නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ffjrihg nE fy,fjkakj;a ffjrih wrf.k hkafk wms


ffjrih .uka lrkafk kE' thdg fy,fjkakj;a nE' yenehs ffjrih wrf.k hkafk wms' wms kej;=fKd;a ffjrih;a kj;skjd'tksid fï mqoa., j.lSu wfma' hï fohlg t<shg hkak l,ska tA .uk hd hq;=uo lsh,d yeu fj,dfju ys;kak' yels iEu úgu Tka,hska ud¾.fhka wjYH;d iy /lshd lghq;= lrf.k hkak' m<uq /,a, jf.au fojeks /,a,;a wms id¾:lj ch .;a;d'

jd;h u.ska fuu ffjrih me;sr hdula .ek ;ju;a úoHd;aul idlaIshlska ;yjqre lr,d keye' tA ksid w,a,mq f.or fldfrdakd wdidÈ;fhla ysáhg" frday,la wjg Tn Ôj;a jqKdg ffjrih yq<Õ;a tlal Tfí f.g tkafk keye'

fldfrdakd ffjrih yßu mqxÑhs' kefkda óg¾ 100 la jf.a'msgg tkafk Yajik moaO;sfha ;sfnk Èhruh wxY= iuÕska' fï wxY= uhsfl%dak 5 g jvd jeä kï ;rula úYd, ì¢;s ;sfhkjd' yenehs tA ì¢;sj,g jeä ÿr hkak nE'


fldfrdakd jix.; ;;a;ajh tkak tkaku jeä fjñka mj;sk fudfyd;l bka fífrkafk fldfyduo@ ;j ÿrg;a wmg fï ffjrifhka wdrlaId ù bkak mq¿jkao@ ;j ojila folla hk fldg fudkj fjhso@ fukak fï jf.a m%Yak lkaola wfma is;aj, f.dv.eys,d' we;a;gu Ôj;a ùfï wr.,h jf.au fldúâ frda.fhka wdrlaId ùfï wr.,h;a wmgu lr.kak isoaOfj,d'

yeuodu;a fi!LH n,OdÍka wdrlaId fjkafk fldfyduo lshk tl jf.au wdrlaIdfõ jeo.;alu .ek wmg lshkjd'tA lshk foaj,a wykafk lSfhka lS fokdo @ wo jk úg ffjrih me;sr hdfï fõ.h fï id j¾Okh ùug tla fya;=jla njg m;aj ;sfnkafka;a ck;dj ;u j.lSu meyer yer ;sîu ksihs'

wmg yeuodu;au weh Ôj;afjkafk fldfyduo lshkjd' ffjrifha wdÈkj myod fokjd' tA;a wmg wfma j.lSu bgqlrkak neß fj,d' tA fkdie,lSu tA j.lSï úrys;nj tA wkdrlaIs; nj ms<sn|j yeuodu;a jf.a wo;a wmg lshkafk fi!LH wud;HdxYfha wdmod fmr iQodku iy m%;spdr oelaùfï tAllfha m%cd ffjoH úfYaI{ ffjoH m%shx.d rKisxy'

ojilg fldfrdakd frda.Ska 2000 lg wdikak m%udKhla jd¾;dfjñka ffokslj isÿjk urK ixLHd;aulj by< hñka mj;sk fndfydu wjodkï fudfyd;l ;uhs wm wo Ôj;a jkafka' nd," ;reK"uy¿ fldhs ldf.;a Ôú; wjodkï' w;sYh Nhdkl fudfyd;l jqj;a jeä fofkla fï ;;a;ajh ms<sn|j ie,ls,su;aj lghq;= lrk wdldrhla fmakak keye' tA;a tA wjodku oel oel;a fi!LHhg uq,a ;ek fkd§ ;ju;a lghq;= lrk ksid tA wjodku jHikhla njg m;ajk ,l=Kq fmfkkak ;sfnkjd'

wfma weia mkd msg wi,ajeis bkaÈhdjg isÿj we;s foa .ek oel oelu wehs wms fï ;rugu fdie,ls,su;a' wm ;ju;a tjka ;;a;ajhlg m;aj fkdue;s jqj;a úh fkdyelalla fkdue;’ tA jf.au ;uhs Tng ñka f.dv tAug l< fkdyelalla o fkdue;'

