නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

´kEjg jvd riafkka ÿï we,a,Sfuka nnd,g;a jeäysáhkag;a fudlo fjkafka'''


idudkH m%;sIHd ;;a;ajhl§ kdih ysrùfuka we;sjk Yajik wmyiq;djg jdIam fyj;a yqud,h we,a,Su w;S;fha mgkau wm w;r isÿ jqKq b;du ir, m%;sldrhla' iuyr úg WKqj;=r yqud,h muKla wd>%ykh w;r ;j;a wjia:djkays§ W;=rk c,hg fld;a;u,a,s" foys fld< tl;= lr f.k yqud,h wdYajdi lsÍug mqreÿj isáhd' ta jf.au yqud,h we,a,Sfuka miqj hï iykhla ,efnk nj;a wms w;a±lSfukau okakd lreKla'


ta jqK;a fldúâ 19 ffjrih;a Yajik ud¾.h wdY%s;j .ejfik ksidu fï wmyiq ;;a;ajfha§ jdIam we,a,Su fyj;a yqud,fhka ffjrih úkdY jk nj Tn ys;kjdo''@ fiïm%;sYHdjg iykhla ,enqKd fia ffjrih;a myiqfjkau úkdY fj;ehs Tn Wml,amkh l<;a fu;ek úoHd;aul mokula ;sfnkjdo''''@


yqud,h fyj;a jdIam we,a,Su .ek wms jeäfhkau l;d lrkak mgka .;af;a fldúâ jix.; ;;a;ajh iuÕhs' iudc cd,d Tiafia mjd fï .ek mq¿,a m%pdrKhla ,eî ;sfnkjd' th Ökfha zzjQydka zz m%foaYfha fldúâ mrdch lsÍug fhdod .;a ryia m%;sl¾uhla ;rugu úYajdi l<d' kuq;a Th lshk ;rugu jdIam fyj;a yqud,h we,a,Sfuka fldúâ ffjrihg tfrysj m%;sls%hdjla isÿ fjkjdo''@


ffjrih úkdY lrk uoHidr fhdod f.k w; fidaokjd fjkqjg uoHidr mdkh lf<d;a fudlo fjkafka'''@

fldúâ jix.; ;;a;ajhg fmrd;=j wms uoHidr fhdod f.k w;a fia§ug ta ;rug mqreÿ fj,d ysáfha keye' kuq;a fldúâ iuÕ Ôj;a fjoa§ uoHidr fhdod f.k úkdä 20 la w;a fia§fuka ffjrih úkdY jk ksid wms ta mqreoaog fhduq jqKd' kuq;a fldúâ ffjrih úkdY jk ksid uoHidr mdkh lsÍug mjd iudcfha ñ:Hd woyia we;s jqKd'


fldúâ jix.; ;;a;ajfha uq,a wÈhf¾§ brdkfha ±ä uqia,sï u;OdÍka fldúâj,ska wdrlaIdj ,nd .ekSu fjkqfjka uoHidr mdkh l<d' tx.,ka;h" weußldj jeks rgj,aj,;a fldúâ wdrlaIdjg uoHidr mdkh lsÍfuka urK mjd isÿ jqKq nj jd¾;d fjkjd' w,aciSrd mqj;a fiajfha i|yka jk wkaoug 2020 jif¾ fmnrjdß isg wfm%a,a udifha§ brdkfha uoHidr mdkh ksid urK y;aish úis wgla muK isÿ fj,d ;sfnkjd' ta ksid wms fudku fohlj;a wka;hg hd hq;= keye' frda. iqjhg" wdrlaIdjg fyda ksjdrKhg fya;= fjk njg iy;slhla ;sfnkjd kï ta foh lrkak ndOdjla keye' tfyu ke;=j úoHd;aul iy;slhla ke;s úúO mqreÿ iudc cd,d Tiafia yqjudre ùu ksid wkaOdkqlrKfhka tajd wkq.ukh lsÍfuka isÿ fjkafka ;j;a ydkshla muKhs' l=vd orejkag yqud,h we,a,Su fldfy;au ks¾foaY lrkafka keye' jeäysáhka jqK;a yqud,h we,a,Su id¾:l m%;sl¾uhla fkdfjhs'


