නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

vjqka iskafv%dï nnd, ìysfjkak ujf.a jhi n,mdkjd


orejl= ìyslsÍug isák ujla kï Tn ks;e;skau Ultra Sound Scan mÍlaIK ms<sn|j Wkkaÿjla olajkjdg iel ke;' úfYaIfhkau Tnf.a l=fiys isák orejdf.a j¾Okh ksÍlaIKh lsÍug fukau j¾Okh ms<sn| .eg¨ y÷kdf.k m%;sldr lsÍu hk wjia:d folgu fuu Ultra Sound Scan mÍlaIl l%u fhdod .kq ,nk nj oekgu;a Tn úáka úg oekqj;aj ;sfnkjd'


.¾NKS iuh ;=< Ultra Sound Scan mßlaIKhlska Tng ,efnkakg isák orejdf.a hï ixl+,;djhla ksid ujf.a tkï Tnf.a Ôú;h wysñ ùug fya;= jkjd kï ffjoH u~q,a,la u.ska .kq ,nk ;SrKhl m%;sM,hla f,i fndfyda úg tu l<,h bj;a lr ujf.a Ôú;h fírd .ekSug ls%hd lrkjd'

kuq;a we;eï wdydr j¾." úfYaIfhkau cdk úlD;s ùu ;=<ska we;s jk ixl+,;d iys; orejka ,eîula isÿùug hk wjia:dj, YS% ,xldfõ mj;sk kS;s Í;s wkqj tu.ska ujf.a Ôú;hg ;¾ckhla fkdfjkjd kï tu l<,h bj;a lsÍula isÿjkafka keye' tjeks úgl fndfyda wjia:dj, hï widudkH;d iys; orejl= Tng ,efnk w;r fndfyda úg tu widudkH;dj hï YÍr fldgil wvqmdvqjla fyda udkisl ixj¾Okfhys wvqjla fyda tu folu ñY% jQ wvqmdvqjla fyda úh yel’ fujeks wjia:djl Tnf.a mjq," Tn iy we;eï úg fï jkúg;a mjqf,a isák wksl=;a orejka hk ish¨ fokd wd¾Ól iudÔh fukau udkisl mSvkhlg ,la jqj;a oekg ,xldfõ mj;akd kS;s moaO;sh wkqj isÿjkqfha thhs'

fufia WmÈk ixcdksh wdNdj iys; <uqka w;ßka b;d iq,Nj oelsh yels ;;a;ajhla f,i wm y÷kd f.k ;sfnkjd'Downs  Syndrome kue;s ;;a;ajhhs'

w¿; WmÈk orejdg Wreu jkafka ujf.a fyda mshdf.a ,laIKj, ñY%Khla jk w;r tu ,laIK uj yd mshdf.a orejdg Wreu jkafka j¾Kfoay (DNA) j, isÿjk ñY% ùula yrydhs’ idudkHfhka mqoa.,hl=f.a ffi, ;=< j¾Kfoay hq., 23 la mj;sk w;r ujf.a md¾Yajfhka wehf.a ,laIK iys; j¾K foay 23 la yd mshdf.a md¾Yajfhka Tyqf.a ,laIK iys; j¾K foay 23 la meñK kj j¾K foay hq., 23 la iys; kj ,laIK iuQyhlska hq;a Ôúhl= ìys ùu isÿjkjd'

fuu ls%hdj,sh isÿjk w;r;=r tu ls%hdj,shg isÿjk úúO n,mEïj, m%;sM,hla f,i fufia meñfKk j¾Kfoayj,ska 21 jk j¾Kfoay hq.,h" ;jÿrg;a hq.,hla f,i fkdmj;S’ j¾K foay lÜg, 03 la jYfhka mej;Su fyj;a 21 jk j¾K foayh ;s%.=K (Trisomy) ùu fuu Downs Syndrome kue;s frda.S ldKavhg wh;a orejl= fuf,djg ìysùug fya;= jkjd'

fuh j¾Kfoayj, isÿjk úlD;s;djla ksid we;s jk frda. ,laIKhla ksid Ultra Sound Scan mÍlaIK u.ska uq,a ld,h ;=< y÷kd .ekSug b;du;au wmyiqhs'orejd wod< iy,laIKh iys; nj fmkajk úg l<,h fndfyda úg iïmQ¾Kfhkau jeà wjika'

idudkHfhka fuu frda.S iy,laIKh mrïmrdfõ hï iïnkaO;djla ;sîu u.ska we;súh yels fiau fndfyda úg uj ;rula jhia.; ù .¾NKS Ndjhg t<eöu ksid;a Downs iy,laIKh iys; orejka bm§h yel’ fujeks orejl= bm§u l<,fha b;d uQ,sl wjia:dfõ§u y÷kd .ekSug yels jqjfyd;a l<,h bj;a lsÍulg jqj;a fhduq úh yels ksid fuu ;;a;ajhg Ndckh ùug bv we;s njg iel iys; ujqjre i|yd úfYaIs; mÍlaIK l%u fhdodf.k mÍlaIdjg ,lal< hq;=hs'

tfia lrk lrk úfYaIs; mÍlaIK f,i l<,jdßl ;r,fhka ,nd .kakd ffi, mÍlaIKd.dr ;=< .Kkh lr 21 jk j¾Kfoayfha ixl+,;djh mÍlaId lsÍu isÿlrkq ,nk w;r fuh Amniocentesis f,i y÷kajkq ,nkjd'fuu mÍlaIKh u.ska Down Syndrome mj;S o keoao hkak ms<sn|j iaÓr ks.ukhlg meñKsh yels kuq;a .¾NKS iufha§ isÿlrk i;s 12 § muK isÿjk Scan mÍlaIKkh u.ska isÿl< yelafla tu frda.S ;;a;ajh wkqu; lsÍu muKhs'

fuhg wu;rj Chorionic villus sampling fyj;a jeoEuy ffi, fldgila lgqjla wdOdrfhka msg;g f.k isÿlrkq ,nk mÍlaIKfhkq;a iaÓr jYfhkau fuu frda.h ;yjqre lr.; yel'

úfYaIfhkau Downs orejl= bmoSug ujf.a jhi jeäùu n,mdk w;r th jhi wkqj o< jYfhka my; mßÈ fõ'

jhi wjqreÿ 28 - 1(1500 ^ore Wmka 150 lg tl Downs orejl=&

jhi wjqreÿ 30 - 1(900

jhi wjqreÿ 35 - 1(350

jhi wjqreÿ 40 - 1(100

Downs orejl= idudkHfhka jhi wjqreÿ 50 g wvq ld,hla Ôj;a jk w;r Tjqka Wm;skau wvq udkisl j¾Okhla iys; tfukau yDofha" wdydr ud¾. moaO;sfha úúO frda.S ;;a;aj iys;j Wm; ,nkjd'Ôú; ld,h ;=<;a Tjqka fjk;a fndajk frda.j,g mjd f.dÿre ùfï bvlv wfkla <uqkag idfmalaIj b;d jeäh'

idudkHfhka j¾K foay wdndO iys; l<, iajNdjfhkau .íid jqj;a Down Syndrome iys; l<, j¾Okh ù orejl= ìys úh yels ksid wjodkï iys; ujla kï by; mÍlaIdj,g fhduq ù l,a;shd fujeks ;;a;aj y÷kdf.k iqÿiq ls%hdud¾. .ekSu jvd jeo.;a'


ffjoH

kkaok l=udr

yosis wk;=re wxYh

l¨fndaú, YslaIK frday,