wjodku .ek l;d lroaÈ rfÜ bkak ñ,shk 21 lg wêl jQ ck.ykfhka nyq;rhla frda.h wdidÈ; fkdjq ksfrda.S wh' wmg jvd;a jeo.;a fjkafk frda.S fj,d ICU we|la fydhñka bkakjg jvd frda.S fkdù bkak tl' tAl Tng lrkak neß fohla fkfjhs" Tng mq¿jka'

kj m%fNao;a tlal frda. ,laIK fjkia fjkjo@

fï fj,dfj jeäfhka me;sr hkafk B117 ì%;dkH m%fNaoh nj ;yjqrej ;sfhkjd' m%fNao fjkia jqK;a frda. ,laIK úYd, f,i fjkia ùula olskak keye'WK"leiai"W.=f¾ wmyiqj"fiïm%;sYHdj tlal jukh"mdpkh lshk ,laIK;a olakg ,efnkjd'tA wkqj weÕm; fõokdj"uykaish"y;ssh"yqiau .ekSfï wmyiqj we;akï jvd;a ie,ls,su;a úh hq;=hs'Tng fujka ,laIKhla fyda lSmhla ms<sn|j hï .eg¨jla we;akï 1999 ÿrl:k wxlhg l;d lrkak mq¿jka' Tfí iydhg úfYaI{ ffjoHjreka iQodkñka bkakjd'

jd;fhka me;sr hdula @

jd;h u.ska fuu ffjrih me;sr hdula .ek ;ju;a úoHd;aul idlaIshlska ;yjqre lr,d keye' tA ksid w,a,mq f.or fldfrdakd wdidÈ;fhla ysáhg" frday,la wjg Tn Ôj;a jqKdg ffjrih yq<Õ;a tlal Tfí f.g tkafk keye' tA ksid fodr cfk,a jidf.k bkakg W;aidy lrkak tmd' fyd| ysre t<sh jf.au fyd¢ka jd;dY%h ,eîu fuu ffjrih je<elaùfï tla l%shd ud¾.hla' iq<Õska hkjd lshk tl ñ;Hdjla ñi úoHd;aul ldrKdjla fkfjhs'

úoHd;aul ldrKh fudllao@

fldfrdakd ffjrih yßu mqxÑhs' kefkda óg¾ 100 la jf.a'msgg tkafk Yajik moaO;sfha ;sfnk Èhruh wxY= iuÕska'fï wxY= uhsfl%dak 5 g jvd jeä kï ;rula úYd, ì¢;s ;sfhkjd' yenehs tA ì¢;sj,g jeä ÿr hkak nE' tA ì¢;s ìu jeá,d mDIaGj, ;ejfrkjd' tA mDIaG w;aj, .Eú,d ;uhs wmg fndafjkafk' tAlhs ks;ru lshkafk mDIaG w,a,kak tmd lsh,d' tA w,a,mq w; uqjg lgg oEig <xlrkak tmd' ks;ru oE;a fidaod msßisÿ lrkak lsh,d'

wm lysk fldg lsúiqï hk fldg uhsfl%dak 5 g jvd l=vd wxY= jqK;a we;eï úg msgfjkak mq¿jka'we;eï ;ekaj, úfYaIs; ;;a;aj hgf;a tAjd mj;skak mq¿jka'

tA úfYaIs; ;;a;aj fudkjdo@

frday,a.;j ICU j, bkakfldg yqiau fokak nghla odkjfk' tA fj,dfjÈ l=vd wxY= tkak mq¿jka' tA jf.au ;j;a úoHd;aul újdohla ;sfhkjd' jd;h u.ska fndaùu lreKq 10 la ksid wmg w;a yßkak neß nj’ tksid frda.h j<lajd .ekSug ;j;a ie,ls,su;a úh hq;=hs'