jdIam fyj;a yqud,h we,a,Sfuka fldúâ ffjrih úkdY lrkak mq¿jkao''@

jdIaam we,a,Sfuka isÿjk ydks lSmhla ;sfnkjd''' idudkHfhka W;=rk j;=r wfma isrerg jegqfkd;a we;sjk ydksh .ek w;a±lSï wmg ;sfnkjd' yqud,h fyj;a jdIaam we,a,Sfukq;a we;s fjkafka ta jf.a ;;a;ajhla'


ñksia isref¾ idudkH WIaaaK;ajh fikaáf.%aâ wxYl 37 hs' c,fha kgk WIaK;ajh fikaáf.%aâ 100 jqK;a c,h jdIam lsÍfï§ fï WIaK;ajhg jvd jeä WKqiqul r;a lsÍug isÿ fjkjd' tfyukï wfma iajNdúl WIaK;ajhfha§ ndysrj fujeks WIaaK;ajhlska jdIaam we,a,Su fld;rï ÿrg id¾:lo@ thska isÿ úh yels wk;=reodhl ;;a;ajhla ;sfnkjdo'''@


isrerg iajNdúl wdrlaIdj ,nd fok f;;ukh'''

wfma isref¾ iajNdúl wdrlaIdj fjkqfjka Yaf,aIau, u.ska úYd, fufyhla lrkjd' idudkHfhka wfma uqLh" W.=r" ,sx.sl bkaøshhka  jeks ia:dkhkays iajNdjfhkau f;;ukhla ;sfnkjd' f;;ukh u.ska úIîcj,g tfrysj iajNdúl wdrlaIdjla f.dvkÕkjd' f;;ukh ke;s jqKdu ´kEu úIîchlg fmkye,a, lrd myiqfjkau .uka lrkak mq¨jks'


Yajikh u.ska jf.au jd;h Tiafia wfma kdih ¥ú,s jeks mod¾:hkaf.ka wmsßisÿ fjkjd' wmsßisÿ yd úIîc wxY= fmky¿ lrd .uka lsÍu iajNdúl Yaf,aIau, u.ska j<lajkjd' kuq;a uq,ska i|yka l< úÈyg wêl WIaK;ajfha kgjk ,o c,fhka jdIam fyj;a yqud,h w,a,k úg kdifha we;s iajNdúl f;;ukh úhe,Sug mq¿jka' ta ksid kdifha /f|k ¥ú,s iy fjk;a wmsßisÿ mod¾:hka b;du myiqfjka fmky¿ lrd .uka lrkjd'ta ksid yqud,h we,a,Sfuka fndfyda fokd ys;k úÈyg ffjrifha wlS%h ùula isÿ fjkafka keye' ta fjkqjg wd.ka;=l mod¾:hka fndfydu myiqfjka fmky¿ lrd .uka lsÍu blauka lrkjd lsõfjd;a ksjerÈhs'


Yajik moaO;sfha § jeo.;a fufyhla lrk mCIau wl%Sh ùu

Yajik moaO;sfha § jeo.;a fufyhla lrk mCIau jeks l=vd ;ka;= úfYaIhla ;sfnkjd' fï mlaIau fmrkhla jf.a ls%hd;aul fjkjd' wfma Yajik moaO;shg ndysrj we;=<;a jk úIîc fmky¿ olajd .uka lsÍug bv fkd§ ndOd lrkjd' kuq;a yqud,h we,a,Sfï§ isrerg ,nd fok wêl WIaK;ajfha§ mCIau wls%h ùu ksid wd.ka;=lj we;sjk úIîc iy ffjrihkag tfrysùfï Yla;sh ì| jefgkjd' fuu iajNdúl hdka;%Kh wl%Sh ùu ksid ffjri iy úIîc Yajik moaO;shg we;=¨ ù fmky¿ olajd jQ .ukaud¾.h jvd;a myiq lrkjd'


Yaaf,aIau, m%;sYla;slrK moaO;sh (Mucosal Immune System)

