නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

riafka jeä ojiaj, jHdhdu lrkafka n,df.khs æææ


Thd,;a f.dvla fj,djg riafka jeä ojiaj, jHdhdu lrkjd we;s' ke;akï jd;dY%h wvqfjka ;sfhk ðï j,g hkj;a we;s' oj,a ld,fha wêl riakhla ;shk fj,djg;a jHdhdu lrkjd we;s' fndfyda úg l%Svlhka wõfõ l%Svd lrk wjia:d ´k ;rï ;sfhkjd' b;ska fï úÈhg jHdhdu lsÍu we;eï úg Tng wys;lr fjkak mq¿jka' tys§ Tn .kak j;=r m%udKh" w÷k we÷ï ms<sn|j ie,ls,su;a jkak' fndfyduhla ðï fï jkúg jdhq iólrKh lr ;sîu fyd| m%jK;djla''

idudkHfhka wfma YÍrfha WIaK;ajh YÍr wNHka;rh ;=< ksmoùul=;a ^udxY fmaYs p,kh yd mßjD;a;Sh l%shd&" iy WIaK;ajh jeä wjia:dj,§ YÍrh fj; ndysßka ,efnk WKqiqu u.ska o YÍr WIaK;ajh by, hd yelsh' fuys§ idudkHfhka isÿ jkafka YÍrfha wNHka;r WIaK;ajh fndfydaúg fjkia fkdù mej;Suhs' ta u.ska YÍrfha u;=msg WIaK;ajh by< hhs'

idudkHfhka wmf.a YÍrfha WIaK;ajh md,kh lsÍu i|yd m%Odk l%u 4 la mj;S' tkï ikakhkh" ixjykh" úlsrKh iy jdIamSlrKhhs' Tn jHdhdu lrk úg idudkH ;;a;ajhg jvd 20 .=Khlska muK ;dmh ksmoùula isÿ fõ' idudkH mqoa.,fhl=f.a foay WIaK;ajh fi,aishia 37 muK jkjd' ñksia isref¾ wNHka;r WIaK;ajh fi,aishia wxYl 41 jvd jeä WIaK;ajhl Ôj;a úh yelafla ál fj,djla mu‚'

Y%S ,xldj jeks WKqiqï foaY.=Khla iys; rgl jHdhdu lsÍfï§ m%Odk jYfhkau jeo.;a jkafka jdIamSlrKh u.ska WIaK;ajh md,kh lsÍuhs' fuys§ m%Odk jYfhkau oyäh oeóu yryd foay WIaK;ajh wvq lsÍula isÿ fõ' úfYaIfhkau mßir WIaK;ajh foay wNHka;r WIaK;ajhg jvd jeäkï YÍrh u.ska WIaK;ajh wjfYdaIKh lsÍula isÿ fõ' tys§ oyÈh msglsÍu yryd foay WIaK;ajh wvq lrkq ,efí' WIaK;ajh jeä úh<s mßirhkays § jdIamSlrKh u.ska 90] muK foay WIaK;ajh hdukh lsÍula isÿfõ' kuq;a mßirfha wdø;dj ^c,jdIam& jeä wjia:dj,§ fufia oyÈh oeóu wvq ùula isÿjk w;r tys§ foay WIaK;ajh md,kh lsÍu iSud iys; úh yelshs'

jHdhdu lsÍfï§ fyd¢ka c,h mdkh lsÍu jeo.;a jkafka fï ldrKd ksidfjks' wêl WIaK;ajhkaj,§ fukau mehlg wêl ld,hla uykais ù jHdhdu lrk mqoa.,hka wêl f,i oyÈh msg lsÍula isÿ lrk w;r ta iuÕu isreßka fidaähï jeks whk msgùula isÿfõ' tjeks mqoa.,hka sports drink tlla Ndú; lsÍu iqÿiqhs'

WIaK;ajh wêl mßir ;;a;ajhka ;=, jHdhdu lsÍu úfYaIfhkau we;eï mqoa.,hka yg wys;lr f,i n,mE yelsh' tkï ;rndre mqoa.,hka" ks;r jHdhdu fkdlrk mqoa.,hka" l=vd orejka" uy¨ úfha miqjkakka iy YÍrdndO iys; mqoa.,hka" we;eï T!IO j¾. Ndú; lrk mqoa.,hka" oyÈh fyd¢ka Wrdf.k msg lsÍula fkdjk rn¾ jeks øjH ñY% weÿï" jf.au fy,afuÜ jeks foa Ndú; lrk l%Svlhka" nfâ wÔ¾Kh" jukh" WK jeks frda." we;eï ifï frda. wdÈh we;akï fudjqkayg YÍr WIaK;ajh wêl ùu ksid .eg¿ we;s úh yelsh' we;eï úg ;dm lïmk ^heat stroke& jeks Nhdkl ;;a;aj mjd we;s úh yelS'

;dmh jeä ùu ksid fkdfhl=;a mrYak Tng we;s úh yelS' fuys§ ^Heat edema& tkï YÍrfha we;eï ia:dk úfYaIfhkau j,¨lr yd mdoh wY%s;j we;sjk bÈóula oelsh yelsh' tfiau Heat cramps fyj;a udxY fmaYsj, we;sjk fmr<Sï ;;a;ajhka úfYaIfhkau ll=,a iy Wor m%foaYfha udxY fmaYs wY%s;j oel .; yel' Heat syncope fyj;a la,dka; .;sh we;súh yelsh' fufia ;jÿrg;a foay WIaK;ajh jeä ùfuka heat exhaustion" heat stroke jeks ;;ajhka mjd we;s úh yelsh' heatstroke jeks ;;ajhl§ isysl,amkdfõ fjkia ùï" f;fyÜgqj" lrleú,a," jukh" YÍrfha wod, p,k mj;ajd .ekSug fkdyels ùu" reêr mSvkh wvq ùu" yDoiamkaok fõ.h jeäùu" oyäh oeóu kej;Su" l=vd f,a leá;s we;sùu" wlaudjg ydks isÿ ùu iy urKh mjd we;s úh yelshs' Tn jHdhdu lsÍfï§ úfYaIfhkau fyd¢ka c,h mdkh lsÍu" wêl WIaK;ajfha wêl wø;djh iys; ;;a;ajhkaj,§ jHdhdu lsÍfï§ ie,ls,su;a úh hq;=hs'

ffjoH ldúkao úfÊisxy
wxY Ndr" l%Svd ffjoH tallh
Èia;%sla uy frday," .ïmy