me;sfrkafk kj m%fNaoh ksidu fkfjhs

fï jd;fhka me;sfrk l;dj wo Bfh wdj tlla fkfjhs'fïl 2020 fkdjeïn¾ b|,d wdj l;djla'tA wkqj Tn bkafk ixjD; ia:dkhl kï" t;ek jd;dY%h wvqhs kï" tjka ;ekl ysgmq wdidÈ;hl=f.ka laIqø wxY= msgjqKd kï" tAjd idudkH fj,djla jd;fha ;sfhkak mq¿jka lshk wkqudkh úoHd;aul u; w;r ;sfhkjd'

fi!LH yqre mqreÿ wu;l lrkak tmd

b;ska fyd|u foa yels;dla ÿrg fi!LH yqre mqreÿ mj;ajdf.k hk tl' yels iEu úgu ksji ;=<u /f​|kak' kdfy lg jefyk úÈhg uqyqKq wdjrK m<¢kak'Tng ;sfnk uqyqKq wdjrKfha fld,sáhg jvd jeo.;a fjkafk uqyqKq wdjrKh yßhg m<¢k tl'N 95 oeïu;a jevla kE' tAl oukafk kslgg kï'

f,dla vjqka fkdlrkafk wehs@

wvq jeä jYfhka rg mqrdu hï hï wdldrfha f,dla vjqka fjkjd' tA wkqj m%foaY /ila yqfol,d fj,d' fndfyda ;eka jid ou,d' mdi,a" Wmldrl mka;s jid ou,d' wdh;k meje;afjkafk iSud u;' hï wfhl=g t<shg hkak fjkafk w;HjYHu ldrKdjlg ú;rhs' u;l ;shd .kak wm t<shg hkafk lkak fohla f.akak" fnfy;a álla f.akak ñila rg jfÜ weúÈkak fkdfjhs lshk tl'tfyu t<shg hkfldg f.oßka tla wfhla ú;rla hkak'

mdi,a jeyqfj orejkag f.or bkafk b;ska wehs fi,a,ug hjkafk

mdi,a jeyqfj wjodkï ;;a;ajh orejkag tkak bv ;sfnk ksid' b;ska wfma orejka ksji ;=< r|jd .ekSu Tfí j.lSula'fï fjkfldg úfYaIfhka wjqreÿ 13-14 jhfi orejkag fldfrdakd wdidÈ; fj,d' fya;=j fydhdf.k hkfldg orejka fnda,a .ykak .syska' tA whf.ka tla orefjla PCR m%;sM, tk f;la bkakd orefjla' fujeks foa wkqu; lrkak nE'

wms f,dla vjqka lsh lshd lE .ykjd' tA;a wfma yeisÍu fufyu kï tA lE .eys,af, f;areu fudllao@fï kj m%fNaoh yefokak jhia fNaohla keye' yefudagu wdidokh fjkak jf.au ixl=,;d tkak;a ;sfnk bv jeähs' b;ska Tn l=uk jhil ysáh;a Tfí mqoa., j.lSï fï fj,dfj bgq lsÍu wjYHhs'

ffjrihg fy,fjkakj;a nE

ffjrih .uka lrkafk kE'thdg fy,fjkakj;a nE'yenehs ffjrih wrf.k hkafk wms'wms kej;=fKd;a ffjrih;a kj;skjd'tksid fï mqoa., j.lSu wfma'hï fohlg t<shg hkak l,ska tA .uk hd hq;=uo lsh,d yeu fj,dfju ys;kak' yels iEu úgu Tka,hska ud¾.fhka wjYH;d iy /lshd lghq;= lrf.k hkak' m<uq /,a, jf.au fojeks /,a,;a wms id¾:lj ch .;a;d' tA ueðla tllska fkfjhs' ck;dj úÈhg wms wfma mqoa., j.lSu bgq l< ksid' b;ska fujr;a wmg th lrkak mq¿jka'tA i|yd Tn Tfí j.lSu bgq lrkak ys;g .kak'


m%cd ffjoH úfYaI{

ffjoH m%shx.d rKisxy

wdmod fmr iQodku iy m%;spdr oelaùfï tAllh fi!LH wud;HdxYh


;udrd m;srK