ 19 ffjrih fjkqfjka tkak;a ,nd §u ;ju;a mj;skafka w;ayod ne,Sfï ugÜulh’' tjeks w;ayod n,k tkak;la orejka fjkqfjka ks¾foaY lsÍug kï ;j ÿrg;a fï w;ayodne,Sï jeä ÈhqKq l< hq;=hs’ fï fjk úg lekvdfõ jhi wjqreÿ 12 isg by, orejka fjkqfjka Pfizer tkak; ,nd §ug lghq;= lr ;sfnk w;r weußld tlai;a ckmofha;a orejka fjkqfjka tkak;alrKfha jev ms<sfj, ixúOdkh fjñka mj;S'


mjq,l wïud tfyu ke;akï ióm;u idudðlfhla flfia fyda fldúâ frda. ;;ajhg f.dÿre jqfKd;a @

orejdf.a mjqf,a ióm;ufhla iudch iu. lghq;= lrk ksid fldúâ wdidÈ;fhla njg m;a fjkak mq¿jka’ tjeks ;;ajhla we;s jqfKd;a wdidÈ; mqoa.,hd yqfol,d lrkak’ túg orejd wdrlaId lr .ekSu myiqhs'

tA jf.au ksjig jd;dY%h ,efnk fia fodr cfka, wer ;eîu;a jeo.;a' jdhqiólrKh wkjYHhs'iajNdúl wdf,dalh jvd;a ys;lrhs'

orejd iu. iïnkaO fjk wh fjku kdkldurhla" jeisls<shla fjka lsÍu;a jvd;a iqÿiqhs'

ksjil jqK;a ÿria: nj ;nd .kak’ óg¾ foll ÿrla mj;ajd .ekSug mq¨jka kï jvd;a iqÿiqhs'


orejdg lsß fok ujla wdidÈ; jqfKd;a

orejdg lsß fok ujla wdidÈ; jqfKd;a orejdg uõlsß ,nd §ug lsisu ndOdjla keye'uõlsß j,ska frda.h fnda ùula ke;s ksid orejdg lsß fokak mq¿jka'tA jf.au ffjri Odß;djh wvq kï orejd uj iu. r|jkak ndOdjla keye'orejdf.a wdrlaIdj fjkqfjka my; ls%hdud¾. wkq.ukh lrkak mq¿jka'


lsß fok úg uj uqj wdjrKhla me<£u b;du jeo.;a tA jf.au uõlsß §fï§ lsß fodjd fokak;a mq¿jka'thskq;a orejdf.a uj iu. we;s ióm ÿr wvq fjkjd'


uqj wdjrKh ksis wkaoñka me<£u$ neyer lsÍu jeo.;a

uqj wdjrKh kug fkdj ffjrifhka wdrlaId úh yels mßÈ kdih" uqLh iy kslg wdjrKh fjk mßÈ me,£u jf.au ksis wkaoñka neyer lsÍu;a jeo.;a'muKg jvd úYd, udiala tlla jf.au wefia fmkqug n,mEula we;s fjkak mq¿jka' ksjfia idudðlhska uqj wdjrKh neyer lrk ms<sfj,;a fiiq idudðlhka wdidÈ; fkdù m%fõiï ùug jvd;a n,mdk ;;a;ajhla'

ksjil kï fjku kdk ldur jeisls<s fjka lsÍu wjYH keye'yelshdjla ;sfnkjd kï th iqÿiqhs'fldúâ wdidÈ; mqoa.,fhl=f.a wiQÑj, ffjri wvx.= úh yelsh'kuq;a wiQÑj,ska ffjri iïfm%aIKh ùula keye’ j;=frka fnda ùu .ek jd¾;d ùï ;ju keye'

tA jf.au wdydr .ekSfï§ ma,diaála iy f,day Ndck mdúÉÑ lrkak tmd';ju;a wdydrj,ska fldúâ 19 wdidÈ; ùug bvla ;sfnk nj y÷kdf.k keye'tA jqK;a ma,diaála iy f,day mDIaghkays ffjrifha Ôjld,h meh yhla muK mj;skjd' tA ksidu wdydr wiqrk úg" wkqNj lrk úg ma,diaála iy f,day Ndck iqÿiq keye'