Yaaf,aIau, m%;sYla;slrK moaO;sh (Mucosal Immune System) u.ska Yaf,aIu, fj; úYd, jYfhka m%;sfoay m%jdykh lrk w;r fuu m%;sfoay u.ska fndajk frda. je<elaùu fyj;a ffjrihkag tfrysj ls%hdlsÍfï yelshdj ;sfnkjd' kuq;a WKqiqï yqud,h we,a,Sfuka m%;sYla;slrK moaO;sfha Yaaf,aIau, ls%hdldÍ;ajh wvmK ùu ksid ffjrij,g tfrysj ls%hd lsÍfï YÍrhg we;s iajNdúl Yla;sh ke;s fjkjd'


WKqj;=rg w;sf¾l fhdod f.k yqud,h we,a,Su'''

W;=rK c,hg YdL m;% fyda fld;a;u,a,s jeks úsjO foa fhdod f.k yqud,h we,a¨j;a fu;ek§;a c,fha by< WIaK;ajh ksid wfma isref¾ idudkH WIaK;ajhg jvd jeä WIaK;ajhla Yajik ud¾.fhka we;=¨ lsÍula' t;ek§ isoaO fjkafk;a uq,ska i|yka l< ls%hdj,shu ;uhs'


fu;ek§ tl jdishla ;sfnkjd'''

jdIam fyj;a yqud,h we,a,Sfuka fldaGdßld nqre,a ùu ksid yqiau .ekSfï myiqjla ,efnkjd' jeäysáhka Yajik wmyiq;djkays§ yqud,h we,a,Sug mqreÿj isák nj we;a;' kuq;a l=vd orejkag yqud,h we,a,Su ks¾foaY lrkafka keye'


wiaÓ l=yrj, fiu /£u ksid we;sjk Sinusitis frda. ;;a;ajfha§ yqud,h we,a,Sfuka hï iykhla ,nd .ekSug mq¨jka'


WKqj;=r mdkh lsÍu'''@

fldúâ jix.; iufha§ wms fjkodg jvd WKqqj;=r mdkh lsÍug fhduq jqKd' ta fhduq ùu we;s jqfK;a WKqj;=r mdkh lsÍfuka fldúâ ffjrifhka wmg wdrlaId ùug yelshdjla we;ehs hk ±ä úYajdih ksihs'


fu;ek§ WKqqj;=r .ek;a hula lshkak ´k' kgk WIaK;ajfha WKq lr .;a c,h .skshïj mdkh lsÍu iqÿiq keye' wêl WKqiqï c,h mdkh lsÍfuka W.=r wdY%s;j we;s ffi, msÉfpkak bv ;sfhkjd' uoHidr mdkh ksid .,kd, wdY%s; ms<sld we;sjk ;;a;ajhg iudk ;;a;ajhla we;sùu ksid jvd riakfhka c,h mdkh lsÍu iqÿiq keye'


ta ksid fyd¢ka WKq l< c,h u| riakfhka mdkh lsÍu jeo.;a' WKqj;=r mdkh lsÍfuka W.=r wdY%s; úIîc uefrk ksid Yaajik wdndOhkag fya;=ldrl úIîc úkdY lsÍfï yelshdj ,efnkjd' fï mqreoao wms ldg;a b;du myiqfjka wkq.ukh lrkak mq¨jks'<ud frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH
iu;a iñ; fidaur;ak

uq,sl frday,"

fokshdh


mqkHd pdkaoks o is,ajd 

tkak;a ys.hlao@ ke;akï ud*shdjlao@


fldúâ 19 jix.;h f,dalhu .s, .ksoa§ ta fjkqfjka tkak;a m%;sldr fjkqfjka m¾fhaIK lghq;= wdrïN úh' fï jkúg;a fldúâ jix.;fhka hï wdrlaIdjla ,eîu fjkqfjka tkak;a ksmoùfï ld¾hhg tlai;a rdcOdksh" hqfrdamh" Ökh" reishdj iy bkaÈhdj jeks rgj,a úiska id¾:l W;aidyhka ord ;sfí' fuu rgj,a úiska o tkak;a iemhqï ñ,§ f.k we;s w;r tajd fndfydaÿrg tu rgj,a úiska Ndú;hg f.k ;sfí' fuu rgj,g idfmalaIj n,k úg uOHu iy wvq wdodhï,dNS rgj, wjodkï iys; mqoa.,hka fjkqfjka hjd we;af;a b;du;a wvq m%;sY;hls'


