නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ yeÈ,d fyd| jqK flfklag leiai ld,hla ;sfhkak mq¿jka


fldúâ wdidokh ùfuka miqj ksfjiaj,g .shdg miafi wêl f,i uykais ùu fyd| keye'yenehs tfyuhs lsh,d lsisu jHdhduhla ke;sj tlu ;ek bkak tl;a fyd| fohla fkfjhs'tA ksid Tng yels mu‚ka jHdhdu j, fhfokak' yenehs tA jHdhdu ;=<ska wkjYH f,i fjfyila isrerg we;sùu wys;lr fjkak mq¿jka'

lkak fndkak mq¿jka lsh,d ysf;kj kï" Tfí fjk;a frda.j,g bka n,mEula ke;akï ´fku wdydrhla .kak mq¿jka'

fldúâ lshkafk ;ju;a wmg wd.ka;=l frda.hla' tA iïnkaOfhka jeä ÿr fohla lshkak wmg oekqula keye' fldúâ yeÈ,d ikSm jqKq flfkla fldhs úÈhg o Ôj;a fjkak ´fk lshk foa .ek;a wmg ;sfhkafk wvq wjfndaOhla'


wêl f,i uykais fjkak tmd'''

fldúâ wdidokh ùfuka miqj ksfjiaj,g .shdg miafi wêl f,i uykais ùu fyd| keye'tAl idudkHfhka ´fku frda.hlska iqjm;a jQ miqj wkq.ukh l< hq;= fohla'tA ksid ál ojila úfõlSj .; lsÍu jeo.;a'Tng ksfrdaOdhkh jk f,i Wmfoia ,enqfKa kï ksfjig meñ‚ miqj;a tA ffjoH Wmfoia u; lghq;= lrkakg ´fk'

yenehs tfyuhs lsh,d lsisu jHdhduhla ke;sj tlu ;ek bkak tl fyd| fohla fkfjhs'tA ksid Tng yels mu‚ka jHdhdufha fhfokak'yenehs tA jHdhdu ;=<ska wkjYH f,i fjfyila isrerg we;sùu wys;lr fjkak mq¿jka' tA ksid Tfí YÍr fi!LHh h:d ;;a;ajhg m;ajk ;=re oeä fjfyila okjk l%shdldrlïj, fh§fuka j<lskak'

;ju;a fmdä fmdä frda. ,laIK'''

Tn ikSmù ksfjig .shdg miqj;a l=vd l=vd frda. ,laIK ;sfhkak mq¿jka'tA wkqj fndfyda fj,djg leiai .;sh udihla ú;r ;sfhkak mq¿jka'fldúâ ú;rla fkfjhs ´fku Yajik frda.sfhl= ;=< fï jf.a ,laIK u;=fjkak bv ;sfhkjd' m%Odk frda.h ikSm jqK;a Yajdi kd<sldj, fjkialï ksid we;sjk ;;a;ajhka'

nh fjkak tmd' m%;sldr ;sfhkjd'''

tA ,laIKj,g m%;sldr ;sfhkjd' fndfyda fj,djg wm thg ks¾foaY lrkafk bkafya,rhla'yenehs Tn ksfjig wdjg miqj yqiau .ekSfï wmyiqjla wdfjd;a tA nr fldúâ u;u ;nd fkdisg tA i|yd wjYH ffjoH m%;sldr ,nd .ekSu wjYHhs'

yeu ,laIKhlau fldúâ fjkak nE'''

ikSm jQ miqj tk yeu ,laIKhlau fldúâ lshd ys;k tl fyd| fohla fkfjhs' fudlo fldúâ yeÿk lsh,d t;kska miafi fjk;a wikSm yefokafk ke;s fjkafk kE'idudkHfhka Tn È.= ld,Skj m%;sldr .kakd frda.hlska fmf<kjd kï" úfYaIfhka tA .ek ys;kak ´fk'

iSks uÜgfï fjkialï we;sfjkak mq¿jka'''

fldúâ i|yd m%;sldr lroaÈ Èhjeähdj iys; whf. iSks uÜgfï f,dl= fjkialï isÿfjkjd'yenehs m%;sldrj,ska miqj ksjig .shdg miafi tA m%;sldr k;r ùu;a tlal iSks uÜgu h:d ;;a;ajhg m;a úh hq;=hs'tA .ek wjfndaOfhka miqùu jeo.;a' tA jf.au Tn fjk;a wikSm i|yd m%;sldr .;a;d kï tAjd È.gu Ndú; lsÍu wjYHhs'

lkak fyd| ke;af; fudkjo @'''

lkak fndkak fyd| fudkjo@ ;eô,s f.ähla" fodvï f.ähla fndkako @ fiu jeä fjhso @ Yla;sckl wdydr mdk fudkjo@ Th jf.a m%Yak f.dvla Tng ;sfhkak mq¿jka'tfyu cd;shla keye'lkak fndkak mq¿jka lsh,d ysf;kj kï"Tfí fjk;a frda.j,g tA wdydr mdk j,ska n,mEula ke;akï ´fku wdydrhla .kak mq¿jka' bka úfYaI krlla fyda fyd|la fjkafk keye'

kdkak fyd|hs o @'''

;j;a f.dvla whg ;sfhk m%Yakhla ;uhs kdkak fyd|o keoao lshk ldrKdj'kEfu fyd| fyda krlla kE' Tng mq¿jka kï kdkak'fuu frda. ;;a;ajh fkdkd isáh hq;= ;;a;ajhla fkfjhs'

^uehs ui 28 jeks Èk fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYfh meje;s udOH yuqj weiqfrka&


ldhsl frda. úfYaI{ ffjoH

Wmq,a Èidkdhl

cd;sl frday,

fld<U


;udrd m;srK