නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

weiag%dfiksld tkakf;a fojk ud;%djg fjk;a tkak;la .ykak nE'''


ihsfkd*dï tkakf;a m<uq ud;%dj ,ndoS fojk tkak; ,nd fokafk i;s 4 lska' tfyu §,d ;j;a i;s 3 la hkjd m%;sYla;sh we;s fjkak' tA ksid tkak; .;a;= m,shg wdrlaId jqKd lsh,d ys;kak tmd'yenehs fldúIS,aâ tkakf;a m<uq ud;%dfjkau 45-50] l wdrlaIdjla ;sfhkjd' iamqÜksla jqK;a fldúIS,aâ ;rï fyd| wdrlaIdjla keye'

wjfndaOhla fkdue;s we;euqka udOH biairy mokula ke;s l;d lshkjd' tA wkqj f.dvla wh jgyd .;a fohla ;uhs weiag%dfiksld tkak; m<uq ud;%dj f,i ,nd .;a whf.a fojeks ud;%dj i|yd fjk;a tkak;la ,nd .ekSfï jrola keyehs lshk tl' tA;a tAl tfyu fkfjhs' lsisfia;a weiag%dfiksld tkak; ,nd .;a wh fojeks ud;%djg fjk;a tkak;la ,nd .kak tmd' fudlo fï iïnkaOhla lsisu wjfndaOhla ke;=j we;eï wh rEmjdyskS jevigyka j,§ jerÈ woyia f.k yer oelajQjd'


tA jf.a fohla ms<sn|j fldúâ tkak;a lrKh iïnkaOfhka jev lrk úfYaI{ lñgqj ;=< lsisu idlÉPdjla keye'fï fj,dfj m<uq tkak; weiag%dfiksld .;a;= wh fojeks ud;%dfõ mudj ksid fydfrkaj;a .syska fjk;a tkak;la kï úo.kak tmd' Tng wjYH tkak;a ud;%d ,laI yh tu tkak;a ,nd.;a fjk;a rglska fyda f.kajd .ekSfï jevms<sfj<la l%shd;aul fjñka ;sfhkjd'tksid tkak;alrK Èkh myqjqKd lshd l,n, fjkak tmd'

tA tkak;alrKh iïnkaOfhka mek ke.S ;sfnk m%Odk .eg¨jla'fldfydu;a wfma ck;dj álla l,n,hs'tA l,n,ldÍ nj fkdis;+ wkaofï .eg¨ rdYshla wrf.k tkak mq¿jka'

we;a;gu fï fj,dfj tkak;a lrKh iïnkaOfhka .eg¨ lSmhla u;=j ;sfhkjd'fuys§ wjOdrKh l< hq;= lreKla ;sfhkjd'tA wkqj tkak; lshkafk fldalg;a ff;,hla kï fkfjhs' tkak; lshkafk b;d fyd| wúhla’ flfia jqj;a fndafjk frda.hla md,kfhÈ wms lreKq 3 la .ek l;d lrkjd'

m<uq ldrKdj fjkafk frda.h je<f​|k m%cdj'fojeks ldrKdj frda.h m;=rjkafk ffjrih' ;=kajk ldrKdj fjkafk frda.h me;sfrk mßirh'

tkak;l ;sfnk jeo.;alu fjkafk frda.fhka wdrlaId ùfï yelshdj YÍrh ;=< we;slrk tl'tA lshkafk m%;sYla;sh f.dv kxjk tl iy jeä ÈhqKq lr.kakd tl' yenehs fldfrdakd ffjrihg tfrysj m%;sldrhla keye'tA ksid tA iïnkaOfhka f,dl=jg l;d lrkak nE'

yenehs wfma wjg mßirh yßhg l<ukdlrKh lr .;af;d;a frda.h fndaùu kj;ajkak mq¿jka'

b;ska oeka Tng jegfykjd we;s wmg ;sfhkafk wú folla nj' tlla tkak;' wfkl mßirfhÈ fndafjk tl keje;aùu' tA i|yd wmg wmj wdrlaId lr.kak fjkjd'tksid wdrlaIs; uqj wdjrK me<£u" fyd¢ka oE;a fia§u" iudc ÿria:nj mj;ajd .ekSu wd§ fi!LHdrlaIs; l%ufõo flf¾ fhduqjkakg fjkjd'

tkak;alrK .eg¨ wmg muKla fkfjhs

tkak;a iïnkaOfhka .eg¨ u;=ùu ;sfhkafk wmg muKla fkfjhs' f,dalfha ÈhqKq rgj, mjd fï iïnkaOfhka .eg¨ u;=j ;sfhkjd'fï f,dalfha Ôj;a jk yefudagu tkak;a lrkak .sfhd;a ì,shk wglg muK tkak;a ,nd §ug fjkjd'tAl l< fkdyelalla'f,djla úÈhg wm i;= iïm;a j,g wkqj ì,shk follg folyudrlg tkak;a ,nd ÿkafkd;a fuu ;;a;ajh iEfyk ÿrlg md,kh lr .kak mq¿jka'

