නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

Y,Hl¾u i|yd ìh jkafka wehs''


fndfyda fofkla Y,Hl¾u i|yd ìhla olajk w;r thg fya;= idOl fndfydauhla we;' fï w;r Y,Hl¾uh ksid we;súh yels w;=re wdndO fukau isref¾ mj;sk iSks uÜgu hk ldrKd m%Odk fõ'

b;du l=vd Y,Hl¾ufha isg b;d úYd, Y,Hl¾u olajd iEu tllgu mdfya ks¾úkaokh w;HjYHfhkau fhdod.kq ,nkjd'fuhska n,dfmdfrd;a;=j jkafka fõokdjlska f;drj wod< Y,Hl¾uh isÿlr .ekSuhs'ks¾úkaokh wod< Y,Hl¾ufha m%udKh" iaA:dkh yd tA i|yd .;jk ld,h wkqj fjkia úh yel'tA wkqj foayfha b;d l=vd ia:dkhla muKla ysß jÜgjd (Local Anesthesia) wod< Y,Hl¾u isÿlsÍu tla l%uhla' l=vd ;=jd,j,g" l=vd lemqï jeks wjia:d lsÍu’ tfukau o;la .e,ùu jeks wjia:dj,§ fufia Local Anesthesia Ndú;d lrk w;r tu.ska b;d flá ld,hla i|yd wod< ia:dkh fyda l=vd m%foaYh ks¾úkaokhg ,lalsÍu isÿlrkq ,nkjd' tu ks¾úkaok ls%hdj,sh b;d myiq b;d wdrlaIdldÍ yd w;=re wdndO fyda ixl=,;d ;;a;ajhla we;sùu b;du wvq l%ufõohla jk w;r ál fõ,djlska kej; tu l=vd m%oaYh ixfõ§;dj we;s ùu oelsh yelsh'


;j;a iuyr wjia:dj, ;rula úYd, m%foaY ks¾úkaokhg ,lalsÍu isÿlrkqfha tu m%foaYj,g ,efnk iakdhq ;ka;=j, iakdhq wdfõ. .ukd.ukh ;djld,slj hgm;a lsÍu u.ska'WodyrK f,i w;la jeks ia:dkhl Y,Hl¾uhla isÿlrk úg tu w; muKla ks¾úkaokh lsÍu oelaúh yelsh'

idudkHfhka General  Anaesthesia fyj;a iSks ke;s lsÍu wdldr follg isÿlrkq ,nkjd'reêrhg ,nd fok ridhksl T!IO j¾. u.ska fyda fjkia ud¾. yryd wd>%yKhg i,iajk Gas j¾. u.ska fuh l< yel’ fndfyda úYd, j¾.j,g fuu wdldrfha ks¾úkaok ls%hdj,shla w;HjYH jk w;r fujeks úgl wod< frda.shd meh 06 l muK ld,hla ;=< lsisu wdydr øjHhla fkdf.k isàu;a meh 02 la we;=<; c,h mdkh lsßu mjd fkdlr isàu;a w;HjYH fjkjd'

fufia isysh ke;s lsÍfï l%ufõoh yryd ks¾úkaokhg ,lalrk mqoa.,hdf.a ;djld,slj iïmQ¾K foayfhau fldgiaj, mßmd,kh msg; isák ffjoHjrhl=f.a wkq oekqu yd ksÍlaIKh hgf;a isÿ jkjd'wo< Y,Hl¾uh wjika jk ;=re frda.shdf.a reêr mSvkh" Yajik jdr .Kk yd reêrfha m%udKfha ;rï O2  (Oxygen) ;sfí o hkak ful ndysrj ksÍlaIKh l< hq;= fjkjd'

mQ¾K ks¾úkaokhlg fyj;a General  Anaesthesia  ,nd §ug fmr ffjoHjrhd m%Yakj,g ksjerÈ W;a;r §u;a" ;ukag ,efnk Wmfoia ksis mßÈu ms<sme§u;a w;HjYH lreKla'hï fyhlska Tn meh 06 lg wvq ld,hla ;=< wdydr .ekSu;a isÿlr ;snqKfyd;a tu wdydr fmky¿ ;=<g .uka lsÍu isÿù b;d nrm;, ;;a;ajhkag Tng uqyqK oSug yel' tfukau Tn lsishï frda.j,ska fmf<kjd kï th;a" ,nd .kakd fjk;a m%;sldr j¾. fyda T!IO j¾. ;sfí kï tA ms<sn|j;a úia;r;a Tng T!IO fyda wdydr j¾.j,g wdid;añl;d (Allergy) ;sfí kï tA ms<sn|j yd úfYaIfhka Tn ÿïmdkh lrkjd kï tA ms<sn| úia;r fuu ls%hdj,shg fmr Tn ffjoHjrhdg mejish hq;=hs' iSks ke;slr ks¾úkaokh lrk Tng kej; isysh ,nd .ekSfï ls%hdj,sh ;=< lsisÿ ixl=,;djla we;s fkdù mj;ajd .ekSug fuu úia;r Tnf.a ks¾úkaok ffjoHjrhdg w;HjYH nj jgyd .kak'

we;eï wjia:dj, mQ¾K ks¾úkaokhlg ,la fkdlr Yßrfha wvla muK ks¾úkaokh lr Y,Hl¾u isÿ lrkq ,nkjd' úfYaIfhkau ore m%iQ;sfha isfiaßhka ie;alu isÿlsÍug fhdod .kakd Spinal Anaesthesia l%uh fuhg b;du fyd| WodyrKhla'

fuys§ fldkao m%foaYfhka Tfí iqIqïkd ;r,hg T!IOhla we;=¿ lsÍu u.ska Tu ia:dkfha my< ixfõ§;dj ydkslr .kq ,nkjd'fuys§ frda.shd iu. l;dny lrñkau ie;alu isÿlsÍfï yelshdj ffjoHjrhdg ,efnkjd' tfukau fuu l%ufha§ kej; h:d ;;a;ajhg m;alsÍfï fõ.h o mQ¾K ks¾úkaok ;;a;ajhg jvd by< ;ekl mj;skjd'iudch ;=< úfYaIfhkau me;sß we;s ñ;Hd u;hla jkqfha fufia Spinal Anaesthesia ,nd§u fldkao yryd isÿl< miq §¾> ld,Sk fldkafoa wudrej,g ;uka ,lajk njh' kuq;a fuu l%uh i|yd fhdod.kq ,nkafka b;d ishqï Needle j¾. jk w;r tu.ska lsisfia;au Tng fld÷weg fmf<ys mgl ydks ù §¾> ld,Sk fldkafoa wudrejla we;s ùug bvla ke;'


ffjoH

kkaok l=udr

yosis wk;=re wxYh

l¨fndaú, YslaIK frday,