kuq;a fuu ksmojk tkak;a fnodyeÍfï§ hï úIu;djla we;ehs hkak ±ka u;fíohg ;=vq§ we;s .eg¿jla njg m;aj ;sfí' yekao we;s wh fnod .kakd iïm%odhg wkqj Okj;a rgj,a úiska fldúâ m%;sYla;slrK tkak;a ksmojk w;r tajd Tjqka úiskau fnod .kq ,efí' f,dal fi!LH ixúOdkh fmkajd fok wkaoug fmnrjdß udifha§ fldúâ tkak;a ud;%d ñ,shk 200 lska 75] lau Okj;a rgj,a oyhla w;r fn§ f.dia ;sfí' W;=re lefrd,hskd ähqla úYajúoHd,fha f.da,Sh fi!LH yd uyck m%;sm;a;s ms<sn| uydpd¾h .eúka hñ i|yka lrkafka ì,shk 2'5 l ck.ykhla we;s rgj,a 130 lg ;ju;a tkak;a ud;%djla fyda ,eî ke;s njhs' —ug uq,ska''' uu muKla˜ hk ixl,amh ksid Okj;a rgj, tkak;a rdlal ysiafjkjd'' fuu fnod .ekSu .ek we;a;gu lk.dgqhs'''


iS gema jevigykg;a m%;spdr keye'''

ixj¾Okh fjñka mj;sk rgj,a fjkqfjka tkak;a ud;%d ñ,shk folla ,nd§fï f.da,Sh jevigyk jk fldúâ 19 ;dlaIKsl m%fõY ixÑ;h ^iS gema& u.ska tkak;a fnod yeÍug n,dfmdfrd;a;= jqK;a tu iEu jHdmD;shlau úúO .eg¨j,g uqyqK § ;sfí' fldfrdakd ffjri wjodkug ,laúh yels ck.ykhg tkak;a ,nd §u i|yd jQ l%ufõohka meje;=K;a fuh ls%hd;aul lsÍug yelshdj ,eî we;af;a rgj,a lSmhlg muKs' 2020 cQks udifha§ f,dal fi!LH ixúOdkh úiska ks¾udKh lrk ,o iS gema jevigyk fjkqfjka ,eî we;af;a o b;du iq¿ m%;spdrhls'


MSF rdcH fkdjk ixúOdkfha ndysr iïnkaO;d wxY m%OdkS zzrdfl,a f.dkaidf,ia ZZ i|yka lrkafka wo jkúg;a lsisu ;dlaIKhla fnod f.k ke;s njhs' th jl%dldrhlska tkak;a ksIamdok by< kexùula' ta jqK;a fmagkaÜ n,m;% ysñlrejka jk T!IO iud.ïj,ska ta fjkqfjka lsisu m%;spdrhla ,eî keye' n,m;% kS;sh wkqj T!IO iud.ï úiska kj T!IOhla fidhd f.k ixj¾Okh lrk úg fjk;a lsisfjl=g tajd ksIamdokh l< fkdyels nj iy;sl lsÍu fuhska isÿfõ' ksIamdokh iy ñ, hk folu md,kh lsÍug thska bv ie,fik ksid ixj¾Okh fjñka mj;sk rgj,g tkak;a ,nd .ekSu .eg¨jla ù ;sfí'


fmagkaÜ n,m;% ,sys,a jqfKd;a'''

tkak;a ksIaamdokh yd fnod yeÍu i|yd weiag%dfiksld" bkaÈhdfõ fiarï bkaiaááhqÜ fyda ol=Kq wms%ldfõ weiamka flhd¾ iy fcdkaika wekaâ fcdkaika iud.ï w;r oaúmd¾Yaúl .súiqï we;s kuq;a úpdrlhka ;¾l lrñka fmkajd fokafka th tkak;a fnod yeÍug m%udKj;a fkdjk njhs'


