නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

tkak;alrKh fldfrdakdjg tlu úi÷u fkfjhs


iuyr rgj, lshkjd tkak;a j¾. follska ud;%d fol fokak mq¿jka lsh,d'tA;a wm ;ju tjka ;SrKhlg weú;a keye' ì%;dkH lshkjd m<uq jrg ÿka tkak; ke;akï fjk;a tkak;la fokjd lsh,d' yenehs tA lsisu m¾fhaIKhla ke;sj' wfma m<uq ud;%dj ÿkakq iuyr whg fï udih wjika jk úg ld,h iïmQ¾Khs'

fï ojiaj, f.dvla wh l;d lrkafk tkak;alrKh .ek'tkakf;ka f;dr fjk úi÷ula keye lshk foa úYajdi lrk ;rugu ñksiqka wirK fj,d'fldúâ wm yuqjg weú;a jirlg;a jvd jeä ld,hla f.ù .sh;a ;ju;a ta úkdYfhka fíÍug u.la f,dj lsisjl=g;a fidhd.; fkdyels jQ miqìul bkakd wmg tfyu ysf;k tl mqÿu fjkak ldrKdjla fkfjhs'


weiag%dfiksld tkak; keye'oeka fudlo lrkafk @'''

mj;sk ;;a;ajh wkqj weiag%dfiksld tkak; keye'<ÕlÈ ,nd.; yels ;;a;ajhla fmakak;a keye' wm i;=j oekg iamqÜksla tkakf;ka iq¿ m%udKhla ;sfhkjd'ihsfkd*dï tkak; ;sfhkjd'ihsfkd*dï tkak; krl keye';=ka jk wÈhf¾ m¾fhaIK mjd lr,d ;sfhkjd'tA iïnkaO iïmQ¾K o;a; wmg §,d keye' tA jqK;a f,dal fi!LH ixúOdkhg wod< o;a; ,nd § ;sfhkjd'

fï fj,dfj Nhdkl m%fNao ,xldjg weú;a ;sfhkjd' bkaÈhka m%fNaohg tl tkak;la j;a jev lrdúo wms okafk kE'tA;a ì%;dkH m%fNaoh fï oskj, me;sr hk ksid oekg ;sfhk tkak;la ,nd.kak fjkjd'

weiag%dfiksld m<uq ud;%dj ÿkakq whg fudkjo fokafk @'''

weiag%dfiksld ,laI 6 la uÈ'fjk;a tkak;la yd ñY%j ,nd §u" Mix and Match f,dj mqrdu ;ju ;sfhkafk m¾fhaIK uÜgfï'tAl id¾:l fjhso lsh,d ;ju;a okafk kE',ekaiÜ iÕrdfj ,smshla ;snqKd" weiag%dfiksld iy *hsi¾ ñY% l<du w;=re wdndO jeähs lsh,d' ^WK fiïm%;sYHdj jf.a& tA;a bka ,efnk wdrlaIdj .ek ;ju okafk kE' iuyr rgj, lshkjd tkak;a j¾. follska ud;%d fol fokak mq¿jka lsh,d' tA;a wm ;ju tjka ;SrKhlg weú;a keye' ì%;dkH lshkjd m<uq jrg ÿka tkak; ke;akï fjk;a tkak;la fokjd lsh,d'yenehs tA lsisu m¾fhaIKhla ke;sj'wfma m<uq ud;%dj ÿkakq iuyr whg fï udih wjika jk úg ld,h iïmQ¾Khs'm<uq ud;%dfjka ,o wdrlaIdj ;j i;s y;rlg mj;Sú'tA fjkfldg wdfj ke;akï m%Yakhla' tA i|yd l=ulao .kafk lshk ks¾foaYh ug lrkak nE'ug tfyu n,hla keye'tAl wod< o;a; wkqj wdKavqj ;SrKh l< hq;= fohla'weiag%dfiksld ,nd .kaku fkdyels kï ojil wmg fjk;a tkak;la fokak fjkjd'fï fjkfldg iamqÜksla iy *hsi¾ lshk fol tlg fokak mq¿jka o lshk tl .ek m¾fhaIK flfrñka mj;skjd'

tkak;a jev lrkafk ke;akï fudlo lrkafk @''

ljqre;a lsõfj keye tkak;a wykafk kE lsh,d'weiag%dfiksld tkak; B 117 m%fNaohg jvd;a ixfõ§hs'ol=Kq wm%sldkq m%fNaohg nrm;< f,i wdrlaIdj fokjo okafk kE'tA nj m¾fhaIK u.ska ikd; fjkak kï ;j ld,hla hkjd'tA;a fï ;;a;ajh;a tlal tA ;rï ld,hla n,df.k bkak nE'

fï jf.a yÈisfhka ksIamdokh jqKq tkak;a ,nd .ekSu wjodkula fkfjhs o @''

idudkHfhka tkak;la m<uq jr idhksl m¾fhaIKj,g fhduq lr,d fojeks jr fokafk ld,hla .syska';=kajeks jr fokafk;a tA jf.a ld, mrdihla we;sj' kuq;a fï tkak; m<uq jr §,d wjika fjkak l,ska fojeks jr ÿkakd'tA tlalu ;=kajk idhksl m¾fhaIKh;a mgka .;a;d'tfyu l<d lsh,d jrola fj,d keye'yenehs tAjdfha m%;sM, ;ju weú;a keye'

tkak;a ud;%d fol ,ndfok ld, mrdih fjkia jqfKa fldfyduo @'''

;=kajk wÈhf¾ m¾fhaIK lroaÈ weiag%dfiksld ÿkafk i;s 4 ka'bka miqj ;j fldgilg ÿkakd i;s 12 lska'tA wjia:d fol n,oaÈ i;s y;frka ÿka whf. id¾:l;ajh 52] hs'i;s 12 ka ÿka whf. id¾:l;ajh 82] hs'b;ska tA wdldrhg fokak ;SrKh jqKd'yenehs *hsi¾ iy iamqÜksla i;s 3 - 4 ;a w;r ,nd fokak ´fk'

jvd fydo tkak; fudllao @'''

fldhslo jvd fyd| lsh,d n,kak tkak;a ish,a,u tlaj wrf.k m¾fhaIK lr,d keye' tA;a tla tla tkakf;a id¾:l;ajh ms<sn|j m¾fhaIK lr ;sfnkjd' tA wkqj ihsfkd*dï 75] la ú;r ;sfhkjd' fyd|u ;;a;ajfha ;sfhkafk *hsi¾'tys id¾:l;ajh 95] la' tfyu lsh,d wfkla tkak;a krl keye' fldfydu;a tkak;la fyd|hso lsh,d ;SrKh lrkafk id¾:l;ajh wdrlaIdj iy w;=re wdndO u;'tAlg ;j ld,hla .;fjkjd'yenehs Th lsisu tkak;lska 100] wdrlaIdjla keye'tA ksid wfma mßiaiu ;uhs jeo.;a fjkafk'

ihsfkd*dï jeäysá whg ,nd fokafk keye fkao @''

ihsfkd*dï jhi 60 g jeä whg §,d ;sfhkafk fndfydu wvq msßilg'tA 300 lg jf.a'b;ska tA whg fldfydu n,mdú o lshk o;a; wm i;=j keye'b;ska tA ksid ;uhs jhi 60 g jeä whg fkdfokafka'


m%;sYla;s úoHj පිළිබඳ

úfYaI{ ffjoH

rÔj o is,ajd

m%Odks

ffjoH m¾fhaIK wdh;kh


;udrd m;srK