úIìckdYl Èhrhla fhdod f.k w;a fidaokjd kï ;;amr 20 lao" inka fhdod w;a fidaokjd kï ;;amr 40 lao jk fia fyd\ska w;a fidaokak'


fmdä orejkag udiala Ndú;d lsÍu

weußld tlai;a ckmofha wdydr iy wka;rdhldr T!IO wêldßh i|yka lrk wkaoug jhi wjqreÿ ;=kg jvd wvq orejkag udiala me<£u wjYH keye'tA jqK;a fouõmshka jeä wdrlaIdjg ksjfika msg;g hk wjia:djl udiala tlla m<¢kjd kï jeäysáhkaf.a wjOdkh ±laùu b;du jeo.;a'


orejka ksid .=rejreka wkdrlaIs;o @

by; ±lafjk orejka w;r fldúâ 19 wdidÈ; orejka isáh yel'kuq;a Tjqka frda. ,laIK fmkakqï lrkafka keye'wmyiq;djhla fmkakqï lrkafk;a keye'tfy;a Tjqka wdidÈ;hs' fï ksid by; lKavdhï iudcfha frda. jdylhka úÈyg .=rejreka iy Tjqkaf.a wdY%s; lkavdhï fj; frda.h iïfm%aIKh lrkak mq¿jka'

.=rejrekaf.a jhi iy Tjqkag mj;sk frda. ixl=,;djhka wkqj orejka fj;ska iïfm%aIKh ùfï wjodkula ;sfnkjd' tA ksid wOHdmk wdh;k iïnkaOfhka my; ±lafjk fi!LH kS;s wkq.ukh lrkak'

uqj wdjrK folla me<£u

óg¾ follj;a ÿrla mj;ajd .ekSu

ks;ru úIîc kdYl fyda inka fhdod w;a fia§u b;du jeo.;a

fldúâ 19 jix.; ;;a;ajh ksid wo orejkaf.a úúO .eg¨ we;s ù ;sfnkjd' mdi,a ksjdvq ,eîu ksid wOHdmkh;a ud¾..; fyj;a Tka,hska l%uhg isÿ fjk ksid Tjqkaf.a Ôú; fndfydu wl%shYS,shs' idudkHfhka fuf;la orejkaf.a ;rndrejg fpdaokd ,enqfõ rEmjdysksh muKhs'kuq;a ±ka wOHdmkh ksid ;j;a jeä fõ,djla cx.u ÿrl:k fyda mß.Klh iu. f.ùu ksid YdÍßl jHdhdu ,efnkafka keye'

fjkodg wi,ajeis orejka iu. fyda wi, ;sfnk fmdÿ lS%vdx.khl" WoHdkhl lS%vd lrkak ;snqK wjia:dj;a fldúâ 19 ksidu wysñ jqKd'iudc ÿria:nj ksid tfia yqfol,dj Ôj;a fjkak isÿ jqK;a orejkaf.a jHdhdu fjkqfjka úl,am wjia:d fidhd .ekSu jeo.;a'


fï jf.a jHdhdu lrkak orejkag ndOdjla keye

orejkag ksjfika msg;g hkak neß jqK;a ksjfia§ l< yels jHdhdu ;sfnkjd'

Skip Rod

nhsisl,a me§u

f.j;= j.dj

idudkH jHdhdu

fhda. jHdhdu

tA ksid fldúâ 19 jix.; ;;a;ajh bÈßfha orejd wdrlaId lr .ekSu jf.au fldúâ ksid f.dv ke.=k Ôjk rgdj ;=<§;a orejdf.a fi!LH iïmkaknj .ek wjOdkh ±laùu b;du jeo.;a'fï ms<sn|j Tng hï f;dr;=rla .ek ±kqj;a ùug wjYH kï 0772555777 jÜiawma ÿrl:khg mKsúvhla heùfuka <ud frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH iu;a fidaur;ak uy;df.ka Wmfoia ,nd .; yelshs'<ud frda. ms,sn|

úfYaI{ ffjoH

iu;a iñ; fidaur;ak

uQ,sl frday, fokshdh


mqkHd pdkaokS o is,ajd