නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fnfy;a jÜfgdare ,shd .ekSug muKla Wkkaÿ fkdjkak''


frda.hka ms<sn| we;s oekqj;a Ndjh frda.h iqj lr .ekSug ke;akï md,kh lr .ekSug b;d jeo.;a nj fkdryila' fndfydafokd úúO frda.S ;;a;ajhkag úúO wjia:dj,§ m%;sldr ,nd.kakd w;r" we;eï frda. leiai" fiïm%;sYHdj jeks ;djld,sl frda.S ;;a;ajhka úh yelshs' ;j;a iuyrla frda. Tn §¾>ld,Skj m%;sldr .kakd frda. úh yelshs' frda. ;;a;ajh flfia jqj;a l=ula jqj;a Tn Tng mj;sk frda.S ;;a;ajh l=ula o iy tu frda.hg wod< fjk;a f;dr;=re ms<sn|j we;s wjfndaOh w;HjYHfhkau ;sìh hq;a;la'

;djld,sl frda.S ;;a;ajhlg m%;sÔjl (Antibiotic) T!IOhka Tnf.mjqf,a ffjoHjrhd kshu lr we;s úfgl Tn th ffjoHjrhd § we;s ud;%dfjka tu Èk .Kk ksje/Èj ,nd.; hq;=hs' tfia fkdue;s jqjfyd;a frda. ,laIK ;rula myj hEu;a iuÕu T!IO Ndú;h k;r lr oeuqfjd;a n,dfmdfrd;a;= fkdjk j¾.fha úúO w;=re m%Yakj,g ,laúh yelshs' frda. h<s we;sùu tfia ke;skï tu frda.hg kej; m%;sldr lrk úfgl T!IO u.ska iqj lsÍug wmyiq ^Resistance& ;;a;ajhlg frda.h m;aù ;sìh yelshs'

§¾>ld,Sk frda.hlg m%;sldr ,nd .kakjd kï tu m%;sldr fldmuK l,la ,nd.; hq;=o@ m%;sldr ,nd.kakd w;r;=r fldmuK ld,hlg jrla Tn Tnf.a ffjoHjrhd ,jd kej; mÍlaId lrjd .; hq;=o@ frda.hg wod< mÍlaIK jd¾;d ;sfí kï" fldmuK ld,hlg jrla tajd kej; kej; isÿ l< hq;=o@ hkak ffjoHjrhdf.ka wid oek.ekSu wjYHhs'

fuhg wu;rj tjeks §¾>ld,Skj Ndú; lrk T!IOhka fjkia l< hq;=o@ tuÕska l=uk wdldrhl w;=re wdndO ;;a;ajhla bÈßfha§ we;s úh yelso@ T!IO Ndú; lrk w;r fjk;a m%;sldr j¾.j,g;a Tn fhduq fjkjd kï" tjekakla isÿ lsÍu .eg¨ iy.; o wd§ lreKq Tn Tnf.a frda.S ;;a;ajhg wod<j ffjoHjrhdf.ka ksje/Èj wid .; hq;=hs'

thg wu;rj Tnf.a frda.S ;;a;ajhka iy ta i|yd Ndú; lrk T!IO j¾. i|yka lrk ,o fmd;la mjqf,a ish¨u mqoa.,hka fj; ;nd .ekSu b;d jeo.;a' tuÕska Tn fl;rï ld,hlg jrla wikSmj,g f.dÿre fjkjdo@ túg isÿlrk ,o mÍlaIKj, m%;sM, fukau úúO wdid;añl;d ^Allargic& we;sjQ T!IO fyda wdydr j¾. ;snqKd kï ta ms<sn|j f;dr;=re tu fmdf;ys we;=<;a lr ;sìh yel' ;jo yÈis wjia:djlg uqyqK§ frday,a .;lsÍulg ,la fjkjd kï" tjeks fmd;la we;s úg th bÈßm;a lsÍu uÕska frda.S ;;a;ajh blaukska wjfndaO lrf.k b;du ksje/È m%;sldrh ksis fj,djg ,nd §ug th uyÕ= rel=,la jkq we;s'

Y,Hl¾uhlg Ndckh jk wjia:djl kï ks;e;skau tys§ we;súh yels ixl+,;d ms<sn|j wod< ffjoHjrhd oekqj;a lsÍu isÿjk w;r wfkl=;a frda.S ;;a;aj ms<sn|j fndfyda úg frda.shdf.ka wid oekqj;a jQfõ ke;akï ,efnkqfha wvq wjfndaOhls'

wfkla m%Odk lreK kï we;eï frda. ;;a;ajj,g úfYaI{ ffjoHjrekag fmkaúh hq;= wjia:djl§ frda.S Tn ta ms<sn|j ;SrKh f.k wod< fkdjk úfYaI{ lafIa;%j,g frda.S ;;a;ajh fmkaùuhs' fndfyda ÈhqKq rgj, kï ;udf.mjqf,a ffjoHjrhdf.a ,smshla fkdue;sj úfYaI{ ffjoHjrhl= fj; fhduqùug fkdyels w;r ,xldfõ tjeks ;;a;ajhla fkdue;s ksid Tn l< hq;af;a Tfí frda.S ;;a;ajh ms<sn|j mjqf,a ffjoHjrhd oekqj;a lr tu ffjoH Wmfoia u; wod< úfYaI{ fiajh fj; fhduqlrjd .ekSuhs' frda.hla iqj ùug kï" frda.shdg fjolu yd fyolu hk folu jqjukdh' fjolu ffjoHjrhd ksje/Èj l<;a" ksjfia§ bgqúh hq;= fyolu yßhdldrj fkdjkafka Tnf.a wkjfndaOh ksidh' ˜mh nrjdhg msálr fnfy;a n¢kjd˜ jeks jev isÿ fkdlr ksje/È wjfndaOhlska frda.S ;;a;ajhg uqyqK fokak'

ffjoH kkaok l=udr