නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

PCR wekaácka fmdisáõ jqK;a fk.áõ fjkafk wehs@


idudkH nelaàßhd kshqfudakshdfjÈ fuka fkdfjhs fldúâ kshqfudakshdfjÈ fmky¨ folu tljr wdidokh fjkjd

fldúâ jix.; ;;a;ajh ojiska oji by< hñka ;sfnkjd' olsk olsk yeu ;eklskau fldúâ frda.Ska jd¾;d fjkak wrf.k' b;ska mj;sk ;;a;ajh ms<sn|j fydaud.u fldúâ úfYaI m%;sldr uOHia:dkfha ldhsl frda. úfYaI{ ffjoH trx. kdrxf.dvf.ka úuiSula lrkak wms woyia l<d'


frday, ;=< frda.S Odß;dj fï jk úg blaujd f.diska lshkafk i;Hlao @

miq.sh Èk fol ;=k we;=<; wfma frdayf,a muKla fkdj rfÜ iuia; fldúâ m%;sldr uOHia:dk ish,a,lu mdfya Odß;dj blaujd hEula olakg ,enqKd'fï ;;a;ajh jd¾;d fjkak .;af; isxy, wjqreoafoka miafihs' we;a;gu lsõfjd;a frdayf,a we|la fokak l%uhla keye'tfyu fokak kï frda.sfhla m%;sldr iïmQ¾K lr ksjig hd hq;=hs'ICU j, ;;a;ajh;a tfyuu ;uhs'Tlaiscka m%Yak;a biairyg tkak mq¿jka'fudlo fï jk úg Tlaiscka wjYH;dj;a 100] lau jeäfj,d'

;;a;ajh fnfyúka ;SrKd;aulhs’ fï jk úg bkaÈhdfõ mj;sk fldfrdakd m%fNaoh furg ;=<ska yuqfj,d ;sfhkjd @

bkaÈhdfõ mj;sk î 1617 ffjria m%fNaoh rg ;=<g weú;a' tA ì%;dkH ffjria m%fNaofhka .e<ú,d .sh bkaÈhdjgu úfYaIs; ffjri m%fNaohla' we;a;gu fuh ì%;dkH m%fNaohg jvd m%n,hs'oekg y÷kd.;a frda.shd fm!oa.,sl m%;sldr uOHia:dkhl m%;sldr ,nñka bkakd ksid rg ;=< me;sÍ hdfï wjodku wvqhs' iuyr úg tu ffjria m%fNaoh je<÷kq y÷kd fkd.;a msßia rfÜ bkak mq¿jka'tfyu kï th f,dl= wjodkula'

fudlo fï m%fNaoh wdidokh ksid ksOka.; frda. lsisjla fkdue;s jhi 30-40 ldKavfha whf. urK jeäùula fjkak mq¿jka'

tA lshkafk wyUq frda.Ska rg ;=< bkak mq¿jka @

Tõ’ frda. ,laIK lsisjlau ke;s frda.Ska rg ;=< bkak mq¿jk’' tA whg hï m%udKhlska frda.h me;srùfï yelshdj ;sfhkjd'th w;sYh Nhdklhs'fudlo frda. ,laIK fkdfmkajk ksid tA wh ksoyfia iudcfha ießirkjd'

fï Èkj, fndfyda wh lshkafk lsisu frda. ,laIKhla fkdfmkakqj;a ysá .uka urKhg m;ajk nj’ th Nhdkl ;;a;ajhla @

tfyuu ;;a;ajhla kE' lsisu frda. ,laIKhla fkdue;sj tla jr ueß,d jefgkafk keye' tA whg lsishï wdldrhl frda. ,laIK ;sfhkjd'tA;a tA foaj,a .Kka fkdf.k f.org fj,d bkakjd' frda.h iÕjf.k PCR fkdlr bkakjd'tfyu whg oreKq ;;a;ajhla we;sfjkak mq¿jka' fudlo ffjrih weÕg weú;a ojia 09 - 10 la jf.a fjkfldg meh lsysmhla we;=<; widOH fj,d urKhg m;afjkak mq¿jka'

idudkH kshqfudakshdj iy fldúâ kshqfudakshdj w;r ;sfnk fjki fudllao @

fujr me;sr hk fldúâ wdidok ;;a;ajh;a tlal fl,skau tkafk kshqfudakshdj' yenehs fïl fldúâ kshqfudakshdj' idudkH nelaàßhd kshqfudakshd ;;a;ajhlÈ n,mdkafk fmky¨ foflka tllghs' tys§ fmkye,a,l tla fldgilg muKhs n,mEï we;sfjkafk;a'kuq;a fldúâ kshqfudakshd ;;a;ajfhÈ fmky¨ folu tljr wdidokh fjkjd'

fldúâ frda. ,laIK fkdue;sj kshqfudakshd ;;a;ajh tla jru tk fujka wjia:djl th y÷kd.ekSfï ,laIK lsisjla fkdue;so @

kshqfudakshd ;;a;ajhg hkj kï weÕm; fõokdj" lEu wreÑh fyda we;sfjkak ´fk fldfydu jqK;a yqiau .ekSfï wmyiqj"leiai";o WK fkdue;sj fldúâ kshqfudakshd ;;a;ajh we;sfjkak mq¿jka'

iuyr fj,djg wekaácka fgiaÜ tl fmdisáõ jqKq wh PCR l<du fk.áõ fjkafk wehs @

wms oekg foflka tlla fmdisáõ kï frda.h je<÷Kq njg y÷kd.kakjd' wekaácka mÍlaIdfjÈ fjk;a frda.j,È fmdisáõ fjkafk keye' tfyu fjkafk ffjria f,daâ tl jeä fj,djg' wo wekaácka lr,d ;j ojia follska ú;r PCR lf<d;a ffjria wvqfj,d fk.áõ fjkak mq¿jka'


ldhsl frda.

úfYaI{ ffjoH trx. kdrxf.dv

fldúâ úfYaI m%;sldr uOHia:dkh" fydaud.u


;udrd m;srK