wfma rg .ek .;af;d;a fldúIS,aâ tkak;a 1"264"000 la wjd' bka 926"000 lg tkakf;a m<uq ud;%dj ,nd ÿkakd' fi!LH ld¾h uKav,hg yd bÈßfm< wdrlaIl whg fï jk úg fojeks ud;%dj tkak;a §f.k hkjd’ ;j;a ,laI yhl msßilg fojeks ud;%dj ,nd§fï .eg¨jla ;sfhkjd'

n,dfmdfrd;a;= jqKq úÈhg tkak;a f;d. wmg ,enqfK keye' thg wu;rj iamqÜksla iy ihsfkd*dï tkak;a ,eî ;sfnkjd'oekg ihsfkd*dï ,laI yhla" iamqÜksla 15"000 la ,eî ;sfhkjd'

iamqÜksla tkak;a ,nd § wjika'ihsfkd*dï wmg ,ndfokak fjkafk ,laI ;=klg ú;rhs' tA fojeks ud;%djg ;nd .; hq;=j we;s ksid'fudlo wms fldúIS,aâ tkakf;aÈ jerÈ ;SrKhla .;a;d'tA ksid ;uhs wo wmg tA tkak;a ,ndÈh fkdyelsj ;sfnkafka'

niakdysrg muKla wehs@

tkak;a Èh hq;= wdldrh wms tkak;a tkak udi .Kkdjlg l,ska idlÉPd l<d'tA tkak;a iy fndajk frda. iïnkaOj ia:dms; lñgq iuÕska' tA wkqj jir 40 lg jeä ld,hla ;siafia l%shd;aul jk cd;sl fnda fkdjk frda. iïnkaO WmfoaYl lñgqjg ;uhs tkak;a iïnkaOj ks¾foaY bÈßm;a lsÍug n,h ;sfhkafk'tA ;SrK wkqj ;uhs tkak;a §u ;SrKh fjkafk'

tA wkqj fldúIS,aâ .ek m%uqL;d ,ehsia;= yeÿjd' tA wkqj ;uhs fi!LH wdrlaIl iy fmd,sisfha bÈß fm< whg tkak;a ,ndÿkafk' B<Õg wjqreÿ 60 g jeä whg fokak ;SrKh l<;a tA wjia:dfõ hï hï w; fmùï jqKd' tA wkqj ;uhs jhi 30- 60 ;a w;r whg tkak;a lrkak ;SrKh jqfKa'

fï ojiaj, ihsfkd*dï tkak;;a ,nd fokafk jhi 30 - 60 ;a w;r whguhs'fudlo ihsfkd*dï tkakf;a jhi 30 g wvq fyda jhi 60 g jeä whg ,ndÿka njg idhksl jd¾;d fkdue;s ksid'iamqÜksla tkak; jqK;a tfyuhs' tAjdfh;a tA jhia ldKavj, whg ,nd ÿka njg idhksl jd¾;d keye'

niakdysrg fokak jqfKa jeäu me;sÍula ;sfnk ksid' jeäu urK ixLHdjla jd¾;d fjk ksid' jeäu fndaùfï yelshdjla mj;sk ksid' wer;a wm i;=j ;sfnk iq¿ tkak;a m%udKh rg jfÜu fno,d f;areula keye'm<df;ka m<d;g tkak;a lrf.k .sfhd;a hï md,klg tkak mq¿jka'

tkak; id¾:l fjhso@

tkak; u.ska isoaOfjkafk frda.h je<÷fKd;a hï wdldrhlg oreKq ùu j<lajk tl' urK wvqfjk tl' idudkHfhka tkak; ,nd.;a whg;a fndaùfï hï yelshdjla ;sfhkjd'

ihsfkd*dï tkak; m<uq ud;%dj §,d fojk tkak; ,nd fokafk i;s 4 lska'tfyu §,d ;j;a i;s 3 la hkjd m%;sYla;sh we;s fjkak'tA ksid tkak; .;a;= m,shg wdrlaId jqKd lsh,d ys;kak tmd' yenehs fldúIS,aâ tkakf;a m<uq ud;%dfjkau 45 - 50] l wdrlaIdjla ;sfhkjd'iamqÜksla jqK;a fldúIS,aâ ;rï fyd| wdrlaIdjla keye'


uydpd¾h ukqc ùrisxy


;udrd m;srK