T!IO ksIamdolhkaf.a ix.ïys cd;Hka;r iïfï,kfha (IFPMA) wOHCI ckrd,a f;dauia l=lS i|yka lrkafka fuh nqoaêuh foam< ms<sn| .eg¨jla fkdjk njhs' tkak;a ksIamdokh fjkqfjka jQ wuqøjH iy Odß;dj;a hï wkaoulska fï i|yd n,mEï we;s lrkq ,efí'


ta w;r *hsi¾ iy weiag%dfiksld we;=¨ m%Odk U!IO iud.ï úiska weußldkq ckdêm;s fcda nhsvka fj; ,smshla hjñka lshd isákafka fmagkaÜ n,m;% ,sys,a lsÍu u.ska tkak;a kfjda;amdok iy wdfhdackj,g ndOd we;s ùug jvd hula isÿ úh yels njhs'


fmagkaÜ ,sys,a lsÍug b,a,d isá m%:u wjia:dj fuh fkdfõ''

ixj¾Okh fjñka mj;sk rgj,g T!IO ,nd .ekSug bv i,id foñka fmagkaÜ n,m;% ,sys,a lrk f,ig lrk ,o m<uq b,a,Su fuh fkdfõ' 1990 oYlfha§ wms%ldj HIV jix.;fhka mSvdú¢k úg úúO rdcHhka úiska Ôú;drlaIl m%;sffjri T!IO fjkqfjka ;snQ fmagkaÜ n,m;% bj;a lr .kakd f,i b,a,d isák ,§' tfy;a wod, T!IOh ksIamdokfha fh§ isá iy th Ndú; lrñka isá Okj;a cd;Ska úiska fuu b,a,Su m%;sfCIam lrk ,§' T!IO iud.ï ±jeka;hka úiska ñ, kshu lsÍulska f;drj wvq wdodhï,dNSkag fuu tkak; ,nd §ug jir oyhl muK ld,hla .; úh'


úl,am ksIaM,hs''

fï ;;a;ajhg úl,am f,i fldjelaia iy iS gema jeks jevigyka ks¾udkh jqK;a ta fjkqfjka ,nd ÿka uqo,a mjd fjk;a Èidjkag .,d f.dia ;sfí' ,ekafiÜ jd¾;dj olajk wkaoug tkak;a ksIamdolhkag tkak;a ksmoùu i|yd uyck iy ,dn fkd,nk wruqo,aj,ska fvd,¾ ì,shk oyhla muK ,eî we;s njhs'


cd;Hka;r fi!LH ms<sn| ls%hdldßkshl iy nqoaêuh foam< kS;s WmfoaYl t,ka fyda i|yka lrkafka ixj¾Okh fjñka mj;sk rgj,g;a tkak;a ksmoùfï yelshdj ,nd .; hq;= njhs' f,dalfha wfkl=;a m%foaYj, fyda ish¨u m%foaYj, tkak;a ksIaamdokh ms<sn| ±kqu jeä lsÍfuka bÈß jix.;h fjkqfjka jvd;a fhda.H fmr iQodkula f.dvkefÕkq we;' tfia fkdue;s jqfKd;a jix.;fha yÈis wÈhr wjidk jQ ieKskau tkak;a ñ, by< ±óu Okj;a rgj, wruqK úh yels neõ t,ka fyda fmkajd fokq ,nkjd'


f,dal fi!LH ixúOdkh mjd fmkajd fokafka fuu tkak;a j¾KfNaoh ksid f,dalh iodpdrd;aul wid¾:l;ajhla bÈßfha isák njhs' fï ksidu ÿmam;a rgj, wjodkï ldKavhg tkak;a ,nd §ug fmrd;=j Okj;a rgj, ksfrda.S" fi!LH iïmkak mqoa.,hkag tkak;alrKh idOdrK fkdjk njhs'


î' î' iS mqj;a weiqßks


mqkHd pdkaoks o is,aj